Luận văn hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thức đẩy thực hiện dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu nghi lộc nghệ an

67 11 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:31

. Đề tài xoay quanh vấn đề về môi trường đầu tư trong nước, những tác động của môi trường đầu tư trong nước có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án, tìm ra những mặt tích cực và hạn chế để từ đó có thể đề xuất một số giải pháp cơ bản và cần thiết để giải quyết tốt những tồn tại hiện nay DANH MỤC VIẾT TẮT FDI : Đầu quốc tế trực tiếp BBC : Hợp đồng hợp tác kinh doanh BOT : Xây dựng – kinh doanh – chuyển giao NSRP : Cơng ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn PVN : Tập đồn dầu khí Việt Nam KPI : Công ty dầu mỏ Kuwai IKC : Cơng ty Idemitsu Kosan MCI : Cơng ty hóa chất Mitsui EPC : Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị cơng nghệ thi cơng xây dựng cơng trình PTSC :Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân KKT : Khu kinh tế TT : Thông BTC : Bộ tài KCN : Khu cơng nghiệp ODA : Hỗ trợ phát triển thức TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNDN : Thu nhập doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU MỞ ĐẦU CHƯƠNG Khái quát dự án FDI môi trường đầu 1.1 Lý luận dự án FDI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dự án FDI 1.1.2 Phân loại dự án FDI .4 1.1.3 Chu trình thực dự án FDI .5 1.2 Khái quát môi trường đầu 1.2.1 Khái niệm .8 1.2.2 Kết cấu môi trường đầu .9 1.3 Ảnh hưởng môi trường đầu nước việc thực dự án FDI 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG Thực trạng môi trường đầu nước ảnh hưởng đến việc thực dự án FDI vào nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an 16 2.1 Một số nét khái quát khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn 16 2.1.1 Mục tiêu chung dự án 16 2.1.2 Giới thiệu dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn 17 2.2 Thực trạng môi trường đầu nước có ảnh hưởng đến việc thực dự án FDI vào nhà mày lọc hóa dầu Nghi Sơn 20 2.2.1 Môi trường tự nhiên .20 2.2.2 Môi trường trị pháp luật 24 2.2.3 Môi trường kinh tế .30 2.2.4 Môi trường sở hạ tầng .31 2.2.5 Mơi trường văn hóa – xã hội 36 2.2.6 Môi trường lao động .36 2.3 Đánh giá chung 38 2.3.1 Những mặt đạt .38 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG Giải pháp hồn thiện mơi trường đầu nhằm thúc đẩy thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an .44 3.1 Định hướng đầu vào dự án thời gian tới 44 3.2 Các giải pháp hồn thiện mơi trường đầu vào dự án 46 3.2.1 Giải pháp môi trường kinh tế tài nguyên 46 3.2.2 Giải pháp hồn thiện mơi trường trị - pháp luật 47 3.2.3 Giải pháp môi trường sở hạ tầng 50 3.2.4 Giải pháp mơi trường văn hóa-xã hội 51 3.2.5 Giải pháp môi trường lao động 52 3.2.6 Giải pháp khác 54 3.2.7 Một số kiến nghị 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN 64 Danh mục tài liệu tham khảo 65 LỜI NÓI ĐẦU Chế biến dầu khí lĩnh vực hoạt động chính, đóng vai trò quan trọng cho phát triển Tập đồn Dầu khí Việt Nam, với mục đích nâng cao giá trị tài nguyên dầu khí, tiết kiệm ngoại tệ góp phần đảm bảo an ninh lượng, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa đất nước Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn dự án lớn nước có tham gia góp vốn Tập đồn Dầu khí Việt Nam, dự án khởi cơng vào năm 2013 dự kiến hồn thành, vào hoạt động vào năm 2017 Đề tài: “ Hồn thiện mơi trường đầu nhằm thức đẩy thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an” đề tài tương mẻ Đề tài xoay quanh vấn đề môi trường đầu nước, tác động mơi trường đầu nước có ảnh hưởng đến việc thực dự án, tìm mặt tích cực hạn chế để từ đề xuất số giải pháp cần thiết để giải tốt tồn nay, giúp việc thực dự án cách thuận lợi Bên cạnh đó, viết đem lại cho người đọc nhìn tổng quan dự án lọc hóa dầu ảnh hưởng yếu tố nội đến việc thực dự án để trang bị cho kiến thức cần thiết để thực dự án đầu tư, lí tơi chọn đề tài Trong trình nghiên cứu đề tài, hướng dẫn cô giáo Lê Thanh Hà với nỗ lực tơi, khó khăn chủ quan khách quan, hạn chế nhận thức, nên chắn nhiều khuyết điểm nội dung hình thức Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, nhà khoa học, học viên người quan tâm đến vấn đề đề tài để đề tài ngày hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xăng dầu sản phẩm có vai trò quan trọng tất lĩnh vực sản xuất đời sống xã hội.Thời gian qua, thị trường xăng dầu giới có biến động lớn, đặc biệt giá diễn biến khó lường, thị trường xăng dầu nước ngày phát triển.Quy mơ nhà máy lọc hóa dầu ngày lớn, đa số xây dựng chủ yếu dựa vốn đầu nước ngồi.Trong đó, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an nhà máy lọc dầu có lượng vốn đầu nước ngồi lớn nước Dự kiến tương lai, vào vận hành, nhà máy với nhà máy lọc dầu Dung Quất cung cấp khoảng 70% lượng xăng dầu tiêu thụ nước Chính thế, q trình xây dựng cần phải đảm bảo tiến độ chất lượng tất khâu Trong bối cảnh có nhiều dự án nước ngồi đầu vào bị treo, làm để thúc đẩy việc thực dự án FDI vào nhà máy lọc dầu Nghi Sơn? Đề tài: “Hoàn thiện môi trường đầu nhằm thúc thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc Nghệ an” trả lời cho câu hỏi Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nhằm làm rõ số lý thuyết dự án FDI, môi trường đầu nước, nhân tố mơi trường đầu có tác động đến việc thực dự án FDI Từ vào phân tích tác động mơi trường đầu nước việc hoàn thiện dự án lọc dầu Nghi Sơn, từ đưa giải pháp phù hợp để dự án thực kế hoạch đề PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 Page |1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đối tượng phạm vi Đề tài tập trung nghiên cứu môi trường đầu khu vực tỉnh Thanh Hóa nói riêng mơi trường đầu nước nói chung, mức độ ảnh hưởng môi trường đầu dự án FDI, cụ thể dự án FDI vào nhà máy lọc dầu Nghi Lộc - Nghệ an Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài giúp người đọc có cải nhìn rõ nét tác động mơi trường đầu đến dự án FDI cụ thể, từ tận dụng triệt để ưu tránh hạn chế để thúc đẩy thực dự án khác tốt Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm chương: - Chương 1: Khái quát môi trường đầu dự án FDI - Chương 2: Thực trạng môi trường đầu nước ảnh hưởng đến việc thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an - Chương 3: Giải pháp hồn thiện mơi trường đầu nhằm thúc đẩy thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 Page |2 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN FDIMÔI TRƯỜNG ĐẦU 1.1 Lý luận dự án FDI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dự án FDI Đầu quốc tế trực tiếp (Foreign Direct Investment – FDI) việc nhà đầu chuyển tiền, nguồn lực cần thiết đến không gian kinh tế khác không thuộc kinh tế nhà đầu tư, trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý, điều hành…việc chuyển hóa chúng thành vốn sản xuất, kinh doanh… nhằm mục đích tìm kiếm lời nhuận tối đa Mặc có nhiều hình thức thực đầu quốc tế trực tiếp, vậy, phương thức thực chủ yếu thông qua dự án, gọi Dự án FDI.Từ đó, nội dung để thực đầu quốc tế trực tiếp thực chất thực dự án FDI.Đồng thời đại phận đầu quốc tế trực tiếp thông qua dự án FDI dẫn tới việc hình thành doanh nghiệp nước Dự án tập hợp cơng việc có liên quan để đạt mục đích thực khoảng cách, khơng gian cụ thể Dự án FDI tương tự dự án đầu khác, diễn khuôn khổ giới hạn thời gian, không gian nguồn lực, nhằm chuyển hóa tiền nguồn lực cần thiết thành vốn sản xuất kinh doanh, nhà đầu trực tiếp tham gia quản lý điều hành, thực kinh tế ngồi khơng gian kinh tế quốc gia nhà đầu Dự án FDI có số đặc điểm bật sau: - Nhà đầu trực tiếp tham gia vào việc tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 Page |3 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Có thể có nhiều bên tham gia vào thực dự án FDI Các bên tham gia thuộc quốc tịch khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác - Dự án FDI chịu chi phối đồng thời nhiều hệ thống pháp luật Đó luật pháp quốc gia thuộc bên tham gia đầu luật pháp quốc tế Quá trình tự hóa thương mại đầu quốc tế đòi hỏi quốc gia phải tiến hành cải tiến hệ thống pháp luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế - Dự án FDI phải đối mặt với rủi ro Ngoài rủi ro chung mà dự án đầu thường gặp, dự án FDI phải chấp nhận rủi ro đặc thù, riêng có, bật rủi ro tỷ giá hối đối rủi ro trị 1.1.2 Phân loại dự án FDI Một quốc gia có nhiều dự án FDI người ta thường phân loại chúng theo tiêu thức khác Sau số cách phân loại dự án FDI thường gặp: - Căn vào lĩnh vực kinh doanh dự án: o Dự án FDI lĩnh vực công nghiệp o Dự án FDI lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp o Dự án FDI lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, khách sạn, du lịch, bưu viễn thơng, giao thơng vận tải, văn hóa, y tế, giáo dục… - Căn vào hình thức đầu dự án: o Dự án “Hợp tác kinh doanh sở hợp đồng” (BCC) o Dự án “Doanh nghiệp liên doanh” (JV) o Dự án “Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” o Dự án BOT hình thức phái sinh - Căn vào quy mô dự án: o Dự án quy mô nhỏ PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 Page |4 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP o Dự án quy mô vừa o Dự án quy mô lớn - Căn vào mức độ tập trung dự án: o Dự án đầu vào khu vực đầu tập trung đầu vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao o Dự án đầu độc lập 1.1.3 Chu trình thực dự án FDI Cũng giống dự án khác, dự án FDI có bắt đầu, thực kết thúc Đó vòng đời dự án lặp lặp lại dự án chu trình ổn định Đó chu trình dự án FDI Quy trình thực dự án FDI gồm bước sau: Bước 1: Chuẩn bị dự án (Chuẩn bị đầu tư) Đây giai đoạn khởi đầu, hình thành ý tưởng, chủ trương định hướng đầu Ở giai đoạn có cơng việc sau: - Tìm kiếm hội đầu tư: việc nghiên cứu hội đầu khác lựa chọn hội đầu tốt cho Việc tìm kiếm hội đầu gồm: o Tìm hiểu thị trường: Nội dung yêu cầu làm rõ quan hệ cung-cầu, giá cả…về sản phẩm cửa dự án thị trườngdự án định tiêu thụ o Lựa chọn địa điểm thực dự án: Địa điểm đặt dự án cần tính đến yếu tố chi phí đền bù, giải tỏa, tiền thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển đầu vào, đầu ra, môi trường kinh doanh o Dự kiến nhu cầu đầu vào cho sản xuất kinh doanh: Nhu cầu nguyên vật liệu, nguồn cung cấp chính, nhu cầu lượng, nước dịch vụ khác, nhu cầu lao động, nhu cầu kho bãi, vận tải, nhu cầu khác… PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 Page |5 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP o Dự kiến công nghệ áp dụng dự án FDI: Dự kiến số loại công nghệ lựa chọn áp dụng cho dự án o Vốn đầu tư, hình thức thực dự kiến sơ hiệu đầu tư: dự kiến tổng vốn đầu tối thiểu, vốn đầu tối đa, thời hạn hoạt động dự án FDI, hiệu hoạt động dự án… - Xây dựng, biên soạn hồ sơ dự án hội dự án tiền khả thi: việc cụ thể hóa ý tưởng đầu tư, từ dự án hội, có tính chất đề cương sơ bộ, phác thảo lên ý tưởng để báo cáo với người có thẩm quyền nhà đầu để xin chủ trương đầu Sau xin chủ trương đầu tiến hành lập dự án tiền khả thi để làm sở, để chào hàng, tìm kiếm đối tác nước hoàn thiện chúng thành hồ sơ thức - Tìm chọn đối tác: dự án cần có đối tác nước ngồi tham gia đối tác thường nước tiếp nhận đầu Nội dung cơng việc gồm có: o Tìm hiểu, lựa chọn đối tác: tìm hiểu cách pháp nhân, uy tín kinh doanh, thương hiệu có, lực kinh doanh… o Tiếp cận đối tác: cần có hành động để tiếp cận đối tác đưa lời đề nghị tham gia hợp tác o Đàm phán, ký kết: đối tác chấp nhận tham gia đầu tư, tổ chức đàm phán phương án đầu tư, mà thực chất thảo luận xung quanh dự án tiền khả thi soạn thảo - Hoàn thiện hồ sơ dự án khả thi: Sau hồ sơ dự án tiền khả thi bổ sung hoàn chỉnh cách tối ưu nhất, chúng đệ trình cho người có thẩm quyền dự án xem xét phê duyệt Sự phê duyệt dự án tức dự án thức chấp nhận đầu góc độ nhà đầu Lúc hồ sơ dự án gọi dự án khả thi - Lập hồ sơ dự án FDI xin cấp giấy phép đầu PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 Page |6 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hạ tầng Hạn chế tối đa tình trạng xâm phạm, làm hư hại cảnh quan, điều khiến luận lên tiếng, có nhiều ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân tiến độ xây dựng cơng trình - Đầu xây dựng nâng cấp sở hạ tầng công nghiệp, đặc biệt hồn chỉnh xây dựng khu cơng nghiệp có địa bàn tỉnh - Tranh thủ sử dụng khoản vốn thu hút từ nước ngồi để nâng cấp,hồn thiện hệ thơng sân bay, cảng biển, vành đai hành lang kinh tế, giúp q trình xuất nhập hàng hóa, xuất nhập cảnh diễn thuận lợi - Tập trung phát triển cơng nghệ thơng tin, hồn thiện hạ tầng viễn thông thành phố Tranh thủ mở rộng, phát triển thêm trung tâm bưu chính, trung tâm khai thác vận chuyển - Xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sống nhà đầu tư, nơi ăn, chốn ở… nhà đầu yên tâm giải ngân vốn tiếp tục xây dựng dự án Kinh nghiệm từ quốc gia khu vực giới cho thấy, đất nước, địa phương có hệ thơng sở hạ tầng phát triển hoàn chỉnh dễ dàng thực mục tiêu kinh tế xã hội, góp phần hồn thiện thêm mơi trường đầu nhờ mà thúc đẩy thực dự án đầu nước ngồi 3.2.4 Giải pháp mơi trường văn hóa-xã hội Văn hóa xã hội có ảnh hưởng tới tiến độ thực dự án, vậy, quan chức cần có giải pháp cụ thể để xây dựng văn hóa lành mạnh, rút ngắn khoảng cách văn hóa nước đầu nước nhận PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 49 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vốn đầu dụ như, giữ vững truyền thống văn hóa tiến dân tộc ta, tăng cường đầu để cán cấp người dân có biết thêm loại ngoại ngữ phổ thôngnhư tiếng anh để giao tiếp, đọc hiểu tài liệu, sửu dụng tốt máy móc thiết bị nước ngồi Có thể du nhập văn hóa, tìn ngưỡng từ bên ngồi vào văn hóa tích cực, có ích cho phát triển kinh tế xã hội.Hài hòa hóa mối quan hệ để giữ vững an ninh, sắc tốt đẹp dân tộc, từ tiến độ dự án hoàn thành kế hoạch 3.2.5 Giải pháp môi trường lao động Con người ln giữ vai trò trung tâm hoạt động kinh tế xã hội Do đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn FDI Như biết, Nhật Bản nước trọng đến tác phong làm việc phẩm chất người lao động, họ thường đòi hỏi chun nghiệp trình độ cao, để vận động nhiều vốn FDI sử dụng chúng hiệu cần phải có lực lượng cán phù hợp với xu hướng nhà tài trợ Nhật Bản, để bên phối hợp ăn ý hợp tác toàn diện Bên cạnh đó, lọc hóa dầu lĩnh vực phức tạp yêu kỹ thuật cao, việc xây dựng khai thác dầu chịu nhiều ảnh hưởng thiên nhiên, thời tiết, tài nguyên … Nên việc thực dự án đòi hỏi phải có lực lượng lao động dồi dào, có trình độ cao tất khâu từ vận động đầu tư, chuẩn bị dự án, thực quản lý hậu dự án Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý thời gian tới: - Lực lượng lao động địa bàn tỉnh Thanh Hóa tương đối đơng nhiều so với lao động tỉnh khác, nhiên tỷ lệ thất nghiệp tương PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 50 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đối cao, quan chức tỉnh cần tạo điều kiện cho người thất nghiệp có việc làm, nên thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm cho lao động địa phương Đồng thời tiếp tục khai thác lợi chi phí lao động thấp để thu hút thêm vốn đầu vào dự án Đảm bảo mức sống cho công nhân, ký sư xây dựng cơng trình, tránh số tình trạng đình cơng dự án khác, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhà máy - Lực lượng lao động dồi điều kiện cần để hồn thiện mơi trường lao động, chất lượng lao động điều kiện đủ, tạo nên sức hấp dẫn đối mơi trường Trước tình trạng lao động tay nghề ngày trở nên khan Sở kế hoạch đầu tưtỉnh Thanh Hóa nên tổ chức đào tạo chun mơn, ngắn hạn, dài hạn, lớp nước quốc tế Để cải cách hành có hiệu cần nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, tỉnh nên mở lớp đào tạo trình độ nghiệp vụ cán bộ, mời chuyên gia giỏi trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện để cán quảng lý nước ngồi học tập - Có chế độ đãi ngộ hợp lý cán có lực, kết hợp với chế độ khen thưởng nhằm phát huy lực sáng tạo, tự nghiên cứu, nâng cao khả chun mơn trình độ ngoại ngữ đội ngũ cán Thu hút nhân tài làm việc cho địa phương Cần biết phân công nhiệm vụ công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo, thu hút chuyên gia kĩ thuật có tay nghề từ nước ngoài, kiều bào Việt Nam thành phố làm việc - Thay đổi sách tiền lương hợp lý hơn, nâng cao khả cạnh tranh khu vực nhà nước so với khu vực khác vấn đề tuyển dụng lao động có trình độ lực PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 51 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Tăng cường phương tiện điều kiện làm việc cho quan đầu mối thu hút quản lý dự án FDI - Áp dụng chế tài để đơn vị thụ hưởng hiệu nguồn vốn, đồng thời phòng ngừa xử lý nghiêm trường hợp sử dụng hiệu vi phạm quy định quản lý sử dụng FDI - Một tác nhân quan trọng mơi trường đầu nói chung mơi trường lao động nói riêng người dân lao động địa phương Vai trò quan trọng người dân địa phương khơng họ chiếm đơng đảo, mà tập hợp người tiêu dùng, người lao động, người tham gia vào hoạt động kinh tế địa phương Người dân có văn hóa, kỷ luật, tay nghề trình độ quản lý lợi cạnh tranh dài hạn cho môi trường đầu tư, thói quen tiêu dùng động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, đức tính thân thiện tiềm để hợp tác kinh doanh bên, cần cù sáng tạo sức mạnh bền vững Vì thế, lãnh đạo thành phố cần hoạch định chiến lược rõ ràng để có mơi trường đầu bền vững 3.2.6 Giải pháp khác 3.2.6.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị nhận vốn giải ngân Một nguyên nhân gây chậm trễ việc thực dự án chất lượng cơng tác chuẩn bị đầu yếu kém, đặc biệt khâu lập dự án đầu ban đầu Dự án phải làm làm lại nhiều lần, tốn nhiều thời gian chi phí Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu từ 0,5-15% vốn đầu dự án định đến hiệu 85-99,5% vốn đầu dự án giai đoạn thực đầu Thực tế, dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu thường có quy mơ vốn đầu lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, điều kiện tự PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 52 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nhiên Thanh Hóa lại phức tạp Do mà việc lựa chọn gói thiết kế, lựa chọn nhà thầu chiếm nhiều thời gian, gây nên nhiều khó khăn thực dự án Vì vậy, để nâng cao hiệu sử dụng vốn FDItrong lĩnh vực lọc dầu khâu chuẩn bị nhận vốn giải ngân cần: - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán kinh tế, cán kỹ thuật lập dự án cấp, ngành Tuyển chọn người có lực giàu kinh nghiệm, thực dự án xây dựng nhà máy lọc dầu tương tự - Các dự án FDI việc xây dựng nhà máy lọc dầu phải có mục tiêu pháp lý rõ ràng - Trong q trình lập dự án cần có nghiên cứu, đánh giá, phân tích tỷ mỷ, dựa luận có tính khoa học khía cạnh dự án: khía cạnh kỹ thuật theo tiêu chuẩn thủy lợi nước quốc tế, khía cạnh tài chính, khía cạnh thị trường, khía cạnh kinh tế xã hội khác Thực tốt công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật: cần xem xét kỹ lưỡng hợp lý giải pháp thiết kế, phù hợp thiết kế kỹ thuật với nội dung phê duyệt định đầu tư, -Đối với dự án phức tạp tuyển chọn công ty vấn chất lượng xây dựng nước quốc tế thông qua đấu thầu tuyển chọn vấn Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu vấn cần phải cải tiến theo hướng minh bạch, công có tính xác cao Ban NAPMU phải phối hợp Ban quản lý trung ương dự án xây dựngtuyển chọn nhà thầu vấn có chất lượng nhằm đáp ứng tốt điều kiện khắt khe thiết kế mà nhà tài trợ yêu cầu chung dự án lọc dầu PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 53 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP -Cơng tác nghiên cứu tiền khả thi khả thi dự án FDI tỉnh cần tỉnh Thanh Hóa quan tâm mức Tỉnh Thanh Hóa cần thành lập tổ chuyên trách đánh giá hậu dự án FDI tỉnh nhà Tổ chuyên trách cần sớm xây dựng kho liệu FDI làm sở thông tin cho công tác theo dõi đánh giá FDI, thống kê báo cáo chia sẻ thông tin với BQLDA 3.2.6.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực dự án FDI lĩnh vực lọc hóa dầu Nội dung giải pháp bao gồm: - Cần có phối hợp chặt chẽ cấp quyền, thống rõ ràng sách giá đền bù, sách trợ cấp nhanh chóng thuận lợi mà đảm bảo yêu cầu + Xây dựng chế đền bù thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời thực nhanh chóng thủ tục cấp đất phục vụ cho công tác di dân, giải phóng mặt + Làm tốt cơng tác quy hoạch đất đai, xây dựng quỹ đất để phục vụ cho việc thực giai đoạn dự án năm tiếp - Tổ chức tốt công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị công nghệ: Phân chia gói thầu hợp lý đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật, công nghệ, quy mô, thời gian địa điểm thực Hồ sơ mời thầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng, tránh gây hiểu sai, hiểu lầm nhà thầu, tạo thuận lợi cho khâu đánh giá hồ sơ dự thầu Các tiêu chí thang điểm đánh giá phải hợp lý phù hợp với thông lệ chung quốc tế, cho phép lựa chọn nhà thầu có đủ lực cung cấp hàng hóa, vật tư, có kỹ thuật phù hợp với trình độ phát triển chung nước Các chuyên gia hội đồng xét thầu phải đủ lực chuyên môn kinh nghiệm đánh giá hồ PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 54 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP sơ dự thầu.Phải chấp hành nguyên tắc, quy trình, thủ tục đấu thầu đảm bảo hiệu quả, công bằng, minh bạch Trong giai đoạn thương thảo ký kết hợp đồng, phải sử dụng đội ngũ cán có lực, có tài thương thảo, có kinh nghiệm thực hợp đồng mua bán - Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án FDI lĩnh vực lọc dầu - Giải vốn đối ứng Vốn đối ứng dự án FDI hiểu tổng giá trị nguồn lực (tiền mặt, vật, công lao động, ) huy động nước để chuẩn bị thực chương trình, dự án FDI thường sử dụng để đền bù vào giải phóng mặt bằng, tốn thuế xuất nhập khẩu, xây dựng số cấu phần định như: kho, bãi, chi lương cho cán Việt Nam, thuê văn phòng, thường chiếm tỷ trọng khoảng 15 - 20% tổng vốn đầu dự án FDI Vốn đối ứng dự án FDI nhà đầu nước ngồi lĩnh vực lọc hóa dầu tỉnh Thanh Hóa chiếm tỷ lệ cao, từ 15%-30% tổng vốn đầu Vốn đối ứng khó khăn ngành trình bày phần tồn nguyên nhân.Vì vậy, để đảm bảo hiệu sử dụng vốn tiến độ thực dự án, quan chức nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký vốn đối ứng, đơn giản hoá thủ tục xin vốn đối ứng cho dự án - Tỉnh Thanh Hóa cần có phận chức tài để tổng hợp hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhanh chóng đầy đủ thủ tục tài triển khai thực dự án - Để cải thiện nâng cao tốc độ thực dự án FDI, ngồi giải pháp trên, có số biện pháp hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa phải quan tâm PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 55 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nhiều đến chất lượng đầu vào nguồn vốn FDI Phải lựa chọn dự án phù hợp, phục vụ chiến lược phát triển lĩnh vực lọc dầu Cần trọng tới cấu tính bền vững nguồn vốn FDI Do đó, để phối hợp quan hệ hợp tác phát triển nói chung tạo điều kiện cho việc giải ngân tiến độ bên cần có thơng tin xác tơn trọng lợi ích - Thực tốt công tác giám sát đánh giá dự án - Tăng cường quản lý tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu kế hoạch thông qua việc thường xuyên cập nhật thông tin tiến độ thực dự án -Ban quản lý dự án cần quản lý chi phí chương trình dự án phạm vi ngân sách duyệt, theo dõi tình hình tồn chương trình, dự án, hạng mục, cơng trình tỷ lệ giải ngân vốn nước, vốn nước ngoài, khối lượng vốn nước thực hiện, khối lượng vốn FDI thực hiện, tỷ lệ hồn thành kế hoạch Phát kịp thờinhững tình bất thường nảy sinh đề xuất biện pháp giải - Thường xuyên đánh giá, tổng hợp tình hình thực dự án FDI lập báo cáo đánh giá tiến độ thực dự án - Công trình cần giao cho đội chuyên trách, thực công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, thực tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng tuổi thọ cơng trình - Khi có bất thường xảy Ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp với ban ngành, thực hoạt động kiểm tra sát sao, đảm bảo an tồn cho cơng trình xây dựng để tiến độ thực không bị chậm,… PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 56 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Sở Kế hoạch Đầu Thanh Hóa, nhà tài trợ phối hợp với bộ, ban, ngành chủ quản tiến hành kiểm tra, đánh giá cơng trình xây dựng sau giai đoạn, nhằm rút học thực tiễn cho việc triển khai giai đoạn dự án 3.2.6.3 Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển ngành lọc hóa dầu Hiện nay, đa số nhà tài trợ giới cam kết cho nước nhận vốn đầu FDI nước đưa chương trình, mục tiêu cụ thể có tính khả thi phù hợp với mục tiêu ưu tiên nhà tài trợ Một mục tiêu ưu tiên hàng đầu nhà tài trợ quốc tế xây dựng sở hạ tầng nông thôn nước phát triển Trong năm qua tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung ngành lọc hóa dầu nói riêng Chiến lược phát triển ngành lọc hóa dầu phải phù hợp với mục tiêu kinh tế xã hội chung toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương đất nước Vì vậy, để tiếp tục thực thực thành công mục tiêu xây dựng, hoàn thiện đưa nhà máy vào sử dụng tỉnh Thanh Hóa cần có chiến lược, phương hướng phát triển ngành rõ ràng, phù hợp với mục tiêu chung.Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tích cực phối hợp ban ngành để kiểm tra, đánh giá lại chất lượng hạng mục dự án hoàn thành hoàn thành dở dang, để vận động đầu triển khai kịp thời Ngoài cần thực tốt cơng tác kế hoạch hóa vốn đầu - Kế hoạch hóa vốn đầu phải xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển ngành lọc hóa dầu tỉnh Thanh Hóa Khi xây dựng chương trình, dự án FDI cần xác định đầy đủ tính chất ưu tiên nhu cầu xây dựng hạng mục dự án PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 57 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Khi chuẩn bị thực thủ tục nhận vốn giải ngân từ nhà dầu cần xác định rõ vốn đối ứng quy mơ, nguồn đóng góp, hình thức đóng góp, nguồn vốn đóng góp sử dụng vào mục đích - Khi ký kết nhận vốn giải ngân phải xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực cho triển khai thực dự án theo thời hạn, chất lượng, tiến độ ghi hợp đồng bao gồm: kế hoạch chuẩn bị đầu tư, kế hoạch chuẩn bị thực dự án, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thực dự án, - Kế hoạch đầu phải xây dựng dựa khả huy động vốn FDI vốn đối ứng vững chắc, đảm bảo kế hoạch có tính thực,sử dụng có hiệu nguồn vốn - Phải phối hợp kế hoạch năm kế hoạch dài hạn kế hoạch năm cụ thể hóa kế hoạch dài hạn Xây dựng kế hoạch thực chương trình dự án sở cân đối nguồn lực, nhằm đảm bảo cam kết nhà đầu sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu phục vụ mục tiêu tăng trưởng phát triển tỉnh 3.2.6.4 Giải pháp tăng cường mối quan hệ Thanh Hóa với Bộ, Ngành, đối tác đầu Xác định vai trò mối liên hệ địa phương Bộ ngành TW nhà đầu quan trọng địa phương có dự án đầu nước ngồi, Thanh Hóa cần có số biện pháp để đẩy mạnh mối quan hệ sau: - Các ngành, cấp tỉnh chủ động quan hệ với Bộ ngành TW nhà đầu để đảm bảo tiến độ giải ngân FDI vào dự án Thanh Hóa cần có liên hệ thường xuyên với Bộ ngành TW nhà tài trợ nhằm củng cố tin tưởng lẫn nhau, tăng cường tiếp xúc tỉnh với quan phụ trách FDI (Vụ Kinh tếđối ngoại, Vụ Hợp tác Quốc tế,…) Bộ PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 58 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ngành TW, Đại sứ quán,….để giúp Thanh Hóa đề xuất vận động giải ngân FDI tiến độ - Cải thiện chất lượng đối thoại tỉnh Nhà đầu thông qua chế hình thành Hội nghị CG thường niên kì, nhóm quan hệ đối tác ngành,… - Hài hồ quy trình thủ tục nước nhà đầu chuẩn bị, tổ chức thực theo dõi, đánh giá việc thực dự án Bên cạnh Thanh Hóa cần thúc đẩy nhà đầu làm việc sở lợi ích chung với mục đích hợp lý hố, hài hồ quy trình, thủ tục nhằm giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu đầu 3.2.7 Một số kiến nghị Để góp phần hồn thiện mơi trường đầu việc thúc đẩy thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, luận văn xin đề xuất thêm số kiến nghị sau 3.2.7.1 Kiến nghị phủ - Chính phủ cần tạo lập môi trường cạnh tranh, phát triển đồng loại thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực đầu nước tham gia nhiều vào ngành, lĩnh vực khác nhau; đôi với việc tạo khuôn khổ pháp lý để đảm bảo hiệu tăng cường giám sát quản lý nhà nước thị trường biểu tổng hợp, thước đo môi trường đầu kinh doanh, thị trường phát triển mơi trường đầu cải thiện - Chính phủ cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế miền Trung rõ ràng hơn, nhanh chóng xây dựng chiến lược kinh tế gắn với tỉnh miền trung lại với dựa vào lợi điều kiện tự nhiên – xã hội PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 59 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vùng khơng nên để tình trạng phát triển tự thân nay, làm cho môi trường đầu miền Trung trở nên khốc liệt 3.2.7.2 Kiến nghị tỉnh Thanh Hóa - Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần tạo sân chơi bình đẳng cho tất thành phần kinh tế hoạt động địa phương Nhanh chóng đến xóa bỏ sách bao cấp, ưu đãi doanh nghiệp nhà nước; thành phần kinh tế bình đẳng trước hội kinh doanh Một nhà đầu nước hay thành phần kinh tế khác khơng bị phân biệt đối xử mơi trường kinh tế Thanh Hóa trở nên hấp dẫn - Tập trung xây dựng trung tâm dịch vụ, phát triển mạnh lĩnh vực đào tạo, tài ngân hàng, du lịch bảo hiểm, cơng nghệ phần mềm - Nâng cao lực đội ngũ cán làm việc Trung tâm xúc tiến đầu Sở Kế hoạch-đầu Bố trí cán có trình độ, tâm huyết biết nói khơng với tiêu cực để giúp nhà đầu giảm chi phí thời gian q trình đầu vào dự án địa phương Cán làm cơng tác xúc tiến đầu phải coi người phục vụ doanh nghiệp, người hướng dẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực dự án tiến độ, đóng góp nhiều cho ngân sách phát triển kinh tế địa phương - Nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại Thanh Hóa, tạo cầu nối cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngồi đến với Thanh Hóa - Tạo n tâm cho nhà đầu có mặt địa phương nói chung yên tâm cho nhà đầu vào dự án lọc hóa dầu nói riêng PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 60 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Tạo điều kiện phát kiển ngành công nghiệp phụ trợ, phục vụ cho trình xây dựng hoạt động nhà máy, phục vụ cho ngành khác - Đảm bảo môi trường sạch, quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp phải gắn liền với việc không tách rời khỏi chống nhiễm mơi trường.Phải xem việc phòng chống ô nhiễm môi trường điều kiện bắt buộc trình hình thành phát triển nhà máy, khu công nghiệp - Nâng cao vai trò tổ chức có chức nhiệm vụ giám sát ô nhiễm môi trường Thành lập lực lượng chuyên trách có chức nhiệm vụ quyền hạn giám sát, xử lý vi phạm nhà máy lẫn khu công nghiệp theo quy định KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương toàn định hướng đầu xây dựng vào dự án thời gian tới, đồng thời chương đưa giải pháp thiết thực ban quản lý dự án nói riêng cấp ban ngành nhà nước nói chung, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xây dựng, hoàn thành đưa nhà máy vào hoạt động PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 61 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Dự án FDI đầu vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an dự án lớn Dự kiến nhà máy sau hoàn thiện vào hoạt động có vai trò quan trọng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu lớn nước ta.Nó làm giảm nhanh chóng tỉ lệ xăng dầu nhập lớn nay, khơng xuất xăng dầu nước ngồi Chính thế, việc tìm hiểu nhận biết nhân tố mơi trường đầu có ảnh hưởng tới việc thực dự án quan trọng Nó giúp cho nhà đầu nước ban quản lý dự án lọc dầu Nghi Sơn tận dụng ưu mơi trường, đồng thời có hành động thực tế để hạn chế tồn ảnh hưởng đến tiến độ dự án, giúp dự án hoàn thành dự kiến đề PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 62 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Quản trị đầu quốc tế Học viện tài http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/thanh-hoa-suc-lan-toa-tu-loc-hoadau-nghi-son-111816.html truy cập tháng 4/2015 http://support2.vatc.edu.vn/luan-van/luan-van-hoan-thien-moi-truong-dautu-nham-day-manh-hoat-dong-thu-hut-von-fdi-tai-thanh-pho-da-nang20569/ https://www.ptsc.com.vn/vie/TTSK/DK/Kh-i-cong-khu-Lien-h-p-l-c-hoad-u-l-n-nh-t-Vi-t-Nam https://www.facebook.com/KhuKinhTeNghSon/posts/515892971859834 http://www.nghison.gov.vn/kkt/Pages/20141008101452.aspx http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/4374/pvc-ms-khoi-cong-goi-thausmp1b-cho-du-an-to-hop-loc-hoa-dau-nghi-son.aspx http://nangluongvietnam.vn/news/vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/hoan-thanhgiai-phong-mat-bang-lien-hop-loc-hoa-dau-nghi-son.html http://nangluongvietnam.vn/news/vn/tim-kiem&q=L%E1%BB%8Dc%20h %C3%B3a%20d%E1%BA%A7u%20Nghi%20S%C6%A1n 10.https://www.ptsc.com.vn/vie/layout/set/print/TTSK/PTSC/KDDV/Kh-icong-Thi-cong-n-o-vet-l-n-d-u-cac-cong-trinh-bi-n-C-ng-Nghi-S-n PHẠM THỊ MAI HƯƠNG – CQ49/08.01 P a g e | 63 ... nhiều dự án nước ngồi đầu tư vào bị treo, làm để thúc đẩy việc thực dự án FDI vào nhà máy lọc dầu Nghi Sơn? Đề tài: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thúc thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi. .. đầu tư nước ảnh hưởng đến việc thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an - Chương 3: Giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm thúc đẩy thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi. .. KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG Giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm thúc đẩy thực dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an .44 3.1 Định hướng đầu tư vào dự án thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thức đẩy thực hiện dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu nghi lộc nghệ an, Luận văn hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thức đẩy thực hiện dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu nghi lộc nghệ an, CHƯƠNG 1 Khái quát về dự án FDI và môi trường đầu tư, 1 Lý luận về dự án FDI, 2 Khái quát về môi trường đầu tư, 3 Ảnh hưởng của môi trường đầu tư trong nước đối với việc thực hiện dự án FDI, CHƯƠNG 2 Thực trạng môi trường đầu tư trong nước ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án FDI vào nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an, 1 Một số nét khái quát về khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 2 Thực trạng môi trường đầu tư trong nước có ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án FDI vào nhà mày lọc hóa dầu Nghi Sơn, CHƯƠNG 3 Giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thúc đẩy thực hiện dự án FDI vào nhà máy lọc hóa dầu Nghi Lộc - Nghệ an, 2 Các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư vào dự án

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay