Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc lá điếu có giá bán tầm trung phục vụ cho các tỉnh miền tây nam bộ

35 10 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Đề tài: Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, phèi chÕ mác thuốc điếu giá bán tầm trung phục vụ cho tỉnh miền Tây Nam Hc viờn thực hiện: Lưu Anh Văn Nguyễn Đức Phương Trần Thị Yến Nguyễn Hoài Phương Lớp: Cao học CNTP 2009 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Minh Tú Hà Ni: 6/2010 Mục lục Mở đầu Phần I: KháI niƯm chung I.1 Kh¸i niƯm vỊ s¶n phÈm .5 I.2 Khái niệm sản phẩm phát triển sản phẩm .5 I.2.1 Sản phẩm gì? 1.2.1.1 Sản phẩm tơng đối 1.2.1.2 S¶n phÈm míi tuyệt đối: .5 1.2.2 Tại cần phải nghiên cứu sản phẩm mới? 1.2.3 Phơng pháp phát triển sản phẩm mới: 1.2.4 Các bớc để đến thành công: 1.2.5 Quy trình phát triển sản phẩm 1.3 Một số quan điểm khác 10 1.3.1 Bé phËn thÞ trêng 10 1.3.2 Bé phËn c«ng nghƯ 11 1.3.3 Nhà cung cấp nguyên liệu 11 Phần II Liên hệ thực tế (Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc điếu giá bán tầm trung phục vụ cho tỉnh miền Tây Nam bộ) 12 I đặt vấn đề .12 II Mục tiêu đề tài 12 III Néi dung nghiªn cøu 12 IV đối tợng Phơng pháp nghiên cứu 13 1- Đối tợng nghiên cứu: 13 2-Phơng pháp nghiên cứu .13 V Kết nghiên cứu 14 Khảo sát số sản phẩm thuốc điếu giá bán tầm trung tiêu thụ mạnh thị trờng miền Tây 14 Kết khảo sát, lựa chọn mẫu nguyên liƯu vµ phèi chÕ .16 Nghiên cứu hơng, liệu: 18 Chän vËt t, phơ liƯu thc 19 Thiết kế bao bì 20 S¶n xuÊt sản phẩm thử nghiệm 20 6.1 Phơng ¸n phèi chÕ lùa chän s¶n phÈm .20 6.2 Kết phối chế sản phẩm đợt 21 6.2.1 Cuốn điếu thử nghiệm bao trắng 21 6.2.2 Thăm dò sơ ý kiến ngời tiêu dùng đánh giá mẫu phối chế thí nghiệm .22 6.3 KÕt qu¶ phèi chÕ s¶n phÈm ®ỵt 22 6.3.1 Cn ®iÕu thư nghiƯm sản phẩm JENSON .22 6.3.2 Thăm dò sơ ngời tiêu dùng đánh giá mẫu phối chế JENSON ( đợt 2) 23 6.4 KÕt qu¶ phối chế sản phẩm đợt 24 6.4.1 Cuốn điếu thử nghiệm sản phẩm bao trắng 24 6.4.2 Thăm dò sơ ngời tiêu dùng đánh giá mẫu phối chế thí nghiệm ( đợt 3) .24 VI - KÕt luËn 27 Mở đầu Trong kinh tế thị trờng nay, để tồn phát triển doanh nghiệp dù t nhân hay nhà nớc quản lý phải nghiên cứu thị trờng để đa hớng đắn cho doanh nghiệp Một yếu tố quan trọng hàng đầu nghiên cứu nhu cầu thị trờng để đa sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị hiếu ngời tiêu dùng nh phù hợp với xu phát triển thời đại Mỗi sản phẩm đời trình nghiên cứu, tìm tòi đánh giá nhu cầu thực tế thị trờng, sản phẩm làm cho doanh nghiệp khẳng định đợc uy tín thị trờng, khẳng định đợc niềm tin ngời tiêu dùng với sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất từ nâng cao vị doanh nghiệp Từ tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng doanh thu tiếp tục bám sát nhu cầu ngời tiêu dùng để nghiên cứu sản phẩm uy tín tiện lợi Nhng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất cung cÊp cho thÞ trêng bÞ thÞ trêng tÈy chay quay mặt lại với sản phẩm cha đáp ứng đợc thị hiếu nhu cầu ngời tiêu dùng Khi doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức lớn để tồn doanh nghiệp phải tiếp tục nghiên cứu đầu t cho sản phẩm tốt Với quy luật cạnh tranh hội để ngời tiêu dùng đợc sử dụng sản phẩm chất lợng giá tốt thị trờng Trong khuôn khổ tiểu luận em xin giới thiệu sản phẩm Tổng công ty thuốc là: Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc điếu giá bán tầm trung phục vụ cho tỉnh miền Tây Phần I: KháI niệm chung I.1 Khái niệm sản phẩm - Khái niệm sản phẩm theo quan điểm truyền thống: Sản phẩm tổng hợp đặc tính vật lý học, hoá học, sinh học quan sát đợc, dùng thoả mãn nhu cầu cụ thể sản xuất đời sống - Khái niệm sản phẩm theo quan điểm MARKETING: Sản phẩm thứ khả thoả mãn nhu cầu mong muốn khách hàng, cống hiến lợi ích cho họ đa chào bán thị trờng với khả thu hút ý mua sắm tiêu dùng Theo đó, sản phẩm đợc cấu tạo hình thành từ hai yếu tố sau đây: Yếu tố vật chất Yếu tố phi vật chất Theo quan niệm này, sản phẩm phải vừa có, vừa tiếp tục phát sinh trạng thái biến đổi không ngừng nhu cầu Ngày nay, ngời tiêu dùng đại mua sản phẩm không ý đến khía cạnh vật chất, mà quan tâm đến nhiều khía cạnh phi vật chất, khía cạnh hữu hình yếu tố vô hình sản phẩm I.2 Khái niệm sản phẩm phát triển sản phẩm I.2.1 Sản phẩm gì? Đứng góc độ doanh nghiệp để xem xét, ngời ta chia sản phẩm thành hai loại: sản phẩm tơng đối sản phẩm tuyệt đối Chiến lợc marketing sản phẩm tuyệt đối thờng phải đợc soạn thảo kỹ lỡng hơn, đòi hỏi thông tin chi tiết khách hàng thị trờng 1.2.1.1 Sản phẩm tơng đối Sản phẩm doanh nghiệp sản xuất đa thị trờng, nhng không doanh nghiệp khác ®èi víi thÞ trêng Chóng cho phÐp doanh nghiƯp më rộng dòng sản phẩm cho hội kinh doanh Chi phí đề phát triển loại sản phẩm thờng thấp, nhng khó định vị sản phẩm thị trờng ngời tiêu dùng thích sản phẩm đối thủ cạnh tranh 1.2.1.2 Sản phẩm tuyệt đối: Đó sản phẩm doanh nghiệp thị trờng Doanh nghiệp giống nh "ngời tiên phong" đầu việc sản xuất sản phẩm Sản phẩm mắt ngời tiêu dùng lần Đây trình tơng đối phức tạp khó khăn (cả giai đoạn sản xuất bán hàng) Chi phí dành cho nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử thử nghiệm thị trờng thờng cao Vậy liệu sản phẩm đợc coi hay không phụ thuộc vào cách thị trờng mục tiêu nhận thức Nếu ngời mua cho sản phẩm khác đáng kể so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh số tính chất (hình thức bên hay chất lợng), sản phẩm đợc coi sản phẩm 1.2.2 Tại cần phải nghiên cứu sản phẩm mới? Một thực tế khách quan doanh nghiệp phải đơng đầu với điều kiện kinh doanh ngày trở nên khắt khe hơn: Sự phát triển nhanh chóng tiến khoa học công nghệ làm nảy sinh thêm nhu cầu mới; Sự đòi hỏi lựa chọn ngày khắt khe khách hàng với loại sản phẩm khác nhau; Khả thay sản phẩm; Tình trạng cạnh tranh thị trờng ngày gay gắt Trong điều kiện đó, doanh nghiệp phải không ngừng đổi tự hoàn thiện tất ph6 ơng diện: nguồn lực sản xuất , qu¶n lý s¶n xt kinh doanh, sù øng xư nhanh nhạy với biến động môi trờng kinh doanh Nãi chung mét doanh nghiƯp thêng s¶n xt kinh doanh số sản phẩm định Chủng loại số lợng sản phẩm tạo thành danh mục sản phẩm doanh nghiệp Các sản phẩm danh mục cã thĨ cã quan hƯ víi theo nh÷ng kiĨu khác nhau: quan hệ sản xuất, quan hệ tiêu dùng, sản phẩm thay chủng loại sản phẩm danh mục nhiều hay tuỳ thuộc vào sách sản phẩm mà doanh nghiệp theo đuổi ( sách chuyên môn hoá hay sách đa dạng hoá sản phẩm ) Trong trình phát triển doanh nghiệp, danh mục sản phẩm thờng không cố định mà thay đổi thích ứng với thay đổi môi trờng, nhu cầu thị trờng điều kiện kinh doanh Điều thể động nhạy bén doanh nghiệp với thay đổi môi trờng kinh doanh nhu cầu khách hàng, tạo cho doanh nghiệp khả cạnh tranh cao việc thoả mãn nhu cầu khách hàng Sự biến đổi danh mục sản phẩm doanh nghiệp gắn liền với phát triển sản phẩm theo nhiều hớng khác nhau: Hoàn thiện sản phẩm có; Phát triển sản phẩm tơng đối; Phát triển sản phẩm tuyệt đối loại bỏ sản phẩm không sinh lời Phát triển danh mục sản phẩm theo chiều sâu theo chiều rộng hớng phát triển phổ biến Sự phát triển sản phẩm theo chiều sâu thể việc đa dạng hóa kiểu cách, mẫu mã, kích cỡ loại sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng nhóm khách hàng khác Sự phát triển s¶n phÈm theo chiỊu réng thĨ hiƯn ë viƯc cã thêm số loại sản phẩm nhằm đáp ứng đồng loại nhu cầu khách hàng Một công ty theo ba đờng để phát triển sản phẩm : Mua sáng chế giấy phép sản xuất sản phẩm doanh nghiệp khác, từ viện nghiên cứu khoa học công nghệ; Tự tổ chức trình nghiên cứu thiết kế sản phẩm nguồn lực mình; Liên kết, phối hợp với doanh nghiệp khác, với viện nghiên cứu để thực trình 1.2.3 Phơng pháp phát triển sản phẩm mới: 1.2.3.1 Hoàn thiện sản phẩm Sự hoàn thiện sản phẩm nhằm đáp ứng cách tốt đòi hỏi ngời tiêu dùng, khả cạnh tranh thị trờng Sự hoàn thiện sản phẩm lại đợc thực với mức độ khác nhau: Hoàn thiện sản phẩm hình thức: Giá trị sử dụng sản phẩm thay đổi nhng hình dáng bên sản phẩm thay đổi nh thay đổi nhãn mác, tên gọi sản phẩm để tạo nên hấp dẫn với khách hàng, nhờ tăng trì lợng bán Hoàn thiện sản phẩm nội dung: thay đổi nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm để nâng cao chất lợng sản phẩm hạ giá thành sản phẩm mà chất lợng sản phẩm không đổi Ví dụ thay đổi công nghệ sản phẩm Hoàn thiện sản phẩm hình thức lẫn nội dung: thay đổi hình dáng bên ngoài, bao bì nhãn hiệu sản phẩm lẫn thay đổi cấu trúc, vật liệu chế tạo sản phẩm 1.2.3.2 Phát triển sản phẩm hoàn toàn: Khó khăn: chi phí cao, rủi ro lớn, cần kế hoạch dài hạn, công nghệ khoa học tiên tiến kết nghiên cứu thị trờng Lợi ích: Chúng đem tới nguồn lợi lớn quan trọng số doanh nghiệp họ phải tránh bị phá sản bị đối thủ cạnh tranh mua lại Nếu doanh nghiệp Việt Nam không đầu t vào phát triển sản phẩm mới, dễ bị "quét sách" khỏi thị trờng đối thủ cạnh tranh nớc 1.2.4 Các bớc để đến thành công: Phân đoạn khách hàng để tìm hội sản phẩm Phần khách hàng ngời ý định mua hàng Tìm kiếm ý tờng sản phẩm điều tra phản ứng khách hàng "Cách dễ dàng để điều tra thị hiếu khách hàng đề nghị họ xếp hạng năm đến mời sản phẩm họ yêu thích giải thích lí lựa chọn sản phẩm Cần tận dụng triệt để khả liên doanh, liên kết marketing chuyên nghiệp Bán hàng cho kênh phân phối trớc "Giới thiệu sản phẩm cần đà Nếu nh thị trờng coi sản phẩm "tốt", bán chạy." 1.2.5 Quy trình phát triển sản phẩm Quy trình phát triển sản phẩm gồm bớc sau: phát hiện/ tìm kiếm ý tởng, lựa chọn ý tởng, đánh giá phát triển ý tởng, xây dựng chiến lợc tiếp thị, phân tích kinh doanh, hoàn thiện sản phẩm, kiểm nghiệm thị trờng thơng mại hoá sản phẩm Bớc 1: Phát hiện, tìm kiếm ý tởng Cách tìm ý tởng: Trong nội doanh nghiệp: từ nhân viên, nhà quản lý Từ bên ngoài: từ nhợng quyền kinh doanh, mua lại tổ chức tạo sản phẩm mới, khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ trờng, viện nghiên cứu Doanh nghiệp nhiều ý tởng khả chọn đợc ý tởng tốt cao Doanh nghiệp nhỏ nên chủ động khai thác nguồn ý tởng từ nội nguồn dễ tác ®éng, Ýt tèn kÐm vỊ tiỊn vµ thêi gian ®Ĩ khai thác Vả lại ý tởng thờng khả thi, sát với thực tế ý tởng từ nội thờng nảy sinh va chạm với thực tế, tiếp xúc với khách hàng, quan sát đổi thủ cạnh tranh Bớc 2: Sàng lọc ý tởng Không phải ý tởng thực đợc, nên doanh nghiệp cần công đoạn sàng lọc ý tởng khả thi Về bản, ý tởng đợc chọn nên tơng hợp với nguồn lực doanh nghiệp, từ hỗ trợ cho chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp Bớc 3: Phản biện phát triển ý tởng Sau sàng lọc đợc ý tëng ‘hoa kh«i’, doanh nghiƯp cã thĨ tỉ chøc ban phản biện ý tởng này, ban nên nhiều thành phần để đợc nhiều cách đánh giá phản biện cho ý tởng Thông qua trình phân tích đánh giá, ý tởng đợc mổ xẻ dới nhiều góc cạnh, quan trọng làm cho ý tởng đợc rõ ràng, cụ thể hạn chế đợc thử nghiệm không cần thiết tránh bớt sai phạm không đáng Nh vậy, sau bớc ý tởng sản phẩm đầy đủ yếu tố nh tính nó, cách thức thiết kế, giá trị gia tăng quan trọng hết xác định đợc vai trò, ý nghĩa mục đích muốn nhắm tới phát triển sản phẩm Bớc 4: Chiến lợc tiếp thị Để tăng khả thành công sản phẩm thị trờng, doanh nghiệp cần thiết nghĩ đến việc thơng mại hoá nh thông qua việc phác thảo kế hoạch tiếp thị ngắn Trong phân tích yếu tố tác động từ môi trờng kinh doanh, lực doanh nghiệp mặt nh nhân sự, tài chính, trang thiết bị Đồng thời kế hoạch sơ thảo cần dự báo đợc doanh thu, lợi nhuận, thị phần ngắn hạn dài hạn Xây dựng kế hoạch tiếp thị sơ lợc nhằm hai lý Một tránh phát triển sản phẩm thị thờng tiềm năng, hạn chế viƯc tỉn thÊt vỊ thêi gian, søc lùc Hai lµ định hớng đợc mẫu mã, kiểu dáng, tính năng, đặc tính cần thiết sản phẩm để việc phát triển định hớng rõ ràng sát với đòi hỏi khách hàng Bớc 5: Phân tích kinh doanh Phân tích kinh doanh đánh giá kỹ mục tiêu lợi nhuận, lợi ích sản phẩm đem lại Bên cạnh đó, đánh giá chi tiết mục tiêu sản phẩm, dự báo cho thị trờng tác động sản phẩm với sản phẩm Điều nghĩa là, đánh giả sản phẩm gây ảnh hởng xấu đến sản phẩm hay không? Bớc 6: Phát triển sản phẩm Bớc liên quan đến phát triển mặt vật lý, kỹ thuật, thành phẩm cụ thể Doanh nghiệp cần làm mẫu, đầu t chế tạo thử nghiệm Để giảm thời gian phát triển sản phẩm, 10 giữ ẩm Chất chống mốc gram Níc gram §đ Tỉng gram 100 TÝnh theo hàm lợng chất phun vào 100gram cho 10 kg thuốc Phun 3.2 Công thức phối chế hơng Bảng 8: Công thức pha hơng AG- 60907 Tỷ Số TT lệ Tên chất Đơn vị tính Lợng dùng Chất định hơng gram 20 Hơng E gram 0,3 H¬ng HT gram 0,15 Cån 700 V gram §đ Tỉng gram 100 phun: 50gram hơng phun cho 10kg sợi thuốc Bảng 9: Công thức pha hơng AG - 70907 Số TT Tên chất Đơn vị tính Lợng dùng Chất định hơng gram 15 H¬ng VT gram 0,4 H¬ng A gram 0,15 Cån 700 V gram §đ Tỉng gram 100 Tû lƯ phun: 50gram h¬ng phun cho 10kg sợi thuốc Nhóm nghiên cứu sử dụng công thức liệu HP-100907 công thức hơng AG-60907 đa vào sản xt Chän vËt t, phơ liƯu thc l¸ Nhãm nghiên cứu dựa tiêu chuẩn phụ liệu để lựa chọn: - Giấy điếu theo tiêu chuẩn: TCVN 7091:2002 - Cây đầu lọc theo tiêu chuẩn: TCVN 7090:2002 21 - Giấy sáp ghép đầu lọc theo tiêu chuẩn: TCVN 7263:2003 4.1 Giấy điếu thuốc Sử dụng loại giấy điếu 26,75mm Bảng 10: Các tiêu lý hoá giấy điếu Tên tiêu Mức Định lợng, g/m2, không nhỏ 24,0 Độ thấu khí (CU), không nhỏ 33,0 Độ đục, % không nhỏ 71,0 Độ trắng,% không nhỏ 87,0 Độ bền cơ: - Độ bền kéo, cN/mm, không nhỏ 100 40 - §é bỊn xÐ, cNx4 §é tro, tÝnh theo CaCO3 , %, không lớn 30 Độ dày m 40 Tốc độ cháy sec/15mm 5010 Độ ẩm, % 6,01,0 4.2 Đầu lọc: Chọn loại đầu lọc Xenlulo axetat loại 120mm Bảng 11: Các tiêu lý hoá đầu lọc Tên tiêu Mức Chu vi (mm) 24,45 - 24,65 Độ giảm áp (mmwg) 200 - 345 22 Khối lợng (g/cây) 5,40 - 8,60 Sai số chiều dài (mm) 0,2 Độ cứng (%) 78 - 84 4.3 Giấy sáp ghép đầu lọc Dùng giấy sáp vàng thờng khổ 48 mm Bảng 12: Các tiêu lý hoá sáp vàng Tên tiêu Mức Định lợng, g/m2, không nhỏ 28 - 32 Độ thấu khí, CU, không nhỏ 15,0 - Độ bền kéo, KN/m - §é bỊn xÐ Nm 2,0 - 2,2 120 - 150 Độ dày m 34 - 36 Độ ẩm % 6,0 ± 1,0 ThiÕt kÕ bao b× - Nhóm nghiên cứu đăng kí nhãn hiệu thuốc SERVAL với Cục sở hữu trí tuệ - Kết hợp với Công ty thuốc An Giang thiết kế mẫu nhãn JENSON, SKYLINE - Để kịp thời đa sản phẩm thuốc điếu thị trờng, công ty thuốc An Giang đề nghị lấy mẫu bao JENSON, SKYLINE công ty để sản xuất Sản xuất sản phẩm thử nghiệm 6.1 Phơng án phối chế lựa chọn sản phẩm Mục tiêu sản phẩm thuốc điếu cần phối chế: Dựa vào phần mềm phối chế để lựa chọn tỷ lệ loại nguyên liệu công thức phối chế theo định hớng hàm mục tiêu nh sau : - Hàm lợng nicotin sợi: 2,2% - 2,6% - Hàm lợng đờng khử: 13% - 15% - Hàm lợng protein: 7.5% - 9.15% 23 Công thức phối chế đợc thực theo nguyên tắc phân nhóm : Nguyên liệu ngoại, nguyên liệu nớc, theo đặc tính mẫu nguyên liệu hơng, vị, độ nặng 6.2 Kết phối chế sản phẩm đợt Trên sở nguyên liệu lựa chọn, nhóm thực đề tài phối chế 02 sản phẩm VB & VC so sánh với sản phẩm Bastos giá bán 3.500đ/bao tiêu thụ mạnh thị trờng phía Nam 6.2.1 Cuốn điếu thử nghiệm bao trắng Nhóm thực đề tài tiến hành sản xuất thử nghiệm 02 mẫu VB & VC so sánh với sản phẩm Bastos tiêu thụ mạnh thị trờng miền Tây Bảng 13 Tỷ lệ thuốc nguyên liệu ( Đơn vị tính %) Nhóm nguyên liệu Mẫu VB Mẫu VC - Ngo¹i 25 30 - Trong níc 60 55 - Độn 15 15 100 100 Tổng số Bảng 14: Kết Phân tích hoá học (Đơn vị tính: %) Tên sản phẩm thuốc điếu Nicotin Nitơ TS Protei n §êng khư Clo MÉu VB 2.24 2.10 7.38 13.0 0.59 MÉu VC 2.22 2.53 9.56 9.3 0.77 BASTOS 2.25 2.35 8.20 12.6 0.78 NhËn xÐt: MÉu thÝ nghiÖm cã thành phần hoá học gần tơng đơng với sản phẩm BASTOS Bảng 15: Kết bình hút cảm quan Hội đồng bình hút cấp Viện 24 Đơn vị tính: Điểm Tên sản phẩm thuốc điếu Hơng thơm Vị Độ nặng Độ cháy Màu sắc sợi T.điể m Mẫu VB 10.2 10.6 8.0 3.2 4.2 36.2 MÉu VC 11.5 12.6 8.1 3.2 4.2 39.6 BASTOS 12.0 13.1 8.6 3.6 4.8 42.1 Kết đánh giá Hội đồng nh sau: - Mẫu VB: Hơng thơm, vị trung bình cha tơng đơng mẫu đối chứng BASTOS - Mẫu VC: Hơng thơm khá, vị đậm, hậu, độ nặng vừa phải, cháy tốt độ thông thoáng tơng đơng mẫu đối chứng Bastos 6.2.2 Thăm dò sơ ý kiến ngời tiêu dùng đánh giá mẫu phối chế thí nghiệm Mục đích thăm dò nhằm nghiên cứu ý kiến ngời tiêu dùng sản phẩm phối chế thí nghiệm, đánh giá kiến nghị họ sản phẩm nhằm cải tiến chất lợng hình thức sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng Nhìn chung mẫu VB, VC chất lợng cha đáp ứng nhu cầu ngời tiêu dùng thị trờng miền Tây, giá sản phẩm khoảng 2.000đ/bao - 3.000đ/bao 6.3 Kết phối chế sản phẩm đợt Từ kết điều tra thị trờng đợt 1, nhóm nghiên cứu tiến hành hiệu chỉnh công thức phối chế phù hợp theo yêu cầu, lấy nhãn hiệu JENSON 6.3.1 Cuốn điếu thử nghiệm sản phẩm JENSON Bảng 16 C«ng thøc phèi chÕ TT MÉu JENSON Tû lƯ % Nguyên liệu ngoại 35 Nguyên liệu nội 50 25 Nguyên liệu độn 15 Tổng 100% Bảng 17 Kết phân tích hoá học Tên sản phẩm thuốc điếu Thành phần hoá học (%) Nicotin Nitơ TS Protein §êng khư Clo MÉu JENSON 2.57 2.31 9.18 11.6 0.63 MÉu Bastos (§/C) 2.25 2.35 8.20 12.6 0.78 NhËn xét: Mẫu JENSON hàm lợng nicotin cao so với mẫu đối chứng, tiêu khác tơng đơng mẫu đối chứng Bastos Bảng 18 Kết đánh giá bình hút cảm quan HĐ cấp Viện Đơn vị tính: Điểm Tên sản phẩm thuốc điếu Hơng Vị §é nỈng MÉu JENSON 10.1 11.0 7.6 3.2 4.8 36.7 MÉu (§/C) 12.2 12.5 8.1 3.2 4.8 40.8 Bastos §é cháy Đặc T điểm điểm sợi Nhận xét: Mẫu đối chứng Bastos hơng thơm, vị tốt mẫu Jenson 6.3.2 Thăm dò sơ ngời tiêu dùng đánh giá mẫu phối chế JENSON ( đợt 2) Nhóm nghiên cứu kết hợp với Công ty thuốc An Giang trực tiếp điều tra lấy ý kiến ngời tiêu dùng thị trờng miền Tây + Thị trờng tỉnh An Giang: Đã thăm dò ý kiến 03 đại lý: Các đại lý cho mác thuốc cần tăng cờng độ hơng hút, vị độ nặng phù 26 hợp, chất lợng sợi thuốc tốt, mẫu mã bao bì cần thay đổi gam mầu, thiết kế đơn giản + Thị trờng tỉnh Cần Thơ: Đã thăm dò ý kiến 01 đại lý: Đại lý cho mác thuốc cần tăng cờng độ hơng, tăng độ gằn hút ( hút khí phải bốc), mẫu mã bao bì cần thay đổi gam mầu vàng + Thị trờng tỉnh Sóc Trăng Đã thăm dò ý kiến 02 đại lý: Các đại lý cho mác thuốc cần tăng cờng độ hơng, tăng độ gằn hút, mẫu mã bao bì cần thay đổi gam mầu + Thị trờng tỉnh Đồng Tháp: Đã thăm dò ý kiến 01 đại lý: Các đại lý cho chất lợng mác thuốc đạt yêu cầu + Thị trờng tỉnh Vĩnh Long: Đã thăm dò ý kiến 01 đại lý: Đại lý cho cần phải tăng cờng độ hơng, tăng độ gằn hút, mẫu mã bao bì cần thay đổi gam mầu 6.4 Kết phối chế sản phẩm đợt Từ kết điều tra thị trờng đợt 2, nhóm nghiên cứu tiến hành hiệu chỉnh công thức phối chế phù hợp theo yêu cầu Sản xuất kết hợp với Công ty thuốc An Giang trực tiếp điều tra lấy ý kiến ngời tiêu dùng thị trờng miền Tây 6.4.1 Cuốn điếu thử nghiệm sản phẩm bao trắng Bảng 19 C«ng thøc phèi chÕ TT MÉu TN3 Tû lƯ % Nguyên liệu ngoại 37 Nguyên liệu nội 48 Nguyên liệu độn 15 Tổng 100% 27 6.4.2 Thăm dò sơ ngời tiêu dùng đánh giá mẫu phối chế thí nghiệm ( đợt 3) Qua kết khảo sát, thăm dò thị trờng mác thuốc điếu giá bán tầm trung thị trờng miền Tây cán thị trờng Công ty thuốc An Giang kết hợp cán Viện KTKT Thuốc số nhận xét nh sau: + Thị trờng tỉnh An Giang: Đã thăm dò ý kiến thị trờng tỉnh An Giang: Ngời tiêu dùng cho mác thuốc hơng thơm hút nhng cha mùi hơng tự nhiên thuốc nguyên liệu, vị độ nặng tơng đối phù hợp, chất lợng sợi thuốc tốt + Thị trờng tỉnh Trà Vinh: - Duyên Hải: Ngời tiêu dùng cho mác thuốc cần tăng cờng độ hơng hút, vị tốt, độ nặng nhẹ, chất lợng sợi thuốc tốt - Đông Hải: Ngời tiêu dùng cho mác thuốc hơng thơm trung bình, vị tốt, độ nặng nhẹ, độ cháy tốt - Cầu Ngang: Chất lợng mác thuốc khá, tơng đơng mẫu Bastos - Bến Giá: Hơng thơm cha hài hòa, vị, độ nặng tốt, thuốc cháy tốt - Thị xã Trà Vinh: Ngời tiêu dùng cho mác thuốc hơng thơm hút tốt, vị độ nặng phù hợp, chất lợng sợi thuốc tốt + Thị trờng tỉnh Đồng Tháp ( Thị xã SaĐéc ): - Ngời tiêu dùng cho mác thuốc hơng thơm hút tốt, vị độ nặng phù hợp, độ cháy tốt 28 * S¶n xt thư nghiƯm s¶n phÈm SKYLINE Qua ý kiến ngời tiêu dùng mẫu phối chế lần 3, nhóm thực đề tài kết hợp với Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật Công ty thuốc An Giang hiệu chỉnh lại công thức sở công thức phối chế lần (Mẫu TN 3) đa vào sản xuất Hàm lợng nicotin (mg/điếu) 10.000bao lấy nhãn hiệu SKYLINE Chi Chiều phẩm thuốc ợng dài ều dài điếu dài đầu đầ mẩu u (mm) điếu 963,8 82,0 19,9 27,9 10,2 24,7 2,9 1,91 19,9 991,4 82,2 19,8 27,8 10,6 23,5 2,0 1,90 19,5 ®iÕu (mg) (mm) lọc (mm) SKYLINE BASTOS Đ/C (mg/điếu) Tar Chiều Tổng chất ngng tụ khói (mg/điếu) Khối l- Số hút Tên sản (mg/điếu) Hàm lợng nớc Bảng 20: Thành phần hoá học khói Bảng 21 Kết phân tích hoá học Tên sản phẩm thuốc điếu Thành phần hoá học (%) Nicoti n Nitơ TS Protei n Đờng khö Clo SKYLINE 2.43 2.29 9.06 14.2 0.63 MÉu Bastos (§/C) 2.25 2.35 8.20 12.6 0.78 NhËn xÐt: MÉu SKYLINE hàm lợng nicotin cao so với mẫu đối chứng, tiêu khác tơng đơng mẫu đối chứng Bastos Bảng 22 Kết đánh giá bình hút cảm quan Đơn vị tính: Điểm 29 Tên sản phẩm thuốc điếu Hơng Vị Độ nặng Độ cháy Đặc điểm sợi T điểm SKYLINE 11.5 12.4 7.8 3.2 4.8 39.7 MÉu Bastos §/C 11.3 12.5 8.1 3.2 4.8 39.9 NhËn xét: Mẫu Skyline chất lợng tơng đơng mẫu đối chứng Bastos Qua đánh giá chất lợng Phòng Kỹ thuật mẫu SKYLINE phù hợp với thị trờng miền Tây, Công ty thuốc An Giang đề nghị chuẩn bị sản xuất 500.000bao tháng 11 VI - Kết luận Sản phẩm hoàn thành theo nh mục tiêu ®Ị ®· phèi chÕ s¶n phÈm SKYLINE cã: + Hàm lợng nicotin sợi: 2,43% + Hàm lợng nitơ tổng số sợi: 2,29% + Hàm lợng đờng khử: 14,2% + Hàm lợng protein: 9.06% 30 + Hàm lợng nicotin khói: 1,91 mg/điếu + Hàm lợng Tar khói: 19,9 mg/điếu + Giá bán 3.500đ/bao, phục vụ thị trờng tỉnh miền Tây - Sản xuất 10.000 bao, chất lợng đợc ngời tiêu dùng thị trờng miền Tây chấp nhận theo đề nghị Công ty thuốc An Giang chuẩn bị sản xuất 500.000bao - Đăng ký 01 nhãn hiệu SERVAL với Cục sở hữu trí tuệ Trên toàn trình nghiên cứu sản xuất sản phẩm công ty thuốc An Giang, với kiến thức đợc thầy truyền đạt em thấy sản phẩm theo trình tự phát triển giai đoạn sản xuất sản phẩm đa thị trờng Quá trình tìm hiểu chúng em nhiều vấn đề cha sâu, mong đợc bảo, giúp đỡ thầy để chúng em hiểu biết sâu môn học để ứng dụng vào thực tế đơn vị công tác đợc tốt Xin chân thành cám ơn! Một vài hình ảnh vỊ nh·n hiƯu thc l¸ serval 31 32 Nh·n hiƯu thc l¸ jensol 33 Nh·n hiƯu thc l¸ SKYLINE 34 35 ... cÊp nguyên liệu 11 Phần II Liên hệ thực tế (Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc điếu có giá bán tầm trung phục vụ cho tỉnh miền Tây Nam bộ) 12 I đặt vấn đề .12 II Mục tiêu đề... nµy em xin giíi thiƯu mét sản phẩm Tổng công ty thuốc là: Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc điếu có giá bán tầm trung phục vụ cho tỉnh miền Tây Phần I: KháI niệm chung I.1 Khái niệm sản... đủ cung cấp cho thị trờng, dẫn tới sản phẩm dần thị phần Phần II Liªn hƯ thùc tÕ (Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, phèi chế mác thuốc điếu có giá bán tầm trung phục vụ cho tỉnh miền tây nam bộ) I đặt vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc lá điếu có giá bán tầm trung phục vụ cho các tỉnh miền tây nam bộ, Nghiên cứu, thiết kế, phối chế mác thuốc lá điếu có giá bán tầm trung phục vụ cho các tỉnh miền tây nam bộ, Phần I: KháI niệm chung, Giá bán trên thị trường (đ/bao), Sản xuất sản phẩm thử nghiệm

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay