Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam

100 8 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 19:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DIÊN DUẨN HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐÌNH PHỤNG TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN ĐÌNH PHỤNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Phan Mỹ Hạnh Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện TS Phan Thị Hằng Nga Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN DIÊN DUẨN Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/1978 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kế toán MSHV:1341850009 I- Tên đề tài: Hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Hoàn thành luận văn theo thời hạn giao Nội dung:  Nghiên cứu lý thuyết thuế thu nhập doanh nghiệp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp  Khảo sát thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  Tìm hiểu phân tích nhân tố tác động đến việc vận dụng Chuẩn mực kế toán số 17 thực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp  Gợi ý số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2015 V- Cán hướng dẫn: TS TRẦN ĐÌNH PHỤNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Diên Duẩn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy TS.TRẦN ĐÌNH PHỤNG nhiệt tnh hướng dẫn giúp đỡ thực luận văn Tôi xin cảm ơn đến q Thầy, Cơ khoa TàiKế tốn – ngân hàng Trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM khoa Kế tốn, khoa Tài Trường Cao đẳng Tài Chính – Hải Quan đóng góp ý kiến chuyên môn tạo điều kiện để hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình hỗ trợ tơi mặt Học viên thực Luận văn Nguyễn Diên Duẩn TĨM TẮT Kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp phần quan trọng kế toán doanh nghiệp, thực tốt kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp làm cho Báo cáo tài trung thực, hợp lý, minh bạch dẫn đến cung cấp thơng tin hữu ích cho doanh nghiệp đối tượng bên doanh nghiệp có nhu câu sử dụng thơng tin doanh nghiệp Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thông tư 20/2006/TT-BTC đời hướng dẫn cho doanh nghiệp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Luận văn hệ thống hóa thuế thu nhập doanh nghiệp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; khảo sát trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp đại bàn thành phố Hồ Chí Minh; tìm hiểu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 (VAS 17) thực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp khuyến nghị giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn Để kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dùng VAS 17, tác giả khảo sát 134 doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực phân tích hồi quy đa biến Kết có bốn nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán VAS 17 thực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là: nhân tố trình độ nhân viên kế tốn (46,01%), nhân tố cơng ty kiểm tốn (26,15%), nhân tố phức tạp chuẩn mực (14,27%) nhân tố quy mô doanh nghiệp (13,56%) Dựa vào kết phân tích, tác giải đề xuất số giải pháp, khuyến nghị nhằm hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp ABSTRACT Accounting corporate income tax is an important part of business accounting Corporate income tax accounting is done well that will makes financial report honest, fair and transparent to provide useful information for business as well as others who want to use the information of the business Accounting standard corporate income tax and circulars 20/2006 / TTBTC are launched to guide for corporate determining income tax right Thesis codified corporate income tax accounting and corporate income tax; survey income tax accounting of corporates in Ho Chi Minh City; learn and analyze the factors afect the application of accounting standard No 17 (VAS 17) when doing corporate income tax and recommend solutions to improve accounting corporate income tax in Vietnam in the current period To test the factors affecting the using VAS 17, the authors surveyed 134 businesses in Ho Chi Minh City and performed multivariate regression analysis The result has four factors afect the application accounting standards VAS 17 when accounting corporate income tax is done such as accounting staf factor (46.01%), audit firm factor ( 26.15%), complicated of the standard factor (14.27%) and enterprise scale factor (13.56%) Based on the analysis results, the solution proposed some solutions and recommendations to improve corporate income tax accounting vii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.3.1 Phương pháp thu thập thông tin: 1.3.2 Phương pháp phân tích tổng hợp 1.3.3 Phương pháp thống .5 1.3.4 Phương pháp định lượng 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp luận văn 1.6 Những nghiên cứu trước có liên quan .6 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Một số vấn đề chung thuế thu nhập doanh nghiệp .8 2.1.1 Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp .8 2.1.2 Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp .9 2.1.3 Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp 10 2.1.4 Các nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp 13 2.2 Lý luận chung kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 18 2.2.1 Vai trò kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp 18 2.2.2 Nội dung kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 “thuế thu nhập doanh nghiệp“ 19 2.2.3 Phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 24 Tổng kết chương 33 vii CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 34 3.1 Loại hình doanh nghiệp 34 3.2 Lĩnh vực kinh doanh .34 3.3 Quy mô doanh nghiệp .35 3.4 Chế độ kế toán .35 3.5 Kênh thông tin tìm hiểu VAS17 .36 3.6 Đánh giá thuật ngữ nội dung VAS 17 37 3.7 Tình hình áp dụng VAS 17 vào kế tốn 37 3.8 Tình hình thực kế tốn thuế TNDN 38 3.9 Tài khoản sử dụng để theo dõi thuế thu nhập hoãn lại 38 3.9.1 Tài khoản 243 38 3.9.2 Tài khoản 347 38 Kết luận chương 3: 39 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Nghiên cứu định tính .40 4.1.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 40 4.1.2 Phương pháp nghiên cứu 40 4.1.3 Nội dung nghiên cứu định tính .40 4.1.4 Kết nghiên cứu 41 4.2 Tổng quan nghiên cứu trước 41 4.3 Mơ hình nghiên cứu thức giả thuyết nghiên cứu 41 4.3.1 Mơ hình nghiên cứu 41 4.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 44 4.4 Nghiên cứu định lượng 46 4.4.1 Mục đích: 46 4.4.2 Thiết kế nghiên cứu 46 4.4.3 Phương pháp phân tích liệu 47 4.5 Kết nghiên cứu 47 4.5.1 Kiểm định thang đo 47 4.5.2 Phân tích nhân tố khám phá .51 4.5.3 Phân tích mơ hình hồi quy .55 4.5.4 Thảo luận kết hồi quy 59 Kết luận chương 4: 60 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 60 5.1 Giải pháp hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp .60 5.1.1 Nâng cao lực làm việc nhân viên kế toán 60 Kính mong Anh/Chị bớt chút thời gian trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) khoanh tròn vào trống bảng câu hỏi sau Mọi thơng tin mà Anh/Chị cung cấp giữ bí mật nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu đề tài “Hồn thiện kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam” Rất mong nhận giúp đỡ quý Anh/Chị Chân thành cảm ơn! Phần I: Khảo sát thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Địa (chỉ ghi tên quận) Câu 1: Hình thức sở hữu (đánh dấu x)  Nhà nước  Liên doanh  Cổ phần  Đầu tư nước ngồi  DN tư nhân, Cơng ty TNHH Câu 2: Lĩnh vực kinh doanh  Xây dựng  Thương mại dịch vụ  Công nghiệp  Sản xuất, chế biến  Khác: ghi rõ Câu 3: Quy mô doanh nghiệp  Quy mô vừa nhỏ  Quy mô lớn Câu 4: Mẫu sổ sách kế tốn sử dụng theo hình thức ghi sổ kế toán nào?  Nhật ký chung  Chứng từ ghi sổ  Nhật ký sổ  Nhật ký chứng từ Câu 5: DN áp dụng chế độ kế toán theo định nào?  Quyết định 48/2006  Quyết định 15/2006 Câu 6: Anh/Chị biết hay tìm hiểu VAS 17 chưa?  Có  Khơng Câu 7: Anh/Chị biết hay tìm hiểu VAS 17 qua kênh nào?  Cơ quan thuế tập huấn  Qua mạng internet  Tham gia diễn đàn  Khác (ghi rõ) Câu 8: Anh/Chị có đồng ý với ý kiến: thuật ngữ, nội dung VAS 17 rõ ràng, dễ hiểu khơng?  Có  Khơng Câu 9: DN Anh/Chị áp dụng VAS 17 vào công tác hạch tốn kế tốn hay khơng?  Có  Khơng Câu 10: DN Anh/Chị có phát sinh chênh lệch lợi nhuận kế toán với thu nhập chịu thuế hay khơng?  Có  Khơng Câu 11: Doanh nghiệp Anh/Chị có phát sinh thuế thu nhập hỗn lại hay khơng?  Có  Khơng Câu 12: Doanh nghiệp Anh/Chị có sử dụng tài khoản 243 để theo dõi tài sản thuế hỗn lại khấu trừ hay khơng?  Có  Khơng Câu 13: Doanh nghiệp Anh/Chị có sử dụng tài khoản 347 để theo dõi thuế thu nhập hoãn lại phải trả hay khơng?  Có  Khơng Câu 14: Doanh nghiệp có tìm hiểu đầy đủ luật thuế TNDN, chế độ kế tốn, nghị định, thơng tư, văn hướng dẫn thuế TNDN kế toán thuế TNDN khơng?  Có  Khơng Câu 15: Doanh nghiệp có thường xuyên cập nhật kịp thời văn hướng dẫn thuế TNDN kế toán thuế TNDN sách thuế ban hành khơng?  Có  Khơng Câu 16: Cơng ty có sử dụng phần mềm kế toán để làm kế toán khơng?  Có  Khơng Câu 17: Doanh nghiệp có mở hai hệ thống sổ để quản lý không?  Có  Khơng Câu 18: Doanh nghiệp chấp hành tốt luật thuế TNDN khơng?  Có  Khơng Câu 19: Doanh nghiệp nộp đủ, thời hạn báo cáo liên quan đến thuế TNDN theo quy định không?  Có  Khơng PHỤ LỤC Phần II: Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến việc thực kế toán thuế TNDN Mức độ đánh giá Anh/Chị chia thành 05 mức độ: :Hồn tồn khơng tác động : Không tác động : Không ý kiến : Tác động : Hoàn toàn tác động Anh/Chị đấnh dấu (x) khoanh tròn vào ô quan tâm ST NỘI DUNG T MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý I QUY MÔ DOANH NGHIỆP Yếu tố lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN Yếu tố tổng tài sản DN ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN Yếu tổ tổng doanh thu ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN II TÍNH PHỨC TẠP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Thuật ngữ, nội dung VAS 17 Phương pháp xác định khoảng chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN Phương pháp ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo VAS 17 Phương pháp xác định khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ thuế TNDN 5 5 Phương pháp ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo VAS 17 III CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH THUẾ Công tác triển khai văn luật pháp thuế 10 Hệ thống thuế rõ ràng 11 Chính sách thuế hợp lý 12 Công tác tra, kiểm tra quan thuế IV TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN KẾ TỐN 13 Trình độ chun mơn nhân viên kế toán 14 Tham gia diễn đàn, tập huấn 15 Tác phong làm việc nhân viên 16 Thâm niên công tác chuyên mơn V 17 CƠNG TY KIỂM TỐN Báo cáo tài doanh nghiệp (được kiểm tốn hay khơng) 18 Trình độ chun mơn kiểm tốn viên 19 Thương hiệu công ty kiểm tốn 20 Chi phí kiểm toán VI NHẬN THỨC CỦA BAN GIÁM ĐỐC 21 Sự am hiểu rành mạch vận dụng chuẩn mực 22 Lợi ích nhà quản lý, doanh nghiệp LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP 23 Xử lý số liệu chênh lệch kế toán thuế 24 Số liệu báo cáo tài trình bày trung thực hợp lý 25 Giúp cho quan cá nhân nhìn nhận tnh hình tài cơng ty rõ ràng PHỤ LỤC DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC KHẢO SÁT STT TÊN CÔNG TY CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊ ĐỊA CHỈ TÂN BÌNH KƠNG CÔNG TY TNHH TMT PHÚ NHUẬN CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ BA TRĂM SÁU MƯƠI ĐỘ Q4 CƠNG TY CP DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH BÌNH THẠNH CƠNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GỊN Q1 CƠNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TỐN NLC Q10 CƠNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP GIA THỊNH BÌNH TÂN CÔNG TY TNHH TMDV VTNN MINH HƯNG Q3 CƠNG TY TNHH BẠN SAN SẺ TÂN BÌNH 10 CÔNG TY IRIFUNE DYNAMIC SHIPPING Q1 11 CÔNG TY CP THỜI TRANG SƠN KIM Q3 12 CÔNG TY CP TMDV VÀ XD B&B Q3 13 CÔNG TY TNHH TM&DV THIÊN LONG BÌNH THẠNH 14 CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG BÙI THANH THƯƠNG Q11 15 CÔNG TY TNHH GIA THUẬN TÂN BÌNH 16 CƠNG TY TNHH SXTM CƠNG NGHỆ Á CHÂU BÌNH THẠNH 17 CƠNG TY TNHH NHỰA XNK NGUN HIỆP Q6 18 CƠNG TY TNHH NHÀ THÉP HIỆP TRÍ BÌNH TÂN 19 CƠNG TY TNHH GNVT HÀN VIỆT TÂN BÌNH 20 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN Q4 21 CÔNG TY TNHH THÚ Y NHẬT VIỆT MSV Q7 22 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN DTL Q1 23 CƠNG TY TNHH NGHI LÂM MEDIC PHÚ NHUẬN 24 CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU Q10 25 CÔNG TY TNHH VÀ XD SƠN HƯNG PHÚ Q12 26 CÔNG TY TNHH PKDR SỨC SỐNG Q5 27 CÔNG TY CP THÉP THUẬN HẢI BÌNH TÂN 28 CƠNG TY TNHH MƠI TRƯỜNG VIỆT Á THỦ ĐỨC 29 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN CKTM VM Q1 30 CÔNG TY LD TOPOCEAN CONSOLIDATION SENICE Q3 31 CƠNG TY CP TƠ THÀNH PHÁT BÌNH CHÁNH 32 CÔNG TY TNHH TIM SEN Q10 33 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA TÂN BÌNH 34 CƠNG TH TNHH MTV KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU BÌNH TÂN 35 CƠNG TY TNHH TMXD ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH GỊ VẤP 36 CƠNG TY CP KTHH VÀ DẦU KHÍ VIỄN ĐƠNG Q7 37 CƠNG TY TNHH XK MỸ THUẬT DƯƠNG SƠN TÂN BÌNH 38 CÔNG TY TMDV XÂY DỰNG PHÁT TIẾN LÊN Q12 39 CƠNG TY CARPE DIEM VIET NAM TÂN BÌNH 40 CƠNG TY TNHH TM THÉP QUANG LIÊM Q9 41 CÔNG TY TƯ VẤN ĐÀO TẠO HY VỌNG PHÚ NHUẬN 42 CÔNG TY TNHH TN DV HOÀNG ANH HUY PHÚ NHUẬN 43 CÔNG TY TNHH MTV MAY TÚI XÁCH KIM THỦY TÂN PHÚ 44 CÔNG TY TNHH SX TM VÂN ĐẠT TÂN PHÚ 45 CƠNG TY TNHH MAY DUY ĐƠNG BÌNH TÂN 46 CƠNG TY TNHH TM DV ĐIỆN MÁY SÀI GỊN TÂN BÌNH 47 CƠNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU BẢO VÂN Q12 48 CÔNG TY TNHH TM DV & DU LỊCH NHẬT NGA Q5 49 CÔNG TY CP TM & DV BẾP HỒNG GỊ VẤP 50 CƠNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN KIM MỸ Q7 51 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN XUÂN ĐẠT TÂN PHÚ 52 CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG TÂN BÌNH 53 CƠNG TY CP TM&DV PHÚ MẪN THỦ ĐỨC 54 CÔNG TH TNHH MINH SAN BÌNH THẠNH 55 CƠNG TY TNHH TM DV ĐINH VIỆT Q5 56 CƠNG TY TNHH MTV TM DV HỒNG DU TÂN PHÚ 57 CÔNG TY TNHH TM&KT GIA VIỆT THỦ ĐỨC 58 CƠNG TY CP SÀI GỊN AN THÁI TÂN PHÚ 59 CÔNG TY CP XNK VÁCH NGĂN VIỆT Q12 60 CÔNG TY TNHH TM DV DIỆT CÔN TRÙNG VYN Q1 61 CÔNG TY CP ĐTPT XUẤT NHẬP KHẨU SÀI GỊN Q1 62 CƠNG TY TNHH TM DV & DU LỊCH NHẬT NGA Q10 62 CÔNG TY CP TMDV SX QUỐC TẾ NAM LONG BÌNH TÂN 64 CƠNG TY TNHH SX THẢOAN BÌNH THẠNH 65 CƠNG TY TNHH SX TM VÕ TRỊNH Q5 66 CÔNG TY CP THỰC PHẨM BAKEVI Q9 67 CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN THUẾ T&T Q10 68 CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH TIÊN Q9 69 CÔNG TY TNHH TM DV GOCOVINA Q9 70 CÔNG TY CP LAGI VIỆT NAM Q9 71 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ MÁY TÍNH KỲ DIỆU Q5 72 CƠNG TY TNHH DH FOODS Q5 73 CÔNG TY TNHH TM DT ECOPROPETY VIỆT NAM Q1 74 CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁ Q5 VIỆTAUDIO 75 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CAO THƯƠNG MẠI NAM TÂN BÌNH PHƯƠNG 76 CƠNG TY TNHH TM DV PHÚC HỒNG LONG Q5 77 CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH Q6 78 CÔNG TY VP ĐT KINH DOANH BĐS PHƯỚC KIỂN Q1 79 CÔNG TY TNHH PHÚC AN Q1 80 CÔNG TY TNHH TM DV MAI HUY Q10 81 CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT STANDARD TÂN BÌNH 82 CƠNG TY TNHH CN XÂY DỰNG CÁT VÀNG BÌNH CHÁNH 83 CƠNG TY TNHH XD&TM PHƯỢNG LONG Q3 84 CÔNG TY GỐM SỨ KIM TRÚC TÂN PHÚ 85 CÔNG TY TNHH MTV NOWPONAGE VIỆT NAM Q3 86 CÔNG TY TNHH MTV VINH KHÁNH LONG TÂN PHÚ 87 CƠNG TY CP XÂY LẮP THÀNH PHỐ BÌNH CHÁNH 88 CÔNG TY TNHH TM DV SAO VÀNG Q6 89 CÔNG TY IEV OIL & GAS TECHNOLOGIES Q1 90 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI DUY THẮNG BÌNH THẠNH 91 CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN BLESSING Q1 92 CÔNG TY TNHH XD & TM AN TÂM PHÚ NHUẬN 93 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THIỆN TÂM Q11 94 CƠNG TY KIM CÁT GỊ VÂP 95 CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT DƯƠNG GỊ VẤP 96 CƠNG TY TNHH MƠI TRƯỜNG CƠNG NGHIỆP XANH GỊ CẤP 97 CƠNG TY CP Ơ TƠ AN THÁI BÌNH TÂN 98 CÔNG TY CP PHÚ KHANG NAM Q1 99 CÔNG TY DỊCH THUẬT TỒN CẦU Q1 100 CƠNG TY TNHH TM DV DU LỊCH MÂY BAY TÂN BÌNH 101 CƠNG TY TNHH TM DV DU LỊCH MỸ HÀ Q6 102 CÔNG TY TNHH TM DV HẠNH DUNG TÂN BÌNH 103 CƠNG TY TNHH TM DV BẢO LIÊM Q7 104 CÔNG TY TNHH TM DV ÍCH LỢI Q1 105 CƠNG TY TNHH TM DV ĐƯỜNG MỊN ĐƠNG TÂN BÌNH DƯƠNG 106 CƠNG TY TNHH TM HUYNH ĐỆ Q1 107 CÔNG TY TNHH FOCUS ASIA Q3 108 CÔNG TY TNHH TM DV VINI GỊ VẤP 109 CƠNG TY TNHH DU LỊCH VIPHA Q11 110 CƠNG TY TNHH CHÂN TRỜI PHƯƠNG ĐƠNG BÌNH THẠNH 111 CÔNG TY TNHH ASCO VIỆT NAM Q3 112 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊCH Q1 113 CƠNG TY CP LÁ ĐỎ TÂN BÌNH 114 CƠNG TY BLUE CRUISER BÌNH THẠNH 115 CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ Á CHÂU Q3 116 CÔNG TY TNHH TM DV AN PHÚ VƯƠNG Q10 117 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN ĐẠT KHÔI TÂN PHÚ 118 CÔNG TY TNHH CHÂU MINH IT GỊ VẤP 119 CƠNG TY TNHH NAM QUANG TSC TÂN BÌNH 120 CƠNG TY CP ĐẦU TƯ TINH TẾ Q3 121 CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ THIÊN THI Q3 122 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN SÁNG TẠO Q7 123 CÔNG TY TNHH TM DV BA MÙA Q2 124 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN AN TƯỜNG Q6 125 CÔNG TY TNHH NGỌN LỬA KITO Q3 ... nghiệp xác định thu thu nhập doanh nghiệp Luận văn hệ thống hóa thu thu nhập doanh nghiệp kế toán thu thu nhập doanh nghiệp; khảo sát trạng kế toán thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp đại bàn... hoàn thiện kế toán thu thu nhập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Một số vấn đề chung thu thu nhập doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm thu thu nhập. .. trò kế tốn thu thu nhập doanh nghiệp 18 2.2.2 Nội dung kế toán thu thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 thu thu nhập doanh nghiệp 19 2.2.3 Phương pháp kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam , Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay