Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hồ chí minh

83 9 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LÊ THỊ MINHCÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LÊ THỊ MINHCÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN PHƯC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Phúc Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 17 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T HọChức T da P Chủ G T Phản S T Phản S T S T S Ủ Ủ T Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ MINH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1983 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850010 I- Tên đề tài: Các yếu tố tài ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: - Xây dựng mơ hình nghiên cứu Các yếu tố tài ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh - Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu, từ xác định yếu tố tài chínhảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm III- Ngày giao nhiệm vụ: 19/09/2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 13/03/2015 V- Cán hƣớng dẫn: TS Nguyễn Văn Phúc CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tp, Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 Lê Thị Minh Hà ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô ngƣời truyền đạt cho tơi có đƣợc kiến thức suốt thời gian học trƣờng ĐH Cơng Nghệ TP.Hồ Chí Minh Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy TS.Nguyễn Văn Phúc tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Cảm ơn tất thành viên lớp Cao Học kế toán khóa học tập, chia sẻ kinh nghiệm trình học trƣờng Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, ngƣời hỗ trợ động viên suốt q trình học tập hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 Lê Thị Minh Hà TÓM TẮT Mục tiêu tác giả nghiên cứu xem xét Các yếu tố tài ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2013 Nghiên cứu đƣa yếu tố đo lƣờng hiệu hoạt động ROA, ROE, BEP Phân tích ANOVA cho thấy biến phụ thuộc ROA, ROE, BEP có ý nghĩa thống kê mức 99% (Vì hệ số Sig =0,000) Do vậy, biến đƣợc chọn làm biến phụ thuộc mơ hình Kết nghiên cứu cho thấy, biến xem xét biến QR,TAT,WCT,FS tác động chiều với hiệu hoạt động, nhiên biến lại DTE, DR, AGE tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động Trong đó, tỷ lệ nợ có tác động mạnh đến HQKD tác động theo chiều âm (-) nợ doanh nghiệp chủ yếu khoản nợ ngắn hạn chiếm 70% tổng nợ Vì vậy, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm cải thiện cấu vốn DNCN ngành chế biến thực phẩm theo chiều hƣớng giảm thiểu nguồn vốn tín dụng ngắn hạn, phát huy kênh huy động vốn khác (huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, từ lợi nhuận giữ lại) Nghiên cứu xem xét yếu tố tác động đến HQKD đƣợc đo lƣờng góc độ tài chính, số liệu, số đƣợc truy xuất từ BCTC doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán HCM Dữ liệu sẵnyếu tố làm giới hạn số lƣợng quan sát mẫu thực nghiệm nghiên cứu tập trung nghiên cứu yếu tố bên công ty, số yếu tố bên ngồi khơng đƣợc đề cập nghiên cứu Đây định hƣớng cho nghiên cứu ABSTRACT The goal of the authors of this study is to examine the factors affecting financial performance of industrial enterprises in the food processing industry listed on the stock exchanges of Ho Chi Minh in the period 2011- 2013 The study brought out three factors measurement performance that is ROA, ROE, BEP ANOVA analysis showed that all three dependent variables ROA, ROE, BEP are statistically significant at the 99% level (Sig = 0.000 Since the coefficient) Thus, all three variables were selected as dependent variables in the model The study results showed that, in turn consider the variables QR, TAT, WCT, FS affected the same way with the performance, but the remaining variables DTE, DR, AGE negative impact on the efficiency activities In particular, the debt ratio has a strong impact on business performance and impact Vertical negative (-) and their creditors are mainly short-term debt accounted for 70% of total debt Therefore, the authors suggest a number of recommendations to improve the capital structure of the industrial enterprises of food processing industry in the direction of reducing short-term credit loans, promoting alternative funding channels (raising capital from the issuance of shares from retained earnings) This study only considers the factors affecting business performance is measured in terms of financial, data and indicators are accessible from the financial statements of listed companies on the stock exchanges in Ho Chi Minh Data availability is a major factor that limits the number of observations in the sample and further empirical research studies focusing elements within the company, a number of external factors not mentioned in the study this research This is the direction for further research MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Những lý luận chung DNCN ngành chế biến thực phẩm 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm DNCN ngành chế biến thực phẩm 2.1.3 Vai trò ngành cơng nghiệp chế biến thực phẩm 2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh DNCN ngành chế biến thực phẩm 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh 2.2.2 Các số đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 10 2.2.2.1 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10 2.2.2.2 Các chi tiêu sinh lời 10 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động DNCN ngành chế biến thực phẩm 11 2.4 Các nghiên cứu trƣớc 15 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc 15 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc 20 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến HQHĐ DN ngành chế biến thực phẩm 25 3.1.1 Mô tả biến 27 3.1.2 Thiết lập mơ hình 28 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 30 3.2.1 Hiệu hoạt động kinh doanh tỷ số khoản 30 3.2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh vòng quay tài sản 31 3.2.3 Hiệu hoạt động kinh doanh vòng quay vốn lƣu động 32 3.2.4 Hiệu hoạt động kinh doanh tỷ số nợ 33 3.2.5 Hiệu hoạt động kinh doanh qui mô doanh nghiệp 33 3.2.6 Hiệu hoạt động kinh doanh thời gian hoạt động doanh nghiệp 34 3.3 Mô tả số liệu phƣơng pháp thực 34 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 37 4.1 Trình bày kết nghiên cứu 37 4.2 Đánh giá kết nghiên cứu 46 CHƢƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 49 5.1 Cơ sở đƣa gợi ý 49 5.2 Một số kiến nghị 53 5.2.1 Kiến nghị doanh nghiệp 54 5.2.2 Kiến nghị nhà nƣớc 56 Kết luận 57 Tài liệu tham khảo 58 Phụ lục01: Danh mục DNCN ngành chế biến thực phẩm niêm yết sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh Phụ lục 02: Kết chạy mơ hình phiếu Khi doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đơng làm cho giá cổ phiếu thị trƣờng giảm, ảnh hƣởng xấu đến doanh nghiệp hình thức huy động vốn áp dụng ngắn hạn 5.2.2 Kiến nghị Nhà nƣớc Việc cải thiện cấu vốn DNCN ngành chế biến thực phẩm thành công hay không không phần nổ lực thân doanh nghiệp, mà phụ thuộc lớn vào thị trƣờng tài sách điều tiết kinh tế vĩ mơ Nhà nƣớc Vì vậy, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm hỗ trợ DNCN ngành chế biến thực phẩm việc huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu nhƣ cải thiện cấu vốn DN nhƣ sau:  Ổn định kinh tế vĩ mô: Ngành Công nghiệp chiến thực phẩm ngành nhạy cảm với tình hình kinh tế nhà nƣớc xem xét lại sách tiền tệ nhằm giảm lạm phát, ổn định tỷ giá, giảm lãi suất ngăn chặn việc cạnh tranh lại suất thiếu lành mạnh Ngành Công nghiệp chiến thực phẩm ngành cung cấp nhu cầu thiết yếu cho xã hội nhà nƣớc cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trƣờng đƣa sách bình ổn giá cho mặt hàng quan trọng, ngăn chặn việc tăng giá độc quyền  Phát triển thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Để thị trƣờng chứng khoán phát triển lâu dài Nhà nƣớc cần có giải pháp định hƣớng nhằm bình ổn thị trƣờng ngắn hạn phát triển dài hạn Tác giả đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: - Cải thiện chất lƣợng hàng hóa thị trƣờng thơng qua bƣớc nâng cao điều kiện niêm yết cố minh bạch việc cung cấp thông tin DN niêm yết sàn chứng khoán - Kết hợp Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nƣớc quan chức có liên quan việc kết hợp sách tài khóa tiền tệ, tạo môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế nƣớc ta nhƣ thị trƣờng tài chính, thị trƣờng chứng khốn phát triển - Thay đổi qui định thời gian giao dịch nhƣ: mở rộng thời gian giao dịch ngày KẾT LUẬN Nghiên cứu nhằm đánh gía “Các yếu tố tài ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động DNCN ngành chế biến thực phẩm niêm yết sàn giao dịch chứng khoán HCM” giai đoạn 2011-2013 Tác giả đến kết luận nhƣ sau: Nghiên cứu rằngcác biến QR,TAT,WCT,FS tác động chiều với hiệu hoạt động, nhiên biến lại DTE, DR, AGE tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động Các DN ngành CN chế biến thực phẩm phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, 70% vốn vay ngắn hạn Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị nhằm cải thiện cấu vốn DNCN ngành chế biến thực phẩm theo chiều hƣớng giảm nguồn vốn tín dụng ngắn hạn từ ngân hàng phát huy kênh huy động vốn trung dài hạn nhƣ huy động vốn cách phát hành cổ phiếu, huy động vốn từ lợi nhuận không chia để tái đầu tƣ Bên cạnh tác giả đề xuất kiến nghị Nhà nƣớc để tạo điều kiện hỗ trợ DNCN ngành chế biến thực phẩm nhƣ: ổn định kinh tế vĩ mơ, phát triển thị trƣờng chứng khốn Việt Nam Nghiên cứu xem xét yếu tố tác động đến HQKD đƣợc đo lƣờng góc độ tài chính, số liệu, số đƣợc truy xuất từ BCTC doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn HCM Dữ liệu sẵnyếu tố làm giới hạn số lƣợng quan sát mẫu thực nghiệm nghiên cứu tập trung nghiên cứu yếu tố bên công ty, số yếu tố bên ngồi khơng đƣợc đề cập nghiên cứu Đây định hƣớng cho nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều (2009) Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê, TPHCM Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam (2011) “Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Cần Thơ” Tạp chí khoa học 2011, 19b, 122-129 Lê Thị Thu Tâm (2011) “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu suất cơng ty” Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(42).2011, 174-182 Adams et all.,(2000) “The determinants of operational performance in the Bermuda insurance market” Applied Finacial Economics, 13,133-143 http://dx.doi.org/10.1080/09603100210105030 Altman, E I (1968) “Financial ratios, discriminant analysis, and prediction of corporate bankruptcy” Journal of Finance, 23(4), 589-610 Dr Amal Yassin Almajali (2012) “Factor Affecting the Financial Perform of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman stock Exchange” Journal of Management Reasearch, Vol.4 Dimitris Margaritis and Maria Psillaki Captital structure, Equity ownership and firm performance, 2008 Klumpes et all.,(1999) “Evaluating the Financial Performance of Pension Funds: ’ An Individual Investor s Perspective” Journal of Business Finance and Accounting, 26(3-4), 1-22 Lee, S(2008) Ownership Structure and Financial Performance:Eviden from Panel Data of South Korea CorporateOwnershipandControl, 6(2),1-30 10 Nguyen Ngoc Diep and Nguyen Anh Phong (2013) “The factors effect to the finacial effciency of FDI (Foreign Direct Investment) Enterpries Located in Ho Chi Minh City - Viet Nam”, AsianEconomic and Finacial Review, (2013), 3(6), 703713 11 Yana Safarova (2010) “Factors that Determine Firm Performance of NZ Listed Companies” Master of Business (MBus) 12 Onaolapo, Kajola A “Capital structure and firm performce vidan from Negeria” European Journal of economics, Finance and Administrative Sciences, 2010 13 Yuanxin Liu & Xiangbo Ning(2009) “Empirical Research of the Capital Structure Influencing Factors of Electric Power Listed Companies” International Journal of Maketing Studies, 1(1),43-49 14 Weixu, An empirical sttudy on relationship between corporation performance and capital structure, 2005 15 Zeitun, R.and Tian (2007) “Capital structure and corporate performce: evidan from Jordan” Autralasian Accounting Business and Finance journal, 2007 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DNCN NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN SGD CHỨNG KHOÁN HCM St M Tên N t ã chức ă AA C T C 20 T 03 C 20 T 03 C MS Ct yCt 20 y 01 C AN C T C T C T C T C T C 20 T 06 C C T HV C T C 19 T 99 C 20 T 03 C C T C 20 T 00 C LSS C T C T P H 2 2 3 C T C T C T Y C T C T C T C T C T C VN C T VN C T C T C T C 20 07 20 06 20 02 20 04 KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH Descriptive Statistics R O A R O E B E P C R Q R W NM M M in ax e 9, , , 300 33 9, , 300 48 9, , 300 48 , 9, 322 -, 312 , , 31 300 5, 63 9, 311 9, S Model Summary(b) RA S M RS d td od , q, j, , 4310618 a Predictors: (Constant), AGE, QR, TAT, FS, WCT, DTE, DR, CR b Dependent Variable: ROA ANOVA(b) M od Re S u d m, f 284 992 a M e F S a,0379 , i ,004, 0 (Constant), AGE, QR, TAT, FS, WCT, DTE, DR, CR Predictors: b Dependent Variable: ROA Coefficients(a) U St C n a o s Sn T l M t B t S o o V d et i l d1 I -,2 , - , (Cons 34 1, -,321 , tant 6 ,585 ) -,0 1 ,029 , C 19 R ,048, -,229 , - , Q6, -,184 ,291 1, R ,192 W , -,203 , C E a0 Dependent , , Variable: ROA Model Summary(b) RA S M RS d td od , q, j, , a409 0630 Predictors: (Constant), AGE, WCT, TAT, FS, CR, DTE, DR b Dependent Variable: ROA ANOVA(b) M od Regr S M u d e F S m, f a,040 ,i 281 0 85 ,004 , ,92 0 (Constant), AGE, WCT, TAT, FS, CR, DTE, DR 338a Predictors: b Dependent Variable: ROA Coefficients(a) M od (Co nst ant) CR WC T DTE U St C n a o s Sn l t B t S T V d et i ol I -,31, - , 1 ,190 , , ,011 ,020 511 , -,277 , , , -,223 , 914 ,261 , ,249 215 , , , -,228 166 E , , a Dependent Variable: ROA Coefficient Correlations(a) A W T G C, -,0A 1,0 Mo del Correlati ons AGE WCT TAT FS CR DTE DR Covariances A G E W C F C D D R, ,S ,R T 00 04 91 113 07 , -,0 , 042 1,0 53 101 , 00 10 -,0 1,0 , 91 - 00 140 , 113 , 078 , , 140 -,2 00 , 0 , 0 , , 10 , , , 172 162 04 046 , , -,2 , 001 10 32 1,0 084 00 6,3 -,0 21 1,7 65 E, 74 , 06 E- 3,6 1,8 06 24 67 - E1 E7,3 06 , 39 2,3 , 08 0 , , , 2 , , , T a Dependent Variable: ROA 1,0 ,8 ,5 ,3 0,0 0,0 ,3 ,5 ,8 1,0 Undefined error #62214 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSS\en Model Summary(b) S A t M RR dj d 1od , S , u , , a354 30 10 Predictors: (Constant), AGE, WCT, TAT, FS, CR, DTE, DR b Dependent Variable: ROE ANOVA(b) M od el Regr S M u d e F S m f ,070 a ,i 85 ,010, 92 0(Constant), AGE, WCT, TAT, FS, CR, DTE, DR a Predictors: b Dependent Variable: ROE Coefficients(a) U St C n an o st Sda l B t B t Si To V M od -,5 d, e- g., ler I 60 ,131 2, , 1, ( , ,015 10 519 C 0116 -,425 15 o 4, , ,139 1, , , n 91 ,362 911, s8 ,269 40 t E- , -,309 a , , , 05 21 a Dependent Variable: ROE Coefficient Correlations(a) M od A W T F C D D G1 C, A-, S, R, T, R, Correlatio ns AGE WCT TAT FS CR DTE DR Co va ria nc es A G E 0 , -, , , , 1 0 -, , 1 , 1 -, -, 0 , -, , , 1 , , , , 1 -, , 0 0 -, -, , , , -, 1 0 0 , , , , a Dependent Variable: ROE 1,0 ,8 ,5 ,3 0,0 0,0 ,3 ,5 ,8 1,0 Undefined error #62214 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSS\e Model Summary(b) RA S M RS d t d ,08815 1od , q , j ,237 a2 Predictors: (Constant), AGE, WCT, TAT, FS, CR, DTE, DR b Dependent Variable: BEP ANOVA(b) M od Regr S M u d e F S m a, , i ,276 7f ,661 85 039, , 0 ,937 92 0087 0(Constant), AGE, WCT, TAT, FS, CR, DTE, DR a Predictors: b Dependent Variable: BEP Coefficients(a) Un S C sta t o nd a ll B S Be tSi To V M -, td,229 - ,g ler IF 1od ,009 , , 92 , 1,9 (Const 2 ,000 12 511 57 ant) , ,016 , 1,0 CR 34 ,099 914 94 , W, , 0 ,011 07 , 4,6 C , ,018 215 47 T 45 ,004 -,3 , 6,0 ,a Dependent 166 28 BEP 62 Variable: Coefficient Correlations(a) A W T F C D D G1 C, A-, S, R, T, R, Mo del Correlati ons AGE WCT TAT Covariances AGE WC T 0 , FS -, D , 0 -, , 1 -, 0 , T , , CR D DR -, , , -, -, 3 , 1 , 1 , -, , , , 0 -, -, 0 , 0 , -, 0 , -, -, , 1,0 ,8 ,5 ,3 0,0 0,0 ,3 ,5 ,8 1,0 Undefined error #62214 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSS\ ... HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LÊ THỊ MINH HÀ CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN... thua lỗ 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Có nhiều yếu tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, yếu tố yếu tố chủ quan... thực phẩm 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Yếu tố tài ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm ? - Mức độ ảnh hƣởng yếu tố tài đến hiệu hoạt động doanh nghiệp công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hồ chí minh , Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay