Luận văn tốt nghiệp thực trang thu hút và hiệu quả sử dụng FDI địa bàn bình định

70 7 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:31

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): là hình thức chủ đầu tư nước ngoài đầu tư toàn bộ hay một phần đủ lớn vốn vào các dự án nhằm dành quyền điều hành hoặc trực tiếp điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn. là đề tài tốt nghiệp được xây dựng một cách khoa học nhất. Khoa Tài Chính Quốc Tế MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Chương 1LÝ LUẬN CHUNG VÈ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Tổng quan đầu tư trực tiếp nước (fdi) 1.1.1.Khái niệm đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngồi 1.1.2 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước .3 1.1.2 Quy trình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 1.2 Các tiêu đánh giá tình hình thu hút hiệu sử dụng fdi địa phương 1.2.1 Nhóm tiêu định tính 1.2.2 Nhóm tiêu định lượng 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút hiệu sử dụng fdi 11 1.3.1 Nhân tố ảnh hưởng tới thu hút 11 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn FDI 14 1.4 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước hải dương năm gần .17 Chương 2:THỰC TRẠNG THU HÚT HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 21 2.1 khái quát chung tỉnh bình định 21 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 21 2.1.2 Dân số, lao động 22 2.1.3 Tình hình kinh tế xã hội .23 2.1.4 Những mạnh lực cạnh tranh tỉnh Bình Định 27 2.2 thực trạng thu hút hiệu sử dụng fdi địa bàn tỉnh bìnhđịnh 29 2.1.1 Thực trạng thu hút FDI vào địa bàn tỉnh Bình Định 29 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng FDI địa bàn tình Bình Định .42 2.3 đánh giá hiệu thu hút sử dụng vốn fdi tỉnh bình định 45 2.3.1 Những thành tựu đạt 45 Sv: Nguyễn Kim Nam CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế 2.3.2 Những hạn chế tồn 49 Chương 3:GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 52 3.1 Định hướng thu hút nâng cao hiệu sử dụng fdi địa bàn tỉnh bình định 52 3.1.1 Dự báo nhu cầu khả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào địa bàn tỉnh Bình Định 52 3.1.2 Định hướng thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào tỉnh Bình Định 53 3.2 Giải pháp tăng cường thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào địa bàn tỉnh bình định 54 3.2.1 Các giải pháp tăng cường thu hút FDI 54 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng FDI .63 Sv: Nguyễn Kim Nam CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế DANH MỤC VIẾT TẮT STT Kí hiệu DN ĐTNN ĐTTN FDI GCNĐT KCN KKT TP UBND Sv: Nguyễn Kim Nam Nội dung Doanh nghiệp Đầu tư nước Đầu tư nước Đầu tư trực tiếp nước ngồi Giấy chứng nhận đầu tư Khu cơng nghiệp Khu kinh tế Thành phố Ủy ban Nhân dân CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VÈ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 1.1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) Khái niệm đặc điểm đầu tư trực tiếp nước Đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI): hình thức chủ đầu tư nước đầu tư toàn hay phần đủ lớn vốn vào dự án nhằm dành quyền điều hành trực tiếp điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn Trên thực tế có nhiều cách nhìn nhận khác FDI Theo quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa năm 1997: “Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment - FDI) vốn đầu tư thực để thu lợi ích lâu dài doanh nghiệp hoạt động kinh tế khác với kinh tế nhà đầu tư Mục đích nhà đầu tư dành tiếng nói hiệu việc quản lý doanh nghiệp đó” Theo Luật Đầu tư chung năm 2005 Việt Nam “Đầu tư trực tiếp nước việc tổ chức cá nhân nước đưa vào Việt Nam vốn tiền nước tài sản Chính phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác kinh doanh sở hợp đồng thành lập doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” Như vậy, chất FDI di chuyển khối lượng nguồn vốn kinh doanh dài hạn quốc gia - hình thức xuất tư nhằm thu lợi nhuận cao Do kèm với đầu tư vốn đầu tư cơng nghệ tri thức kinh doanh nên hình thức thúc đẩy mạnh mẽ q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa nước nhận đầu tư Xuất phát từ khái niệm, rút số đặc điểm FDI sau: Sv:Nguyễn Kim Nam1CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế -Thứ nhất, chủ đầu tư nước trực tiếp điều hành tham gia điều hành dự án đầu tư tùy theo tỷ lệ vốn góp Các chủ đầu tư nước ngồi phải đóng góp tỷ lệ vốn tối thiểu vốn pháp định vốn điều lệ tùy theo quy định luật pháp nước để giành quyền kiểm soát tham gia kiểm soát doanh nghiệp nhận đầu tư -Thứ hai, nước tiếp nhận đầu tư tiếp thu công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý đại FDI thường kèm theo chuyển giao công nghệ cho nước tiếp nhận đầu tư Thông qua hoạt động FDI, nước chủ nhà tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý từ nước đầu tư -Thứ ba, vốn đầu tư trực tiếp nước thực chủ yếu nguồn vốn tư nhân, chủ đầu tư tự định đầu tư, tự chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh, lãi, lỗ.Theo cách phân loại đầu tư nước UNCTAD, IMF OECD, FDI đầu tư tư nhân Các nước nhận đầu tư, nước phát triển cần lưu ý điều tiến hành thu hút FDI, phải xây dựng cho hành lang pháp lý đủ mạnh sách thu hút FDI hợp lý để hướng FDI vào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội nước mình, tránh tình trạng FDI phục vụ cho mục đích tìm kiếm lợi nhuận chủ đầu tư Nhà đầu tư nước quyền tự lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, thị trường đầu tư, quy mô đầu tư cơng nghệ cho Do đó, tự đưa định có lợi cho họ Vì thế, hình thức mang tính khả thi cao, khơng có ràng buộc trị, khơng để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế nước nhận đầu tư Lợi nhuận nhà đầu tư thu phụ thuộc vào kết hoạt động sản xuất, kinh doanh chia theo tỷ lệ góp vốn vốn pháp Sv:Nguyễn Kim Nam2CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế định sau nộp thuế thu nhập khoản đóng góp khác cho nước sở tại, mang tính chất thu nhập kinh doanh lợi tức Thứ tư, vốn đầu tư trực tiếp bao gồm vốn góp để hình thành vốn pháp định, vốn vay vốn bổ sung từ lợi nhuận doanh nghiệp để triển khai mở rộng dự án 1.1.2 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi 1.1.2.1 Hình thức doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp liên doanh tổ chức kinh doanh quốc tế bên tham gia có quốc tịch khác sở góp vốn, kinh doanh nhằm thực cam kết hợp đồng liên doanh điều lệ doanh nghiệp liên doanh, phù hợp với khuôn khổ luật pháp nước nhận đầu tư Doanh nghiệp liên doanh có đặc điểm sau: - Về pháp lý: Doanh nghiệp liên doanh pháp nhân nước nhận đầu tư, hoạt động theo luật pháp nước nhận đầu tư Hình thức doanh nghiệp liên doanh bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định luật pháp nước nhận đầu tư Quyền lợi, nghĩa vụ bên quyền quản lý doanh nghiệp liên doanh phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn ghi hợp đồng liên doanh điều lệ doanh nghiệp liên doanh - Về tổ chức: Hội đồng quản trị doanh nghiệp mơ hình chung cho doanh nghiệp liên doanh không phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực, ngành nghề Đây quan lãnh đạo cao doanh nghiệp liên doanh - Về điều hành sản xuất kinh doanh: Quyết định sản xuất kinh doanh dựa vào quy định pháp lý nước nhận đầu tư việc vận dụng nguyên Sv:Nguyễn Kim Nam3CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế tắc trí hay bán Sv:Nguyễn Kim Nam4CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế 1.1.2.2 Hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước Doanh nghiệp 100% vốn nước thực thể kinh doanh quốc tế có tư cách pháp nhân nhà đầu tư nước ngồi góp 100% vốn pháp định, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn kết kinh doanh doanh nghiệp Đặc điểm doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: - Doanh nghiệp 100% vốn nước pháp nhân nước nhận đầu tư toàn doanh nghiệp lại thuộc sở hữu người nước Hoạt động sản xuất kinh doanh theo hệ thống pháp luật nước nhận đầu tư điều lệ doanh nghiệp Hình thức pháp lý doanh nghiệp 100% vốn nước nhà đầu tư nước ngồi lựa chọn khn khổ pháp luật Quyền quản lý doanh nghiệp nhà đầu tư nước hồn tồn chịu trách nhiệm - Mơ hình tổ chức doanh nghiệp 100% vốn nước nhà đầu tư nước tự lựa chọn Nhà đầu tư nước tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh doanh nghiệp Phần kết kinh doanh doanh nghiệp sau hồn thành nghĩa vụ tài với nước sở thuộc sở hữu hợp pháp nhà đầu tư nước - Nhà đầu tư nước tự định vấn đề doanh nghiệp vấn đề liên quan để đạt hiệu cao khuôn khổ luật pháp cho phép 1.1.2.3 Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh văn ký kết chủ đầu tư nước chủ đầu tư nước chủ nhà để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nước chủ nhà sở quy định trách Sv:Nguyễn Kim Nam5CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế nhiệm phân phối kết kinh doanh mà không thành lập pháp nhân Hình thức có đặc điểm: - Hai bên hợp tác kinh doanh sở văn hợp đồng phân định trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi - Thời hạn - Thời hạn hợp đồng hai bên thỏa thuận - Vấn đề vốn kinh doanh không thiết phải đề cập hợp đồng 1.1.2.4 Các hình thức BTO, BOT, BT Hợp đồng BOT (Build - Operation - Transfer) - (Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao): Là hình thức đầu tư ký quan nhà nước có thẩm nước chủ nhà đầu tư nước để đầu tư xây dựng Sau cơng trình hồn thành tiến hành kinh doanh khai thác thời hạn định, đảm bảo thu hồi vốn có lợi nhuận hợp lý Hết thời hạn nhà đầu tư chuyển giao khơng bồi hồn cơng nghệ cho nhà nước sở Hợp đồng BTO (Build - Transfer - Operation) - (Hợp đồng xây dựng chuyển giao - kinh doanh): Là hình thức đầu tư kí quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư nước ngồi để đầu tư xây dựng cơng trình Sau xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho nhà nước sở Chính Phủ sở dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình thời hạn định đủ để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận Sv:Nguyễn Kim Nam6CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế Hợp đồng BT (Build - Transfer) - (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao): Là hình thức đầu tư kí quan nhà nước có thẩm quyền nước chủ nhà nhà đầu tư nước để đầu tư xây dựng cơng trình Sau xây dựng xong nhà đầu tư chuyển giao cơng trình cho nhà nước sở Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực dự án khác để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng BT Ngồi hình thức kể trên, số nước nhằm đa dạng hóa tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư áp dụng số hình thức FDI khác thành lập công ty quản lý vốn, đa mục tiêu, đa dự án, thành lập văn phòng đại diện chi nhánh cơng ty nước ngồi nước chủ nhà Có thể nói, hình thức đầu tư có sức hấp dẫn riêng nhà đầu tư, thế, việc đa dạng hóa hình thức đầu tư góp phần đáng kể vào việc tăng cường thu hút FDI số lượng chất lượng 1.1.2 Quy trình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Một kế hoạch thu hút đầu tư điển hình bao gồm năm yếu tố sau Thứ nhất, việc xác định sản phẩm, dịch vụ bán cho nhà đầu tư tiềm Điều dựa phân tích kỹ lưỡng(thường dạng phân tích theo mơ hình SWOT) mơi trường kinh doanh quốc gia hấp dẫn với nhà đầu tư nhắm đến Thứ hai, tập trung vào nhà đầu tư có tiềm nhu cầu họ Yếu tố liên quan đến vấn đề sau: (1) quốc tịch nhà đầu tư, (2) nguồn tài hoạt động đầu tư, (3) phân loại nhà đầu tư: họ Sv:Nguyễn Kim Nam7CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế tạo điều kiện thuận lợi cho lợi ích đáng nhà ĐT Bên cạnh ưu đãi đặc thù dành cho nhà ĐT, tỉnh ta ban hành quy định ký quỹ ĐT để ràng buộc nhà ĐTcam kết triển khai dự án cách có hiệu nhằm có lợi cho nhà ĐT lẫn địa phương Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ cán bộ, công chức, bước đáp ứng yêu cầu mới, giải công việc cách công khai, minh bạch có hiệu Chuyển từ tư “quản lý, giải quyết” “phục vụ, đáp ứng” để quyền thực người đồng hành DN, coi lợi ích nhà ĐT lợi ích Mới đây, UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với quan liên quan xây dựng Đề án “một cửa liên thông” thủ tục đăng ký DN, thủ tục ĐT, đất đai nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp giải công việc quan chức thông qua đầu mối nhất, tạo nét Bình Định mắt nhà ĐT 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1Các giải pháp tăng cường thu hút FDI 3.2.1.1 Nhóm giải pháp về quy hoạch a) Nâng cao chất lượng quy hoạch KCN Ngồi việc xây dựng khu cơng nghiệp tập trung để thu hút đầu tư cần ý đến xây dựng sở hạ tầng KCN, đường giao thơng vận tải ngồi KCN thường bị chậm trễ trình xây dựng làm cho việc lưu thơng hàng tư, ngun liệu lại gặp khó khăn Sv:Nguyễn Kim Nam53CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế Mặt khác hạ tầng bên ngồi KCN bao gồm chợ, trường học, trạm y tế Theo tính tốn KCN tập trung bình qn có 80 xí nghiệp, xí nghiệp có từ 250-300 cơng nhân, sở hạ tầng bên KCN phải đáp ứng cho sinh hoạt khoảng 20000 cơng nhân Do khơng có quan tâm vào hạ tầng bên ngồi KCN tập trung vào hoạt động tạo nên phức tạp khó lường cho xã hội, từ có tác động tiêu cực trở lại KCN Do việc nâng cao chất lượng quy hoạch KCN công việc cấp thiết đặt cho Bình Định, để làm điều đòi hỏi phải có đội ngũ cán quy hoạch có kinh nghiệm, lực, nhiệt tình Tổ chức máy ban quy hoạch có kinh nghiệm, lực, nhiệt tình Tổ chức máy ban quy hoạch phải tương đối độc lập có điều kiện để lựa chọn cán đủ tiêu chuẩn Mặt khác phải có phối hợp quan chức nhằm đảm bảo tính hợp lý, hài hồ quy hoạch b) Khẩn trương chấn chỉnh công tác đền bù giải phóng mặt Việc giải phóng mặt nhanh hay chậm ảnh hưởng trục tiếp đến hiệu đầu tư xây dựng Hiện việc giải phóng mặt nhiều dự án đầu tư địa bàn tỉnh bị ách tắc vấn đề đền bù làm kéo dài thời gian gây ảnh hưởng lớn đến hiệu đầu tư làm nản lòng nhiều nhà đầu tư Để cải thiện đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng, góp phần nâng cao hiệu đầu tư Bình Định cần thực số biện pháp sau: - Tuyên truyền vận động Sv:Nguyễn Kim Nam54CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế Các cấp uỷ đảng địa phương, cấp quyền làm tốt cơng tác tun truyền chủ trương sách đảng, nhà nước, quy định pháp luật thu hút vốn đầu tư nước đẩy mạnh hoạt động đầu tư nước chủ trương tỉnh thu hút vốn đầu tư nước vào địa bàn tỉnh để nhân dân biết thực Đối với khu vực quy hoạch để làm KCN, cấp uỷ quyền địa phương phải công bố công khai quy hoạch thời kỳ, tuyên truyền giải thích để nhân dân thấy rõ lợi ích cá nhận, lợi ích địa phương, lợi ích chung tỉnh sẵn sàng di dời cho chuyển đất sang làm công nghiệp - Thống việc xác định chi phí đền bù, giải phóng mặt Căn vào quy định nhà nước tỉnh vào tình hình thực tế địa phương, xây dựng công bố công khai : Giá tiền thuê đất dự án đầu tư KCN tỉnh Tổng đơn giá đền bù giải phóng mặt dự án đầu tư bao gồm đền bù quyền sử dụng đất, đền bù chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ địa phí cho cơng tác đền bù giải phóng mặt Đơn giá có giá trị ấn định thời gian từ 3- năm, có tính khả thi, địa phương người bị thu hồi đất có trách nhiệm thực nghiêm túc Trên sở nhà đầu tư tính tốn chi phí đầu tư đế định đầu tư với lãnh đạo địa phương hoàn thành thủ tục ban đầu, lại bàn bạc nhiều lần - Cải tiến việc tổ chức tiến hành đền bù, giải phóng mặt UBND tỉnh đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch tổng thể, Sv:Nguyễn Kim Nam55CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất nhằm thu hút ĐTNN ĐTTN Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phê duyệt quy hoạch thiếu; rà sốt để định kỳ bổ sung, điều chỉnh quy hoạch lạc hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư việc xác định xây dựng dự án Hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi quy hoạch, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt cho dự án đầu tư; rà soát, kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cách hiệu quả, địa phương ven biển nhằm đảm bảo phát triển kinh tế mơi trường bền vững 3.2.1.2Nhóm giải pháp về cải thiện sở hạ tầng giao thông Tiến hành tổng rà sốt, điểu chỉnh, phê duyệt cơng bố quy hoạch kết cấu hạ tầng đến năm 2020 làm sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt nguồn vốn ngân sách nhà nước; ưu tiên lĩnh vực cấp, nước, vệ sinh mơi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải.v.v.); hệ thống đường cao tốc; nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt; sản xuất sử dụng điện từ loại lượng sức gió, thủy triều, nhiệt từ mặt trời; dự án lĩnh vực bưu viễn thơng, cơng nghệ thơng tin 3.2.1.3 Nhóm giải pháp về chế sách UBND tỉnh đạo quan chuyên môn Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, Tổ công tác thực đề án 30 tỉnh quan liên quan rà soát thủ tục hành chính, vướng mắc quy định pháp luật đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ ngành khác xem xét, cắt giảm 30% thủ tục hành Sv:Nguyễn Kim Nam56CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế Thủ tục hành Sở, ngành thực theo hướng đơn giản hoá, giúp nhà đầu tư giảm chi phí thời gian chờ đợi UBND tỉnh phối hợp với Tổ chức Tài quốc tế (IFC) xây dựng Quy định trình tự chế phối họp giải thủ tục hành đầu tư xây dựng doanh nghiệp khu công nghiệp khu kinh tế địa bàn Qua quy định rõ trách nhiệm thời hạn quan quản lý nhà nước tỉnh việc thực thủ tục hành công dân, tố chức UBND tỉnh xây dựng ban hành Quy định số sách khuyến khích đầu tư dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng hỗ trợ đầu tư tỉnh (về kinh phí chuân bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơng trình xử lý nước thải) đôi với trách nhiệm chủ đầu tư Ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn UBND tỉnh đạo rà soát, phân loại dự án FDI theo hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư, qua tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án chậm triến khai lý khách quan đơn đốc chủ dự án tích cực giải ngân vốn đầu tư đăng ký Rà sốt tình hình th đất trồng rừng, nuôi trồng thủy sản doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh báo cáo Bộ ngành liên quan Nhìn chung dự án thuộc lĩnh vực nêu thực theo qui định pháp luật đầu tư, thuê đất qui hoạch mục đích sử dụng - Đổi chế sách Một giải pháp quan trọng hàng đầu phải đổi chế Sv:Nguyễn Kim Nam57CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế sách, tăng cường lực quản lý theo hướng quyền các cấp hoạt động chức quản lý nhà nước, tạo môi trường hoạt động kinh tế thơng thống sở pháp luật nhà nước Tăng cường vai trò quyền hạn quyền tỉnh Trên sở sách lớn nhà nước vào tình hình thực tế địa phương, tỉnh chủ động đề sách định chế cụ thể, linh hoạt nhằm kích thích, thu hút dự án đầu tư nước ngoài, tỉnh - Cải thiện đơn giản hóa thủ tục đầu tư Cải thiện, đơn giản hố thủ tục đầu tư chủ yếu cải thiện đơn giản hố thủ tục hành chính, cấp phép đầu tư, cấp đất, cấp giấy phép xây dựng, quy định thủ tục hải quan, tra, kiểm tra dự án đầu tư Việc đẩy mạnh cải cách hành phải gắn liền với cải cách thủ tục đầu tư cấp Đây vấn đề phức tạp Song để đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư cần phải thực số biện pháp sau: - Thực chế cửa chế cho phép tinh giản tối đa thủ tục mà nhà đầu tư phải thực Để tiếp tục hồn thiện chế quản lý cửa Chính phủ, ngành hữu quan cần phải quan tâm giải vấn đề sau: + Cần “pháp lý hóa” chế quản lý “một cửa” + Tiếp tục thực quy định có phủ nêu quy chế khu công nghiệp - khu chế xuất + Đề nghị tài uỷ quyền cho ban quản lý khu công nghiệp thực văn chấp thuận số vấn đề liên quan trực tiếp đến Sv:Nguyễn Kim Nam58CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời uỷ quyền cho ban quản lý thực việc quản lý tài doanh nghiệp khu công nghiệp + Kiến nghị lao động thương binh xã hội sớm cải thiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước + Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuân ISO 9002 dịch vụ hành cơng nhằm nâng cao lực hiệu hoạt động ban quản lý Thiết lập hệ thống mạng khu công nghiệp ban quản lý nhằm kịp thời trao đối thông tin cung cấp văn pháp quy, nhu cầu mua hàng, nhu cầu tuyển dụng lao động, báo cáo định kỳ, khai báo hải quan, trả lời thắc mắc doanh nghiệp - Cơng khai hóa thủ tục đầu tư: nghĩa sở hệ thống lại toàn thủ tục đầu tư, quan chủ trì quản lý vốn đầu tư tỉnh lập danh mục chi tiết có hướng dẫn cụ cơng khai hố danh mục doanh nghiệp, nhà đầu tư - Hoàn thiện thủ tục đầu tư phù hợp với đặc điểm tỉnh, mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư tỉnh tạo lợi so sánh cao địa phương khác để thu hút sử dụnghiệu Muốn việc hồn thiện thủ tục đầu tư vừa phải phát huy lợi thế, vừa phải hạn chế phức tạp tỉnh tuân thủ thủ tục đầu tư nhà nước vấn đề có ý nghĩa quan trọng - Cải thiện thủ tục hành Các sở, ngành lập hướng dẫn chung yêu cầu đơn vị việc Sv:Nguyễn Kim Nam59CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế tiếp nhận triển khai, quản lý nhà nước hoạt động dự án đầu tư, lập dự mẫu hồ sơ, giới thiệu rõ quy trình, thời gian thực công bố rộng rãi cho chủ đầu tư biết thực Qua giảm bớt thời gian lại cho chủ đầu tư, đảm bảo thủ tục hành thực đơn giản, thuận tiện Chuyển từ điều chỉnh trực tiếp sang điều chỉnh gián chế thị trường thông qua hệ thống công cụ pháp luật đồng vừa tạo hành lang pháp lý rõ ràng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước vừa hạn chế quan liêu cửa quyền, tham nhũng làm tốn thương đến hoạt động đầu tư nhà đầu tư nước ngồi Để khuyến khích hoạt động thu hút FDI cần quan tâm đến số sách sau : - Chính sách đất đai: Cụ thể hoá việc cho thuê, chấp, chuyến nhượng đất đai, hình thành máy xử lý nhanh có hiệu (kết hợp thuyết phục tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật cưỡng chế), giảm giá thuế đất, công tác đo đạc nên tiến hành tối đa hai lần, thủ tục đơn giản, chi phí đền bù giải phóng mặt xác định sở giá thị trường có thoả thuận với người sử dụng đất Hiện cơng tác giải phóng mặt gây chậm trễ việc triển khai dự án đầu tư Nhà nước cần cụ thể hố pháp luật để có cho địa phương tố chức thực thuận lợi - Chính sách thuế hỗ trợ tài : Rà sốt lại sách thuế để đảm bảo tính ổn định thay đổi bất hợp lý theo hướng khuyến khích dự án thực nội địa hố, khắc phục tình trạng nhập ngun liệu, vật liệu Nhà nước cần nghiên cứu sách ưu đãi tài giải vấn đề hồn thuế, chuyển lợi nhuận nước, vốn góp, hỗ trợ dự án cấp giấy phép hưởng ưu đãi thuế lợi tức giá thuê đất Sv:Nguyễn Kim Nam60CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế mới, giảm thuế doanh thu cho doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hỗ trợ bán ngoại tệ cho phép tố chức tài hỗ trợ mặt tài cho đối tượng Việt Nam nhà đầu tư nước ngồi tìm đối tác nước có đủ lực tài - Chính sách lao động tiền lương : Hồn thiện văn pháp quy tuyên dụng lựa chọn lao động, chức quan quản lý lao động đào tạo, đề bạt sa thải, tranh chấp lao động thành lập phân lao động, tăng cường vai trò quan tra lao động kiểm tra giám sát, sửa đối mức chịu thuế thu nhập người nước theo hướng nâng cao mức khởi điểm chịu thuế giảm mức thuế suất, giảm thuế thu nhập cho người Việt Nam Sở lao động thương binh xã hội nên thoả thuận với nhà đầu tư để lựa chọn người lao động cho phù hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước cử cán chuyên trách sang tham gia vấn, kiếm tra hồ sơ Khi thúc đẩy nhanh trình tuyển dụng lao động tìm kiếm lao động phù hợp, giúp cho dự án triển khai tiến độ, chất lượng dự án nâng cao, tiến tới cho phép nhà đầu tư nước trực tiếp tuyển dụng lao động theo tiêu chuẩn họ - Chính sách thị trường tiêu thụ sản phẩm Khuyến khích xuất sản phẩm chất lượng cao, chế biến tinh, sâu sản phâm mang thương hiệu Việt Nam, nghiên cứu ban hành sách chống độc quyền, chống hàng giả, xây dựng luật cạnh tranh để tạo bình đẳng doanh nghiệp Bảo hộ thị trường nước bắng cách định hướng ngành nghề ưu tiên xây dựng đội ngũ cán chất lượng cao - Chính sách cơng nghệ: Xây dựng chiến lược thu hút công nghệ Sv:Nguyễn Kim Nam61CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế đại, coi trọng xây dựng khu công nghệ cao, công nghệ vùng thích hợp với hệ thống quy chế rõ ràng Máy móc thiết bị đưa vào góp vốn nhập phải qua giám định chất lượng Xử lý thoả đáng việc nhập thiết bị qua sử dụng theo nguyên tắc để nhà đầu tư chịu trách nhiệm tự định phải đảm bảo quy định an tồn lao động mơi trường Đào tạo cán quản lý khoa học công nghệ thường xuyên đưa số cán có phẩm chất chun mơn cao nước ngồi để tiếp cận thơng tin cơng nghệ, từ nâng cao hiệu giám định chất lượng công nghệ đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cơng nghệ 3.2.1.4Chú trọng cơng tác cán quản lý nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật a) Nâng cao chất lượng địa phương Để giải tốt tượng thừa lao động phổ thông lại thiếu trầm trọng lao động lành nghề qua đào tạo Bình Định cần phải chủ động công tác đào tạo nâng cao tay nghề trình độ chun mơn lực lượng lao động tỉnh nhà Tổ chức liên kết với trường Trung học - cao đẳng dạy nghề toàn quốc thành lập chi nhánh đào tạo chỗ cho lao động địa phương, tỉnh cho sở dạy nghề thuê mặt rẻ thuận tiện, lao động đào tạo trung tâm cấp chứng giới thiệu việc làm doanh nghiệp KCN tỉnh Khuyến khích có quy định cụ thể với dự án FDI đào tạo tay nghề, huấn luyện kỹ thuật, có sách u cầu cơng ty có kế hoạch đào tạo cơng nhân người quản lý địa phương Sv:Nguyễn Kim Nam62CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế b) Thu hút lao động lành nghề cán kỹ thuật từ tỉnh ngồi Ngồi cơng tác đào tạo lao động chỗ phục vụ cho yêu cầu lao động lành nghề chủ đầu tư Bình Định khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề đưa sách khuyến khích, nhằm thu hút ngồn lao động có chất lượng từ trung tâm đào tạo lớn xây dựng khu nhà cho lao động xa, tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt cho người lao động 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng FDI 3.2.2.1 Điều chỉnh số nguyên tắc quản lý phân cấp đầu tư Cụ thể, khẩn trương xây dựng chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước ĐTNN nhằm tăng cường phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư với bộ, ngành UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tiếp tục hoàn thiện chế phân cấp việc cấp GCNĐT nhằm phát huy tính động, sáng tạo, chịu trách nhiệm địa phương, đồng thời đảm bảo quản lý thống Trung ương, đó, bổ sung quy trình thẩm định dự án thuộc thẩm quyền định chủ trương đầu tư Thủ tướng Chính phủ, bao gồm dự án quy mơ lớn, có sức lan tỏa, có tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội vùng quốc gia, dự án sử dụng diện tích đất lớn Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát dự án có vốn ĐTNN cấp, điều chỉnh GCNĐT Kiên đình dự án cấp điều chỉnh GCNĐT mà khơng phù hợp với quy hoạch, quy trình, thủ tục… Đối với dự án có quy mơ lớn, có tác động lớn kinh tế, xã hội, quan cấp GCNĐT cần trọng xem xét, đánh giá khả huy động vốn Sv:Nguyễn Kim Nam63CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế nhà đầu tư, có chế tài yêu cầu đặt cọc để bảo đảm thực nghĩa vụ triển khai dự án tiến độ Đối với dự án ĐTNN khai thác khoáng sản, việc chọn nhà đầu tư phải gắn khai thác với chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng cao việc sử dụng công nghệ, thiết bị đại hệ thống xử lý môi trường phù hợp để sử dụng nguồn tài nguyên có hiệu Đối với số địa bàn, khu vực có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc phòng, cần lựa chọn nhà đầu tư nước ngồi phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế an ninh quốc phòng Các bộ, ngành cần quy định chi tiết, rõ ràng tiêu chí, điều kiện đầu tư lĩnh vực phụ trách làm cho việc cấp phép quản lý sau cấp phép (suất đầu tư, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, môi trường ) 3.2.2.2 Giải pháp về thủ tục hành Tỉnh cần tập trung thực cải cách thủ tục hành cách liệt theo mục tiêu: giảm giấy tờ, giảm hội họp, giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý hành nhà nước, phát huy hiệu quả, hiệu lực chế “một cửa liên thông” đầu tư Tập trung rà sốt bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy phép không cần thiết nhằm giảm thiểu thời gian thành lập doanh nghiệp chi phí tham gia thị trường Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án tiến độ, quy hoạch, theo quy định pháp luật Thúc đẩy nhanh việc giải ngân vốn đăng ký dự án cấp phép đầu tư đặc biệt trọng đến công tác thúc đẩy triển khai dự án có quy mơ vốn đầu tư lớn cấp giấy chứng nhận đầu tư năm gần cách tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, giúp cho dự án triển khai nhanh chóng Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp , dự án để dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn đinh tăng Sv:Nguyễn Kim Nam64CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế doanh thu, tăng kim ngạch xuất tăng nộp ngân sách Nhà nước, tăng tỷ lệ giải ngân dự án Nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán công chức công tác quản lý nhà nước mà phụ trách, cần có biện pháp thu hút giữ chân cán thực có tài, có đức vào làm việc quan nhà nước, thường xuyên tổ chức đào tạo, thi tuyển nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Cần tiến hành rà sốt điều chỉnh lại chức nhiệm vụ quan, tránh chồng chéo xử lý công việc, bảo đảm nội dung công việc giao cho quan đơn vị phụ trách 3.2.2.3 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư Cần phải rà sốt, phân loại dự án ĐTNN để có hướng xử lý thích hợp dự án có khó khăn Bên cạnh đó, quan cấp phép đầu tư tỉnh phải tăng cường kiểm tra, giám sát dự án ĐTNN địa bàn tỉnh để kịp thời phát khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp để tìm giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; đơn đốc dự án chậm tiến độ, chậm triển khai chưa tuân thủ cam kết; đồng thời, xử lý trường hợp vi phạm pháp luật Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát trình cấp phép quản lý dự án ĐTNN quan cấp GCNĐT để chấn chỉnh công tác cấp phép quản lý sau cấp phép, tập trung vào nội dung: Việc tuân thủ quy trình, quy định pháp luật trình tiếp nhận Hồ sơ, thẩm tra, cấp phép; việc quy định ưu đãi dự án; việc thực trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau cấp phép, Bộ Kế hoạch Đầu tư quản lý chuyên ngành quan cấp GCNĐT tăng cường phối hợp, rà soát, cần thiết tiến hành Sv:Nguyễn Kim Nam65CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế kiểm tra dự án ĐTNN, đặc biệt lưu ý dự án thuộc nhóm: Có quy mơ lớn; chiếm diện tích đất lớn; dự án có nguy nhiễm mơi trường; dự án tiêu tốn lượng; dự án nhạy cảm khác Trong trình kiểm tra, giám sát, phát sai phạm tùy theo mức độ kiến nghị quan cấp GCNĐT thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án chậm triển khai, vi phạm quy định pháp luật, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư quan cấp GCNĐT Sv:Nguyễn Kim Nam66CQ49/08.01 Khoa Tài Chính Quốc Tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài Quốc tế - Học viện Tài Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư nước ngồi tỉnh Bình Định giai đoạn 2010 – 2014 sở kế hoạch đầu tư Bình Định http://fia.gov.vn/ Cục đầu tư nước – Bộ Kế hoạch Đầu tư http://cucthongke.binhdinh.gov.vn/Cục thống kê Bình Định http://skhdt.binhdinh.gov.vn/Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định http://kktbinhdinh.vn/Ban Quản lý khu kinh tế Bình tỉnh Định Sv:Nguyễn Kim Nam67CQ49/08.01 ... 2.2 THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHĐỊNH 2.1. 1Thực trạng thu hút FDI vào địa bàn tỉnh Bình Định 2.1.1.1 Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước vào Bình Định Đến Bình Định. .. 3:GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 52 3.1 Định hướng thu hút nâng cao hiệu sử dụng fdi địa bàn tỉnh bình định 52 3.1.1... cường thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước vào địa bàn tỉnh bình định 54 3.2.1 Các giải pháp tăng cường thu hút FDI 54 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng FDI
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp thực trang thu hút và hiệu quả sử dụng FDI địa bàn bình định, Luận văn tốt nghiệp thực trang thu hút và hiệu quả sử dụng FDI địa bàn bình định, LÝ LUẬN CHUNG VÈ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, 2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI TẠI ĐỊA PHƯƠNG, 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THU HÚT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI, 4 KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HẢI DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH, 2 THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FDI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHĐỊNH, Hoạt động FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bao gồm cả cơ cấu ngành và cơ cấu địa bàn theo chiều hướng hiện đại tích cực và phù hợp với xu thế chung của đất nước. Vốn FDI của Bình Định chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp tiếp đó là dịch vụ. V, 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, b) Khẩn trương chấn chỉnh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng., b) Thu hút lao động lành nghề và cán bộ kỹ thuật từ tỉnh ngoài.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay