Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú tự kê khai thuế tại tp HCM

94 13 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - PHẠM VĂN HOAN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ TỰ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 TP HỐ HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH - PHẠM VĂN HOAN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ TỰ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP HỐ HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 ii CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Phan Đình Nguyên………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Văn Hoan Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20-08-1987 .Nơi sinh: Nam Định Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850019 I- Tên tài: đề Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú tự kê khai thuế TP HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nhận diện, đánh giá đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi tuân thủ thuế TNCN cá nhân cư trú thực tự kê khai thuế Từ đó, đưa giải pháp để cá nhân nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế TNCN III- Ngày giao nhiệm vụ: 20-08-2015 IVNgày hoàn thành 2016 VCán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PGS nhiệm TS vụ: Phan Đình 05-01Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Văn Hoan LỜI CÁM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Có kết ngày hơm nay, khơng nỗ lực phấn đấu từ thân mà có giúp đỡ, hỗ trợ động viên nhiều người Trước tiên, xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy/Cô giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Đồng thời, xin chân thành cảm ơn đến Cán - Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học thông tin kịp thời hỗ trợ tơi q trình học tập nghiên cứu Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian, hỗ trợ kinh phí chia sẻ khó khăn với tơi q trình học tập Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn Thầy Phan Đình Nguyên truyền đạt cho kiến thức hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi q trình luận văn Xin chân thành cảm ơn Tác giả Phạm Văn Hoan TÓM TẮT Nhiệm vụ thu thuế nhà nước Việt Nam nói riêng nước giới nói chung phải đứng trước nhiều thách thức khác Một thách thức đa dạng hành vi tuân thủ thuế Trong nguồn lực cho quản lý thu thuế có giới hạn, phức tạp hành vi tuân thủ thuế ngày tăng khó nắm bắt, từ làm cho quan thuế phải chịu nhiều sức ép việc phải bảo đảm số thu cho ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ thực nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế - xã hội Chính vậy, tn thủ thuế trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng Mục đích nghiên cứu nhận diện đo lường yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu tiến hành dựa liệu thu từ khảo sát 220 mẫu người nộp thuế Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA phân tích hồi quy đa biến để làm rõ mối quan hệ nhân tố Kết nghiên cứu cho thấy, có yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú tự kê khai toán Thành phố Hồ Chí Minh là: Chính sách thuế, cơng tác quản lý thuế, công tác tuyên truyền, xác suất bị kiểm tra thuế, yếu tố kinh tế xã hội ý thức chấp hành thuế người nộp thuế Trong đó, nhóm yếu tố tác động mạnh đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú tự kê khai toán thuế Thành phố Hồ Chí Minh yếu tố kinh tế xã hội yếu tố công tác tuyên truyền vii ABSTRACT Duties of state tax revenues today for Vietnam in particular and the country in the world in general are facing many different challenges One of those challenges is the variety of tax compliance behavior While managing resources for limited tax revenues, the complexity of tax compliance behavior is increasing and elusive, which makes the tax authorities have come under pressure to so to ensure the revenues for the state budget in order to support the implementation of expenditure tasks for economic development - social Therefore, tax compliance has become an important research topic Research purpose is to identify and measure factors affecting compliance behavior of personal income tax in the Ho Chi Minh City The study is based on data obtained from the survey sample of 220 taxpayers In this study, Cronbach's method Alpha testing, factor analysis and discovery EFA multiple regression analysis to clarify the relationship between factors The study results showed that six factors affecting compliance behavior of individual income tax resident individual self declare and settle in the Ho Chi Minh City is: tax policy, tax administration, the propaganda, the probability of being checked taxation, socioeconomic factors and consciously abide by the taxpayer's tax In particular, the group hit hardest factor to compliance behavior of individual income tax resident individual self-declaration tax settlement in the Ho Chi Minh City is the group of social and economic factors and the propagation factor MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN TÓM TẮT ABSTRACT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Các vấn đề 1.1.3 Những nghiên cứu trước 1.1.4 Đánh giá nghiên cứu trước 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 10 1.6 Cấu trúc luận văn 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Các khái niệm 11 2.1.1 Thuế thu nhập cá nhân 11 2.1.2 Tuân thủ thuế 11 3.4 Thủ tục hành phức tạp, rườm rà làm ảnh hưởng đến việc nộp tờ khai thuế đầy đủ*Bắt buộc Hoàn toàn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 3.5 Trình độ chuyên môn đạo đức cán thuế tác động đến tính tuân thủ thuế người nộp thuế*Bắt buộc Hoàn toàn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Cơng tác tuyên truyền ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân Xin Anh/chị cho biết Công tác tuyên truyền ảnh hưởng đến tuân thủ thuế Thu nhập cá nhân, cách trả lời câu h i 4.1 Chính sách thuế phổ biến đến người nộp thuế kịp thời giúp cho khai thu nhập xác khai khoản giảm trừ*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 4.2 Nội dung thuế tuyên truyền cụ thể, rõ ràng giúp tơi khai thu nhập xác khai khoản giảm trừ*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hoàn toàn đồng ý 4.3 Nội dung thuế quan thuế niêm yết công khai giúp khai thu nhập xác*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 4.4 Quy trình thuế quan thuế niêm yết công khai giúp nộp thuế hạn*Bắt buộc Hoàn toàn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Xác suất bị kiểm tra thuế ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân Xin Anh/chị cho biết Xác suất bị kiểm tra thuế ảnh hưởng đến tuân thủ thuế Thu nhập cá nhân, cách trả lời câu h i 5.1 Có nhiều người nộp thuế nên quan thuế khó mà kiểm sốt, người nộp thuế khai thu nhập khơng xác*Bắt buộc Hoàn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 5.2 Việc giám sát lỏng lẻo, người nộp thuế khai thu nhập khơng xác*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 5.3 Khả bị kiểm tra thuế tác động đến việc nộp thuế đầy đủ*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 5.4 Các hình thức mức phạt thuế khiến nộp thuế đầy đủ*Bắt buộc Hoàn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Yếu tố Kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân Xin Anh/chị cho biết Yếu tố Kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến tuân thủ thuế Thu nhập cá nhân, cách trả lời câu h i 6.1 Sự trích, phê phán cộng đồng gian lận thuế cao giúp người nộp thuế đầy đủ*Bắt buộc Hoàn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 6.2 Địa vị xã hội người nộp thuế có tác động tích cực đến hành vi tuân thủ thuế*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 6.3 Thanh tốn thu nhập qua ngân hàng giúp người có ý thức khai thu nhập xác*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 6.4 Lãi suất tiền gửi cao ảnh hưởng đến việc người nộp thuế không hạn*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý 6.5 Người nộp thuế lớn tuổi nộp thuế đầy đủ Hồn tồn đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Hoàn toàn đồng ý Ý thức chấp hành thuế người nộp thuế ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân Xin Anh/chị cho biết Ý thức chấp hành thuế người nộp thuế ảnh hưởng đến tuân thủ thuế Thu nhập cá nhân, cách trả lời câu h i 7.1 Luật sách thuế thu nhập nhân hành công với người*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hoàn toàn đồng ý 7.2 Mức độ giảm trừ gia cảnh hành theo luật thuế thu nhập cá nhân hợp lý với người dân*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 7.3 Tơi nhiều thời gian để xác định số thuế theo quy định hành*Bắt buộc Hoàn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 7.4 Tơi nhiều thời gian chi phí để hồn tất việc kê khai, nộp thuế theo quy định hành*Bắt buộc Hoàn toàn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 7.5 Khi kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, cần người trợ giúp tư vấn*Bắt buộc Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý PHẦN 2: BẢNG CÂU HỎI THƠNG TIN CHUNG Nghề nghiệp anh/chị?*Bắt buộc Hành nghề tự  Di n viên, ca sĩ, MC,…  Nhà quản lý doanh nghiệp  Công chức, viên chức nhà nước  Nghề nghiệp khác Giới tính*Bắt buộc  Nam  Nữ Độ tuổi*Bắt buộc  Dưới 26 tuổi  Từ 26 tuổi đến 40  Từ 40 tuổi đến 55 tuổi  Từ 55 tuổi trở lên Tổng thu nhập bình quân hàng tháng anh/chị?*Bắt buộc  Dưới 10 triệu đồng  Từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng  Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng  Từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng  Trên 80 triệu đồng Thu nhập anh/chị đến từ nguồn (mấy nơi)?*Bắt buộc  Một nguồn  Hai nguồn  Ba nguồn  Từ bốn nguồn trở lên Nếu được, xin cho biết anh/chị đã:*Bắt buộc  Hoàn tất bậc phổ thơng  Hồn tất bậc trung cấp  Hồn tất bậc cao đẳng  Hoàn tất bậc đại học  Học đại học Tính đến nay, anh/chị làm năm?*Bắt buộc    Dưới năm Từ năm đến 10 năm Từ 10 năm đến 20 năm  Trên 20 năm Hiện anh, chị giữ vị trí nơi làm việc?*Bắt buộc      Tổng giám đốc tương đương Giám đốc, trưởng phòng, tổng quản lý tương đương Chuyên viên cao cấp Nhân viên Xin trân trọng cảm ơn quan tâm giúp đỡ hợp tác nhiệt tình anh/chị PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỪ PHẦN MỀM SPSS 22.0 Phụ lục B-1: Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha Bảng B-1.1: Kết độ tin cậy thang đo biến Hành vi tuân thủ thuế Reliability Statistics C ro 73 N Item-Total Statistics S c al TT T3 S c a 33 4.9 48 32 6.7 32 25 32 9.1 3299 TT T4 32 9.8 80 43 735 TT T1 TT T2 Cor rec ted 525 Cr on ba 776 853 590 497 713 Bảng B-1.2: Kết độ tin cậy thang đo biến Chính sách thuế Reliability Statistics C ro 727 N Item-Total Statistics S c al CS T1 CS T2 CS T3 S Cor Cr c rec on a ted ba 23 18 339 770 23 13 24 10 613 639 24 14 24 1067 596 Bảng B-1.3: Kết độ tin cậy thang đo biến Công tác quản lý thuế Reliability Statistics C ro 73 N Item-Total Statistics S c al CT QL T1 CT QL T2 CT S Cor c rec a ted 23 14 31 23 13 24 12 23 1571 24 9.7 15 Cr on ba 754 633 667 Bảng B-1.4: Kết độ tin cậy thang đo biến Công tác tuyên truyền Reliability Statistics C ro 87 N Item-Total Statistics S c al CT TT CT TT S Cor c rec a ted 16 11 72 16 12 16 11 16 11 672 Cr on ba 837 856 Bảng B-1.5: Kết độ tin cậy thang đo biến Xác suất bị kiểm tra thuế Reliability Statistics C ro 77 N Item-Total Statistics S c al XS KT XS KT S c a 16 9.7 61 17 9.8 16 48 17 10 Cor rec ted 62 Cr on ba 686 716 573 Bảng B-1.6: Kết độ tin cậy thang đo biến Yếu tố kinh tế, xã hội Reliability Statistics C ro 557 N Item-Total Statistics S c al KT XH KT XH KT S Cor Cr c rec on a ted ba 20 14 52 358 18 16 18 20 407 20 1649 21 21 501 Reliability Statistics C ro 66 N Item-Total Statistics S c al KT XH KT XH S Cor Cr c rec on a ted ba 16 11 525 531 15 13 15 17 47 573 16 11 Bảng B-1.7: Kết độ tin cậy thang đo biến Ý thức chấp hành thuế Reliability Statistics C ro 823 N Item-Total Statistics S c al YT CH T1 YT CH T2 YT S Cor c rec a ted 17 37 41 18 33 17 24 17 2847 17 29 Cr on ba 837 827 736 Phụ lục B-2: Phân tích nhân tố Bảng B-2.1: Bảng tổng hợp phương sai tích lũy Total Variance Explained Ini C o m T o 3 4 6 %C u o m 1 8 10 11 12 13 14 15 8 2 Rotati on Sums % Cu mu To lati o tal 8 9 5 16 18 9 19 17 Extract ion Sums %C u To m o tal 1 8 8 Extraction Method: Principal Component Analysis 20 Bảng B-2.2: Ma trận nhân tố (chưa xoay) Component Matrix Co CT TT2 KT CT TT1 YT CH T4 84 77 - - - - - - - - 01 32 - - - 08 - 07 - 03 00 - - - 33 77 04 - YT 08 - - CH 06 30 - CT - - - TT3 66 38 14 13 06 YT - CH 02 35 - T1 63 40 10 03 - 7 8 YT - - CH 12 - T2 62 32 60 09 4 CT 75 15 - QL - 32 T2 02 09 00 - - XS 69 - - KT - 9 - - 24 - 40 CT 67 29 QL - - 08 - - T5 09 0 - - XS 65 - - - KT 34 1 19 - 44 - CT 56 07 04 - QL 5 T3 00 02 - 06 - CT 56 10 QL - - 02 T1 17 75 - 33 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted a Bảng B-2.3: Ma trận nhân tố (sau xoay) Rotated Component Matrix YT CH T3 YT CH T4 92 75 09 49 12 04 02 - - 03 03 03 - - 73 18 30 - 29 4 CT CT - - TT4 34 83 10 06 3 3 CS T4 - 25 74 - 31 - KT 23 8 XH - - 23 - CS 90 T5 5 02 1 CS 04 - T3 32 86 - 17 CT 0 08 - - QL - T5 84 38 CT 6 04 QL 03 - - - - T3 - 0 1 CT 00 QL 82 T2 - CT 02 00 00 QL 03 0 80 6 T4 - - CS - 06 - 21 T2 78 - 5 KT - Extraction Method: Principal Component Analysis KT XH Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a Bảng B-2.4: Kiểm định KMO Bartlett KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey 71 196 00 Phụ lục B-3: Phân tích hồi quy Bảng B-3.1: Ma trận hệ số tương quan Correlations T TU AN TH T X YT U C Q U A KI H A HI U Y C N U - CHI - NH 5 SA QU 4 AN LY TU YE 3 NT XA CS 3 UA KIN 4 HT EX YT HU 4 CC ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng B-3.2 : Hệ số hồi quy Coefficients Uns tan dar St an da S B t B e a Colline arity Statisti V Tol I era F t Si nce 0117 13 - 42 C - 54 o - 59 n - 16 st 44 0082 a a Dependent Variable: TUANTHUTHUE ( Bảng B-3.3 : Đánh giá độ phù hợp mơ hình Model Summary A Mo del R R S t d d b D 2.3 848 71 72 a Predictors: (Constant), YTHUCCHAPHANH, TUYENTRUYEN, KINHTEXAHOI, XACSUATKIEMTRA, QUANLYTHUE, CHINHSACHTHUE b Dependent Variable: TUANTHUTHUE Bảng B-3.4 : Kiểm định độ phù hợp mô hình a ANOVA Mo Su del m R e dMe f an F S i 1696 281 662 213 235 219 a Dependent Variable: TUANTHUTHUE b Predictors: (Constant), YTHUCCHAPHANH, TUYENTRUYEN, KINHTEXAHOI, XACSUATKIEMTRA, QUANLYTHUE, CHINHSACHTHUE ... lường yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thu TNCN cá nhân cư trú thực tự kê khai thu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nhận diện nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thu TNCN cá nhân cư trú thực tự kê. .. thu nhập cá yếu tốt 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thu TNCN cá nhân cư trú thực tự kê khai thu ? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi tuân thủ thu TNCN cá nhân. .. kê khai thu - Định lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi tuân thủ thu TNCN cá nhân cư trú thực tự kê khai thu - Đưa giải pháp nhằm thúc đẩy cá nhân cư trú thực tự kê khai thu tuân thủ thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú tự kê khai thuế tại tp HCM , Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú tự kê khai thuế tại tp HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay