Luận văn tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

78 7 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:31

Trong lý luận về tăng trưởng kinh tế, vốn là một nhân tố không thể không nhắc tới. Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần có vốn nhiều hơn nữa. Nếu vốn trong nước không đủ, nền kinh tế cần phải có vốn từ nước ngoài, trong đó có vốn FDI. Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Đầu đặc điểm của đầu 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của đầu trực tiếp nước .3 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm của đầu trực tiếp nước 1.1.3 Các hình thức xu hướng của đầu trực tiếp quốc tế 1.1.4 Vai trò của FDI 1.1.4.1 Đối với nước đầu 1.1.4.2 Đối với nước nhận đầu .9 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI 10 1.1.5.1 Nhân tố quốc tế 10 1.1.5.2 Nhân tố nước .11 1.2 TỔNG QUAN VỀ SINGAPORE 16 1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế Singapore 16 1.2.2 Khái quát quan hệ Việt Nam – Singapore 19 Sinh viên: Nguyễn Thế Anh1 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.1 Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore 19 1.2.2.2 Quan hệ hợp tác thương mại – đầu Việt Nam - Singapore .19 1.3 KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ SINGAPORE CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 21 1.3.1 Kinh nghiệm các nước 21 1.3.1.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc .21 1.3.1.2 Kinh nghiệm Thái Lan 23 1.3.1.3 Kinh nghiệm từ Indonesia 24 1.3.2 Bài học rút cho Việt Nam 25 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM .28 2.1 TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1988 – 2014 .28 2.1.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng .28 2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu .31 2.1.2.1 Theo ngành 31 2.1.2.2 Theo địa phương 32 2.1.2.3 Theo hình thức đầu 32 2.2 THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 34 2.2.1 Tổng quan quy mô, tốc độ đầu .34 2.2.3 Cơ cấu theo địa phương 40 2.2.4 Theo hình thức đầu 42 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HÚT VỐN ĐẦU FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA .44 2.3.1 Những thành tựu đạt .44 2.3.2 Những hạn chế tồn 50 Sinh viên: Nguyễn Thế Anh2 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp 2.3.3 Ngun nhân của hạn chế 53 CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI CỦA SINGAPOREVÀO VIỆT NAM 55 3.1 ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 55 3.1.1 Định hướng thu hút FDI của Việt Nam đến năm 2020 55 3.1.2 Định hướng thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam 57 3.2 GIẢI PHÁP THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 59 3.2.1 Nhóm giải pháp hệ thống pháp luật, sách ưu đãi đầu 59 3.2.2 Nhóm giải pháp cải cách hành 60 3.2.3 Nhóm giải pháp cải thiện sở hạ tầng .61 3.2.4 Nhóm giải pháp đội ngũ lao động 61 3.2.5 Định hướng phát triển rõ ràng ngành, lĩnh vực 63 3.2.6 Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ 63 3.2.7 Nhóm giải pháp xúc tiến đầu 63 3.2.8 Nhóm giải pháp ngoại giao 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Sinh viên: Nguyễn Thế Anh3 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT ASEAN Association of South – East Asian Nations Hiệp hội các quốc gia BCC Business CooperationContract Hợp đồng hợp tác kinh doanh BTO Build – Transfer - Operation Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh BOT Build – Operation - Transfer Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BT Build - Transfer Hợp đồng xây dựng - chuyển giao Đông Nam Á DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu nước FDI Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IMF IT International Monetary Fund Information Technology Quỹ tiền tệ quốc tế Công nghệ thông tin KCN Khu công nghiệp KHCN Khoa học công nghệ ODA Official Development Sinh viên: Nguyễn Thế Anh4 Lớp: CQ49/08.01 Hỗ trợ phát triển thức Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp Assistance OECD Organization for Economic Co-operation and Development TNHH TNCs Trách nhiệm hữu hạn Transnational corporation UBND WTO Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Công ty xuyên quốc gia Ủy ban nhân dân World Trade Organization Sinh viên: Nguyễn Thế Anh5 Lớp: CQ49/08.01 Tổ chức thương mại giới Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 1.1: Tình hình biến động GDP của Singapore giai đoạn 2012 đến quý I năm 2015 17 Biểu đồ 2.1 Tình hình phân bổ vốn FDI vào Việt Nam qua các năm .31 Biểu đồ 2.2: Lượng vốn các nước ASEAN đầu vào Việt Nam tính đến tháng 3/2015 34 Biểu đồ 2.3: Đầu trực tiếp nước của Singapore theo hình thức đầu (tính đến tháng 1/2015) 42 Sinh viên: Nguyễn Thế Anh6 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình tăng trưởng GDP của số nước Châu Á năm 2014 .17 Bảng 2.1: Tổng hợp tình hình FDI vào Việt Nam giai đoạn 1988 - 2014 29 Bảng 2.2: Đầu trực tiếp nước Việt Nam theo đối tác chủ yếu 33 Bảng 2.3: Thống kê vốn đầu trực tiếp của Singapore vào Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014 35 Bảng 2.4: Tình hình đầu trực tiếp của Singapore vào Việt Nam theo cấu ngành tính đến 2/2015 37 Bảng 2.5: Cơ cấu đầu trực tiếp nước ngồi của Singapore theo địa phương tính đên cuối tháng 2/2015 40 Bảng 3.1: Một số TNCs mục tiêu .58 Sinh viên: Nguyễn Thế Anh7 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa trở thành xu chủ yếu của kinh tế giới Hầu hết các quốc gia tiến hànhđiều chỉnh sách theo hướng mở cửa, cắt giảm tiến tới dỡ bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan Điều khiến cho việc trao đổi hàng hóa,cũng luân chuyển các nhân tố sản xuất vốn, lao động kỹ thuật giới ngày thông thoáng FDI nguồn vốn có vai trò trực tiếp tác động đến phát triển của kinh tế Việt Nam cả số lượng chất lượng Trong các đối tác đầu trực tiếp nước vào Việt Nam nay, Singapore đánh giá nhà đầu quan trọng hang đầu đầy tiềm Việt Nam Việc thu hút nhiều có các biện pháp để sử dụng hiệu quả các dự án đầu FDI từ Singapore đem lại cho Việt Nam nhiều lợi ích lâu dài Tuy nhiên, lượng vốn FDI của Singapore đưa vào Việt Nam thời gian vừa qua chưa thực tương xứng với tiềm của đất nước này, còn tồn số hạn chế vấn đề thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam Với mục đích đưa quan điểm nhận xét để góp phần hồn thiện các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam thời gian tới, em định chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài  Phân tích thực trạng hoạt động thu hút vốn đầu trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam  Chỉ thành tựu hạn chế của việc thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam thời gian qua  Đưa giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài  Đối tượng nghiên cứu hoạt động thu hút FDI của Singapore đầu Sinh viên: Nguyễn Thế Anh Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp vào Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu :  Phạm vi khơng gian: tình hình thu hút đầu trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam  Phạm vi thời gian : 10 năm trở lại 3.Phương pháp nghiên cứu đề tài  Phương pháp vật biện chứng lịch sử  Phương pháp phân tích tổng hợp  Phương pháp thống kê toán 4.Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu, danh mục, kết luận, tài liệu tham khảo viết chia làm ba chương : Chương1: Tổng quan đầu trực tiếp nước mối quan hệ ngoại giao Singapore Việt Nam Chương 2:Thực trạng thu hút FDI từ Singapore vào Việt Nam Chương3:Định hướng giải pháp tăng cường thu hút FDI từ Singapore vào Việt Nam thời gian tới Sinh viên: Nguyễn Thế Anh2 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Đầu và đặc điểm của đầu Đầu hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên thời gian tương đối dài nhằm thu lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế - xã hội Đặc điểm của đầu tư: - Tính sinh lời: Đầu hoạt động tài (đó việc sử dụng tiền vốn nhằm mục đích thu lại khoản tiền có giá trị lớn khoản tiền bỏ ban đầu) - Thời gian đầu thương tương đối dài: Những hoạt động kinh tế ngắn hạn vòng năm thường khơng gọi đầu - Tính rủi ro cao: Hoạt động đầu hoạt động bỏ vốn nhằm thu lợi ích tương lai Mức độ rủi ro cao nhà đầu bỏ vốn nước 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của đầu trực tiếp nước ngoài 1.1.1.1 Khái niệm Xuất phát từ nhiều khía cạnh, góc độ, quan điểm khác nhau, giới có nhiều khái niệm khác FDI: - Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) (1977): “Đầu trực tiếp ám số đầu thực để thu lợi ích lâu dài hãng hoạt động ở kinh tế khác với kinh tế của nhà đầu tư, mục đích của nhà đầu giành tiếng nói có hiệu quả cơng việc quản lý hãng đó” Sinh viên: Nguyễn Thế Anh3 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 3.1.1 Định hướng thu hút FDI của Việt Nam đến năm 2020 Trong bối cảnh nguồn vốn đầu gián tiếp không còn ổn định tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp, ODA có xu hướng giảm dần Việt Nam tham gia vào hàng ngũ nướcthu nhập trung bình, nguồn vốn nước còn hạn chế, ĐTNN trở thành nguồn lực quan trọng cho mục tiêu phục hồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hiện nay, Việt Nam bước vào thời kỳ chiến lược với mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta bản trở thành nước công nghiệp theo hướng đại hóa, thu hút ĐTNN giai đoạn tới cần quán triệt định hướng sau: Một là, Cần tạo bước chuyển mạnh thu hút ĐTNN từ chạy theo số lượng sang chọn lọc các dự án có chất lượng, cơng nghệ cao, thân thiện với mơi trường phù hợp với định hướng tái cấu trúc kinh tế của vùng, ngành quốc gia Hai là, Đặc biệt quan tâm thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm cạnh tranh cao tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đồn xun quốc gia, từ xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, các doanh nghiệp phụ trợ Ba là, Quy hoạch thu hút ĐTNN theo ngành, lĩnh vực, đối tác phù hợp với lợi của vùng để phát huy hiệu quả đầu của địa phương, vùng phù hợp tổng thể lợi ích quốc gia Sinh viên: Nguyễn Thế Anh57 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp Bốn là, Chủn dần thu hút ĐTNN với lợi giá nhân công rẻ sang cạnh tranh nguồn lực chất lượng cao Để thực thành công các mục tiêu thu hút sử dụng ĐTNN thời gian tới theo định hướng nêu việc đề giải pháp mang tính đột phá, có hiệu quả có tính thực thi cao yếu tố quan trọng Ngoài các giải pháp chung ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng thị trường nội địa để tạo ưu quy mô thị trường, tập trung khắc phục các “nút thắt” sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phát triển hệ thống doanh nghiệp nước, có cơng nghiệp hỗ trợ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, chúng ta cần thực nhiều giải pháp đồng Trước hết, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu nhằm tạo môi trường đầu đồng bộ, minh bạch, rõ ràng có tính tiên liệu Sửa đổi sách ưu đãi đầu phù hợp với định hướng thu hút ĐTNN giai đoạn tới, đồng thời đảm bảo tính hấp dẫn, cạnh tranh so với các nước khu vực Cải tiến cách bản phương thức xúc tiến đầu theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, theo ngành, lĩnh vực, khu vực đối tác Công tác quản lý doanh nghiệp có vốn ĐTNN chú trọng cải thiện hiệu quả, đặc biệt tập trung chuyển đổi mạnh áp dụng chế độ hậu ưu đãi hậu kiểm, kết hợp tăng cường chế độ báo cáo, thống kê giám sát, tra Cuối cùng, thời gian tới, Chính phủ tập trung nâng cao hiệu lực đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh cải cách hành giảm chi phí thời gian thực các thủ tục cho công dân doanh nghiệp; kiên đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí để tạo mơi trường kinh tế xã hội thuận lợi, cạnh tranh thu hút mạnh mẽ vốn đầu FDI Trong bối cảnh quốc tế nước có diễn biến nhanh phức tạp, mang lại khơng hội thách thức cho việc thu hút đầu nước Sinh viên: Nguyễn Thế Anh58 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp ngồi, cần có giải pháp đột phá, có hiệu quả tính thực thi cao để cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục thu hút phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn ĐTNN Sự gia tăng quy mô chất lượng liên kết kinh tế quốc tế tăng cường nguồn lực phát triển kinh tế mà còn động lực của việc tiếp tục đổi nước giảm thiểu sức ép, rủi ro từ bên Với lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhà nước, điều hành của Chính phủ kinh nghiệm quý báu đúc kết sau 25 năm phát triển, ĐTNN nói riêng hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung tiếp tục đạt thành cơng có đóng góp xứng đáng vào tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển của đất nước 3.1.2 Định hướng thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam Mặc dù có nhiều tiềm năng, đầu của Singapore chưa tương xứng với tiềm của hai nước Có nhiều lĩnh vực mà Singapore mạnh, Việt Nam có nhu cầu chưa các doanh nghiệp Singapore đầu Nhằm thực mục tiêu cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước nói chung thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu nước ngồi nói riêng, việc thu hút vốn FDI Singapore vào Việt Nam thời gian tới cần có định hướng cụ thể sau: - Cần tăng cường hoạt động xúc tiến đầu của Singapore vào Việt Nam các lĩnh vực mà Singapore mạnh các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện, điện tử Cơng nghệ thơng tin lĩnh vực có tiềm lớn của Singapore Việc hướng vào các TNCs mục tiêu, đặc biệt TNCs của Singapore lĩnh vực công nghệ thông tin thực cần thiết để có thể thu hút nguồn lực vốn công nghệ đại Nguồn vốn đổ vào Sinh viên: Nguyễn Thế Anh59 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp từ các TNCs lớn, kèm với cơng nghệ nguồn, trình độ quản lý tiên tiến Bảng 3.1: Một số TNCs mục tiêu Ngành mục tiêu Các TNCs mục tiêu Công Nghệ thông tin Điện tử Hóa dầu Dầu khí Chế biến thực phẩm Mỹ, Nhật Bản, EU, Ấn Độ, Singapore Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc EU, Mỹ, Nga Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc Dệt may, da giày Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Xây dựng hạ tầng KCN Hồng Kông Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Tài chính, ngân hàng Bảo hiểm Quốc EU, Mỹ, Trung Quốc, Singapore EU, Mỹ, Trung Quốc, Singapore Nguồn : Viện chiến lược – Bộ Kế hoạch đầu - Cần đẩy mạnh đầu từ Singapore vào Việt Nam thông qua đại diện ngoại giao Singapore hình thức hội thảo, trao đổi thơng tin của doanh nghiệp hai nước hoặc tổ chức các đoàn doanh nghiệp hai nước khảo sát thị trường lẫn - Thay đổi sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm khuyến khích các nhà đầu có Singapore đầu xây dựng các nhà máy sản xuất lượng than, khí, kể cả lượng hạt nhân Việt Nam; lập trung tâm đào tạo các chuyên gia công nghệ thông tin cho Việt Nam Singapore Sinh viên: Nguyễn Thế Anh60 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp - Cần tổ chức các Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý, xúc tiến kêu gọi đầu để Việt Nam có thể trao đổi kinh nghiệm của Singapore việc xây dựng thực sách định hướng phát triển xuất phần mềm (đặc biệt các nhà quản lý Khu cơng nghệ cao Hồ Lạc, Khu cơng nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh Khu Cơng nghệ cao Đà Nẵng) 3.2 GIẢI PHÁP THU HÚT FDICỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp hệ thống pháp luật, sách ưu đãi đầu Các văn bản pháp luật hành hoạt động ĐTNN chưa thực đồng bộ, rõ ràng, các văn bản pháp luật còn chồng chéo, tạo các cách hiểu khác quá trình áp dụng ở các cấp Đồng thời, các sách ưu đãi còn tình trạng dàn trải, chưa tập trung đúng mức vào ngành, lĩnh vực địa bàn cần thu hút đầu Do đó, chúng ta cần thay đổi hệ thống pháp luật thông thoáng, tăng sức hấp dẫn các nhà ĐTNN việc thực : Trước hết, chúng ta tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, sách để sửa đổi hoặc loại bỏ các điều kiện áp dụng ưu đãi đầu không phù hợp với cam kết của Việt Nam với WTO có giải pháp đảm bảo quyền lợi của nhà đầu liên quan Các sách ưu đãi đầu phải rõ ràng, tập trung cụ thể vào ngành, lĩnh vực địa bàn cụ thể, tránh tình trạng dàn trải, ban hành các ưu đãi khuyến khích đầu các dự án xây dựng các cơng trình phúc lợi cho người lao động để họ yên tâm làm việc Trong quá trình soạn thảo cần quy định rõ ràng cụ thể các điều khoản thực thi, đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp thực lộ trình cam kết mở cửa đầu nước Nhà nước các cấp quyền phải theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật đầu của các doanh nghiệp để phát xử lý các vướng mắc phát sinh cách kịp thời, chấn chỉnh tình trạng ban hành áp dụng các ưu Sinh viên: Nguyễn Thế Anh61 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp đãi, hỗ trợ đầu trái với quy định của pháp luật; đề xuất các sách vận động, thu hút đầu các tập đoàn đa quốc gia nói chung có sách riêng tập đồn; đối xử các cơng bằng, đúng pháp luật các nhà ĐTNN 3.2.2 Nhóm giải pháp cải cách hành Trong quá trình đầu tư, các nhà đầu nói chung các nhà đầu Singapore nói riêng phải làm việc trực tiếp với các quan từ trung ương đến địa phương Vì vậy, việc làm của quan nhà nước các cấp có tính định trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của nhà ĐTNN Do vậy, Việt Nam cần nhanh chóng đổi máy quản lí đầu các cấp theo hướng đơn giản hóa hiệu quả, cơng khai quy trình, thủ tục hành đầu nước ngồi, thực chế "một cửa" việc giải thủ tục đầu tư, đảm bảo thống nhất, các quy trình, thủ tục các địa phươg, phù hợp với điều kiện cụ thể Trong việc phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quản lý các dự án ĐTNN cần thực tốt việc phân cấp quản lý nhà nước để tăng cường hợp tác, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đầu nước ngoài, tăng cường chế phối hợp quản lý đầu nước Trung ương địa phương các Bộ, ngành liên quan Bên cạnh đó, chúng ta cần nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, cơng chức khóa tập huấn Các cán hành cần có ý thức trau dồi kiến thức chun mơn, cách đạo đức nhằm đảm bảo thực đúng, nghiệm chỉnh nhiệm vụ theo quy định Luật Đầu quy định phân cấp quản lý đầu nước ngồi Cần có hình thức kỉ luật nghiêm chỉnh với trường hợp vụ lợi, có tình vi phạm của đội ngũ cán Sinh viên: Nguyễn Thế Anh62 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Nhóm giải pháp cải thiện sở hạ tầng Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cách mạnh khoa học - nghệ sở hạ tầng đại điều kiện tiên thu hút đầu nước hệ thống sở hạ tầng của Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh nông thôn miền núi chưa đầu đúng mức, gây e ngại các nhà ĐTNN có ý định đầu vào nước ta Chúng ta cần tiến tới xây dựng hệ thống sở hạ tầng đồng bộ, chất lượng thời gian ngắn tốt Để làm điều này, chúng ta cần : Tăng cường công tác quy hoạch, thực thi các quy hoạch vào các cơng trình giao thơng; tranh thủ tối đa các nguồn lực nước từ nguồn vốn đầu của nước ngoài, trước mắt cần ưu tiên các lĩnh vực cấp, thoát nước; hệ thống đường cao tốc, các cầu cảng, sân bay ; khuyến khích sản xuất sử dụng các loại lượng mới; giải tốt việc cung cấp điện điện yếu tố khơng thể thiếu quá trình sản xuất sử dụng nhiều máy móc Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu vào các lĩnh vực văn hóa-y tế-giáo dục, bưu chính-viễn thơng, hàng hải, hàng khơng , tập trung thu hút vốn đầu vào số dự án thuộc lĩnh vực bưu chính-viễn thơng cơng nghệ thông tin để phát triển các dịch vụ phát triển hạ tầng mạng phục vụ cho quá trình sản xuất xuất đúng cam kết chúng ta gia nhập WTO, đồng thời hướng tới tìm giải pháp mở cửa sớm số lĩnh vực dịch vụ mà chúng ta có nhu cầu Một hệ thống sở hạ tầng phát triển đúng hướng, các nhà đầu không từ Singapore có điều kiện để rót vốn vào các dự án, làm giảm bớt chênh lệch đầu các vùng miền, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cách đồng cả nước 3.2.4 Nhóm giải pháp đội ngũ lao động Việt Nam nay, nguồn nhân lực còn nhiều bất cập: Trình độ kỹ thuật lao động thấp, số lượng lao động có trình độ, tay nghề cao chưa đủ đáp ứng cho các dự án có FDI Hơn đội ngũ lại tập trung chủ yếu ở các thành phố Sinh viên: Nguyễn Thế Anh63 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp lớn Trình độ của cán khoa học, quản lí yếu, tình kỉ luật chưa cao cấu đào tạo bất hợp lí, phân bổ khơng đồng tập trung ở vùng đồng thưa thớt ở vùng miền núi trung du Chính vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động FDI chúng ta cần giải các tồn theo hướng sau : Tiếp tục hồn thiện luật pháp, sách lao động, tiền lương phù hợp tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động người sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc đời sống cho người lao động; nâng cao hiểu biết pháp luật lao động cho người lao động người sử dụng lao động việc phổ biến; tuyên truyền giáo dục pháp luật cho họ để đảm bảo việc thực các sách, pháp luật lao động tiền lương cách đầy đủ nghiêm túc Chúng ta cần thành lập các tổ chức cơng đồn các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi, để mặt đại diện cho cơng nhân Việt Nam đàm phán với các nhà đầu nước ngồi để bảo vệ lợi ích của người lao động Việt Nam Nâng cấp đầu hệ thống các trường đào tạo, các trường dạy nghề có lên ngang tầm khu vực giới, đồng thời phát triển thêm các trường đào tạo nghề trung tâm đào tạo từ các nguồn vốn khác nhau, xây dựng thêm các trường đào tạo, trung tâm dạy nghề ở các tỉnh nhỏ, ở miền núi, trung du nhằm tạo đồng chất lượng của đội ngũ lao động cả nước Chúng ta cần quán triệt quan điểm "cần chất lượng số lượng", việc đào tạo đội ngũ lao động phải thực cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục đào tạo phải đo lực trí tuệ, trình độ chun mơn tốt, khả duy, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, khơng đảm bảo chất lượng Để có điều đó, Nhà nước cần thống quản lí cơng tác giáo dục - đào tạo, ban hành thống các văn bản chứng chỉ, quy chế thi cử, tiêu chuẩn cấp để tránh tình trạng “ thành tích” Đồng thời, nhà nước phải có các sách đãi ngộ phù hợp để hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” Sinh viên: Nguyễn Thế Anh64 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp 3.2.5 Định hướng phát triển rõ ràng ngành, lĩnh vực Với tình hình phát triển các ngành với nhau, các lĩnh vực với nhau, không đồng Điều gây ảnh hưởng ây ảnh hưởng tới thu hút đầu không đồng từ các nhà đầu Singapore Chính phủ cần định hướng mục tiêu rõ ràng hơn, tạo điều kiện thu hút đầu vào các ngành còn yếu y tế cộng đồng, giáo dục, đề các sách hỗ trợ các địa phương còn chậm phát triển, cải thiện tình hình kinh tế xã hội để quá trình thu hút đầu từ các nhà đầu Singapore diễn mạnh mẽ 3.2.6 Phát triển các ngành cơng nghiệp phụ trợ Với tình hình đầu của các doanh nghiệp Singapore phần lớn vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, yêu cầu cấp thiết của các nhà quản lý kinh tế vĩ mô nước ta phát triển các ngành cơng nghiệp phụ trợ kèm Các ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam chưa đầu đúng mứcso với yêu cầu nước nên còn nảy sinh nhiều bất cập quá trình đầu sản xuất của các doanh nghiệp Singapore.Do thời gian tới nhà nước các doanh nghiệp cần chú trọng vào việc đầu tư, phát triển các ngành cơng nghiệp phụ trợ để giúp các doanh nghiệp có vốn FDI cắt giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, rút ngắn thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, rút ngắn quá trình sản xuất Chúng ta nên học tập mơ hình của số tập đồn nước ngồi làm ở nước ta Canon, Sam sung họ có liên hệ với các cơng ty sản xuất các linh phụ kiện phục vụ cho họ, tạo nên chuỗi sản xuất khép kín, giúp cho các doanh nghiệp chủ động đầu vào 3.2.7 Nhóm giải pháp xúc tiến đầu Xúc tiến đầu (XTĐT) cách quảng cáo nhằm cung cấp thông tin cần thiết để hấp dẫn các nhà đầu nước ngồi nói chung, các nhà đầu từ Singapore nói riêng Trong thời gian vừa qua, hoạt động XTĐT đẩy mạnh song chưa mang lại hiệu quả caonhư mong muốn Để hoạt động XTĐT có hiệu quả cao, chúng ta cần : Sinh viên: Nguyễn Thế Anh65 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp Trước hết, chúng ta cần có nhận thức đúng đắn quán hoạt động FDI, phải coi phận chiến lược phát triển kinh tế xã hội, coi các doanh nghiệp có vốn FDI các doanh nghiệp nước, phận cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam Sau đó, chúng ta cần triển khai nhanh việc thành lập phận XTĐT số địa bàn trọng điểm, có kế hoạch XTĐT cụ thể với ngành, địa phương trọng điểm Bên cạnh đó, cần tăng cường các đoàn vận động đầu tưtheo phương thức làm việc trực tiếp với các tập đoàn lớn, các địa bàn trọng điểm để kêu gọi họ đầu vào các dự án lớn, các dự án quan trọng của kinh tế Đồng thời, chúng ta cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ các quan XTĐT, quan xúc tiến thương mại quan xúc tiến du lịch ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, bao gồm cả nước lẫn đại diện ở nước nhằm tạo đồng bộ, phối hợp để có thể nâng cao hiệu quả các hoạt động Ngoài ra, chúng ta cần thường xuyên cho các cán tập huấn ở nước ngồi, có kế hoạch cụ thể để họ có thể hồn thành tốt cơng tác liên quan đến hoạt động XTĐT; đẩy mạnh quan hệ với các công ty dịch vụ đầu quốc tế , cơng ty vấn pháp luật để có nguồn thơng tin hữu ích có trợ giúp công tác xây dựng luật công tác vận động đầu Đối với đối tác Singapore, chúng ta cần đẩy mạnh xúc tiến đầu vào lĩnh vực tài – ngân hàng Đây lĩnh vực mạnh phát triển ở quốc lại chưa các nhà đầu Singapore chú trọng nhiều đầu vào Việt Nam 3.2.8 Nhóm giải pháp ngoại giao Trong thời gian qua, hoạt động ngoại giao Chính Phủ chú trọng, hiệu quả của đợt viếng thăm của đại diện nhà nước sang các bên đối tác Singapore mang lại hiệu quả lớn Tuy nhiên, thời gian tới nhà nước cần tích cực hoạt đông để tăng cường thiết lập mối quan hệ ngoại giao hữu nghị với các đối tác nước ngoài, thông qua các chuyến thăm Sinh viên: Nguyễn Thế Anh66 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp ngoại giao các thủ tướng phủ, thể quan tâm sâu sắc hợp tác lâu dài hai bên KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trên sở thực trạng thu hút FDI thời gian qua phân tích ở chương 2, chương đưa các giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam nhằm khắc phục hạn chế còn tồn đồng thời phù hợp với định hướng thu hút nguồn vốn đầu trực tiếp nước của Việt Nam nguồn vốn FDI của Singapore vào Việt Nam thời gian tới Sinh viên: Nguyễn Thế Anh67 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, việc tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực, đặc biệt việc gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, Việt Nam nhận thấy hợp tác sâu rộng với các quốc gia giới vô quan trọng cần thiết, đóng vai trò quan trọng giúp nước ta nhanh chóng bắt kịp với phát triển của giới Việc hợp tác thể ở nhiều hoạt động khác có hoạt động đầu trực tiếp nước ( FDI ) Trong 25 năm mở cửa thu hút FDI, Việt Nam có đối tác quan trọng góp phần tạo dựng phát triển cho kinh tế Việt Nam, phải kể đến đối tác khu vực ASEAN Singapore FDI của Singapore có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian vừa qua góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thương mại, cán cân thnah toán, góp phần giải cơng ăn việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước, việc chuyển giao cơng nghệ giúp Việt Nam nhanh chóng hòa nhập với phát triển của kinh tế giới Cho đến hoạt động thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam đạt thành tựu tương đối lớn thể qua việc tăng số vốn dự án qua các năm( Singapore coi nhà đầu FDI lớn ASEAN vào Việt Nam), các lĩnh vực địa bàn đầu ngày mở rộng, chất lượng của các dự án đánh giá cao,… Bên cạnh thành tựu đó, hoạt động đầu FDI của Singapore còn tồn mặt yếu chưa tương xứng với phát triển lớn mạnh của đất nước so với các đối tác đầu khác thị trường, các dự án lớn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, bất động sản dịch vụ chưa chú vào lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn Do đó, nghiên cứu xây dựng số các giải pháp bản nhằm tăng cường thu hút FDI Singapore vào Việt Nam thời gian tới Sinh viên: Nguyễn Thế Anh68 Lớp: CQ49/08.01 Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Tài quốc tế” (PGS,TS Đinh Trọng Thịnh) – Nhà xuất bản Tài Chính năm 2010 Báo cáo tình hình thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam giai đoạn 1988 – 2014 của Trung tâm xúc tiến đầu phía Bắc – Bộ Kế hoạch Đầu Kỷ yếu 25 năm thu hút đầu trực tiếp nước của Cục Đầu nước – Bộ Kế hoạch Đầu Báo cáo tình hình thu hút đầu trực tiếp nước của Singapore vào Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014 của Cục Đầu nước – Bộ Kế hoạch Đầu Luật Đầu 2005 Các website http://www.mpi.gov.vn/ http://fia.mpi.gov.vn/ http://www.gso.gov.vn/ Sinh viên: Nguyễn Thế Anh69 Lớp: CQ49/08.01 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên của người hướng dẫn khoa học: Thạc sĩ Dương Đức Thắng Nhận xét luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thế Anh Lớp: CQ49/08.01 Khóa: 49 Tên đề tài:Tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước ngoài của Singapore vào Việt Nam Điểm: - Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên của người phản biện luận văn: Nhận xét luận văn tốt nghiêp Sinh viên: Nguyễn Thế Anh Lớp: CQ49/08.01 Khóa: 49 Tên đề tài:Tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước ngoài của Singapore vào Việt Nam Điểm: -Bằng số: -Bằng chữ: Người nhận xét ... Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước Đầu tư trực tiếp nước có đặc điểm bản sau: - Trong thời gian sử dụng vốn đầu tư, quyền sở hữu quyền sử dụng vốn thu c chủ đầu tư Nhà đầu tư chụi trách... đầu tư - Theo Tổ chức thương mại giới (WTO) đưa định nghĩa FDI sau: “Đầu tư trực tiếp nước (FDI) xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản ở nước khác (nước thu hút đầu tư) ... Học viện tài Khóa luận tốt nghiệp - Theo Luật Đầu tư 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Đầu tư trực tiếp nước ngồi hình thức đầu tư nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư tham gia quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Luận văn tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM,                , Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào cuối năm 2001, chính sách thu hút FDI của Trung Quốc có sự điều chỉnh phù hợp với các quy định của WTO với việc từng bước mở cửa thu hút đầu tư FDI vào các ngành dịch vụ, bất động sản, tiền tệ…, Trong giai đoạn 2010 - 2020, Trung Quốc nêu rõ quan điểm thu hút FDI vào các ngành kỹ thuật cao, kinh nghiệm quản lý, nhân lực chất lượng cao. Trung Quốc cũng tiến hành sửa đổi bổ sung "Danh mục hướng dẫn ngành nghề đầu tư nước ngoài", đồng thời, THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM, Việt Nam và Singapore đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 40 năm, trong thời gian đó 2 nước luôn có quan hệ tốt đẹp trong mục tiêu chung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Với vị thế là một trong 4 con rồng châu Á, Singapore luôn biết cách, Thứhai, góp phần phát triển lĩnh vực bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng,…, Theo luật Đầu tư 2005, quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư:, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay