Luận văn thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại các tỉnh

93 9 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:31

Phân tích thực trạng hoạt động thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình, đánh giá những mặt đạt được, hạn chế trong hoạt động thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình và chỉ ra nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó.Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv iv DANH MỤC HÌNH VẼ .v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA 1.1.Những vấn đề chung nguồn vốn ODA: .4 1.1.1.Khái niệm nguồn vốn ODA 1.1.2 Đặc điểm nguồn vốn ODA 1.1.2.1 ODA nguồn vốn mang tính ưu đãi 1.1.2.2 ODA nguồn vốn mang tính ràng buộc 1.1.2.3 ODA nguồn vốn có khả gây nợ 1.1.3 Phân loại nguồn vốn ODA .8 1.1.3.1 Phân loại theo phương thức hoàn trả 1.1.3.2 Phân loại theo nguồn cung cấp 1.1.3.3 Phân loại theo hình thức thực 1.1.3.4 Phân loại theo mục đích sử dụng 10 1.1.4 Vai trò ODA phát triển kinh tế - xã hội 11 1.1.4.1 Đối với quốc gia tiếp nhận viện trợ 11 Bổ sung nguồn vốn nước: 11 1.1.4.2 Đối với quốc gia tài trợ 13 1.1.Những vấn đề chung thu hút sử dụng nguồn vốn ODA .14 1.2.1 Nội dung, quy trình thu hút nguồn vốn ODA 14 1.2.1.1 Nội dung thu hút nguồn vốn ODA 14 1.2.1.2 Quy trình thu hút nguồn vốn ODA 15 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn ODA 16 1.2.2.1 Đánh giá theo tiêu định lượng: 16 1.2.2.2 Đánh giá theo tiêu định tính 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút sử dụng nguồn vốn ODA 21 1.3.1 Các nhân tố khách quan: 21 1.3.2 Các nhân tố chủ quan .22 CHƯƠNG 2: 24 THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 24 2.1 Giới thiệu chung tỉnh Quảng Bình cần thiết phải đầu tư ODA tỉnh Quảng Bình 24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Bình 24 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình 28 2.1.3 Sự cần thiết phải thu hút sử dụng hiệu ODA vào tỉnh Quảng Bình 30 Trương Hạnh Ngân i CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2 Thực trạng thu hút sử dụng ODA tỉnh Quảng Bình 31 2.2.1 Thực trạng thu hút nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình 31 2.2.1.2 Thu hút nguồn vốn ODA Quảng Bình theo lĩnh vực đầu tư 33 2.2.2.2 Tình hình cơng tác quản lý sử dụng nguồn vốn ODA vào tỉnh Quảng Bình 51 2.3 Đánh giá hoạt động đầu tư nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình .52 2.3.1 Những kết dạt sử dụng nguồn vốn ODA Quảng Bình .52 2.3.1.1 Tính phù hợp 52 2.3.1.2 Tính hiệu suất 53 2.3.1.3 Tính tác động 53 2.3.1.4 Tính hiệu 56 2.3.1.5 Tính bền vững 56 2.3.2 Những hạn chế hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình nguyên nhân .57 2.3.2.1 Những hạn chế hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình 57 2.3.2.2 Nguyên nhân dẫn đến tồn hạn chế 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ODA ĐẦU TƯ TẠI QUẢNG BÌNH 62 3.1 Định hướng thu hút sử dụng ODA tỉnh Quảng Bình tính đến năm 2020 62 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 62 3.1.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển 62 3.1.1.2 Dự báo nhu cầu vốn cấu 64 3.1.2 Định hướng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 65 3.1.2.1 Quan điểm, mục tiêu .65 3.1.2.2 Định hướng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 .65 3.2 Các giải pháp tăng cường thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn ODA vào tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 70 3.2.1 Những giải pháp tăng cường thu hút 70 3.2.1.1 Tăng cường hiệu lực quản lý, công tác chuẩn bị lập kế hoạch dự án ODA: 70 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin hữu hiệu vốn ODA 71 3.2.1.3 Hồn thiện cơng tác quy hoạch thu hút nguồn vốn ODA .72 3.2.1.4 Đào tạo, bố trí, sử dụng có hiệu cán làm công tác kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quản lý thực dự án ODA 73 3.2.1.5 Nâng cao nhận thức mở rộng quan hệ với nhà tài trợ 75 3.2.2.1 Xây dựng nhận thức đắn nguồn vốn ODA có chiến lược sử dụng nguồn vốn ODA hiệu 76 3.2.2.2 Có kế hoạch bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời lịch trình trả vốn vay cách rõ ràng 77 3.2.2.3 Tăng cường lực quản lý sử dụng vốn ODA cấp quyền địa phương, Ban quản lý dự án 78 Đổi hình thức phương pháp tuyên truyền vận động, sử dụng tổng hợp, đồng biện pháp tuyên truyền, phát huy sức mạnh quan thông tin đại chúng, ưu vận động trực tiếp tổ chức trị - xã hội để tuyên truyền công tác bồi thường giải Trương Hạnh Ngân ii CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phóng mặt bằng, kết hợp tuyên truyền, vận động đối thoại trực tiếp Báo Quảng Bình, Đài Phát Truyền hình Quảng Bình dành thời lượng phát sóng tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính quyền cấp, quan, ban, ngành, đồn thể có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể việc tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ kiến thức cần thiết pháp luật, làm nòng cốt cơng tác tun truyền, thực việc bồi thường, giải phóng mặt 80 Xây dựng chế về, sách, hỗ trợ bồi thường cách phù hợp pháp luật đơn giá bồi thường: đất nông nghiệp, đất ở, quy định mức giá khác nhau; hỗ trợ nghề hướng nghiệp, giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất; hỗ trợ sách, chế tái định cư, khuyến khích hộ nhận tiền bồi thường đất, nhận khoản hỗ trợ tự lo chỗ ở, mua nhà hộ dân, 80 Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đảm bảo nhu cầu giải phóng mặt đồng từ thúc đẩy tiến trình thực dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt nhằm kịp thời nắm bắt bổ sung bất cập, không phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện gắn với việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ngành chức nhằm phát huy tính chủ động cấp huyện, đồng thời đảm bảo chế, sách áp dụng thống địa bàn tỉnh Quảng Bình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực chương trình, dự án ODA địa bàn tỉnh .80 3.3 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan 81 3.3.1 Hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước thu hút sử dụng nguồn vốn ODA 81 3.3.2 Hồn thiện cơng bố quy hoạch tổng thể chiến lược thu hút sử dụng ODA đến năm 2020 83 3.3.3 Đẩy mạnh tiến trình hài hòa thủ tục với nhà tài trợ 83 3.3.4 Thực triệt để việc phân cấp quản lý, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn ODA 84 KẾT LUẬN 85 Trương Hạnh Ngân iii CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB BTNMT CNH, HĐH EU FDI GDP GPMB GTZ (GIZ) IFAD IMF JBIC KH&ĐT ODA SCK UBND WB Ngân hàng phát triển Chấu Á Bộ Tài ngun – Mơi trường Cơng nghiệp hóa, đại hóa Liên minh Châu Âu Đầu tư trực tiếp nước ngồi Tổng sản phẩm quốc nội Giải phóng mặt Tổ chức phủ Đức Quỹ phát triển nơng nghiệp quốc tế Quỹ tiền tệ quốc tế Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Kế hoạch Đầu tư Hỗ trợ phát triển thức So kì Ủy ban nhân dân Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng cấu kinh tế Quảng Bình 28 giai đoạn 2010 - 2014 28 Bảng 2.2: Tình hình vốn ODA ký kết hàng năm cho tỉnh Quảng Bình 31 giai đoạn 2006 – 2014 .32 Trương Hạnh Ngân iv CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.4: Danh mục dự án ODA thu hút vào lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, giao thơng vận tải, bưu viễn thơng, cấp nước thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2014 .36 Bảng 2.5: Danh mục dự án ODA thu hút vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nơng thơn xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2014 38 Bảng 2.6: Danh mục dự án ODA thu hút vào lĩnh vực bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2014 40 Bảng 2.7: Danh mục dự án ODA thu hút vào lĩnh vực Năng lượng công nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2014 41 Bảng 2.8: Danh mục dự án ODA thu hút vào lĩnh vực Y tê, giáo dục lĩnh vực khác tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2014 42 Bảng 2.9: Vốn ODA thu hút Quảng Bình phân theo nhà tài trợ giai đoạn 2006 – 2014 43 Bảng 2.10: Tình hình giải ngân vốn ODA tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2014 48 Bảng 3.1: Dự kiến tổng nhu cầu vốn toàn tỉnh thời kỳ 2011 – 2020 64 DANH MỤC HÌNH VẼ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu vốn ODA thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Bình theo .35 lĩnh vực đầu tư giai đoạn 2006 – 2014 .35 Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư .35 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn ODA thu hút tỉnh Quảng Bình phân theo nhà .44 tài trợ giai đoạn 2006 – 2014 44 Trương Hạnh Ngân v CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia phát triển, thực công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Với mục tiêu đó, vốn đầu tư cho trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước yếu tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Vốn đầu tư cho phát triển huy động từ hai nguồn nguồn vốn nước nguồn vốn nước Đối với nước phát triển Việt Nam, tích lũy nội kinh tế thấp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn lực bổ sung quan trọng vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Cùng hòa nhịp với q trình CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế đất nước, tỉnh Quảng Bình sức huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, Quảng Bình tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, sở hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, ngân sách tỉnh thu không đủ bù chi, ngân sách phân bổ từ trung ương hạn hẹp, đó, việc hạn chế nguồn lực đầu tư phát triển vấn đề đặt quyền địa phương, doanh nghiệp người dân tỉnh Quảng Bình Với tình hình đó, nguồn vốn ODA xác định có vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp nơng thơn kết hợp xóa đói giảm nghèo nhằm bước nâng cao chất lượng sống người dân Mặc dù thực nhiều biện pháp tăng cường thu hút, quản lý sử dụng hiệu nguồn vốn ODA, nhiên thời gian qua, hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình nhiều hạn chế, chưa đạt Trương Hạnh Ngân CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kỳ vọng khối lượng vốn ODA ký kết chưa cao, tiến độ chương trình dự án triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân thấp,… từ làm giảm hiệu sử dụng nguồn vốn ODA góc độ kinh tế xã hội Mục đích nghiên cứu đề tài - Phân tích thực trạng hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình, đánh giá mặt đạt được, hạn chế hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình nguyên nhân tồn hạn chế - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình bao gồm đánh giá thực trạng giải pháp đề xuất - Thời gian nghiên cứu: 02/02/2015 – 06/06/2015 Phương pháp nghiên cứu đề tài Phương pháp luận đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, cụ thể là: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, khái quát, so sánh.,… Nội dung khóa luận: Gồm 03 chương: Chương 1: Những vấn đề chung thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Chương 2: Thực trạng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình Do thời gian thực tập nghiên cứu nhiều hạn chế nên em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong có đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn đọc để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Trọng Thịnh, PGS.TS, Trưởng môn Quản Trương Hạnh Ngân CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trị Tài Quốc tế, Khoa Tài Quốc tế, Học viện Tài tận tình hướng dẫn giúp đỡ em q trình hình thành, xây dựng hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn anh chị Vụ Tài – Tiền tệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn nhiệt tình trình thu thập số liệu, ý kiến góp ý chân thành anh chị để em hồn thành khố luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Trương Hạnh Ngân CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA 1.1 Những vấn đề chung nguồn vốn ODA: 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn ODA ODA (Official Development Assistance) có nghĩa Hỗ trợ phát triển thức hay gọi Viện trợ phát triển thức Năm 1972, theo tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển (OECD) đưa khái niệm: “ ODA giao dịch thức thiết lập với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nước phát triển Điều kiện tài giao dịch có tính chất ưu đãi thành tố viện trợ khơng hồn lại chiếm 25% ” Thực chất, ODA chuyển giao phần thu nhập quốc gia từ nước phát triển sang nước phát triển chậm phát triển Theo Ngân hàng giới (WB), ODA bao gồm khoản viện trợ khơng hồn lại cộng với khoản vay có thời hạn dài lãi suất thấp so với thị trường Mức độ ưu đãi khoản vay đo lường yếu tố cho không Khoản tài trợ khơng phải hồn trả có yếu tố cho khơng 100% gọi viện trợ khơng hồn lại Một khoản vay ưu đãi coi ODA phải có yếu tố cho khơng 25% Theo Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 Chính phủ Việt Nam ODA định nghĩa: “Hỗ trợ phát triển thức (gọi tắt ODA) hiểu hoạt động hợp tác phát triển Nhà nước Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ Chính phủ nước ngồi, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên phủ” Trương Hạnh Ngân CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Khái quát ODA hiểu hỗ trợ, giúp đỡ mặt tài chủ yếu Chính phủ, tổ chức liên Chính phủ (NGO), tổ chức phi phủ, tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp quốc (United Nations – UN), tổ chức tài quốc tế (IMF, WB, …) dành cho Chính phủ nước (thường nước chậm phát triển) để thực chương trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua khoản viện trợ khơng hồn lại, viện trợ có hồn lại khoản tín dụng ưu đãi (cho vay dài hạn, lãi suất thấp) 1.1.2 Đặc điểm nguồn vốn ODA 1.1.2.1 ODA nguồn vốn mang tính ưu đãi Tính ưu đãi đặc trưng nguồn vốn ODA để phan biệt nguồn vốn ODA với loại nguồn vốn khác ODA sử dụng nhằm giúp nước phát triển phát triển kinh tế nâng cao hiệu đầu tư Với mục đích sử dụng nên ODA nguồn vốn mang tính ưu đãi cần thiết cho nước chậm phát triển Tính ưu đãi nguồn vốn thể chỗ :  ODA dành riêng cho nước chậm phát triển mục tiêu phát triển Để nhận ODA, nước chậm phát triển phải có hai điều kiện là: + GDP bình qn đầu người thấp Nước có GDP bình quân đầu người thấp thường tỷ lệ viện trợ khơng hồn lại ODA lớn khả vay với lãi suất thấp, thời hạn ưu đãi lớn + Mục tiêu sử dụng vốn ODA nước phải phù hợp với sách phương hướng ưu tiên xem xét mối quan hệ bên cấp bên nhận ODA  Lãi suất thời gian cho vay dài, thời gian ân hạn dài : Các khoản vay ODA chủ yếu vay với lãi suất thấp (dưới 3%), thời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài thời gian ân hạn dài (chỉ trả lãi, chưa trả nợ gốc) Ví dụ như, khoản vay ODA Nhật Bản có lãi suất khoảng từ 0,75% Trương Hạnh Ngân CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng đến với Quảng Bình phải thực theo hai hướng Một mặt có sách tăng cường thu hút nhân lực từ bên đến với tỉnh, mặt khác tận dụng nguồn nhân lực qua đào tạo địa phương Xét dài hạn việc huy động nguồn nhân lực qua đào tạo địa phương có nhiều lợi chi phí thực sách thấp hơn, hiệu sách thu hút cao người địa phương nên cán nắm rõ tình hình thực tế địa phương, giải pháp đưa thực tế mang tính khả dụng Nhưng khơng phủ nhận vai trò chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ địa phương khác Việc kết hợp hài hòa nguồn nhân lực địa phương bên mang lại hiệu cao Bên cạnh việc có sách thu hút nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Bình cần tăng cường cơng tác đào tạo cán làm cơng tác đối ngoại có trình độ chun mơn kinh tế, quản lý, có trình độ ngoại ngữ, tin học, có đầy đủ lĩnh lực sẵn sàng hợp tác làm việc chương trình, dự án ODA Tỉnh Quảng Bình cần có nhận thức đắn tầm quan trọng công tác đào tạo cán bộ, coi nhiệm vụ hàng đầu nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Công tác đào tạo phải tiến hành thường xuyên, liên tục cấp, ngành, tranh thủ nguồn lực từ bên phục vụ công tác đào tạo Tạo điều kiện cho cán làm công tác đối ngoại, quản lý ODA địa bàn học tập, tiếp thu công nghệ tiên tiến, đại, kỹ thuật quản lý dự án nước nhà tài trợ; từ đó, xây dựng đội ngũ cán có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tin học, kỹ chia sẻ làm việc nhóm để làm việc với nhà tài trợ, quản lý, theo dõi việc thực chương trình, dự án ODA Bổ sung cán có trình độ chun mơn, kinh nghiệm trong thực dự án vào Ban quản lý dự án; thực đánh Trương Hạnh Ngân 74 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài giá kỳ chất lượng cán dự án để kịp thời thay đổi, bổ sung cán có lực cho dự án 3.2.1.5 Nâng cao nhận thức mở rộng quan hệ với nhà tài trợ Các nhà tài trợ ODA tỉnh Quảng Bình nhiều hạn chế, tương lai, nguồn tài trợ nhà tài trợ có nhiều thay đổi, khơng thể phụ thuộc vào số nhà tài trợ nay, việc đa dạng hóa nhà tài trợ qua việc mở rộng mối quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội; ngồi việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với nhà tài trợ truyền thống, chiếm tỷ trọng WB, ADB, IFAD, Chính phủ Đức tỉnh Quảng Bình nên thu hút, vận động tranh thủ nhiều nguồn vốn ODA từ nhà tài trợ tiềm lực Nhật Bản, Hàn Quốc nước khác Tiếp tục khẳng định cải cách thủ tục pháp lý để tranh thủ đồng tình tổ chức tài quốc tế phủ nước bạn Tăng cường hình thức vận động tài trợ khác hội nghị nhóm tư vấn nhà tài trợ, hội nghị đối tác Tiếp tục phát triển quan hệ đối tác nước bạn, ban hành ấn phẩm định kỳ thông tin thống kê phân tích tình hình huy động sử dụng nguồn vốn quốc gia, tình hình thực chương trình,dự án ODA hiệu sử dụng nguồn vốn ODA, chứng minh điểm mạnh, lợi tỉnh, kết đạt từ chương trình, dự án ODA hồn thành Tăng cường trao đổi thông tin đối ngoại nhà tài trợ với quan Việt Nam để phân tích đánh giá tình hình kinh tế - tài chính, để có sách chiến lược phát triển phù hợp Áp dụng theo phương thức tiếp cận theo ngành chương trình dự án nhà tài trợ; quy định trách nhiệm nhân viên, chế độ báo cáo ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án, kiểm soát cụ thể hệ thống quản lý tới nhà tài trợ Trương Hạnh Ngân 75 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng 3.2.2.1 Xây dựng nhận thức đắn nguồn vốn ODA có chiến lược sử dụng nguồn vốn ODA hiệu Nguồn vốn ODA với đặc điểm bật mang tính ưu đãi lớn nên tiếp nhận sử dụng nguồn vốn chưa cảm thấy gánh nặng nợ nần Tuy nhiên ODA nguồn vốn vay, nước tiếp nhận bắt buộc phải có trách nhiệm trả nợ, nước tiếp nhận cần thiết phải sử dụng hiệu nguồn vốn vào phát triển kinh tế - xã hội để trả nợ tương lai Nhận thức nguồn vốn ODA cần phải tính đến chiến lược nợ quốc gia; nguồn vốn ODA với điều kiện ưu đãi giảm dần mức tăng trưởng GDP nên cần sử dụng cách hiệu Không vay để thực dự án tỉnh tự lực thực được, nguồn vốn Chính phủ phân bổ thực dự án; điều kiện triệt tiêu hay làm giảm đáng kể tính ưu đãi lãi suất Để sử dụng có hiệu nguồn vốn ODA, phải xây dựng nhận thức đắn nguồn vốn ODA lãnh đạo, cán người dân liên quan đến hoạt động đầu tư nguồn vốn ODA, phải nhận thức đắn nguồn vốn ODA “cho không” mà phải tận dụng, sử dụng cách đắn, mục đích, mang lại hiệu cao Phải giúp cho lãnh đạo, cán hiểu điều kiện vay, thời hạn lộ trình trả nợ chương trình dự án, nắm rõ bước nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn vốn ODA Trên sở chiến lược nâng cao nhận thức, vào quy hoạch cho công tác thu hút nguồn vốn ODA, tỉnh Quảng Binh cần nhanh chóng lập chiến lược quản lý sử dụng nguồn vốn ODA Tập trung vào việc sử dụng nguồn vốn ODA vào mục tiêu rõ ràng, xác định lĩnh vực dự án ưu tiên nhằm đảm bảo tính thống đồng Chiến lược đề phải định hướng sử Trương Hạnh Ngân 76 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài dụng giải pháp cụ thể để sử dụng vốn ODA hiệu quả, nắm bắt đặc điểm nhà tài trợ để xếp dự án phù hợp với nhà tài trợ riêng, nâng cao hiệu công tác sử dụng vốn Bên cạnh phải đảm bảo phân bổ nguồn vốn ODA hợp lý, đầu tư lĩnh vực, định hướng, phù hợp với quy hoạch nhằm mang lại hiệu cao 3.2.2.2 Có kế hoạch bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời lịch trình trả vốn vay cách rõ ràng Thiếu vốn đối ứng nguyên nhân làm cho hàng loạt dự án ODA Quảng Bình chậm triển khai, mà lại bắt buộc nhà tài trợ Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ chương trình, dự án chủ yếu dùng để trang trải cho chi phí để tiếp nhận nguồn vốn vốn đối ứng lại vấn đề khó tỉnh nghèo tỉnh Quảng Bình Để giải vấn đề này, tỉnh Quảng Bình, trước hết cần bố trí vốn đối ứng đầy đủ kế hoạch ngân sách tỉnh Để làm điều này, tỉnh phải chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài để bố trí cân đối nguồn vốn ODA cho dự án phân bổ nguồn vốn đối ứng theo kế hoạch cấp tương ứng, không sử dụng nguồn vốn vào mục đích khác Việc bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA đảm bảo yêu cầu sau: + Phải có kế hoạch bố trí vốn đối ứng tương ứng với kế hoạch giải ngân nguồn vốn ODA chương trình, dự án + Phải rõ ràng, chi tiết việc nguồn vốn đối ứng lấy từ đâu, lấy từ ngân sách trung ương cấp, ngân sách tỉnh, đóng góp địa phương, đóng góp người hưởng lợi + Phải phù hợp đảm bảo tiến độ với cam kết nhà tài trợ phải phù hợp với thực tế tỉnh, tránh tình trạng cam kết đến thực lại vượt khả Trương Hạnh Ngân 77 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Phải tuân thủ chế quản lý tài Nhà nước hành ban Quản lý dự án có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn mục đích hiệu Việc bố trí vốn đối ứng đầy đủ vừa đảm bảo cho việc triển khai dự án tiến độ, vừa đảm bảo cam kết chặt chẽ quyền địa phương việc tiếp nhận chương trình, dự án Bên cạnh phương án lịch trình trả vốn vay cần đưa vào có định phê duyệt để có sở ghi vốn hàng năm Tính tốn kỹ hiệu dự án lập kế hoạch trả nợ khoản vay nguồn vốn ODA (tùy vào đặc điểm dự án, chế tài thực hiện) cho dù nguồn vốn ODA tạo gánh nặng nợ phải trả nước 3.2.2.3 Tăng cường lực quản lý sử dụng vốn ODA cấp quyền địa phương, Ban quản lý dự án  Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá dự án cấp Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp quan chức trách dự án để có thơng tin thống thực trạng triển khai dự án, vướng mắc phát sinh cần giải quyết; từ xây dụng hệ thống liệu đánh giá mang tính thống cho tất dự án ODA, đảm bảo đầy đủ thông tin như: tên dự án, mục tiêu hoạt động, số tiền tài trợ, nhà tài trợ, thời gian tài trợ, thời gian thực hiện, kế hoạch giải ngân, kế hoạch vốn đối ứng, hoạt động cụ thể theo gian, tiêu cụ thể theo hoạt động, số đánh giá tiêu, hoạt động nhà tài trợ, tác động dự án đến kinh tế, xã hội, môi trường…  Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tài chính, kế tốn Ban Quản lý dự án Sở Tài cần thực số biện pháp trình kiểm tra, giám sát chế độ tài chính, kế tốn dự án Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ việc thực cơng tác tài kế tốn Trương Hạnh Ngân 78 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ban quản lý dự án, để từ tăng cường công tác quản lý nhà nước cơng tác tài kế tốn dự án, phát sai phạm, để xuất phương án xử lý kịp thời Xây dựng quy trình chuẩn hướng dẫn Ban quản lý dự án việc xây dựng chế độ tài cho dự án dựa yêu cầu nhà tài trợ, quy định Bộ Tài yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh để Ban quản lý dự án có cứ, sở xây dựng quy chế tài cho dự án mình; tiến hành kiểm toán độc lập định kỳ dự án  Tăng cường công tác đạo Ban quản lý dự án Hoạt động phối hợp quan liên quan đến dự án thông qua hoạt động Ban đạo dự án, thành phần chủ yếu Sở, ban, ngành liên quan đến việc thực dự án chủ yếu mang tính hình thức, tham gia vào họp tổng kết hàng năm hay thông qua ngân sách hàng năm mà chưa tham gia trực tiếp đạo dự án, thế, trình thực dự án, cần giúp đỡ ngành gặp phải khó khăn Do đó, thời gian tới, tỉnh cấn trọng mạnh việc tham gia vào dự án để có đạo, hỗ trợ cần thiết trình thực dự án  Phối hợp chặt chẽ cấp, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã Cơ chế phối hợp trao đổi thông tin cấp chưa thực tốt Do đó, việc thiết lập chế trao đổi thông tin hai chiều UBND tỉnh, sở, ban, ngành liên quan với Ban quản lý dự án cấp tỉnh, quyền cấp huyện, cấp xã thực dự án tạo điều kiện cho dự án thực cách suôn sẻ, giảm bớt phát sinh trình thực dự án, huy động nguồn lực địa phương trình thực dự án  Tăng cường công tác lập kế hoạch hoạt động ngân sách hàng năm Các Ban quản lý dự án phải chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm dự án dựa sở hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, xuất phát từ Trương Hạnh Ngân 79 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cộng đồng, người dân Kế hoạch ngân sách dự án phải linh động để điều chỉnh trình thực tiễn dự án 3.2.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt hỗ trợ Đổi hình thức phương pháp tuyên truyền vận động, sử dụng tổng hợp, đồng biện pháp tuyên truyền, phát huy sức mạnh quan thông tin đại chúng, ưu vận động trực tiếp tổ chức trị - xã hội để tuyên truyền công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kết hợp tuyên truyền, vận động đối thoại trực tiếp Báo Quảng Bình, Đài Phát Truyền hình Quảng Bình dành thời lượng phát sóng tun truyền cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính quyền cấp, quan, ban, ngành, đồn thể có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể việc tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ kiến thức cần thiết pháp luật, làm nòng cốt cơng tác tuyên truyền, thực việc bồi thường, giải phóng mặt Xây dựng chế về, sách, hỗ trợ bồi thường cách phù hợp pháp luật đơn giá bồi thường: đất nông nghiệp, đất ở, quy định mức giá khác nhau; hỗ trợ nghề hướng nghiệp, giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất; hỗ trợ sách, chế tái định cư, khuyến khích hộ nhận tiền bồi thường đất, nhận khoản hỗ trợ tự lo chỗ ở, mua nhà hộ dân, Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đảm bảo nhu cầu giải phóng mặt đồng từ thúc đẩy tiến trình thực dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt nhằm kịp thời nắm bắt bổ sung bất cập, không phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện gắn với việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ngành chức nhằm phát huy tính chủ động cấp huyện, đồng thời đảm bảo chế, sách áp dụng thống địa Trương Hạnh Ngân 80 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài bàn tỉnh Quảng Bình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực chương trình, dự án ODA địa bàn tỉnh 3.3 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan 3.3.1 Hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Việc hồn thiện mơi trường pháp lý liên quan đến hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn ODA có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực hành lang thuận lợi cho trình thu hút, triển khai dự án ODA, phát huy hiệu nguồn vốn ODA, đồng thời, cơng cụ hữu hiệu giúp quan Nhà nước quản lý nguồn vốn Ngày 23/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP Chính phủ Quản lý sử dụng nguồn vốn phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, thay Nghị định 131/2006/NĐ-CP Nghị định số 38/2013/NĐ-CP Chính phủ bao qt tồn diện, đầy đủ, rõ ràng cơng tác vận động, quản lý, thực nguồn vốn ODA nguồn vốn vay ưu đãi vủa nhà tài trợ, khắc phục số vướng mắc mà trình thực Nghị định 131/2006/NĐ-CP gặp phải, đẩy mạnh phân cấp, tinh giản thủ tục, quy trình nhằm hài hòa với nhà tài trợ đồng văn pháp quy hành Trên sở Nghị định ban hành vấn đề tồn hệ thống pháp quy quản lý sử dụng vốn ODA, hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước thu hút sử dụng vốn ODA cần thực như: + Rà soát lại văn ban hành để loại bỏ văn lạc hậu, bổ sung, hồn thiện văn hiệu lực ban hành văn thấy cần thiết theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, quy định rõ trách nhiệm Bộ, cấp tham gia Trương Hạnh Ngân 81 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Trên sở Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu cụ thể hóa thông tư hướng dẫn việc thực Nghị định để có thống nhất, tránh chồng chéo văn pháp lý + Chính phủ sớm ban hành văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, luật xây dựng để cải tạo điều kiện thuận lợi cơng việc cơng tác giải phóng mặt bằng, cơng tác quản lý đầu tư cơng trình Các văn pháp lý có liên quan đến cơng tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư cơng, công tác đấu thầu cần nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện theo hướng đồng bộ, quán phù hợp với thực tiễn + Chính phủ đạo Bộ tài tiếp tục cải tiến quy trình giải ngân, theo hướng đơn giản thủ tục + Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Bộ Tài ban hành cẩm nang thông lệ, thủ tục cấu nguồn vốn ODA, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quan thời hạn giải qua khâu cơng việc Vì thực tế nay, nhà tài trợ có cẩm nang hướng dẫn riêng dự án lại dựa vào cẩm nang hướng dẫn xây dựng cho quy chế tài phù hợp với yêu cầu nhà tài trợ Bộ Tài chính, thường cơng việc nhiều thời gian chi phí Vì vậy, nên xây dựng cẩm nang chung, quy định cụ thể cho nhà tài trợ sở hài hòa với thủ tục Việt Nam, điều giúp giảm chi phí thời gian tiền bạc việc xây dựng quy chế tài cho dự án + Bộ Tài phối hợp với Tổng cục thuế xem xét, sửa đổi số quy định Thuế giá trị gia tăng, Thuê xuất nhập theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồn thuế (các văn bản, giấy tờ,…), giảm bớt thời gian xem xét tiến hành hoàn thuế để đảm bảo dự án có vốn đối ứng kịp thời thực dự án Trương Hạnh Ngân 82 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3.2 Hồn thiện cơng bố quy hoạch tổng thể chiến lược thu hút sử dụng ODA đến năm 2020 Việc ban hành quy hoạch tổng thể chiến lược thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tạo điều kiện để hoạt động thu hút sử dụng vốn ODA có hiệu Quy hoạch tổng thể đáng tin cậy thể nhu cầu nguồn vốn ODA Việt Nam để nhà tài trợ có xem xét tính hợp lý, tính hiệu khả hồn vốn Việt Nam để định xem có nên tài trợ hay không Quy hoạch tổng thể quan trọng để kiểm tra hiệu trình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tiến độ, phù hợp với thực tế đảm bảo chất lượng sử dụng vốn ODA hay không Hồn thiện văn pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước thu hút sử dụng vốn ODA Quy hoạch tổng thể sở tiền đề cần thiết để địa phương có định hướng cụ thể xây dựng kế hoạch thu hút sử dụng vốn ODA phù hợp với ngành địa phương, tăng tính chủ động việc vận động sử dụng nguồn vốn ngành địa phương 3.3.3 Đẩy mạnh nữa tiến trình hài hòa thủ tục với nhà tài trợ Chính phủ tăng cường đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao làm cầu nối Chính phủ với nhà tài trợ thực việc hài hòa thủ tục để dự án ODA triển khai cách thuận lợi Hàng năm, tổ chức hội nghị, hội thảo nhà tư vấn kỳ, hội nghị nhóm tư vấn nhà tài trọ với tham gia Ban Quản lý dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ, ngành, quan chủ quản để lắng nghe ý kiến, kiến nghị bên sở trao đổi thông tin hai chiều; tạo điều kiện để nhà tài trợ nêu ý kiến, khó khăn, vướng mắc q trình thực dự án, sở đó, lấy ý kiến, phối hợp, chia sẻ thông tin với nhà tài trợ, từ bất đồng quan điểm mặt thủ tục bước tháo gỡ Trương Hạnh Ngân 83 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Q trình chuẩn bị ký kết điều ước ODA, công đoạn trình thực chương trình ODA tiến hành thuận lợi hơn, 3.3.4 Thực triệt để việc phân cấp quản lý, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn ODA Chính phủ đẩy mạnh việc phân cấp quản lý dự án sử dụng vốn ODA theo hướng tập trung, thực phi tập trung sở phân cấp quản lý giao quyền xuống Bộ, ngành, địa phương dự án Chính phủ định dự án quan trọng, dự án đầu tư thuộc nhóm A, phân cấp việc định phê duyệt dự án xuống địa phương để tăng cường tính chủ động, tính trách nhiệm lực quản lý địa phương; cho phép chủ chương trình, dự án có quyền xử lý thay đổi phát sinh trình triển khai thực dự án, thay đổi khơng làm thay đổi nội dung, mục tiêu kết chủ yếu chương trình, dự án không vượt hạn mức ODA vốn vay Để tránh vi phạm khơng đáng có nâng cao hiệu trình phân cấp quản lý công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA cần đặt lên hàng đầu thực có hiệu Trương Hạnh Ngân 84 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Những năm qua, nguồn vốn ODA đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nói chung kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình nói riêng Cơ sở hạ tầng, giao thơng, bưu viễn thơng, nơng nghiệp- nơng thơn, lượng - cơng nghiệp, mơi trường, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo đầu tư phát triển phần nguồn vốn ODA; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân Từ phân tích viết, có nhìn bao qt thực trạng thu hút sử dụng vốn ODA tỉnh Quảng Bình Đồng thời phần thành tựu, kết đạt hạn chế tồn q trình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Quảng Bình Trên sở ngun nhân gây nên hạn chế giải pháp nhằm tăng cường thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình Chính vậy, thời gian tới, Quảng Bình nổ lực tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội toàn diện nữa, đưa tỉnh khỏi tình trạng tỉnh nghèo Do đó, tỉnh cần vận động thu hút nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA, cần có sách phù hợp để thu hút sử dụng nguồn ODA có hiệu có biện pháp thực sách cách triệt để hợp lí Tỉnh Quảng Bình cần có nhóm giải pháp đồng cụ thể, có kết hợp đơn vị chức có liên quan để thực tốt cơng tác nói Có vậy, sử dụng quản lí có hiệu nguồn vốn này, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển,đưa đất nước ngày tiến nhanh trình hội nhập kinh tế tồn khu vực giới Trương Hạnh Ngân 85 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình cơng trình nghiên cứu trước Giáo trình Tài Chính quốc tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, biên soạn năm 2012, của, nhà xuất Tài Luật đầu tư 2014 Luật doanh nghiệp 2005 NĐ 38/2013/NĐ-CP (23/04/2013) Chính phủ Quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức nguồn vay ưu đãi Báo cáo “Tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2000 – 2014 Việt Nam” – Bộ Kế hoạch Đầu tư Báo cáo “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 tỉnh Quảng Bình” – UBND tỉnh Quảng Bình Tác giả Nguyễn Tiến Thành (2013), luận văn tốt nghiệp: “Tăng cường thu hút ODA vào tỉnh Thanh Hóa” Các trang web Trang web kế hoạch đầu tư: www.mpi.gov.vn/ Cổng thơng tin điện tử tỉnh Quảng Bình: www.quangbinh.gov.vn/ Cổng thông tin ODA Việt Nam: www.oda.mpi.gov.vn/ Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Bình: www.skhdt.quangbinh.gov.vn/ Trang web tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn/ Các báo điện tử http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/Nhin-lai-20-nam-thu-hut-von- ODA/183067.vgp http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/dinh-huong -giai-phap-de-thu-hut-va-sudung-hieu-qua-nguon-von-oda-tinh-quang-binh-giai-doan-t.htm Trương Hạnh Ngân 86 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Trọng Thịnh Sinh viên: Trương Hạnh Ngân Khóa: 49 Lớp: 08.01 Khoa: Tài quốc tế - Học viện Tài Đề tài: “Thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình – thực trạng thu hút” Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2.Về chất lượng nội dung luận văn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: Hà Nội, ngày - Bằng chữ: tháng năm 2015 Người nhận xét (Kí tên) Trương Hạnh Ngân 87 CQ49/08.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện:………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trương Hạnh Ngân Khóa: 49 Lớp: 08.01 Đề tài: ““Thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình – thực trạng thu hút” Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: Trương Hạnh Ngân (Ký tên) 88 CQ49/08.01 ... Những vấn đề chung thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Chương 2: Thực trạng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình Do... tế, văn hóa nước nhận tài trợ 1.1 Những vấn đề chung thu hút sử dụng nguồn vốn ODA 1.2.1 Nội dung, quy trình thu hút nguồn vốn ODA 1.2.1.1 Nội dung thu hút nguồn vốn ODA Với đặc điểm nguồn vốn. . .Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2 Thực trạng thu hút sử dụng ODA tỉnh Quảng Bình 31 2.2.1 Thực trạng thu hút nguồn vốn ODA tỉnh Quảng Bình 31 2.2.1.2 Thu hút nguồn vốn ODA Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại các tỉnh, Luận văn thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tại các tỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay