Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh bình dương

127 11 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ HOÀI THU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ HOÀI THU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC ẢNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC ẢNH (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 07năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G T S T S T S T S C h P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS TS Phan Đình Nguyên TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM THỊ HỒI THU Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1982 Nơi sinh: Bình Dương Chuyên ngành: MSHV: 1441850043 Kế toán I- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu cụ thể sau: Hệ thống hoá sở lý luận tuân thủ thuế yếu tố tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Xác định yếu tố tác động đến tuân thủ thuế mức độ tác động yếu tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Đề xuất số giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/08/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 12/04/2016 V- Cán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) NGUYỄN NGỌC ẢNH TS NGUYỄN NGỌC ẢNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP HCM, tháng 03 năm 2016 Tác giả PHẠM THỊ HOÀI THU ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ TP.HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Ảnh tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn, hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP.HCM, tháng 03 năm 2016 Tác giả PHẠM THỊ HỒI THU TĨM TẮT Thuế nguồn thu ngân sách quan trọng quản lý nhà nước phục vụ cho chi tiêu cơng phủ đầu tư xây dựng phát triển đất nước Thu thuế từ doanh nghiệp nguồn thu lớn ngân sách Do nghiên cứu tính tn thủ doanh nghiệp nộp thuế nhằm giải nhận thức nhà quản lý doanh nghiệp nghĩa vụ nộp thuế nhận thức quan quản lý nhà nước việc động viên hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện nộp thuế vấn đề cần thiết giai đoạn Việt Nam nói chung Tỉnh Bình Dương nói riêng ục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm xác định yếu tố tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Nâng cao trình độ hiểu biết, tính tự nguyện nộp thuế giúp nhà quản lý nhận thức nghĩa vụ nộp thuế, góp phần nâng cao khả thu thuế cho ngân sách địa phương ết nghiên cứu cho thấy yếu tố Pháp luật xã hội, Kinh tế, Hệ thống thuế, Hiệu hoạt động quan thuế, Ngành kinh doanh đặc điểm doanh nghiệp, Nhận thức thái độ người nộp thuế ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương th o mơ hình: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 Hoặc: TTT β0 + β1*PLXH + β2*KT + β3*HTT + β4* HQCQT + β5*ĐĐ D + β6*NTTĐNNT Tiến hành nghiên cứu tài liệu tham khảo từ nghiên cứu trước, áp dụng sở lý luận, định nghĩa mơ hình có, nghiên cứu định lượng định tính để xác định mức độ tác động yếu tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ết luận văn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu thực hành thu thuế tỉnh Bình Dương ABSTRACT Taxation is an important source of revenue of the current state management service of public spending and government investment in building the country's development Tax revenue from large businesses is a revenue of the budget Therefore research compliance of businesses paying taxes to address perceptions of business managers in the tax obligation and awareness of state management agencies in mobilizing support now in order voluntary tax payment is necessary issues in the current stage of Vietnam in general and in particular in Binh Duong Province The objective of this thesis research aims to identify the factors affecting tax compliance by enterprises in Binh Duong Province To raise the level of knowledge, voluntary taxpayer help managers in cognitive obliged to pay taxes Contributing to improve tax collection for local budgets The study results show that social factors Legal, Economic, tax system, Performance of the tax authorities, the business sector and business characteristics, awareness and attitudes affect taxpayers tax compliance by enterprises in Binh Duong province in the model: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 Or: TTT = β0 + β1*PLXH + β2* T + β3*HTT + β4* HQCQT + β5*ĐĐ D + β6*NTTĐNNT Conduct research references from previous studies, applying the rationale, definitions and existing models, to study the quantitative and qualitative to determine the level of impact factors to comply tax craft enterprises in Binh Duong province The results of this thesis will be a reference for the study and practice of revenue generation in the province of Binh Duong MỤC LỤC LỜI CA ĐOAN i LỜI CẢ ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý hình thành đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2 Đề tài nghiên cứu nước 12 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 17 2.1 Tổng quan thuế 17 2.1.1 Khái niệm thuế 17 2.1.2 Các đặc điểm Thuế 18 2.1.3 Vai trò Thuế 18 2.2 Tổng quan tuân thủ thuế 20 2.2.1 Khái niệm tuân thủ thuế 20 2.2.2 Hành vi không tuân thủ thuế 24 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế 25 2.3.1 Yếu tố pháp luật, xã hội 25 2.3.2 Yếu tố kinh tế 26 2.3.3 Hệ thống thuế 27 2.3.4 Hiệu hoạt động quan thuế .29 2.3.5 Ngành kinh doanh đặc điểm doanh nghiệp .31 2.3.6 Nhận thức thái độ người nộp thuế 33 2.4 Mơ hình nghiên cứu 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Thiết kế nghiên cứu 37 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 37 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 37 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 38 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Xây dựng thang đo 41 3.2.1 Thang đo yếu tố Tuân thủ thuế 41 3.2.2 Thang đo lường yếu tố Yếu tố pháp luật, xã hội .41 3.2.3 Thang đo yếu tố yếu tố kinh tế 42 3.2.4 Thang đo yếu tố Hệ thống thuế .42 3.2.5 Thang đo lường yếu tố Hiệu hoạt động quan thuế .43 3.2.6 Thang đo lường yếu tố Ngành kinh doanh đặc điểm doanh nghiệp 43 HT T5 HT T6 18.92 8.531 66 19.14 9.957 77 36 83 Case Processing Summary N % V 22 Ca 0 ses 22 Ex deletion based on all variables in a Listwise the procedure Reliability Statistics CN r of5 81 Item-Total Statistics S S CC ca ca o r le le r o M V 7.275 r n H 15.19 Q 55 15.16 6.85078 C 15.22 6.712 Q 14.99 6.762 T1 64 76 14.94 7.631 H Case Processing Summary N % V 22 Ca 0 ses 22 Ex deletion based on all variables in a Listwise the procedure Reliability Statistics CN r of6 69 Item-Total Statistics S S CC ca ca o r le le r o M r n Đ 17.77 6.600 Đ 40 17.88 6.04766 D1 17.77 6.329 Đ 17.68 6.299 Đ 54 61 17.83 7.076 D2 17.75 6.904 Đ Case Processing Summary N % V 22 Ca 0 ses 22 Ex deletion based on all variables in a Listwise the procedure C r o 74 Reliability Statistics N of Ite Item-Total Statistics S S C Cr ca ca o o le le r n N 14.81 5.223 TT 14.88 4.637 53 69 Đ 14.70 5.313 N 14.53 5.431 N 14.60 5.484 60 65 T1 Case Processing Summary N % V 22 Ca 0 ses 22 Ex deletion based on all variables in a Listwise the procedure Reliability Statistics CN r of3 80 Item-Total Statistics S ca le M TT 7.1 T1 TT 7.3 T2 S CC ca o r le r o V 1.949 r n 66 71 2.185 2.269 KMO and Bartlett's Test Ka ise rMe yer 89 465 00 Communalities I E PL 1.000 X 52 1.000 H1 1.000 PL 1.000 X 57 1.000 H2 1.000 PL 1.000 X 53 1.000 H3 1.000 PL 1.000 X 61 H4 1.000 PL 1.000 X 59 1.000 H5 1.000 PL 1.000 X 63 1.000 H6 1.000 KT 1.000 71 KT 1.000 1.000 78 1.000 KT 3 1.000 HT 1.000 65 T1 1.000 HT 1.000 T2 1.000 50 HT 1.000 T3 1.000 HT 1.000 63 T4 1.000 HT 1.000 T5 69 Method: Principal Component Analysis Extraction Total Variance Explained C o m p o ne1 Ini Extra Rotation tia ction Sums of l Sums Squared T %Cu T % C To % Cu o mu ot of tal of u m t olati al Va m Va u a f ve 9 ria u33 ria l1 044 1 6 23 7 110 5 2 33 4 807 9 4 23 5 03 66 8 42 3 433 1 4 1 12 29 7 28 4 6 1 5 2 0 1 2 4 6 8 5 9 2 Component Extraction Method: Principal Analysis Component Matrix HT T2 71 HT T5 68 PL X H6 HT 67 T3 HT 64 T1 NT TĐ 64 N NT 5 NT 63 TĐ N NT 63 PL X 62 H3 HT T4 61 Đ Đ D3 61 57 PL X 66 H4 60 52 Đ Đ 64 D4 60 Method: Extraction Principal Component Analysis a components extracted a Rotated Component Matrix PL X H4 PL X H5 PL X H3 PL X H6 PL X H1 PL X H2 HT T6 HT T3 HT T4 HT T5 HT T2 HT T1 H Q C QT 72 70 62 60 57 52 75 69 66 64 59 53 77 73 72 65 62 69 68 64 86 62 80 87 9 60 74 84 59 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a Component Transformation Matrix Co mp 6 49 45 38 47 22 34 - - 57 05 58 2 - - Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Ka ise 70 r5 Me yer 00 Communalities I Ex TT T1 73 TT T2 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Co m po n1 I Extractio T% C T %C o of u o u t2 V 71.62 m t2 o7 m 71.62 15.98 4 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Co mpo TT T2 86 TT T1Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Correlations T P K HH Đ N T L T T Q Đ T T C D T PT X Co 5 tion TT T S 02 02 02 02 02 tailed) 2 2 2 8 N 8 8 P ** ** ** ** ** 6 Co6 tion PL X H * S tailed) 0 0 * N 0 0 0 P 2 2 KT 2 2 Co 2* 8 rre * lati 3 on S 6* tailed) * ** * ** * N P 0 * Co 0 * tion0 HT 0 * T 2 * 2 Sig 02 02 02 02 02 02 2 is2 significant 2 2at the 0.01 level (2-tailed) ** Correlation Variables Entered/Removed a M V VM od es a et el N Ent r h TT Ent er Đ a Dependent Variable: TTT b All requested variables entered Model Summary b M od el RR A S S d t q j d 769 76 (Constant), 33 a Pr 8dictors: NTTĐNNT, T, HQCQT, ĐĐ D, PLXH, HTT b Dependent Variable: TTT ANOVA M od el R S dfM F u e m 84.64 a 14.10 S i g 000 a g 125.47 22 e 11 22 s 110 111 a Dependent Variable: TTT b Pr dictors: (Constant), NTTĐNNT, T, HQCQT, ĐĐ D, PLXH, HTT a Coefficients Model an U St tS n an i sBSt daB g d e 00 - 196 01 056 11 03 034 07 t) (C on st P 00 061 57 Collin earity Statisti T V ol I 4721 8401 3982 H Q C Q T 042 13 063 01 00 00 6881 5241 00 057 5111 15 a.ĐDependent Variable: TTT MEige C od n o(Co e v n n Di al di st m u ti a en e o n si n t) P L X H Collinearity Diagnostics Variance K H Proportion H Đ N T T Đ T T Q DT Đ C N N 0 00 0 00 03 00 41 00 01 00 85 01 73 0 02 00 02 0 00 001 22 0 TTT 607 a Dependent Variable: 0 0 Residuals Statistics M M MSt ini ax e d Pre 1.0 3.6 dic 761 ted Va 82700 lue 033 N 22 22 22 Rea Dependent Variable: TTT a a Charts ... sở lý luận tuân thủ thuế yếu tố tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Xác định yếu tố tác động đến tuân thủ thuế mức độ tác động yếu tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Đề xuất... tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương? Mức độ tác động yêu tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nào? Các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình. .. tuân thủ thuế doanh nghiệp Xác định yếu tố tác động đến tuân thủ thuế mức độ tác động yếu tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Đề xuất số giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ thuế doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh bình dương , Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay