Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán house

99 7 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒ THỊ LOAN ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOUSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒ THỊ LOAN ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOUSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành : 60340301P HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN MINH HÀ TP HỒ CHÍ MINH, năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G P G T S P G T S C ứ Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HỒ THỊ LOAN ANH Ng ày, Ch uy Giới tính: Nữ N s M I- Tên tài: đề Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp niêm yết chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM Dựa lý thuyết hiệu kinh doanh, nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty Với số liệu thu thập 106 cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM thời gian 2012 2014 Thông qua xử lý số liệu phần mềm SPSS 20.0, tác giả tìm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh cơng ty từ đưa số giải pháp nhằm làm tăng hiệu kinh doanh công ty niêm yết III- Ngày 17/03/2015 IV- Ngày 12/01/2016 giao hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh Hà CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Hồ Thị Loan Anh ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Thầy Hiệu trưởng Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2013 - 2015 trường Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Quý Thầy Cô, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Tôi vô biết ơn đến Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp quan, bạn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm công việc Sau cùng, xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ thường xuyên, cho tinh thần làm việc suốt trình học tập hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Hồ Thị Loan Anh TÓM TẮT Bài nghiên cứu xem xét yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM Mẫu gồm 318 quan sát nghiên cứu liệu 106 doanh nghiệp giai đoạn 2012 2014 Mơ hình nghiên cứu xây dựng 10 nhân tố ảnh hưởng: Tốc độ tăng trưởng doanh thu, đòn bẩy tài chính, tài sản cố định tổng tài sản, khả toán, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay nợ phải thu, quy mô doanh nghiệp, thời gian hoạt động, sở hữu nhà nước ngành nghề kinh doanh Mơ hình nghiên cứu thực hồi quy phần mềm thống kê SPSS 20.0 Kết nghiên cứu cho thấy rằng, Lợi nhuận trung bình vốn chủ sở hữu 8,7% lợi nhuận trung bình tổng tài sản 5,5% Biến tăng trưởng doanh thu, vòng quay hàng tồn kho, quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu nhà nước ngành nghề có mối tương quan dương đến hiệu kinh doanh Biến đòn bẩy tài tỷ trọng tài sản cố định tổng tài sản có mối tương quan âm đến hiệu kinh doanh Biến khả tốn, vòng quay nợ phải thu thời gian hoạt động khơng có tác động đến hiệu kinh doanh Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa giải pháp tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn TP Hồ Chí Minh giải pháp làm tăng lợi nhuận, xác định cấu đòn bẩy tài hợp lý, vòng quay hàng tồn kho ABSTRACT This paper examines factors affecting the firm’s performances listed on TP.HCM Stock Exchange Sample of 318 observations of 106 companies for the period of 2012-2014 Research model was designed by 10 Factors affecting include: Sales growth, financial leverage, fixed asstes to total assets, current liquidity ratio, inventory turnover, receivable turnover, firm size, firm age, state ownership and firm kind Research model was done regression analysis by SPSS 20.0 statistical software The study results showed that the average return on equity is 8,7% and the average return on total assets is 5,5% Variables sales growth, inventory turnover, firm size, state ownership and firm kind have a positive relationship to firm’s performance Variables financial leverage, fixed asstes to total assets have negative relationship to firm’s performance Variables current liquidity ratio, receivable turnover and firm age non-significant relationship to firm’s performance From the results of this research, the authors offer a number of solutions relating to firm’s performance for firms listed on TP.HCM Stock Exchange as: increase profitability, determination of reasonable financial leverage, inventory turnover MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Câu h i nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.8 Kết cấu luận văn .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.2.2 Lý thuyết hiệu kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng .7 2.2.2 Đòn bẩy tài .7 2.2.3 Tỷ trọng Tài sản cố định 2.2.4 Khả toán 2.2.5 Vòng quay hàng tồn kho 2.2.6 Vòng quay nợ phải thu .10 2.2.7 Quy mô doanh nghiệp 10 2.2.8 Thời gian hoạt động 11 2.2.9 Sở hữu nhà nước .11 2.2.10 Ngành nghề 12 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước 12 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.3 Phương pháp xử lý liệu 30 3.4 Mơ hình nghiên cứu 30 3.5 Mô tả biến mơ hình phương pháp đo lường .32 3.5.1 Biến phụ thuộc 32 3.5.2 Các biến độc lập .32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Phân tích thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 39 4.1.1 Phân tích thống kê biến 39 4.1.2 Phân tích thống kê hiệu hoạt động doanh nghiệp sản xuất phi sản xuất .41 4.1.3 Phân tích thống kê hiệu hoạt động doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước khơng có sở hữu nhà nước .41 4.1.4 Phân tích thống kê hiệu hoạt động doanh nghiệp sản xuất phi sản xuất có tỷ lệ sở hữu nhà nước khơng có tỷ lệ sở hữu nhà nước 42 4.2 Phân tích tương quan biến 43 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 45 4.4 Hồi quy tuyến tính biến mơ hình 45 4.4.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 49 4.4.2 Kiểm tra tự tương quan 49 4.4.3 Phân tích biến có ý nghĩa 50 4.4.4 Phân tích biến khơng có ý nghĩa 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .58 5.1 Kết luận 58 5.2 Giải pháp gợi ý .59 5.3 Hạn chế 61 T N F P S T P E P V RI C 1 D C C ôn L g D C H T G C D C M T C C O C P ôn C g T C R ơn A P gC C A C Ơ C Ô N H N H DỊ C D Ư Ợ C D Ư Ợ C D Ư Ợ C D Ư Ợ C D Ư Ợ C GI Á K H K H 1 1 N B M K S C T C ôn C ôn T ổn T ổn C ôn ôn C ôn C ôn / / / / 1 /2 L C K B T H N P T Ă G ổn N C g N G P C Ă P T N C C G N SJ C Ă D ôn N g N G V C Ă S T N H C G N M C Ă T ôn N G g N G C C Ă O ôn N M g B C G N 4 M D T M C T P T T V P ôn C ôn C T C T C T C ôn H N H N H N H N H N H / / / / / / 1 4 4 5 5 5 5 D Q G M G T H A K M N S P A R A S A S HI T C T L VI D V T T Y T M H SI C ôn C T C ôn C ôn C ôn C ôn C T C ôn C T C ôn C T C T C T C T C ôn C ôn C T S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả S Ả 1 0 2 9 6 6 6 6 7 7 7 H P H M P O T L B B B H C L K D L A L S M S S C T A V N C M PI T S V C ôn C ôn C T C T C ôn C T C ôn C T C T C ôn C ôn C ôn C ôn C ôn C T C ôn C T S Ả N G N G N G T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H T H 2 1 1 8 2 1 2 7 T N H A C T C ôn C T C P C T H T H T H Ư T /2 A T C A ôn C g L A ty C T ôn C C M T F C M ôn T C S4 ôn V C N T V C T T D C V T G C M T PJ C T ôn T C M T VI C P T H T H Ủ T H T H T H T H T H T H V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ / 6 2 2 7 F D C A 9 9 9 9 1 1 1 V O V S V T C Y D C H T H V N A N N T C H B L M P T T V V SI C T C T C T C T C T C ôn C T C ôn C T C T C T C T C T C T C T V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ V Ậ X Â X Â X Â X Â X Â 1 1 2 2 2 2 Phụ lục 2: Bảng ph n tích thống kê mơ tả Descriptive Statistics RO E RO A SG LE V TA NG LI Q IT RT M M i a 31 - 64 31 -.3 90 35 31 -.9 11 35 31 09 97 31 00 88 31 8 29 31 74 19 31 47 05 31 18 25 31 15 7.9 31 31 53 Ln SI AG E G OV KI ND Val id 31 N S ea td 206 085 715 209 218 1 12 13 2 20 3 247 235 50 Phụ lục 3: Bảng thống kê hiệ q ả hoạt động công ty sản x ất phi sản x ất Report KIND Me an 10 05 Co N 15 15 1 ng ty St phi d sa Me an 07 05 Co N 16 16 ng 7 ty St sa d n Me an 08 05 Tot N 31 31 al 8 St d Phụ lục 4: Bảng thống kê hiệ q ả hoạt động cơng ty có sở hữ Nhà nước khơng có sở hữ Nhà nước Report R Me an 06 03 Kh N 10 10 6 on g St co d so Me an 09 06 Co N 21 21 so 2 hu St u d nh Me an 08 05 Tot N 31 31 al 8 St d Phụ lục 5: Bảng thông kê kết hợp biến hiệ q ả hoạt động, ngành nghề sở hữ nhà nước Co g Co t Kho Kho Co Co n so n so gMhu M gMhu R OE 11 10 05 R OA 05 05 03 08 07 Phụ lục 6: Ma trận tương q an biến độc lập mơ hình nghiên Correlations R O Pe ars RO on E Si g N 31 Pe ars on RO A Si g N 31 Pe ars on SG Si g N 31 Pe ars LE on V Si g N 31 Pe ars TA on NG Si g N 31 Pe ars LI on Q Si g R O S G L T E A L I I T R L T n 0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 A G 31 31 31 0 1 12 02 318 31 - 31 16 00 318 31 01 02 - 31 31 8 31 - - - 0 0 9 1 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 - - - 0 0 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 - - 0 2 9 0 0 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 - - - - - 0 9 G K O I 83 31 318 31 8 62 31 318 32 00 31 318 - 10 07 31 31 N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 Pe - - ars 0 0 on IT 9 Si g 0 N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 8 Pe - - - ars 0 0 2 0 on RT 4 8 Si g N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 8 Pe - ars 1 0 0 on Ln 1 Si SIZ g 0 0 7 E N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 8 Pe - - - ars 0 0 1 0 on AG E Si g 0 N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 8 Pe - ars 1 0 0 on GO 0 V Si g 0 0 0 N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 8 Pe - - - - - - - ars 0 0 0 0 on KI 8 2 ND Si g 1 0 N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 8 8 8 8 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 318 31 17 00 318 31 25 2 00 318 31 00 91 318 31 - 37 318 31 318 31 - 3 00 318 31 Phụ lục 7: Kết q ả hồi q y theo biến phụ th ộc ROE Variables Entered/Removed V a Mo r del KIi ND , LE V, a Va ria M ble s Ente er I T a Dependent Variable: ROE , b All requested variables entered b Model Summary A Mo del R Sq d S D t u d r2 j 30 28 175 a Predictors: (Constant), KIND, LEV, IT, SG, AGE, TANG, LnSIZE, RT, GOV, LIQ b Dependent Variable: ROE ANOVA a S Mu M S o m e i d a of Re 410 13 g gr 41 Re 930 sid 03 To 131 tal a Dependent Variable: ROE b Predictors: (Constant), KIND, LEV, IT, SG, AGE, TANG, LnSIZE, RT, GOV, LIQ Coefcients M o d (C e on S G LE V TA N LI Q IT RT Ln SI A G U St n a s n Bt S d t e - 417 001 09 - - 406 - - 305 - - 001 000 08 000 06 000 26 - - 000 S i g - 1 - Colline arity Statisti T V ol I a G O 205 22 KI N 002 03 a Dependent Variable: ROE Phụ lục 8: Kết q ả hồi q y theo biến phụ th ộc ROA Variables Entered/Removed a V Va a ria Mo M r ble del e K i s Ent er I N D , L a Dependent Variable: ROA b All requested variables entered b Model Summary A S D R d t u Sq ua j d r 44 42 10 a Predictors: (Constant), KIND, LEV, IT, SG, AGE, TANG, LnSIZE, RT, GOV, LIQ Mo del b Dependent Variable: ROA ANOVA a S M Mu S e o m i a d of n Re 110 g gr Re 130 sid To 231 tal a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), KIND, LEV, IT, SG, AGE, TANG, LnSIZE, RT, GOV, LIQ Coefcients M o d (C e on S G LE V TA N U St n an s da B t S rdi B t e - 106 000 - - 202 - - 002 Colline S arity i Statisti Tol V g er I 1 94 51 71 a LI Q IT 000 000 RT 000 1 Ln SI 000 A - - G 000 G O 001 KI N 000 a Dependent Variable: ROA 48 88 80 85 96 70 77 ... Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp niêm yết chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒ THỊ LOAN ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOUSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN... âm đến hiệu kinh doanh Biến khả tốn, vòng quay nợ phải thu thời gian hoạt động khơng có tác động đến hiệu kinh doanh Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa giải pháp tác động đến hiệu kinh doanh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán house , Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán house

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay