Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam

95 11 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G P G T S P G T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm …… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy D K ế G N M I- Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng - Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp hàng tiêu dùng III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/03/2016 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Dương Thị Ngọc Hà ii LỜI CÁM ƠN Lời cảm ơn muốn gửi đến tập thể giảng viên tận tâm giảng dạy lớp cao học 13SKT21, người thầy cho tảng để tơi thực luận văn Và để hồn thành Luận văn tơi khơng thể qn hướng dẫn nhiệt tình thầy TS Nguyễn Trần Phúc, người đồng hành trình thực Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Học viên Dương Thị Ngọc Hà TÓM TẮT Mục tiêu tác giả nghiên cứu tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu sử dụng số liệu từ báo cáo tài 46 doanh nghiệp hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 – 2014 Để đạt mục tiêu trên, đề tài sử dụng phương pháp ước lượng tác động cố định (FEM) để hồi quy liệu bảng Nghiên cứu sử dụng tiêu ROA, ROE để đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy, đòn bẩy tài chính, tỷ trọng tài sản cố định tuổi DN có tác động ngược chiều với hiệu hoạt động doanh nghiệp hàng tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng DN có tác động chiều với hiệu hoạt động DN Tuy khơng có ý nghĩa thống kê kết nghiên cứu cho thấy quy mô DN có tác động ngược chiều trường hợp ROA chiều trường hợp ROE đại diện cho hiệu DN, đồng thời trình độ học vấn chủ DN có tác động chiều đến hiệu DN Nghiên cứu xem xét yếu tố bên tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Các số liệu, số truy xuất từ báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đây hạn chế đề tài định hướng cho nghiên cứu ABSTRACT The goal of this study is to examine the factors affecting financial performance of consumer goods companies This study uses a set of panel data obtained from the financial statements of 46 listed enterprises in Vietnam during the years 2009 – 2014, and FEM method is used in this study This study used ROA and ROE as measures for financial performance The results show that the variables such as Leverage, Tangible asset ratio and Age have negative effects on the financial performance of consumer goods companies, while the variable Growth has a positive effect on the financial performance The results show further that Size has a negative effect on ROA, while it has a positive effect on ROE; Similarly, the variable Hocvan has a positive effect on the financial performance but statistically insignificant This study only investigates the internal factors affecting of the financial performance of consumer goods companies, using data obtained from the financial statements of listed companies on the stock exchange market in Viet Nam This is the limitation of this study and direction for further research MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt viii Danh mục bảng ix Chương Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5.3 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Thiết kế nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.8 Hạn chế đề tài 1.9 Cấu trúc luận văn Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý thuyết đề tài 2.1.1 Hiệu hoạt động 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Các số đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 10 2.1.2.1 Nhóm yếu tố bên ngồi 10 2.1.2.2 Nhóm yếu tố bên 12 2.2 Các nghiên cứu trước 14 2.2.1 Các nghiên cứu giới 14 2.2.2 Các nghiên cứu nước 18 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hàng tiêu dùng 20 Chương Phương pháp nghiên cứu 23 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 23 3.1.1 Mô tả biến 24 3.1.1.1 Biến phụ thuộc 24 3.1.1.2 Biến độc lập 25 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 27 3.1.2.1 Hiệu hoạt động đòn bẩy tài 27 3.1.2.2 Hiệu hoạt động quy mô doanh nghiệp 28 3.1.2.3 Hiệu hoạt động tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp 29 3.1.2.4 Hiệu hoạt động tỷ trọng TSCĐ 29 3.1.2.5 Hiệu hoạt động tuổi doanh nghiệp 30 3.1.2.6 Hiệu hoạt động trình độ học vấn chủ doanh nghiệp 31 3.1.3 Dự báo kết nghiên cứu 31 3.2 Công cụ hỗ trợ nghiên cứu 33 3.2.1 Phần mềm ứng dụng 33 3.2.2 Quy trình tiến hành nghiên cứu với Eviews 33 20 10 41 1 20 11 40 6 1 20 12 40 - 3 1 20 13 34 - 1 2 20 14 29 1 20 09 15 19 16 5 20 10 15 18 17 - 3 20 KS 11 C 20 12 10 12 28 2 13 17 27 8 3 20 13 14 19 35 3 20 14 24 33 11 30 7 20 09 17 26 41 9 1 9 20 10 23 32 30 1, 54 5 20 LS 11 S 20 12 22 32 56 2, 19 111 48 2, 67 3 2 20 13 68 2, 18 - 3 20 14 52 2, 24 6 20 09 25 252 66 20 10 18 451 25 8 20 NG 11 C 20 12 16 568 78 1 11 535 77 - 20 13 16 535 17 5 20 14 47 391 56 1 4 2 20 09 23 372 05 6 20 NP 10 S 20 11 16 134 02 - 7 18 126 76 8 20 12 19 101 84 - 7 2 3 20 13 115 41 20 14 114 90 - 1 20 09 11 20 10 99 2, 02 2 21 132 64 2, 46 1 2 20 11 P NJ 20 12 23 156 66 2, 92 1 21 104 79 2, 54 - 1 20 13 13 117 63 2, 95 1 6 20 14 19 118 17 2, 82 - 20 09 143 69 1, 04 4 20 10 169 84 1, 17 20 RA 11 L 20 12 13 206 10 1, 39 1 9 5 15 214 14 1, 53 5 20 13 17 253 01 1, 77 2 20 14 13 352 93 2, 28 8 20 09 103 51 1 20 10 83 - 20 SA 11 V 20 12 120 44 138 20 8 20 13 131 95 20 14 - 131 .60 - 1 2 20 09 10 14 40 2 2 20 10 13 40 1 5 2 20 SJ 11 20 12 13 69 5 12 94 2 20 13 132 28 3 5 20 14 10 137 87 2 20 09 264 73 1, 16 7 S M 23 3 20 10 29 185 37 1, 11 - 7 2 20 11 - 206 .92 1, 01 - 20 12 10 165 69 - 7 4 20 13 11 132 66 - 20 14 17 92 - 20 09 17 54 141 31 9 20 10 140 17 - 3 20 SR 11 C 20 12 209 21 6 5 20 112 87 - 5 2 20 13 12 23 78 - 1 20 14 13 22 62 - 20 09 25 32 33 3 3 20 10 19 26 25 20 11 19 26 37 2 20 12 18 27 57 4 6 20 13 17 27 55 4 0 20 14 17 25 43 198 13 37 .18 - 3 SS C 20 09 SS N 20 10 273 64 20 11 29 256 32 8 20 12 - 317 27 .66 - 1 2 20 13 - 169 17 .30 - 2 3 2 20 14 110 70 20 09 10 15 22 8 5 2 20 TE 10 T 20 11 11 14 16 - 5 29 34 17 9 20 12 11 16 - 2 5 4 20 13 29 6 5 20 14 20 24 20 8 6 20 09 11 92 - 2 20 10 10 18 70 - 2 20 11 T HB 20 12 15 51 3 - 6 2 13 42 - 0 20 13 13 49 20 14 10 15 56 7 8 20 09 17 61 6 20 10 10 18 87 20 TL 11 G 20 12 19 98 2 6 10 19 74 1 20 13 11 19 60 1, 00 20 14 13 21 51 1, 10 8 3 20 09 21 300 15 - 20 10 20 243 57 4 20 TN 11 G 20 12 13 282 82 1 2 10 346 52 5 3 20 13 354 35 5 20 14 22 357 00 1, 19 3 20 09 17 109 07 6 20 10 12 126 64 4 20 TS 11 20 12 10 191 34 3 1 270 68 9 20 13 245 79 7 20 14 276 81 1, 07 9 TT 20 G 09 - 108 .07 1 4 4 20 10 18 - 1 20 11 21 5 5 20 12 23 5 20 13 109 24 7 20 14 104 55 - 20 09 30 35 20 10 26 31 25 20 11 V CF 20 12 27 32 12 8 1 2 30 35 19 1, 13 20 13 18 24 42 1, 61 4 20 14 19 30 68 2, 49 20 09 16 25 47 9 20 10 16 25 57 1 2 20 VD 11 L 20 12 12 19 46 2 16 23 46 1 2 2 20 13 16 21 26 4 20 14 12 16 38 1 8 2 20 09 15 40 127 55 1, 51 2 20 10 13 28 89 1, 82 3 20 VH 11 C 20 12 19 37 88 2, 40 2 18 125 54 3, 07 2 20 13 12 67 2, 54 - 1 20 14 13 27 139 32 4, 49 6 20 09 131 95 3 20 VK 10 C 20 11 11 140 18 3 2 178 86 1 20 12 174 75 0 W SB 20 13 207 49 1 2 20 14 233 03 1 2 20 09 11 17 81 4 20 10 21 31 24 - 20 11 21 27 36 2 6 20 12 17 25 51 2 20 13 16 133 47 6 6 20 14 24 188 37 1, 20 Phụ lục B Kết hồi quy Bảng B1 Kết hồi quy mơ hình (3.1) theo phương pháp FE Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 01/13/16 Time: 10:51 Sample: 2009 2014 Periods included: Cross-sections included: 46 Total panel (balanced) observations: 276 V a C o L -0 G O -0 T G -0 H CV S t t -2 0.4 - -3 2.1 P r 0 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) RAdj ust S.E Su of m Log likel Fstat Pro b(F Me S Ak D aik Sc - hw Ha nn Du rbi 6 Bảng B2 Kết hồi quy mơ hình (3.2) theo phương pháp FE Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 01/13/16 Time: 10:52 Sample: 2009 2014 Periods included: Cross-sections included: 46 Total panel (balanced) observations: 276 V a C o L G O T G H CV S t 0 t 1.0 - 2.1 P r 0 0 0 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) RAdj ust S.E of Su m Log likel Fstat Pro b(F Me S .9 D Ak Sc aik hw -8 Ha Du nn rbi 1 Bảng B3 Kết hồi quy mơ hình (3.1) theo phương pháp RE Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/13/16 Time: 10:53 Sample: 2009 2014 Periods included: Cross-sections included: 46 Total panel (balanced) observations: 276 Swamy and Arora estimator of component variances Variable L -0 G 00 O - H -0 CV Cro Idio syn RAdj ust S.E of Fstat Pro b(F RSu m 0 -5 - -0 0 0 Effects Specifica tion 4.359216 4.113076 Weighte d 0.22932 0.21213 S.D 4.26621 Sum 13.3405 0.00000 Unweight ed 0.27509 10881.2 Coefficient R h 0 80 48 95 41 63 Std Error t-Statistic Prob Bảng B4 Kết hồi quy mơ hình (3.2) theo phương pháp RE Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/13/16 Time: 10:54 Sample: 2009 2014 Periods included: Cross-sections included: 46 Total panel (balanced) observations: 276 Swamy and Arora estimator of component variances Variable L -0 G 00 O - 00 H CV Cro Idio syn RAdj ust S.E of Fstat Pro b(F RSu m 0 -2 - 0 0 0 Effects Specifica tion 6.950466 9.120825 Weighte d 0.111256 0.09143 S.D 9.33288 Sum 5.61237 0.00001 Unweight ed 0.114190 36975.2 Coefficient R h 0 79 23 43 49 15 94 Std Error t-Statistic Prob Phụ lục C Hình dạng phân phối liệu ROA ROE 50 50 40 40 20 10 50 40 30 Fr equency Fr equency Fr equency 30 20 10 - 20 40 - 10 10 20 30 - 40 80 - 20 20 40 60 100 200 GROWTH 300 400 500 600 TANG 30 25 30 40 20 Frequency 60 Frequency Frequency 20 40 80 20 15 10 10 20 0E+00 1E+13 2E+12 4E+12 6E+12 8E+12 - 50 100 - 25 AGE 25 50 75 2.4 2.8 HOCVAN 40 250 200 Frequency 30 Frequency 30 10 SIZE 100 20 10 LEV 60 150 100 50 10 20 30 40 50 60 0.8 1.2 1.6 2.0 3.2 Đồ thị C1 Đồ thị biến độc lập 10 20 30 40 50 60 70 80 50 Series: ROA Sample 2009 2014 Observations 276 40 M M e e M a -0 M i 17 S t K u 30 20 10 Jarque-Bera Probability 12.34134 0.002090 -10 10 20 30 Đồ thị C2 Kết thống kê mô tả cho biến ROA 50 Series: ROE Sample 2009 2014 Observations 276 40 M e M e M a -0 M i 31 S t -2 K 05 u 30 20 10 Jarque-Bera Probability -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50 60 70 Đồ thị C3 Kết thống kê mô tả cho biến ROE 94.20344 0.000000 60 Series: LEV Sample 2009 2014 Observations 276 50 40 30 20 10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 112.2907 90.23800 568.7890 0.328000 97.28639 1.676696 6.826957 Jarque-Bera Probability 297.7446 0.000000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Đồ thị C4 Kết thống kê mô tả cho biến LEV 90 Series: SIZE Sample 2009 2014 Observations 276 80 70 60 50 40 30 M M ea ed ia Mi ni m 2 20 10 0.00000 2.5e+12 5.0e+12 7.5e+12 Skewness Kurtosis 3.380688 16.83724 Jarque-Bera Probability 2727.633 0.000000 1.0e+13 Đồ thị C5 Kết thống kê mô tả cho biến SIZE 36 Series: GROWTH Sample 2009 2014 Observations 276 32 28 24 20 16 12 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 14.29598 9.737000 93.31600 -45.85500 22.64636 0.716114 3.679082 Jarque-Bera Probability 28.89293 0.000001 -40 -20 20 40 60 80 Đồ thị C6 Kết thống kê mô tả cho biến GROWTH 30 Series: TANG Sample 2009 2014 Observations 276 25 M M ea ed M ax Mi ni St d S ke 20 15 10 2 9 Kurtosis 2.937973 Jarque-Bera Probability 40.14553 0.000000 10 20 30 40 50 60 70 80 Đồ thị C7 Kết thống kê mô tả cho biến TANG 32 Series: AGE Sample 2009 2014 Observations 276 28 24 20 16 12 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 26.04348 23.00000 58.00000 1.000000 13.36392 0.549433 2.621000 Jarque-Bera Probability 15.53820 0.000423 0 10 20 30 40 50 60 Đồ thị C8 Kết thống kê mô tả cho biến AGE ... xem yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu. .. tài: Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành. .. Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng? - Mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nào? - Giải pháp góp phần làm gia tăng hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam , Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay