Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại và cách thức điều chỉnh cán cân thương mại của một số nước trên thế giới

73 7 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:15

Với những mục tiêu đã đặt ra, khóa luận này sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống các kết quả thống kê thực tiễn, kết hợp với việc sử dụng các phương pháp liệt kê, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp đồng thời vận dụng lý thuyết để làm rõ vấn đề. Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT Tiếng Anh ASEAN Association of southeast Asian nations AUD BOP Tiếng Việt Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Đô la Úc Balance of Payment Cán cân toán quốc tế CCTM Cán cân thương mại CNY Nhân dân tệ EU European Union EUR FDI Liên minh Châu Âu Đồng tiền chung Châu Âu Foreign direct investment GBP Đầu tư trực tiếp nước Bảng Anh GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm nội địa IMF International monetary fund Quỹ tiền tệ giới JPY Yên Nhật NHNN Ngân hàng nhà nước NK Nhập NKHH Nhập hàng hóa TCTK Tổng cục thống kê TNHH Trách nhiệm hữu hạn USD Đô la Mỹ WB World bank Ngân hàng giới WTO World trade organization Tổ chức thương mại giới XK Xuất XKHH Xuất hàng hóa SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Cán cân thương mại Trung Quốc 1995-1999 .21 Bảng 2.1: Cân đối xuất, nhập (2006-2011) 30 Đơn vị tính: Triệu USD .30 Bảng 2.2: Xuất, nhập hàng hóa CCTM theo chủ thể (2006-2011) .32 Bảng 2.3: Hàng hóa xuất phân theo tiêu chuẩn ngoại thương 33 Bảng 2.4: Hàng hóa nhập phân theo tiêu chuẩn ngoại thương (20062011) .35 Bảng 2.5: Các thị trường xuất (2006-2011) 37 Bảng 2.6: Các thị trường nhập (2006-2011) .38 Bảng 2.7: Chủ thể xuất, nhập giai đoạn 2012-2014 51 Bảng 2.8: Các thị trường xuất, nhập 2012-2014 .54 SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Xuất, nhập cán cân thương mại Mỹ (1960-II/2012) 19 Hình 2.1: Cán cân thương mại Việt Nam từ 2006 đến 2014 28 Hình 2.2: Giá gạo xuất Việt Nam- Thái Lan (2007-2011) 41 Hình 2.3: Tỷ giá USD/VND năm 2008-2009 43 Hình 2.4: CCTM với Trung Quốc CCTM tổng giai đoạn 2006-2011 45 Hình 2.5: Xuất, nhập cán cân thương mại Việt Nam (2008-2014) 50 Hình 2.6: Mười mặt hàng xuất 2013-2014 .53 Hình 2.7: Kim ngạch nhập 10 nhóm hàng Việt Nam (20132014) .54 Hình 2.8: Kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN .56 SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế giới ngày phát triển mạnh mẽ, hội nhập kinh tế giới tồn cầu hóa diễn ngày sâu rộng nhiều lĩnh vực Trong xu đó, Việt Nam mở cửa hội nhập đạt nhiều thành tựu, đặc biệt lĩnh vực kinh tế Tuy nhiên kết tất yếu hội nhập kinh tế nước ngày phụ thuộc lẫn nhau, điều thể rõ qua cán cân thương mại – tiểu phận cán cân vãng lai thuộc cán cân toán quốc tế Là tiểu phận quan trọng, tình trạng cán cân thương mại thể tình trạng cán cân vãng lai tác động trực tiếp đến cán cân toán quốc tế thể tình hình tài quốc gia Cán cân thương mại thâm hụt kéo dài gây khủng hoảng cán cân vãng lai nguy hại đến an ninh quốc gia Bởi thế, việc xem xét điều chỉnh cán cân thương mại cần thiết việc hoạch định sách điều hành kinh tế vĩ mô Đối với Việt Nam, kể từ gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO), kinh tế Việt Nam phải đối mặt với thách thức tác động khủng hoảng tài tồn cầu với khó khăn xuất phát từ nội kinh tế dẫn đến việc cán cân thương mại thâm hụt khoảng thời gian tương đối dài thặng dư vòng năm trở lại (2012-2014) Tuy nhiên, với số thặng dư không lớn, biện pháp hiệu tình trạng thâm hụt quay trở lại với cán cân thương mại Việt Nam đặc biệt năm 2015 – năm mà Việt Nam phải thực nhiều cam kết với tổ chức giới Như vậy, việc xem xét thực trạng cán cân thương mại, Việt Nam cần phải tìm biện pháp để giữ vững tình trạng thặng dư cán cân hay SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp nói cách khác hạn chế thâm hụt sở phân tích tìm nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau:  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại cách thức điều chỉnh cán cân thương mại số nước giới  Đánh giá thực trạng cán cân thương mại Việt Nam qua giai đoạn thâm hụt (2006-2011) thặng dư (2011-2014), từ tìm ngun nhân gây nên thâm hụt đánh giá yếu tố tác động tích cực lên cán cân thương mại Việt Nam  Dựa kinh nghiệm số nước tình trạng thực tiễn Việt Nam để đưa giải pháp thích hợp nhằm hạn chế thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý thuyết cán cân thương mại thực tiễn Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Cán cân thương mại Việt Nam từ năm 2006 đến Phương pháp nghiên cứu Với mục tiêu đặt ra, khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống kết thống kê thực tiễn, kết hợp với việc sử dụng phương pháp liệt kê, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp đồng thời vận dụng lý thuyết để làm rõ vấn đề SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu phần kết luận, nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Một số vấn đề cán cân thương mại cán cân toán quốc tế Chương 2: Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 20062014 Chương 3: Giải pháp cân cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI 1.1 Cán cân toán quốc tế 1.1.1.Khái niệm cán cân toán quốc tế (Balance of payment) Cán cân toán quốc tế (BOP) quốc gia sử dụng chủ yếu từ sau chiến tranh giới thứ hai theo tinh thần Hiệp ước Bretton Woods Tại thời điểm này, cán cân toán quốc tế chủ yếu sử dụng để phản ánh khoản giao dịch tiền tệ việc tốn hàng hóa dịch vụ quốc gia với phần lại giới Tuy nhiên, kinh tế giới có biến chuyển mạnh mẽ; vậy, việc xác định giao dịch kinh tế phản ảnh vào BOP ngày trở nên phức tạp việc đưa quan hệ tiền tệ quốc tế khác ngồi tốn hàng hóa, dịch vụ vào cán cân tốn điều tất yếu bao gồm: tín dụng quốc tế, đầu tư quốc tế chuyển giao tiền tệ quốc tế chiều Đồng thời, giao dịch kinh tế phản ảnh bao gồm hoạt động khác không thuộc kinh tế như: hoạt động văn hóa-xã hội, trị, qn sự, ngoại giao… Do đó, năm 1993, IMF đưa khái niệm cán cân toán quốc tế nhiều quốc gia công nhận sử dụng rộng rãi rõ giao dịch tiền tệ thuộc BOP người cư trú (Residents) với người không cư trú (Nonresidents) quốc gia Ngồi ra, tài liệu kinh tế vĩ mơ, tài quốc tế, tốn quốc tế đưa định nghĩa cán cân toán Nhưng bản, khái niệm tài liệu giống nhau: “Cán cân toán quốc tế bảng ghi chép phản ánh tổng hợp tất giao dịch kinh tế người cư SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp trú người không cư trú quốc gia cho khoảng thời gian định.”1 Tại Việt Nam, Chính phủ ban hành số văn pháp luật cán cân toán quốc tế sau:  Khoản 17, điều 4, Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005: “Cán cân toán quốc tế cân đối tổng hợp thống kê cách có hệ thống tồn giao dịch kinh tế Việt Nam nước khác thời kỳ định  Khoản 2, điều 3, Nghị định số 16/2014 quản lý cán cân toán Việt Nam: “Cán cân toán quốc tế Việt Nam (sau gọi tắt cán cân toán) báo cáo thống kê tổng hợp giao dịch người cư trú người không cư trú thời kỳ định.” Như vậy, định nghĩa cán cân toán quy định văn ban hành Việt Nam tương đồng với khái niệm IMF nhận thấy thuật ngữ xuất định nghĩa: “giao dịch kinh tế (giao dịch)”, “người cư trú”, “người không cư trú”  Giao dịch kinh tế hiểu vận động qua lại hàng hóa, dịch vụ, thu nhập tài sản tài khác tổ chức cá nhân mục đích lợi ích vật chất trước mắt lâu dài  “Người cư trú” “người không cư trú” quy định theo luật quốc gia tương đối thống Việc xác định chủ thể kinh tế thuộc “người cư trú” hay “người không cư trú” chủ yếu dựa hai yếu tố: thời gian cư trú hay sinh sống, làm việc nguồn thu nhập Phan Duy Minh (chủ biên) (2012), “Giáo trình Tài quốc tế”, NXB Tài Chính SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Tại Việt Nam, hai khái niệm quy định cụ thể khoản khoản 3, điều 4, Pháp lệnh ngoại hối 2005 khoản điều 1, Pháp lệnh sửa chữa bổ sung số điều pháp lệnh ngoại hối, năm 2013 Tuy nhiên, bản, “người cư trú” theo luật định phải đáp ứng hai yêu cầu: 1) Thời gian làm việc, sinh sống Việt Nam từ 12 tháng trở lên 2) Có nguồn thu nhập Việt Nam Ngoài ra, số trường hợp đặc biệt cần lưu ý:  Các tổ chức quốc tế WTO, IMF, WB,… “người không cư trú” với quốc gia  Các cá nhân học sinh, sinh viên, bệnh nhân, quân nhân, nhân viên ngoại giao, kể người nhà sinh sống nước ngồi khơng coi “người cư trú’ quốc gia thời gian họ sống nước  Các công ty đa quốc gia dược coi “người cư trú” đồng thời nhiều quốc gia, chi nhanh đặt quốc gia coi “người cư trú” quốc gia  Các tổ chức bao gồm: lãnh quán, đại sứ quán quân “người không cư trú” nướctổ chức đóng trú 1.1.2 Kết cấu cán cân toán quốc tế CCTTQT bao gồm nội dung gọi hạng mục bao gồm: Cán cân vãng lai, cán cân vốn tài chính, lỗi sai sót, cán cân tổng thể, cán cân bù đắp thức SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp 1.1.2.1 Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai – Current Account – CA) “Cán cân vãng lai bao gồm toàn giao dịch người cư trú người khơng cư trú hàng hóa, dịch vụ, thu nhập người lao động, thu nhập từ đầu tư, chuyển giao vãng lai quy định Điều 14, Điều 15, Điều 16 Điều 17 nghị định này.”2 Trong đó, điều 14, điều 15, điều 16, điều 17 rõ thuật ngữ hàng hóa, dịch vụ, thu nhập chuyển giao vãng lai đưa vào BOP Những giao dịch dẫn tới tốn người cư trú cho người khơng cư trú ghi vào bên “Nợ” (theo truyền thống kế toán ghi mực đỏ), ngược lại, giao dịch dẫn đến toán người không cư trú người cư trú ghi vào bên “Có” (theo truyền thống kế tốn ghi mực đen) Thặng dư tài khoản vãng lai xảy bên “Có” lớn bên “Nợ” Cán cân vãng lai bao gồm bốn cán cân tiểu phận sau: Cán cân thương mại (Trade balance), cán cân dịch vụ (Services), cán cân thu nhập (Incomes) cán cân chuyển giao vãng lai (Current transfers) a)Cán cân thương mại (Trade balance) Cán cân thương mại phản ánh chênh lệch giữacác khoản thu từ xuất khoản chi cho hoạt động nhập Các khoản thu từ xuất ghi “Có” với dấu “+” khoản chi cho nhập ghi “Nợ” với dấu “–” Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại: tỷ giá hối đoái, lạm phát, thu nhập quốc dân ngồi nước, giá hàng hóa, sách thương mại quốc gia,… 2Mục a Khoản Điều 13 Nghị định 16/2014/NĐ-CP Quản lý cán cân toán quốc tế Việt Nam SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 56 Luận văn tốt nghiệp Các quan quản lý cần nghiên cứu cụ thể đặc điểm địa phương, giai đoạn phát triển, nhu cầu thực tế doanh nghiệp để đưa sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại hợp lý Cần đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữa, đơn giản hóa thủ tục hành tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xúc tiến thương mại Cùng với đó, cần tăng cường vai trò trách nhiệm quan ngoại giao, đại diện Việt Nam nước họ người có vai trò quan trọng việc tìm kiếm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp việc: cung cấp thông tin, tư vấn doanh nghiệp lực chọn phương hướng kinh doanh, đối tác, mặt hàng, xu hướng tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, phân phối sản phẩm nước ngoài,… 3.1.1.2.Đẩy mạnh nâng cao hiệu xuất Trong thời gian qua, xuất có chuyển dịch dần song chủ yếu dựa vào mặt hàng khai thác lợi so sánh sẵn có quốc gia mà chưa tập trung xây dựng, khai thác lợi cạnh tranh Do đó, Việt Nam cần tích cực việc chuyển dịch cấu kinh tế cách xây dựng ngành công nghiệp liên kết, hỗ trợ nhau, hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất lớn Việt Nam cần tập trung sản xuất, phát triển số ngành công nghiệp phụ trợ, loại nguyên nhiên vật liệu nhằm tạo nguồn cung cho sản xuất hàng xuất khẩu, thay cho nguồn nguyên liệu từ bên ngoài, tạo cạnh tranh nâng cao hiệu xuất Tiếp nối tiến giai đoạn thặng dư thương mại vừa qua, Việt Nam nên tập trung phát triển số ngành công nghiệp phụ trợ sau: khí, dệt may, điện, điện tử, phân bón Chính phủ cần rà soát doanh nghiệp nhà nước sản xuất mặt hàng phụ trợ đưa sách hỗ trợ hỗ trợ vốn, đổi công nghệ, thiết bị,… Chính phủ nên kêu gọi đầu tư từ nguồn lực nước hay tư nhân nước sách hỗ trợ vốn, ưu đãi thuế miễn thuế nhập máy móc, thiết bị; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,… Mặt khác, tác động việc mở cửa, giảm thuế thực cam kết hiệp định (AFTA), cam kết với tổ chức quốc tế (WTO), số mặt hàng nhập có xu hướng tăng mạnh Do đó, Việt Nam cần chủ động rà sốt mặt hàng mà nước sản xuất để khuyến khích sản xuất, thay hàng nhập Đồng thời, Chính phủ cần chủ động giảm thiểu tác động giá giới đối phó với rào cản thương mại nước (tiêu chuẩn chất lượng, môi trường,…) Do lúng túng, thiếu chủ động việc mà hoạt động xuất Việt Nam thường chịu thiệt bị ảnh hưởng lớn từ cú sốc bên Điển hình chống bán phá giá cá tra, basa Mỹ Việt Nam Mới năm 2014, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa định tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá cá tra, cá basa Việt Nam thêm năm nữa, sau thực rà soát thuế lần thứ hai 3.1.1.3 Hạn chế nhập Trong thời gian qua, Việt Nam làm tốt công tác hạn chế nhập Tuy nhiên, biến động không ngừng kinh tế giơi, Việt Nam nên tiếp tục kiểm soát hoạt động tiếp cận ngoại tệ việc phân chia theo nhóm SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 57 Luận văn tốt nghiệp hàng: nhóm cần nhập khẩu, nhóm cần kiểm sốt nhóm hạn chế nhập Tiếp tục quản lý nhập với mặt hàng tiêu dùng Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập sử dụng hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu: rà soát, ban hành quy định chặt chẽ hoá chất, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến bảo quản hàng thực phẩm… Hoàn thiện ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hố lưu thơng thị trường nói chung đặc biệt hàng hố nhập khẩu, trước hết mặt hàng có kim ngạch nhập lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, tiêu dùng, sức khoẻ cộng đồng bảo vệ môi trường Tuy nhiên, cần xem xét đưa yêu cầu phù hợp với quy định WTO Hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết 3.1.2 Hồn thiện sách tiền tệ Chính sách tiền tệ biện pháp vĩ mơ, có tác động lớn đến tình hình kinh tế quốc gia Hồn thiện sách tiền tệ giúp kích thích tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, tác động đến tỷ giá, ngoại tệ, tín dụng quốc gia, góp phần cải thiện cán cân thương mại Ngân hàng nhà nước cần điều hành sách tiền tệ cách hợp lý, linh hoạt, kiểm sốt chặt chẽ quy mơ tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện toán, tổng dư nợ tín dụng để giữ lạm phát mức hợp lý đảm bảo tính khoản lành mạnh hệ thống ngân hàng Đồng thời tăng cường biện pháp quản lý, xử lý nợ hạn, giảm tối đa nợ xấu, trì tốc độ tăng trưởng tín dụng mức phù hợp tiếp tục thực sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ, khống chế trần lãi suất Ngồi xem xét bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất tình khẩn cấp Mặt khác, cần ổn định thị trường ngoại hối việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ doanh nghiệp; thu hẹp chênh lệch tỷ giá thị trường tự thị trường thức; kiểm sốt chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng ngoại hối Đồng thời chủ động, kịp thời điểu chỉnh tỷ giá biên độ ấn định tỷ giá yêu cầu tổ chức tín dụng thực nghiêm biên độ tỷ giá NHNN thực biện pháp bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để hỗ trợ cung cấp ngoại tệ cho doanh nghiệp xuất Thêm nữa, cần tăng cường biện pháp chấn chỉnh hoạt động ngoại hối phối hợp với bộ, ngành kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi quảng cáo, niêm yết hàng hóa ngoại tệ; mua, bán ngoại tệ trái phép Bên cạnh đó, cần cơng bố cơng khai thơng tin tình hình ngoại hối, tỷ giá đơi với đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế tâm lý găm giữ ngoại tệ doanh nghiệp người dân Ngồi ra, nhà điều hành kinh tế vĩ mơ cần tăng cường lực nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo diễn biến tiền tệ, tín dụng kinh tế vĩ mơ; thiết lập hệ thống thu thập thông tin tốt tạo nhiều hội đối thoại thành viên thị trường để đưa sách hiệu quả, đồng không mâu thuẫn với SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 58 Luận văn tốt nghiệp 3.1.3 Hồn thiện sách tài khóa Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá thả có quản lý11 đó, sách tài khóa có tác dụng định việc điều tiết vĩ mơ kinh tế Với tình hình nay, Chính phủ cần kiểm sốt chi tiêu chặt chẽ cách giảm khoản chi tiêu không thật cấp bách; rà soát, loại bỏ dự án treo, dự án trùng lắp, không hiệu quả; tăng dự án đầu tư cần thiết sử dụng nhiều vật liệu nước Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế giảm dần bội chi ngân sách Bên cạnh đó, Việt Nam cần hồn thiện sách thuế cho phù hợp luật pháp nước quy định tổ chức quốc tế (WTO, FTA, hiệp định song phương) Tăng cường biện pháp quản lý thu, chống thất thu nợ đọng thuế, chống gian lận thương mại trốn thuế Đồng thời kiểm soát chặt chẽ biện pháp giảm thuế, giãn thuế, thực biện pháp trường hợp có tác dụng kích thích đầu tư, tiêu dùng 3.1.4 Hồn thiện sách đầu tư kiểm soát, định hướng đầu tư Do tăng trưởng xuất Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nhóm cơng nghiệp chế biến mà doanh nghiệp FDI nắm quyền chi phối nên việc tăng cường xuất phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI Việt Nam cần có giải pháp cụ thể để phát huy hết vai trò nguồn vốn Bên cạnh, việc xây dựng quy hoạch tổng thể thu hút FDI gắn với loại quy hoạch khác như: quy hoạch vùng, quy hoạch ngành để định hướng luồng vốn FDI 3.1.4.1 Kiểm sốt, định hướng đầu tư doanh nghiệp FDI Trong thời gian qua, tồn cân đối cấu vốn FDI số vốn tập trung vào lĩnh vực bất động sản du lịch nhiều, ngƣợc với thiếu vốn lĩnh vực công nghiệp, chế biến Vì vậy, Việt Nam cần chọn lọc định hướng dòng vốn FDI vào lĩnh vực quan trọng công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, phát triển sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực FDI nên hướng thu hút vào lĩnh vực dịch vụ, đầu tư cho sản xuất, nâng cao chất lượng cạnh tranh để kinh tế phát triển bền vững Sau đó, cần ưu tiên đến ngành chế biến nơng sản, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, ngành sản xuất tiết kiệm lượng ngành có tỷ trọng xuất lớn Thực việc phụ thuộc nhiều vào địa phương, đặc biệt bối cảnh phân cấp mạnh mẽ cấp phép đầu tư 3.1.4.2 Tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp Việt Về lâu dài, việc phát triển quốc gia phụ thuộc vào khối đầu tư nước cần quan tâm định hướng phát triển cho khối doanh nghiệp Nước ta phải sử dụng hợp lý khoản đầu tư nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt tiếp cận 11Khoản Điều 15 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh ngoại hối Pháp lệnh ngoại hối Sửa đổi, bổ sung số điề Pháp lệnh ngoại hối SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 59 Luận văn tốt nghiệp nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, ngân hàng: hỗ trợ vay vốn, bảo lãnh vay vốn,… Tổng nguồn lực nhà nước có hạn, phải đầu tư tạo hiệu có tính lâu dài, khơng đầu tư dàn trải; đồng thời, hướng tới giải bất cập hạ tầng sở Chính phủ cần tác động để có tập đoàn kinh doanh đa sở hữu, tái cấu lại tập đồn, tổng cơng ty nhà nước để nâng cao hiệu khối doanh nghiệp 3.1.5 Nâng cao lực điều hành Chính phủ Có thể nói, nhiệm vụ điều tiết kinh tế vĩ mơ quan trọng kinh tế Việt Nam nói chung cán cân thương mại nói riêng Tuy nhiên, với tình hình kinh tế tại, cơng tác ngày trở nên khó khăn, phức tạp, đòi hỏi Chính phủ quan chức cần phải có sách, đạo linh hoạt, kịp thời, phù hợp Để làm điều đó, Chính phủ cần nâng cao lực dự báo, tăng cường trao đổi thông tin dự báo với tổ chức nghiên cứu ngồi nước Chính phủ cần có chế phối hợp đồng bộ, toàn diện sách kinh tế vĩ mơ để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường ngoại hối, cải thiện cán cân thương mại cán cân toán quốc gia Thêm nữa, việc đánh giá, ghi nhận phản hồi sau giai đoạn điều chỉnh sách việc làm quan trọng để đưa điều chỉnh cụ thể, kịp thời 3.2 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 3.2.1 Xây dựng chiến lược, tổ chức lại sản xuất kinh doanh để phù hợp với điều kiện Trong hồn cảnh nào, việc thay đổi thân doanh nghiệp vấn đề cốt yếu, định trực tiếp đến khả tồn phát triển doanh nghiệp Các doanh nghiệp cần có chuyển cấu tổ chức, hoạt động quản lý đến hoạt động kinh doanh Mỗi doanh nghiệp cần chủ động rà sốt kế hoạch kinh doanh, thay đổi kế hoạch cũ xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thay đổi thị trường, môi trường kinh doanh: đầu tư, mở rộng quy mô, tăng cường liên doanh, liên kết, tăng khả cạnh tranh giảm giá thành sản phẩm,… 3.2.1.1 Tiến hành sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Hiện nay, khách hàng không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, giá cả, thời hạn giao hàng mà đặc biệt coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, bảo vệ mơi trường Mỗi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phải đánh giá xem xét sở hệ thống yêu cầu quốc tế hàng hóa ISO 9001 quản lý chất lượng, ISO 14001 quản lý môi trường, ISO 22000-HACCP quản lý vệ sinh thực phẩm, OHSAS 18001 an toàn sức khỏe nghề nghiệp,… Vì vậy, ngồi việc sản xuất hàng hóa đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng, mẫu mã thu hút, doanh nghiệp cần ứng dụng cơng nghệ sạch, gây nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu thời đại Đây khoản đầu tư đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 60 Luận văn tốt nghiệp 3.2.1.2.Mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác Hiện nay, có cố gắng định, song trình độ quản lý công nghệ, lực doanh nghiệp Việt nhiều hạn chế Xuất chưa khai thác hết tiềm thành phần kinh tế Mặc dù có đầu tư số tập đoàn lớn kinh tế SamSung, Canon,… đầu tư vào Việt Nam chưa học tập nhiều doanh nghiệp FDI Trong đó, đa số cá doanh nghiệp Việt lại có quy mơ vừa nhỏ, thiếu vốn, yếu cơng nghệ kỹ quản lý hạn hẹp,… liên doanh liên kết đường hiệu để khắc phục khó khăn Các doanh nghiệp nên liên doanh, liên kết với công ty xuyên quốc gia để tranh thủ học hỏi kỹ thuật từ họ Tuy nhiên, việc đòi hỏi doanh nghiệp phải có hiểu biết định luật pháp quốc tế để tận dụng thời tránh rủi ro khơng đáng có 3.2.1.3 Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao khả cạnh tranh Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất kinh doanh cơng ty để khắc phục mặt hạn chế sản phẩm mẫu mã, chất lượng Bên cạnh cần ứng dụng phương tiện thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch thương mại Cần chủ động mở rộng quan hệ nhà khoa học, trường, quan nghiên cứu khoa học để gắn khoa học với sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho hai bên Ngồi ra, doanh nghiệp cần khai thác tài nguyên hợp lý tiết kiệm để giảm giá thành, đem lại khả cạnh tranh cho sản phẩm công ty, tăng lợi ích chung cho cơng ty 3.2.2 Nâng cao lực quản trị hoạt động xuất nhập Các doanh nghiệp cần quan tâm sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh xuất nhập việc áp dụng biện pháp:  Sử dụng biện pháp tự phòng vệ thơng qua công cụ phái sinh để tránh rủi ro tỷ tham gia hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hốn đổi,…  Đa dạng hóa ngoại tệ hoạt động xuất nhập doanh nghiệp Đây chiến lược kinh doanh nhằm chia sẻ rủi ro, doanh nghiệp không nên tập trung vào đồng ngoại tệ (USD) mà nên tích cực thực toán theo ngoại tệ mạnh khác đồng EUR, JPY, GBP, AUD… giảm ảnh hưởng bất lợi tới việc đẩy mạnh giao lưu hàng hóa với nước khác Hơn tỷ giá USD so với SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 61 Luận văn tốt nghiệp ngoại tệ mạnh khác thay đổi bất lợi gây thiệt hại cho hoạt động xuất nhập doanh nghiệp Việt Nam 3.2.3 Đề cao văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh, uy tín doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp tài sản vơ hình doanh nghiệp, thiếu doanh nghiệp khó tồn bền vững Đối với doanh nghiệp doanh nhân, lợi nhuận động lực trực tiếp, song song với văn hóa doanh nghiệp lại khơng tách rời với lợi ích trước mắt hữu hình mà đem lại lợi ích lâu dài, bền vững cho doanh nghiệp Một doanh nghiệp có nếp, quản lý kinh doanh minh bạch, hoạt động văn hóa xã hội tích cực khơng làm cho doanh nghiệp vững mạnh, phát triển từ bên mà làm đẹp lên hình ảnh doanh nghiệp, nhân viên doanh nghiệp, đem lại tin tưởng, ánh nhìn thiện cảm đối tác công ty Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng cho hệ thống định chế, thể chế mang sắc doanh nghiệp; đa dạng hóa loại hình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tiêu chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng hệ thống hài hòa lợi ích cho tất thành viên,… để doanh nghiệp thực trở thành ngơi nhà chung thành viên 3.2.4 Ưu tiên sản phẩm chất lượng cho thị trường nội địa Trong thời buổi hội nhập, với cản trở từ thị trường xuất ngày lớn, việc chiếm lĩnh thị trường nội địa coi chiến lược tốt cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp Việt Nam cần tạo tin tưởng thị trường nội địa cách cung cấp sản phẩm tốt, chất lượng sân nhà Cần tổ chức hội chợ triển lãm hàng Việt Nam, đưa thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng Các doanh nghiệp học tập nhãn hàng nước cách xây dựng đội ngũ chế biến phục vụ sản phẩm cho người tiêu dùng thử cửa hàng phân phối 3.3 Giải pháp khác 3.3.1 Phát triển nguồn nhân lực Trong quan, tổ chức hay doanh nghiệp nào, người ln tài sản q giá nhất, có ý nghĩa định tồn phát triển tổ chức Do đó, phát triển nguồn nhân lực giải pháp chiến lược doanh nghiệp Doanh nghiệp xuất nhập đặc trưng nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với đối tác nước quan hệ thương mại quốc tế nên đội ngũ nhân lực cần có yêu cầu đặc trưng cần trọng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu này: nghiên cứu thị trường, marketing, kỹ đàm phán quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương, am hiểu luật pháp quốc tế, ngoại ngữ tốt Các doanh nghiệp thực biện pháp:  Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, đưa người học tập nướcThường xuyên kiểm tra trình độ nhân viên SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 62 Luận văn tốt nghiệp  Tổ chức chương trình thi đua tổ, nhóm để tạo động lực nhân viên tạo hội để học hỏi kinh nghiệm lẫn thành viên doanh nghiệp Bên cạnh cần có chế độ đãi ngộ hợp lý để khuyến khích học tập, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực xuất 3.3.2 Phát huy vai trò hiệp hội ngành nghề Trong kinh tế thị trường, tổ chức, hiệp hội ngành nghề có vị trí ngày quan trọng việc tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh công việc khác có dịch vụ cơng mà nhà nước chuyển giao để phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu cao Hay nói cách khác, tổ chức cầu nối quan trọng doanh nghiệp quan nhà nước, đưa chủ trương, sách Nhà nước đến doanh nghiệp cập nhật, nhanh chóng đáng tin cậy đồng thời thu thập ý kiến đóng góp doanh nghiệp chủ trương, sách quản lý Nhà nước để giúp cho công việc quản lý kinh tế vĩ mô ngày hoàn thiện 3.3.3 Cải thiện cán cân thương mại Việt Nam-Trung Quốc Cán cân thương mại Việt Nam-Trung Quốc trạng thái thâm hụt nặng cho dù cán cân thương mại Việt Nam cải thiện thời gian gần Có thể thấy, Trung Quốc đối tác thương mại hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên, cán cân thâm hụt nặng (thậm chí có năm vượt qua mức thâm hụt chung trị giá tuyệt đối) tác động xấu đến cán cân thương mại Như vậy, cải thiện cán cân thương mại Việt Trung vô cần thiết cho mục tiêu giảm thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam 3.3.3.1 Giảm nhập từ Trung Quốc a) Xây dựng tiêu chuẩn kĩ thuật Trong thời gian qua, khơng sản phẩm cho có nguồn gốc từ Trung Quốc chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho người tiêu dùng dép chứa chất gây tê chân, hóa chất làm tươi sống thực phẩm, trái bơm chất bảo quản,… người tiêu dùng Việt đưa lên mạng xã hội, báo chí vào Tuy nhiên, vụ việc chưa chứng minh rõ ràng, chưa có chứng xác thực gây nên khó khăn cho việc cấm nhập mặt hàng lẽ Việt Nam thiếu biện pháp, hệ thống kiểm soát, kiểm tra chất lượng Với biện pháp xây dựng hàng rào kĩ thuật này, Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ nước hội nhập sâu rộng với kinh tế tồn cầu họ có hàng rào kỹ thuật cao, chặt chẽ để bảo vệ thị trường nội địa Ngồi ra, đưa số ràng buộc kĩ thuật hàng hóa từ Trung Quốc nói riêng b) Cấm nhập hàng hóa có xuất xứ không rõ ràng Ở Việt Nam, hầu hết hàng hóa trơi khơng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nhập khẩu, nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam chưa có biện pháp hiệu để kiểm sốt tốt hoạt động bn bán hàng hóa qua biên giới, đồng thời chưa có biện pháp mang tính răn đe thu giữ, tiêu hủy hàng hóa khơng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Biện pháp SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 63 Luận văn tốt nghiệp thực nghiêm túc hạn chế việc thương nhân Việt lợi nhuận mà khơng quan tâm đến lợi ích người tiêu dùng đồng thời giảm đáng kể nhu cầu hàng lậu, hàng giả tình trạng nhập lậu qua biên giới c)Định hướng nhập cho doanh nghiệp nước Hàng Trung Quốc vào Việt Nam đa phần hàng địa phương, giá rẻ, chất lượng thấp nhiều hàng hóa đưa vào qua việc giao thương với công ty buôn bán tiểu ngạch Thế nhưng, sản phẩm doanh nghiệp lớn đại lục hay Hồng Kơng lại có giá hợp lý, mẫu mã đẹp, kĩ thuật tiên tiến chất lượng tốt Chính vậy, Chính phủ Việt Nam cần có định hướng, giúp đỡ doanh nghiệp Việt tiến hành giao dịch với doanh nghiệp này, thông qua cung cấp thông tin giá cả, thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao hiệu nhập từ Trung Quốc 3.3.3.2 Đẩy mạnh xuất sang Trung Quốc Hàng hóa nhập từ Trung Quốc ngày có xu hướng gia tăng, cộng thêm tác động việc miễn giảm thuế theo ACFTA làm trầm trọng thêm vấn đề thâm hụt cán cân thương mại Việt-Trung Do đó, để giảm thiểu thâm hụt này, Việt Nam bắt buộc phải có biện pháp đẩy mạnh xuất sang Trung Quốc để bù đắp thâm hụt a)Xác định tập trung phát triển mặt hàng xuất chủ lực sang Trung Quốc Việt Nam đẩy mạnh xuất sang Trung Quốc mặt hàng thuộc ba nhóm hàng sau:  Nhóm hàng ngun liệu khống sản: than đá, dầu thơ, cao su,… Nhóm hàng cần cắt giảm dần theo chủ trương Chính phủ  Nhóm hàng nơng, thủy sản: gạo, cà phê, hoa quả, thủy sản,… Nhóm hàng nên trọng đến hoạt động chế biến thay xuất hàng thơ, chế  Nhóm hàng cơng nghiệp: dệt may, da giày, sản phẩm nhựa, vali túi xách, sản phẩm linh kiện điện tử Đây mặt hàng xác định động lực xuất Việt Nam tương lai b)Tận dụng tối đa ưu đãi chế hợp tác song phương Việt- Trung đa phương Với lợi ưu đãi nhận từ WTO, FTA,… Việt Nam cần tăng cường hoạt động xuất sang thị trường có ưu đãi lớn này, đặc biệt thị trường Trung Quốc với ưu đãi từ ACFTA Tuy nhiên, Việt Nam phải cố gắng hợp lý hóa sản xuất, giảm giá thành, SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 64 Luận văn tốt nghiệp nâng cao chất lượng, mẫu mã cung cách phục vụ khách hàng có khả đẩy mạnh xuất sang thị trường rộng lớn c)Tổ chức điều tiết hoạt động xuất sang Trung Quốc Với số lượng lớn cửa cửa quốc tế biên giới Việt Trung, Việt Nam xuất sang Trung Quốc nhiều loại mặt hàng thuận tiện Tuy nhiên, giá sản phẩm thường thấp; giá cao, thương nhân đổ xô cung cấp khiến cung vượt cầu nên cuối lại bị ép giá Do đó, kim ngạch xuất thấp Ngoài ra, quan hữu quan Trung Quốc liệt kiểm tra thực phẩm, hàng hóa nhập nên nhiều lơ hàng thủy hải sản, hoa Việt Nam có tuợng bị ách tắc, ùn ứ cửa Đơng Hưng Móng Cái Vì vậy, Chính phủ cần tổ chức hoạt động xuất khẩu, điều tiết để tránh thiệt hại d)Xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt Nam Trung Quốc Việt Nam cần có sách hỗ trợ, khuyến khích việc hình thành tập đồn phân phối, hệ thống phân phối chuyên nghiệp, liên kết chặt chẽ nhà sản xuất nhà phân phối Trung Quốc Việt Nam nên tận dụng thị trường trung chuyển Hồng Kông – thị trường vốn có quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc để đưa hàng hóa Việt Nam vào sâu thị trường nội địa Trung Quốc 3.3.3.3 Giải pháp khác cán cân thương mại Việt- Trung Việt Nam cần tăng cường, phát huy đầy đủ hiệu việc hợp tác với quan hữu quan, ban ngành Trung Quốc để xây dựng chế hợp tác có hiệu Thúc đẩy ký kết thỏa thuận hai nước Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chế tài chính, tiền tệ tốn xuất nhập với Trung Quốc Do xuất với Trung Quốc thu đồng Nhân dân đó, nhập khẩu, nước ta phải huy động nguồn ngoại tệ mạnh (vì ngoại tệ thu từ xuất không đủ bù đắp) nên nước ta cần thương lượng với phía Trung Quốc đồng tiền tốn Ngồi ra, chế tốn khai, chủ yếu tiền mặt giao ngay, hàm chứa nhiều rủi ro (đặc biệt phổ biến với buôn bán biên mậu), cần đến tham gia ngân hàng quốc gia hai nước 3.3.4 Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Khẩu hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đưa từ lâu, nhiên chưa đem lại hiệu mong muốn đề Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân có nguyên nhân sản phẩm nước chưa đủ khả cạnh tranh với hàng nước ngoài, chưa xây dựng đủ uy tín người tiêu dùng nước Như vậy, để vận động thực có hiệu cần chung tay từ Chính phủ, doanh nghiệp đến người tiêu dùng Việt Chính phủ cần tích cực việc tuyên truyền, vận động người dân Doanh nghiệp cần chủ động thay đổi, xây dựng hình ảnh với người tiêu dùng Việt, cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường nội địa – giải pháp hữu hiệu Người tiêu dùng tự thay đổi thói quen tiêu dùng, quan tâm đến lợi ích quốc gia SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 65 Luận văn tốt nghiệp 3.4 Điều kiện thực giải pháp 3.4.1 Về phía Chính phủ quan chức  Cần đầu tư cho dự án quy mô lớn khai thác mặt hàng có tiềm xuất khẩu, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất trọng đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ.Thay đổi cấu xuất khẩu, giảm xuất mặt hàng thô chế, trọng tăng mặt hàng có giá trị gia tăng cao  Cần có biện pháp, sách hợp lý, kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại quốc gia đồng thời ứng phó với biến động thị trường giới khó khăn trực tiếp từ nước có quan hệ thương mại với Việt Nam  Cần linh hoạt sách tỷ giá, lãi suất,… Đây yếu tố có tác động trực tiếp đến xuất, nhập cán cân thương mại quốc gia Bên cạnh cần tăng dự trữ ngoại hối đa dạng hóa dự trữ quốc gia thay tập trung vào ngoại tệ USD  Chủ động việc mở thị trường xuất cho doanh nghiệp thỏa thuận hợp tác thương mại với đối tác Đồng thời, tăng cường hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp để khai thác thị trường xuất truyền thống thị trường mẻ 3.4.2 Về phía doanh nghiệp  Chủ động chiếm lợi thị trường nội địa thời buổi hội nhập việc trọng đến sản phẩm phục vụ thị trường nội địa  Chủ động tìm kiêm thị trường mới, chủ động thay đổi, hồn thiện, thích ứng với u cầu thị trường nước đế tăng cường xuất  Có ý thức chọn lọc việc nhập hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 66 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Bài nghiên cứu trình bày vấn đề chung cán cân toán quốc tế cán cân thương mại quốc gia, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại quốc gia Đi sâu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2014, xu cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn Bằng phân tích định tính định lượng, nghiên cứu đượcnhững nguyên nhân tình trạng thâm hụt cán cân thương mại điều kiện làm cho cán cân thương mại Việt Nam có vận động tích cực qua thời kì từ đề giải pháp mang tính khả thi để cải thiện tình trạng thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam điều kiện để thực giải pháp Kết luận điều rằng, để hạn chế tình trạng thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam cần có chuẩn bị, cố gắng, nỗ lực từ nhiều phía bao gồm: Chính phủ, quan chức năng, doanh nghiệp,… thế, kinh nghiệm từ nước láng giềng, bạn bè quốc tế học vô quý báu cho Việt Nam việc thực mục tiêu Những thống kê phân tích trình bày nghiên cứu khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, nhiên, em hy vọng phân tích kiến nghị mà em đưa góp phần giúp Việt Nam cải thiện cán cân thương mại quốc gia thời gian tới đồng thời với mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững Em trân trọng cảm ơn! SV:Nguyễn Thị Thu Hường Lớp: CQ49/08.04 Học viện Tài Chính 78 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hùng Anh (2014), “Trần lãi suất điều chỉnh giảm”, Báo An ninh thủ đô ngày 17/03/2014 Trần Việt Dung, “Thâm hụt thương mại Mỹ: nguyên nhân tác động”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế giới, số 12/2006 Từ Như Hiển (04/09/2013), “Xúc tiến thương mại thời kì hội nhập, đôi điều suy nghĩ.”, Trung tâm xúc tiến thương mại Lạng Sơn Đỗ Văn Huân (23/12/2014), “Ổn định kinh tế vĩ mơ nhiều góc nhìn.”, Thuế nhà nước online Phan Duy Minh (chủ biên) (2012),“Giáo trình Tài quốc tế”, NXB Tài Chính Đỗ Hạnh Nguyên (23/07/2014), “Nhận diện cán cân thương mại Việt Nam”, Tạp chí tài Nguyễn Thị Quy (2009), “Các nhân tố ảnh hưởng tới cân cán cân thương mại Việt Nam”, NXB Khoa học kỹ thuật Nhóm chuyên gia Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (09/2011), Báo cáo“Tác động cam kết mở cửa thị trường WTO hiệp định thương mại khu vực tự (FTA) đến sản xuất, thương mại Việt Nam biện pháp hoàn thiện chế điều hành xuất nhập Bộ Công thương giai đoạn 2011-2015.”, Hà Nội http://www.trungtamwto.vn/wto/tac-dong-cua-cam-ket-mo-cua-thi-truong-trong-wto-vacac-fta-den-viet-nam-va-cac-bien-phap-hoan Nhóm tác giả Cùng phượt (2014), “Các cửa Việt Nam Trung Quốc” https://cungphuot.info/cac-cua-khau-giua-viet-nam-trung-quoc-post4916.cp Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Báo nhân dân (01/02/1979), “Mỹ, năm 1978 nhập siêu tới mức cao nhất”, Báo Nhân dân, Tr.4 Chính phủ (03/03/2014), “Nghị đinh 16/2014/NĐ-CP Quản lý cán cân toán quốc tế Việt Nam” Tổng cục thống kê (2011), “Tình hình kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010”, NXB Thống kê, Hà Nội *Các trang web: Trang web Bộ Công Thương -http://www.moit.gov.vn/ Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam - http://www.mofa.gov.vn/vi/ Trang web Bureau of Economic Analysis - http://bea.gov/ Trang web Cục xúc tiến thương mại - http://www.vietrade.gov.vn/ Trang web Econographics - https://econographics.wordpress.com Trang web Hải quan Việt Nam - http://customs.gov.vn/ Trang web Ngân hàng nhà nước - http://www.sbv.gov.vn/ Trang web Tổng cục thống kê- http://gso.gov.vn/ Trung tâm WTO - http://www.trungtamwto.vn/ Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: ThS Cao Phương Thảo Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hường; Khóa: CQ49; Lớp: 08.04 Tên đề tài: “Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giải pháp hạn chế thâm hụt.” Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên 2.Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 20 Điểm - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hường; Khóa: CQ49; Lớp: 08.04 Đề tài: “Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giải pháp hạn chế thâm hụt.” Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 20 Điểm - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét ... văn tốt nghiệp 1.2 Cán cân thương mại (Trade balance) 1.2.1 Khái niệm nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại Cán cân thương mại mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương mại. .. sở phân tích tìm nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau:  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại cách thức điều chỉnh. .. khăn cho nước xuất 1.2.2 Ảnh hưởng cán cân thương mại đến kinh tế Cán cân thương mại phận quan trọng cấu thành nên cán cân vãng lai Cán cân thương mại thường cho biết xu hướng vận động cán cân vãng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại và cách thức điều chỉnh cán cân thương mại của một số nước trên thế giới, Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại và cách thức điều chỉnh cán cân thương mại của một số nước trên thế giới, Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI., d)Cán cân chuyển giao vãng lai (Current transfers), Bảng 1.1: Cán cân thương mại Trung Quốc 1995-1999., Chương 2: THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, b)Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu, Bảng 2.6: Các thị trường nhập khẩu chính (2006-2011), Hình 2.4: CCTM với Trung Quốc và CCTM tổng giai đoạn 2006-2011, Bảng 2.7: Chủ thể xuất, nhập khẩu giai đoạn 2012-2014, Hình2.8: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN., Nguồn:Chuyên đề “Xuất khẩu – Điểm sáng kinh tế Việt Nam 2013”., Chương 3: GIẢI PHÁP CÂN BẰNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, d)Xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt Nam tại Trung Quốc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay