Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh quảng ngãi

138 7 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THÙY LINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 603 403 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 4/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THÙY LINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 603 403 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 4/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TIẾN SĨ HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G P G T S T S T S C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HUỲNH THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1992 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kế toán MSHV:1441850084 I- Tên đề tài: Các yếu tố tác động hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ Tỉnh Quảng Ngãi II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: Tiến Sĩ Hà Văn Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố tác động hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Quảng Ngãi” cơng trình nghiên cứu tơi Những thơng tin sử dụng rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác thực Luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 20 Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Thùy Linh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu viết Luận văn, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên từ Quý Thầy Cô, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Hà Văn Dũng, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình hồn thành Luận văn Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng lòng tri ân đến Quý Thầy Cô tham gia giảng dạy lớp cao học kế tốn, người đem đến cho tơi kiến thức, kinh nghiệm quý giá Cùng với hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè gia đình cho tơi có đủ sức khỏe nghị lực, thời gian khơng gian để tập trung cho q trình hoàn thành Luận văn Ngoài xin cảm ơn Quý doanh nghiệp dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cung cấp số liệu trả lời phiếu khảo sát để tơi hồn thành đề tài Một lần nữa, xin gởi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến Quý Thầy Cô, Quý doanh nghiệp, gia đình, bạn bè đồng nghiệp đồng hành tơi để hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 20 Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Thùy Linh TÓM TẮT K há i ni ệ m s ự ho n thi ệ n y hi ệ u qu ả c ủ a h ệ th ố ng t hô ng ti n k ế toá n đư ợ c th ả o lu ậ n tr o ng nhi ề u n ă m N gh iê n c ứ u nà y xe m x é t c c t ác đ ộ ng c ủ a ki ế n th ứ c c ủ a nhà q u ả n lý, nhâ n vi ê n k ế t oá n, đ ặ c ể m c ông t c k ế to n, đ ặ c ể m doa nh n ghi ệ p y ế u t ố bê n ngoà i đ ế n s ự hoà n th i ệ n c ủ a h ệ th ố ng th ông ti n k ế to n tr o ng b ố i c ả nh c c a nh nghi ệ p n h ỏ v a t ỉ nh Q u ả ng N gã i S d ụ ng m ộ t b ả ng c â u h ỏ i g i qu a th ệ n t v p h ỏ ng v ấ n tr ự c ti ế p, d ữ li ệ u l ấ y t 151 c ôn g t y đư ợ c thu th ậ p th e o y ế u t ố t ác đ ộ ng đ ng th i t hu t h ậ p the o t ự đá n h g iá s ự hoà n t hi ệ n h ệ t h ố n g th ông ti n k ế tố n c ủ a c h ính doa nh ng hi ệ p D ữ li ệ u đư ợ c ph â n tí c h b ằ ng ph ầ n m ề m SPS S 20 c ho r a je e ts q u ả mơ hì n h h i qu y c ù ng c c ki ể m đ ị nh tư ng qua n K ế t qu ả c h o th ấ y c ó s ự t ác đ ộ n g tí c h c ự c c ủ a y ế u t ố đ ề xu ấ t t i s ự ho n hi ệ n h ệ th ố ng t hôn g t in k ế toá n c ủ a a nh ng hi ệ p T ó m t i n ghi ê n c ứ u nà y c un g c ấ p nh ữ ng hi ể u b i ế t h ữ u í c h c ho c c giá m đ ố c đ i ề u h nh , c c nh qu ả n lý c ủ a doa nh n ghi ệ p nh ỏ v a tr ong vi ệ c l ậ p k ế ho ch t ri ể n kha i th ự c hi ệ n h ệ t h ố n g t hôn g ti n k ế t o n ABSTRACT The c o nce pt of perf e cti on or e f f icie nc y of the a c cou nt in g inf or ma ti on s ys te m s b ee n d isc u sse d f or ma n y ye ars T hi s st ud y exa mi ne s t he i mp act of k no wl ed ge of m a na ge rs , a c cou nt in g staf f , acc ou nt in g ch ar act e ri st ic s, b us in e s s c har ac te r is ti cs a nd ext er na l f acto rs on t he pe rf ect io n o f the a cco un ti ng in f or m a ti on s ys t e m i n th e T he sce ne of s mal l an d me diu m e nt er pr ise s in Q u ang N ga i pr ov i nc e Us in g a n e - ma il que st io nn re an d f ace - to - f a c e i nte rv iew , da ta f ro m 15 co mp an ie s w er e col le ct ed b y t he f ive i mp ac to r s a nd c ol le c te d b y self - as se ss me nt of the pe rf ec tio n of th e a cc ou nt i ng inf or ma ti on s ys te m o f th e bu sin es s it se lf Da ta wer e an al yz e d us i ng SP SS 20 sof tw ar e f or t he ret rie va l of re gr e s sio n m o del s a nd c or re la tio n t es ts Th e res ul ts sh ow t t t h ere are po si ti ve ef f ect s of th e p ro po se d f act ors on th e co mpl et io n of th e a cc o un ti ng i nf or mat i on s ys t e m of en ter p ris es Thi s br ief p ro vi de s u sef u l i ns ig ht s f or ex ec uti ve s, ma nag er s of s mall a n d med iu m ent er pr ise s i n t h e pl an ni ng of i mp le men ta ti on of acc ou nt in g inf or ma tio n s ys t e ms M ỤC L Ụ C LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV M Ụ C L Ụ V C DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX DANH MỤC CÁC BẢNG .X DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH XII CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1Nghiên cứu định tính .3 1.5.2Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN 2.1.1Hệ thống 2.1.2Hệ thống thông tin 2.1.3Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 2.1.4Hệ thống thơng tin kế tốn (AIS) 2.1.4.1.Định nghĩa hệ thống thơng tin kế tốn 2.1.4.2.Các thành phần hệ thống thông tin kế toán .9 2.1.4.3.Phân loại hệ thống thơng tin kế tốn .10 2.1.4.4.Vai trò hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp .11 2.1.5Hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn 12 C 1ô 4n gC 1ô 4n gn 1h 0V C ô n T ổ 46 6L P 17 N gu yễ PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA 3.1 Yếu tố nhà quản lý (NQL)  Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 1): C N r o 633 4o S c a l N N Q N Q N Q S C C c o r a r o l r n 8.826.89.296.672 8.298.24.350.605 513.483 8.356.20 555.481 8.177.19  Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 2): C N r o 672 3o S c a l N N Q N Q S C C c o r a r o l r n 5.904.14.421.655 5.962.99.474.618 590.452 5.783.55 3.2 Yếu tố nhân viên kế toán (NVKT) C N r o 764 3o S c a l N V K S c a l C o r r C r o n 6.692.28.586.703 6.45 585.698 1.94 6.493 631.644 T N 3.3 Yếu tố đặc điểm doanh nghiệp (DDDN) C N r o 605 4o S c a l S C C c o r a r o l r n D 10.84.21.331.604 D 11.24.44.441.490 5.04 388.535 D 10.9 5.36 440.518 D 10.9 D 3.4.8Yếu tố đặc điểm cơng tác kế tốn (CTKT) C N r o 798 3o S c a l C C T C T S C C c o r a r o l r n 6.292.78.650.719 6.292.64.702.665 590.794 6.212.46 3.5 Yếu tố bên (YTBN) C N r o 883 3o S c a l Y Y T Y T S C C c o r a r o l r n 6.304.74.799.811 6.094.38.789.819 732.868 6.314.85 3.6 Sự hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doang nghiệp vừa nhỏ Tp.Quảng Ngãi (Y) C N r o 632 3o S c a l Y Y Y S C C c o r a r o l r n 6.591.11.376.622 6.42.978.514.431 6.401.00.440.537 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 4.1: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập (lần 1) sau: KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey 81 T Co mp on ent 10 11 12 13 14 15 16 T o ta l3 % o f1 Ini Extraction Rotation tia Sums of Sums of C T % C T %C u o u o u m ta o m ta om u 18 l3 f1 u 18 l2 1f u 34 34 5 48 48 1 58 1 58 1 67 67 1 72 76 80 84 88 90 92 95 97 98 10 4 6 Rotated Component Matrixa YT BN YT 8 m NVKT3 811 NVKT2 808 NVKT1 808 CTKT2 874 850 799 CTKT1 CTKT3 DDDN4 DDDN3 DDDN2 DDDN1 NQL4 77 76 64 871 NQL2 723 NQL3 700 4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập (lần 2) sau: KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey er- 0 79 Total Variance Explained Co mp on ent 10 11 12 13 14 15 T ot al 9 Init Extraction Rotatio ial Sums of n Sums Eig Squared of %C T %Cu To % C u ot m tal u o m al o ul o 19.9 m1 6 9 36.0 9 8 6 49.4 7 6 60.1 4 69.8 6 9.7 3 4 Rotated Component Matrix Y T B N Y T B N Y T B N C 8 2 8 5 a 80 4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc sau: KMO and Bartlett's Test Ka ise r2 M ey er0 Total Variance Explained C o m p o1 T o t1 I E n x %Ci T t %C u o u o57 m 57 t1 o57 m 57 8 08 08 08 08 24 82 \ Component a Matrix Com p o Y 81 Y 81 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha nhân tố ‘Yếu tố đặc điểm doanh nghiệp (DDDN)’ (chỉ phân tích nhóm yếu tố có thay đổi phần phân tích EFA – loại biến quan sát DDDN1) C N r o 604 3o S c a l D D D N S C C c o r a r o l r n 7.441.96.390.558 7.108 424.486 7.162.21.448.477 82 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations Y C N ND Y T T V **Q D Pearso - n Correla tion 0 Y 1 5 T 1 B - N 0 Si g * (21 * tai led 3 ) 7 N Pearso 1 n 31 C 4 T 1 5 K T Co 01 01 01 01 01 ** Correlation 5 5is significant 5 at the 0.01 level (2-tailed) 83 84 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary M od 1e l b R RAd St D j d u S u 609 E r1.66 a.6Predictors: 29 (Constant), DDDN, CTKT, NQL, NVKT, YTBN b Dependent Variable: Y ANOVA a M S d M F S od u f e i el Regm a g 20.5 4.04 ress 28 567 io n12 085 34 Re 32 62a.5Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), DDDN, CTKT, NQL, NVKT, YTBN Coefficients M Uns St t S Colli od tand an i neari el ardi g ty B St daB T V (C -.0 d - o I 10 215 on 3135 .8851 024 325.6 .983.1 st 031 367.7 .971.1 an 036 248.4 .891.1 t) 029 395.7 .951.1 036 Variable: Y a.CDependent a ... sau: - Các yếu tố tác động đến HTTTKT doanh nghiệp nhỏ vừa? - Đánh giá tổng quan yếu tố tác động đến hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Quảng ngãi? - Yếu tố đóng... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THÙY LINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI... điểm hệ thống thông tin quản lý bao gồm: hệ thống thông tin sản xuất, hẹ thống thông tin bán hàng, hệ thống thông tin nhân hệ thống thơng tin kế tốn, hệ thống thơng tin tài chính,… 2.1.4 Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh quảng ngãi , Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay