Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình phước

150 8 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ NGÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ NGÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI THỊ HỒNG MINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS MAI THỊ HOÀNG MINH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 P G P G T S T S T S C ứ d Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ NGÂN Nữ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 21/03/1987 Phước Nơi sinh: Bình Chuyên ngành: Kế toán 1541850083 I- Tên tài: MSHV: đề Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Nghiên cứu yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước Nội dung: Tiếp cận, chọn lọc, xác lập sở lý luận liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên; Nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Phước; Đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN tỉnh Bình Phước; Trên sở lý thuyết, thực trạng, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN địa bàn tỉnh Bình Phước III- Ngày 15/02/2017 giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu riêng tơi với cố vấn, hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực hoàn thiện Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Thị Ngân ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn “Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước”, tơi nhận hỗ trợ giúp đỡ từ đơn vị, anh chị đồng nghiệp, cán hướng dẫn, quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Tp.HCM người thân gia đình Trước tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô cán công nhân viên trường Đại học Công nghệ Tp HCM tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập, giúp tơi có kiến thức lý luận để ứng dụng cơng việc việc hoàn thành luận văn Đặc biệt tơi xin cảm ơn PGS.TS Mai Thị Hồng Minh, người hướng dẫn khoa học Luận văn, Cô trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, anh chị công chức thuộc phận kiểm soát chi thường xuyên Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước tạo điều kiện cho tiếp cận với thông tin số liệu liên quan đến chi thường xuyên tỉnh Bình Phước tận tình trao đổi, góp ý, trả lời câu hỏi khảo sát Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp quan người thân gia đình tạo điều kiện thời gian cho thực hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Thị Ngân TÓM TẮT Nâng cao chất lượng kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước hướng đến tính hữu hiệu vấn đề thời sự, khoa học lý luận, thực tiễn, cấp thiết tương lai Trên sở công trình nghiên cứu có liên quan, tác giả kế thừa, tiếp cận theo hướng riêng yếu tố tác động kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Trong đề tài này, tơi khơng có tham vọng nghiên cứu chun sâu lý luận kiểm soát chi thường xuyên mà kế thừa, chọn lọc lý thuyết thích hợp để xây dựng sở luận cho tiếp cận thực tiễn, đánh giá thực tiễn để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Nội dung đề tài tiếp cận, chọn lọc, xác lập sở lý luận liên quan đến yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Sau tiến hành nghiên cứu thực trạng đánh giá thực trạng để làm sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Thơng qua đề tài, tác giả hệ thống hóa sở lý thuyết liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Đồng thời tóm tắt thực trạng để từ giới thiệu quan điểm giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước Vì vậy, tính ứng dụng luận văn có tính khả thi cao để áp dụng vào thực tế tỉnh Bình Phước giai đoạn ABSTRACT Improving the quality of control over recurrent expenditures through the State Treasury in Binh Phuoc province towards efficiency is a current issue, theoretical and practical science, necessary now and in the future On the basis of the related researches, the author has inherited approach in a separate direction of factors affecting the control of recurrent expenditure through the State Treasury in Binh Phuoc province In this topic, I not have the ambition of doing intensive research on the theory of regular expenditure control, but inheriting, selecting the appropriate theory to build the basis for practical approach, practical assessment to propose solutions, and improving the quality of regular expenditure control through the State Treasury in Binh Phuoc province The content of the topic is to approach, select and establish the theoretical basis relating to factors affecting the control of recurrent expenditure through the State Treasury, then conduct the current situation and assess the situation as the basis for proposing solutions to improve and enhance the quality of regular expenditure control through the State Treasury in Binh Phuoc province Throughout the thesis, the author has systematized the theoretical foundations relating to regular expenditure control through the State Treasury as well as summarized the situation in order to introduce the views and specific solutions to improve the quality of control over recurrent expenditure through the State Treasury in the province of Binh Phuoc Therefore, this thesis is highly feasible to put into practice in Binh Phuoc province in the current period MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 1.2.1 Các nghiên cứu giới 1.2.2 Các nghiên cứu nước .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn .7 1.5 Phương pháp nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định lượng: 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn .8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 2.1 Kiểm soát chi NSNN qua KBNN .9 2.1.1 Khái niệm phân loại chi NSNN 2.1.2 Tổ chức hệ thống kho bạc Nhà nước .16 2.1.3 Nguyên tắc kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước 17 2.1.4 Yêu cầu công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước 18 2.1.5 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi qua Kho bạc Nhà nước .20 2.2 Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 22 2.2.1 Nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước 22 P G Tr hò ia ng P L P hò ê Tr ng P V P hò Tr ng P V K hò ế ng P Đ K hò ặn ế ng P Đ K hò ỗ ế ng P P K hò ế ng P Đ K hò ỗ ế ng P Đ K hò ế ng P N K hò g ế ng N P K g hò ế u ng P L K hò ê ế ng P Tr K hò ịn ế ng D G iá P N g K B K B N K g ế T N ổ g K B K B L C K ê h B N K K g ế B V N K ũ hâ B L K K ê ế B P K K hạ ế B L K ê ế N D hâ n vi N L hâ ê n T vi N K g ế N K g ế H K oà ế K B K B N K B N V P H T T G P hò ng N K Tr g ế L K Tr ê ế un P N K hò g ế ng Tr N K u g ế Đ K U ế B L K U ê ế B N K U g ế B V K Tr õ ế un N K Tr ô ế B K U ùi ế B Đ K U oà ế B Tr K U ần ế B N K C g ế ôn Tr K H ần ế ạt Tr V K un õ ế g Đ K U ặn ế B P V K h ũ ế ò P V K h ũ ế ò P T K h há ế ò P N K h g ế ò u P V K h ũ ế ò P H K h ế ò P L K h ê ế ò P N K h g ế ò Li V K ên ũ ế đo N K C g ế hi N K C g ế hi Đ G K ỗ iá B P P K hạ B V K K õ ế B L K K ê ế B N K K g ế B P C K hò h ế ng N K U g ế B N K T g ế H N K U g ế B H Tr K ội ế nô L K H ê ế ội L K H ê ế ội H K P oà ế hò T N K òa g ế án N K Vi g ế ện N K C g ế hi N K H g ế ội L K H ê ế ội Tr K T ần ế hị V Tr K P ần ế H Đ K T ỗ ế hị C K P ao ế hò L K Tr ê ế un N K C g ế ôn P K Đ hạ ế ài P N K hò g ế ng Đ K T ỗ ế T 11 N K P g ế hò Tr 11 N K g ế m P 11 L K hò ê ế ng 11 P K K hạ ế B 11 N K K g ế B 11 Tr K K ần ế B 11 P K K hạ ế B H 11 K K oà ế B n P 11 N K hò g ế ng P 11 T K hò ố ế ng P H K hò u ế ng P N K hò g ế ng P N K hò g ế ng B H K an ế Q P V K hò õ ế ng V B K ăn ùi ế ph Đ Đ K in ế i P H K hò ế ng P L K h ê ế ò P Tr K h ần ế ò P N K h g ế ò Ủ N K y g ế u H Tr K ội ần ế nô B Đ K C ế H Đ Tr K ội ần ế qu Tr N K un g ế g T Tr K r ần ế u P B K h ùi ế ò P N K hò g ế ng T T K r ế u Đ N K oà g ế n Tr H K ế ờn U N K B g ế N N T K g r ế u u U N K B g ế N L K P ã ế hò Tr Đ K ỗ ế ờn Tr N K g ế ờn N P K g hò ế u ng N K H g ế ạt P Tr K hò ịn ế ng L P K ê h B Tr P K ịn h B P T K hạ ổ B P N K G g B iá P P K hạ G B N K K g ế B Đ K K ỗ ế B L K K ê ế B N K K g ế B N K K g ế B C C K ao h B B C K ùi h B N K K g ế B Đ K K ế B N K K g ế B Tr K K ần ế B N C K g h B Đ C K ỗ h B G C K ia h B Tr K K ần ế B H K K ế B M K K ế B N C K g h B V C K ũ h B N K K g ế B L K K ê ế B B ch K ùi u B Tr T K ần ổ B N K C g ế hi Tr K C ần ế hi P K C ế hi N K C g ế hi C K C ao ế hi Tr K C ần ế hi N K C g ế hi H K C oà ế hi L C K ý h B N K K g ế B V K K ũ ế B Đ ch K ậu u B T T K há ổ B N K K g ế B V K K ũ ế B N K K g ế B N K K g ế B V K K ũ ế B Đ K K ỗ ế B N K K g ế B C C K ao h B N C K g h B B C K ùi h B N C U g h B L K U ê ế B D K Tr ế H K U oà ế B L K C ê ế hi Đ K P ỗ ế hò L K Tr ế Tr K Tr ần ế L K C ý ế hi 21 C C C ao h hi H C C oà h hi L C C h hi M K C ế hi P K C ế hi Tr C C ịn h hi N K C g ế hi L C H ý h ội Tr K H ần ế ội L K Tr ê ế H C C h ơn N K C g ế ôn Đ B K ài ùi ế tr L K Tr ê ế L K Tr ý ế N K U g ế B H K Tr ế un N K Tr g ế un L K Tr ê ế N K Tr g ế un H K P ế hò N K P g ế hò Tr K U ần ế B N K U g ế B N K U g ế B H K U oà ế B P K Tr hạ ế N K Tr g ế H K Tr oà ế L K Tr ê ế ... thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 22 2.2.1 Nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước 22 2.2.2 Yêu cầu công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước. .. tắc kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước 17 2.1.4 u cầu cơng tác kiểm sốt chi qua Kho bạc Nhà nước 18 2.1.5 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi qua Kho bạc Nhà nước .20 2.2 Kiểm soát chi thường. .. lượng kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Nội dung đề tài tiếp cận, chọn lọc, xác lập sở lý luận liên quan đến yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình phước , Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay