Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm

151 11 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRÌNH THỊ NHINH HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.HCM – Tháng 10 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRÌNH THỊ NHINH HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XN HƯNG TP.HCM – Tháng 10 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG Luận văn thạc sỹ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Võ Văn Nhị Chủ tịch TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Phản biện TS Phạm Ngọc Toàn Ủy viên TS Trần Ngọc Hùng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH –ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng … năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : TRÌNH THỊ NHINH Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 14/05/1984 Nơi sinh Chun ngành MSHV : Kế tốn : THÁI BÌNH : 1541850088 I- Tên đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu Đánh giá mức độ thực hệ thống KSNB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, khảo sát, đo lường đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống KSNB đơn vị Từ đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục mặt hạn chế phát huy tối đa ưu điểm hệ thống KSNB, giúp nhà trường nâng cao lực quản lý, đảm bảo trì phát triển bền vững, bối cảnh thực chế tự chủ III- Ngày giao nhiệm vụ : 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 30/8/2017 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Cô PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2017 Tác giả Trình Thị Nhinh 22 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Cô PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng, người định hướng đề tài, nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn khoa học suốt thời gian tác giả thực luận văn tốt nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cơ Trường Đại học Cơng nghệ Tp.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho thân tác giả cho khóa học cao học kế toán 15SKT21 Tác giả xin chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ Phòng sau đại học Trường Đại học Cơng nghệ Tp.HCM nhiệt tình ln giúp đỡ, hướng dẫn tác giả hoàn thành thủ tục trình học thủ tục liên quan đến luận văn tốt nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu quý Thầy, Cô công tác Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM nhiệt tình, sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ tác giả việc hoàn thiện thang đo phiếu khảo sát thức Trong q trình tác giả thực nghiên cứu, tác giả cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi đồng thời tiếp thu nhiều ý kiến quý báu Thầy, Cơ, bạn bè để hồn thiện luận văn Một điều tác giả chắn rằng, với vốn kiến thức thời gian nghiên cứu có giới hạn nên luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót hạn chế định Tác giả hy vọng nhận ý kiến đóng góp, phản hồi hữu ích từ quý Thầy Cô bạn đọc Trân trọng, TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2017 Tác giả Trình Thị Nhinh 33 TĨM TẮT Trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM trường đào tạo nhiều cấp đa ngành, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu lĩnh vực chế biến thực phẩm Quá trình 35 năm thành lập phát triển nhà trường gắn liền với phát triển đất nước, giáo dục – đào tạo Việt Nam Trường tập trung củng cố đội ngũ CBVC – GV có trình độ chun mơn kỹ sư phạm cao, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, đầu tư sở vật chất, … để phục vụ học tập nghiên cứu Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học Tuy nhiên với hệ thống KSNB theo hướng tự phát mà chưa ứng dụng lý luận khoa học việc hồn thiện hệ thống KSNB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM thiết thực cần quan tâm từ phía BGH nhà trường Luận văn “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM” gồm 05 chương Luận văn hệ thống hóa sở lý luận hệ thống KSNB, khảo sát đánh giá phân tích độ tin cậy thang đo, nêu số thực trạng hệ thống KSNB trường, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện Những nhận định tác giả không khái quát hết thực trạng đơn vị, qua tác giả mong muốn góp phần xây dựng hệ thống KSNB, giúp lãnh đạo nhà trường quản lý nguồn lực tốt 44 ABSTRACT Ho Chi Minh City University of Food Industry is a multi-level training and multi-disciplinary training university, researching and applying of science and technology into production, striving to become a leading human resource training center in the field of food processing 35-year-establishment and development of the school associate with the development of the education and training in Vietnam The school has focused on consolidating the staff and lecturers with high professional qualifications and skills, training programs, facility investment, scientific research, etc., for study and research purposes However, with a internal control system that does not apply any scientific theory, the completion of the internal control system in Ho Chi Minh City University of Food Industry is very practical and needs to be considered by the managers of the school Thesis "Finalizing the internal control system at Ho Chi Minh City University of Food Industry" consists of chapters The thesis has systematized the theoretical basis for the internal control system, surveyed the assessment and analyzed the reliability of the scale, outlined some of the current states of HUFI internal control system and proposed some solutions The author's comments may not outline all the actual situations, but the author hopes to contribute to the internal control system, help the school leaders manage the resources better 55 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH ẢNH xii DANH MỤC SƠ ĐỒ xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài cơng bố 1.1.1 Về báo khoa học 1.1.2 Về luận văn công bố .7 1.2 Điểm đề tài nghiên cứu Kết luận chương .10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ .11 2.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống kiểm sốt nội 11 2.1.1 Giai đoạn từ năm 1992 trở trước .11 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1992 trở sau .14 2.2 Khái niệm kiểm soát nội theo INTOSAI 1992, INTOSAI 2004 INTOSAI 2013 15 2.2.1 Theo hướng dẫn INTOSAI năm 1992 .15 66 2.2.2 Theo hướng dẫn INTOSAI năm 2004 16 2.2.3 Theo hướng dẫn INTOSAI năm 2013 .17 2.3 Các phận cấu thành hệ thống KSNB 18 2.3.1 Môi trường kiểm soát 18 2.3.2 Đánh giá rủi ro 20 2.3.3 Hoạt động kiểm soát 22 2.3.4 Thông tin truyền thông 25 2.3.5 Giám sát 26 2.4 Những hạn chế tiềm tàng hệ thống kiểm soát nội .27 2.5 Đặc điểm hoạt động hệ thống kiểm sốt nội đơn vị hành nghiệp có thu 28 2.5.1 Đặc điểm đơn vị hành nghiệp có thu 28 2.5.1.1 Khái niệm 28 2.5.1.2 Phân loại .28 2.5.1.3 Nguồn tài đơn vị nghiệp có thu .29 2.6 Đặc điểm hoạt động hệ thống kiểm soát nội sở giáo dục đại học .31 2.6.1 Đặc điểm sở giáo dục đại học 31 2.6.2 Hoạt động hệ thống kiểm soát nội sở giáo dục đại học 32 Kết luận chương .34 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Nghiên cứu sơ (Nghiên cứu định tính) 35 3.2 Nghiên cứu thức (nghiên cứu định lượng) 36 3.2.2 Lấy mẫu khảo sát tiến trình thu thập liệu .36 3.3.3 Xây dựng thang đo 39 Kết luận chương .42 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 43 4.1 Tổng quan Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM .43 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển trường 43 4.1.2 Chức nhiệm vụ trường 44 rủi ro trước thực mục tiêu Các phòng ban/khoa/trung tâm thường xuyên tư vấn rủi ro cho BGH Nhà trường xây dựng tiêu chí chất lượng để đánh giá mức độ hồn thành mục tiêu Nhà trường xây dựng chế thích hợp để nhận diện rủi ro phát sinh từ yếu tố bên bên thay đổi sách nhà nước, biến động từ máy quản lý, sách nội bộ, Nhà trường phổ biến đến tất CBVC-GV tầm quan trọng việc nhận diện, đánh giá đưa biện pháp để giảm thiểu tác hại rủi ro, thực nghiêm túc biện pháp đối phó rủi ro III: HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Nhà trường sử dụng phần mềm quản lý cho phân hệ đào tạo tài Định kỳ nhà trường thực kiểm kê tài sản Các quy trình mua sắm vật tư, tiền lương nhà trường có xây dựng văn Hàng tháng trưởng đơn vị báo cáo kết công việc làm kế hoạch làm việc cho tháng tới Hàng năm có đơn vị quản lý đến tốn kiểm tra hoạt động tài nhà trường IV: THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Nhà trường thiết lập kênh truyền thông để tiếp thu trao đổi thơng tin với bên ngồi Nhà trường thiết lập kênh truyền thông nội để tiếp thu trao đổi thông tin CBVC – GV, SV với GV phòng ban CBVC – GV cung cấp thơng tin kịp thời, đầy đủ xác BGH quan tâm đến phát triển hệ thống thông tin V: GIÁM SÁT Nhà trường có phận chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động CBVC – GV Định kỳ nhà trường có đánh giá mức độ hồn thành công việc CBVC – GV Định kỳ quan nhà nước thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động nhà trường lĩnh vực đào tạo tài Trưởng đơn vị thường xuyên kiểm tra hoạt động nhân viên CBVC – GV có kiểm tra, giám sát lẫn việc thực nhiệm vụ PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO VÀ DỮ LIỆU KHẢO SÁT Yếu tố 1: Môi trường kiểm soát Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,902 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted MTKS1 26,62 13,619 ,687 ,890 MTKS2 26,60 14,098 ,630 ,896 MTKS3 26,45 14,503 ,582 ,901 MTKS4 26,49 13,710 ,606 ,899 MTKS5 26,63 12,709 ,891 ,868 MTKS6 26,77 11,781 ,778 ,882 MTKS7 26,64 12,619 ,838 ,872 Yếu tố 2: Đánh giá rủi ro Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,778 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted DGRR1 14,91 5,179 ,463 ,769 DGRR2 15,08 5,309 ,479 ,761 DGRR3 15,02 4,768 ,646 ,705 DGRR4 14,86 5,180 ,499 ,755 DGRR5 15,15 4,901 ,700 ,692 Yếu tố 3: Hoạt động kiểm soát Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,787 Item-Total Statistics Scale Scale Mean Variance if Corrected Cronbach's if Item Item Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted HDKS1 16,40 6,583 ,616 ,735 HDKS2 16,26 6,372 ,534 ,757 HDKS3 16,40 6,395 ,512 ,764 HDKS4 16,48 5,942 ,514 ,770 HDKS5 16,34 6,091 ,684 ,710 Yếu tố 4: Thông tin truyền thông Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,835 Item-Total Statistics Scale Scale Mean Variance if Corrected Cronbach's if Item Item Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted TTTT1 13,08 3,800 ,580 ,828 TTTT2 13,02 3,574 ,632 ,807 TTTT3 13,14 3,246 ,658 ,801 TTTT4 13,02 3,519 ,832 ,730 Yếu tố 5: Giám sát Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,884 N of Items Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted HDGS1 16,27 8,731 ,636 ,877 HDGS2 16,35 8,382 ,666 ,871 HDGS3 16,31 7,839 ,798 ,840 HDGS4 16,35 7,688 ,848 ,828 HDGS5 16,50 7,986 ,667 ,873 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC GIẢNG VIÊN KHẢO SÁT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TÊN CBVC - GV ĐƠN VỊ Địa mail Nguyễn Xn Hồn Phó Hiệu trưởng ngxuanhoan@cntp.edu.vn Võ Tuyển Phó Hiệu trưởng votuyen@cntp.edu.vn Trưởng phòng Kế hoạch Tài pxdong@cntp.edu.vn Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài tathanhdai@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Hồng Nhân viên phòng Kế hoạch Tài ngthong@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Huệ Nhân viên phòng Kế hoạch Tài huent2301@cntp.edu.vn Tạ Thị Hà Nhân viên phòng Kế hoạch Tài hatt@cntp.edu.vn Hồng Thị Liên Phương Nhân viên phòng Kế hoạch Tài phuonghl@cntp.edu.vn Trần Thụy Miên Trường Nhân viên phòng Kế hoạch Tài truongttm@cntp.edu.vn Trưởng phòng Tổ chức Hành tzthanh@cntp.edu.vn Bùi Chí Hiếu Phó trưởng phòng Tổ chức Hành Hieubc@cntp.edu.vn Phạm Trọng Luyện Phó trưởng phòng Tổ chức Hành ptluyen@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Khánh Ly Nhân viên phòng Tổ chức Hành lyntk@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Huệ Nhân viên phòng Tổ chức Hành huent@cntp.edu.vn Nguyễn Văn Hà Nhân viên phòng Tổ chức Hành hanv@cntp.edu.vn Nguyễn Đình Sinh Nhân viên phòng Tổ chức Hành sinhnd@cntp.edu.vn Nguyễn Thanh Ngun Phó trưởng phòng Đào tạo nguyennt@cntp.edu.vn Mai Hồng Cơng Nhân viên phòng Đào tạo congmh@cntp.edu.vn Nguyễn Cơng Trứ Nhân viên phòng Đào tạo trunc@cntp.edu.vn Trần Thị Thu Thúy Nhân viên phòng Đào tạo thuyttt@cntp.edu.vn Lương Mai Nhân Nhân viên phòng Đào tạo nhanlm@cntp.edu.vn Trần Thị Xinh Nhân viên phòng Đào tạo xinhtt@cntp.edu.vn Đỗ Ngọc Thịnh Trưởng phòng Quản trị Thiết bị thinhdn@cntp.edu.vn Phạm Xn Đơng Tạ Thanh Đại Thái Doãn Thanh 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Đỗ Văn Khánh Phó trưởng phòng Quản trị Thiết bị dvkhanh@cntp.edu.vn Nguyễn Văn Chung Nhân viên phòng Quản trị thiết bị chungnv@cntp.edu.vn Nguyễn Văn Khoan Nhân viên phòng Quản trị thiết bị khoannv@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Hồng Lớp Nhân viên phòng Quản trị thiết bị lopnth@cntp.edu.vn Vũ Xuân Hiệp Nhân viên phòng Quản trị thiết bị hiepvx@cntp.edu.vn Cao Xuân Thủy Trưởng phòng Cơng tác Học sinh sinh viên thuycx@cntp.edu.vn Vũ Thị Vi Phó trưởng phòng Cơng tác Học sinh sinh viên vivt@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Nga Nhân viên phòng Cơng tác Học sinh sinh viên ngant@cntp.edu.vn Trần Tấn Hiệp Nhân viên phòng Công tác Học sinh sinh viên hieptt@cntp.edu.vn Đồng Thị Mỹ Lệ Nhân viên phòng Cơng tác Học sinh sinh viên ledtm@cntp.edu.vn Nguyễn Văn Tài Nhân viên phòng Cơng tác Học sinh sinh viên tainv@cntp.edu.vn Phạm Thái Sơn Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh ptson@cntp.edu.vn Nguyễn Khắc Thắng Phó trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh nkthang@cntp.edu.vn Lê Thị Ngọc Thoại Nhân viên phòng Tư vấn Tuyển sinh thoailtn@cntp.edu.vn Dương Xuân Lợi Nhân viên phòng Tư vấn Tuyển sinh loidx@cntp.edu.vn Hồng Thị Thoa Nhân viên phòng Tư vấn Tuyển sinh thoaht@cntp.edu.vn Nguyễn Văn Chung Trưởng phòng Khoa học Cơng nghệ nvchung@cntp.edu.vn Nguyễn Thị Anh Thư Nhân viên phòng Khoa học Cơng nghệ thunta@cntp.edu.vn Vũ Thị Hường Nhân viên phòng Khoa học Cơng nghệ huongvt@cntp.edu.vn Đặng Tấn Hiệp Phòng Hợp tác Quốc tế hiepdt@cntp.edu.vn Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng lengoc@cntp.edu.vn Dương Hồng Kiệt Phó trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng kietdh@cntp.edu.vn Lê Hoàng Vũ Nhân viên phòng Khảo Thí Đảm bảo chất lượng vulh@cntp.edu.vn Vũ Thị Dung Nhân viên phòng Khảo Thí Đảm bảo chất lượng dungvt@cntp.edu.vn Nguyễn Bá Ái Trưởng phòng Thanh tra ainb@cntp.edu.vn Lê Ngọc 49 50 51 Cao Thị Kiều Vinh Phó trưởng phòng Thanh tra vinhctk@cnt[.edu.vn Nguyễn Thị Hà Nhân viên phòng Thanh tra hant@cntp.edu.vn Đồn Bảo Thiên Nhân viên phòng Thanh tra thiendb@cntp.edu.vn Trưởng khoa Cơng nghệ Thực phẩm anhlth@cntp.edu.vn Phó trưởng khoa Cơng nghệ Thực phẩm hattm@cntp.edu.vn Giảng viên chautth@cntp.edu.vn Giảng viên cucnt@cntp.edu.vn Giảng viên dungbtp@cntp.edu.vn Giảng viên dungntt@cntp.edu.vn Giảng viên dunghtl@cntp.edu.vn Giảng viên hoamx@cntp.edu.vn Giảng viên hoanth@cntp.edu.vn Giáo vụ handtn@cntp.edu.vn Giảng viên hungpv@cntp.edu.vn Giảng viên huyenntt@cntp.edu.vn Giảng viên kieuttp@cntp.edu.vn Giảng viên thangtq@cntp.edu.vn Giảng viên thuandth@cntp.edu.vn Giảng viên yendt@cntp.edu.vn Trưởng ban QLKTX anvd@cntp.edu.vn Trưởng khoa Tài Kế tốn trungpn@cntp.edu.vn Phó Trưởng khoa Tài Kế tốn hiephx@cntp.edu.vn Giảng viên anhct@cntp.edu.vn Giảng viên anhptk@cntp.edu.vn Giảng viên chilq@cntp.edu.vn 52 Lê Thị Hồng Ánh 53 Trần Thị Minh Hà 54 Trần Thị Hồng Châu 55 Nguyễn Thị Cúc 56 Bùi Thị Phương Dung 57 Nguyễn Thị Thùy Dung 58 Huỳnh Thị Lê Dung 59 Mạc Xuân Hòa 60 Nguyễn Thị Hải Hòa 61 Dương Thị Ngọc Hân 62 Phan Vĩnh Hưng 63 Nguyễn Thị Thu Huyền 64 Trần Thị Phương Kiều 65 Trần Quyết Thắng 66 Đinh Thị Hải Thuận 67 Đặng Thị Yến 68 Võ Duy Ân 69 Phan Ngọc Trung 70 Huỳnh Xuân Hiệp 71 Chu Thúy Anh 72 Phạm Thị Kim Ánh 73 Lương Quế Chi 74 Đinh Thành Cung 75 Đào Thúy Em 76 Bùi Nguyên Khá 77 Triệu Thị Thu Hằng 78 Nguyễn Thị Thu Hằng 79 Phan Thị Thu Hằng 80 Võ Thị Thúy Hằng 81 Nguyễn Văn Hùng 82 Nguyễn Thị Minh Huệ 83 Nguyễn Thị Ngọc Hương 84 Hùynh Thiên Phú 85 Nguyễn Đông Phương 86 Trần Thị Thanh Phương 87 Phan Thị Minh Phương 88 Nguyễn Thị Trúc Phương 89 Nguyễn Thị Phước Như 90 Lê Trương Niệm 91 Chim Thị Tiền 92 Đặng Thị Thu Trang 93 Bùi Thị Nhân 94 Trần Thị Thanh Thu 95 Lê Hoàng Anh 96 Nguyễn Chí Cơng 97 Nguyễn Thị Hường 98 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giảng viên cungdt@cntp.edu.vn Giảng viên emdt@cntp.edu.vn Giảng viên khabn@cntp.edu.vn Giảng viên hangttt@cntp.edu.vn Giảng viên hangntt@cntp.edu.vn Giảng viên hangptt@cntp.edu.vn Giảng viên hangvtt@cntp.edu.vn Giảng viên hungnv@cntp.edu.vn Giảng viên huentm@cntp.edu.vn Giảng viên huongntn@cntp.edu.vn Giảng viên phuht@cntp.edu.vn Giảng viên phuongnd@cntp.edu.vn Giảng viên phuongttt@cntp.edu.vn Giảng viên phuongptm@cntp.edu.vn Giảng viên phuongntt@cntp.edu.vn Giảng viên nhuntp@cntp.edu.vn Giảng viên niemlt@cntp.edu.vn Giảng viên tienct@cntp.edu.vn Giáo vụ trangdtt@cntp.edu.vn Giảng viên nhanbt@cntp.edu.vn Giảng viên thuttt@cntp.edu.vn Giảng viên anhlh@cntp.edu.vn Giảng viên congnc@cntp.edu.vn Giảng viên huongnt@cntp.edu.vn Giảng viên tuyetnta@cntp.edu.vn 99 Phan Huy Trình Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 100 Tiền Tiến Nam Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 101 Trương Thanh An Nhân viên Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 102 Bùi Văn Hồi Nhân viên Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 103 Ngơ Thị Kim Mộng Nhân viên Trung tâm Thí nghiệm Thực hành 104 Nguyễn Thị Thúy Hà Giám đốc Trung tâm Thư viện 105 Đoàn Minh 106 Mạc Thị Yến Nhân viên 107 Vũ Thị Lượt Nhân viên 108 Nguyễn Văn Sáng Nhân viên 109 Ngô Thị Hải Yến Nhân viên 110 Phạm Viết Nam 111 Nguyễn Công Bỉnh Giảng viên 112 Đinh Hữu Đông Giảng viên 113 Lâm Thế Hải Giảng viên 114 Văn Thế Thành 115 Nguyễn Thanh Long Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin 116 Nguyễn Duy Quang Nhân viên 117 Trần Thanh Đạt Nhân viên 118 Nguyễn Thế Hữu Nhân viên 119 Đinh Huy Hoàng Nhân viên 120 Lê Hữu Hà Nhân viên 121 Nguyễn Văn Đạt Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ 122 Phạm Ngọc Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ 123 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Giám đốc Trung tâm Thư viện Trưởng Khoa Công nghệ Chế biến Thủy sản Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Giáo vụ trinhph@cntp.edu.vn namtt@cntp.edu.vn antt@cntp.edu.vn hoaibv@cntp.edu.vn mongntk@cntp.edu.vn hantt@cntp.edu.vn minhd@cntp.edu.vn yenmt@cntp.edu.vn luotvt@cntp.edu.vn sangnv@cntp.edu.vn yennth@cntp.edu.vn nampv@cntp.edu.vn binhnc@cntp.edu.vn dongdh@cntp.edu.vn hailt@cntp.edu.vn thanhvt@cntp.edu.vn longnt@cntp.edu.vn quangnd@cntp.edu.vn dattt@cntp.edu.vn huunt@cntp.edu.vn hoangdh@cntp.edu.vn halh@cntp.edu.vn datnv@cntp.edu.vn sonpn@cntp.edu.vn trangntt@cntp.edu.vn 124 Dương Thị Bích Đào Giảng viên 125 Trịnh Thu Hằng Giảng viên 126 Nguyễn Thị Ngọc Trân Giảng viên 127 Phan Thị Thanh Hương Giảng viên 128 Võ Thị Thu Thảo Giảng viên 129 Dương Thị Như Hiền Giảng viên 130 Nguyễn Ngọc Hòa 131 Bùi Quang Huy 132 Nguyễn Thị Trúc Lam 133 Đặng Văn Sử 134 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo vụ 135 Nguyễn Thị Hồng Anh Giảng viên 136 Nguyễn Thị Hồng Minh Giảng viên 137 Đoàn Thị Minh Phương Giảng viên 138 Tán Văn Hậu Giảng viên 139 Phạm Minh Tuấn 140 Trần Thị Vân Anh 141 Lại Đình Biên Giảng viên 142 Ngô Thị Thanh Diễm Giảng viên 143 Nguyễn Đức Đạt Đức Giảng viên 144 Đỗ Thị Hiền Giảng viên 145 Trương Thị Diệu Hiền Giảng viên 146 Trần Văn Đạt 147 Nguyễn Thị Hậu 148 Phạm Hùng daodtb@cntp.edu.vn hangtt@cntp.edu.vn tranntn@cntp.edu.vn huongptt@cntp.edu.vn thaovtt@cntp.edu.vn hiendtn@cntp.edu.vn Giám đốc Trung tâm Việt Đức hoann@cntp.edu.vn Nhân viên huybq@cntp.edu.vn Nhân viên lamntt@cntp.edu.vn Trưởng khoa Công nghệ Hóa học Trưởng khoa Cơng nghệ Sinh học Giáo vụ Trưởng khoa Quản Trị Kinh doanh Giáo vụ Giảng viên sudv@cntp.edu.vn anhntk@cntp.edu.vn anhnth@cntp.edu.vn minhnt@cntp.edu.vn phuongdtm@cntp.edu.vn hautv@cntp.edu.vn tuanpm@cntp.edu.vn Anhttv@cntp.edu.vn bienld@cntp.edu.vn diemntt@cntp.edu.vn ducndd@cntp.edu.vn hiendt@cntp.edu.vn hienttd@cntp.edu.vn dattv@cntp.edu.vn haunt@cntp.edu.vn hungp@cntp.edu.vn 149 Đỗ Thu Nga Giảng viên 150 Lê Thị Ngọc Giảng viên 151 Nguyễn Lương Ngân Giảng viên 152 Quách Tố Trinh Giảng viên 153 Trương Thanh Quỳnh Thư Giảng viên 154 Đinh Thiện Phương Giảng viên 155 Nguyễn Thị Thanh Vân Giảng viên 156 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giảng viên 157 Nguyễn Văn Ít Giảng viên 158 Phan Xuân Cường Trưởng khoa Lý luận Chính trị cuongpx@cntp.edu.vn 159 Phan Thị Thu Thúy Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị thuyptt@cntp.edu.vn 160 Phan Thị Ngọc Uyên Giảng viên uyenptn@cntp.edu.vn 161 Phạm Xuân An Giảng viên anpx@cntp.edu.vn 162 Nguyễn Thị Tường Duy Giảng viên duyntt@cntp.edu.vn 163 Nguyễn Thị Huyền Giảng viên huyennt@cntp.edu.vn 164 Nguyễn Thị Thu Thoa Giảng viên thoantt@cntp.edu.vn 165 Nguyễn Văn Kính 166 Đinh Vinh Hiển Giảng viên 167 Nguyễn Quốc Tiến Giảng viên 168 Đào Thị Trang Giảng viên 169 Nguyễn Trường Sinh Giảng viên 170 Nguyễn Văn Ý Giảng viên 171 Hoàng Văn Huệ Giảng viên 172 Lê Văn Thảo 173 Mai Thị Thu Nguyệt Trưởng khoa Khoa học Cơ ngadt@cntp.edu.vn ngoclt@cntp.edu.vn ngannl@cntp.edu.vn trinhqt@cntp.edu.vn thuttq@cntp.edu.vn phuongdt@cntp.edu.vn vanntt@cntp.edu.vn oanhnth@cntp.edu.vn itnv@cntp.edu.vn kinhnv@cntp.edu.vn hiendv@cntp.edu.vn tiennq@cntp.edu.vn trangdt@cntp.edu.vn sinhnt@cntp.edu.vn ynv@cntp.edu.vn huehv@cntp.edu.vn Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thaolv@cntp.edu.vn Giáo vụ nguyetmtt@cntp.edu.vn 174 Nguyễn Xuân Phúc Giảng viên phucnx@cntp.edu.vn 175 Bùi Minh Thuấn Giảng viên thuanbm@cntp.edu.vn 176 Lê Văn Thanh Giảng viên thanhlv@cntp.edu.vn 177 Nguyễn Thành Cao Giảng viên caont@cntp.edu.vn 178 Phạm Nguyễn Huy Phương Phó trưởng Khoa Cơng nghệ Thơng tin phuongpnh@cntp.edu.vn 179 Bùi Công Danh Giảng viên danhbc@cntp.edu.vn 180 Đào Minh Châu Giảng viên chaudm@cntp.edu.vn 181 Nguyễn Thị Định Giảng viên dinhnt@cntp.edu.vn 182 Ngô Dương Hà Giảng viên hand@cntp.edu.vn 183 Nguyễn Thị Diệu Hiền Giáo vụ hienntd@cntp.edu.vn 184 Trịnh Tiến Thọ Trưởng khoa Cơ khí thott@cntp.edu.vn 185 Hồ Thị Mỹ Nữ Phó Trưởng khoa Cơ khí nuhtm@cntp.edu.vn 186 Lý Thanh Hùng Giảng viên hunglt@cntp.edu.vn 187 Võ Kim Hằng Giảng viên hangvk@cntp.edu.vn 188 Phan Hoàng Phụng Giảng viên phungph@cntp.edu.vn 189 Lê Thành Tới Trưởng khoa điện toilt@cntp.edu.vn 190 Nguyễn Thị Thanh Trúc Phó Trưởng khoa điện trucntt@cntp.edu.vn 191 Phạm Thị Xuân Hoa Giảng viên hoaptx@cntp.edu.vn 192 Chiêm Trọng Hiển Giảng viên hienct@cntp.edu.vn 193 Lê Khắc Sinh Giảng viên sinhlk@cntp.edu.vn 194 Hoàng Đắc Huy Giảng viên huyhd@cntp.edu.vn 195 Trần Văn Hải Giảng viên haitv@cntp.edu.vn 196 Võ Thị Lệ Phước Giáo vụ phuocvtl@cntp.edu.vn 197 Lê Thị Kiều Oanh Trưởng khoa May thiết kế Thời trang & Da giày oanhltk@cntp.edu.vn 198 Đỗ Thị Thu Hồng Phó trưởng khoa May thiết kế Thời trang & Da giày hongdtt@cntp.edu.vn 199 Phùng Thị Ngọc Tiên Giảng viên tienptn@cntp.edu.vn 200 Nguyễn Thùy Hương Giáo vụ huongnt@cntp.edu.vn ... HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu Đánh giá mức độ thực hệ thống KSNB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm. .. hồn thiện hệ thống KSNB Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM thiết thực cần quan tâm từ phía BGH nhà trường Luận văn “Hồn thiện hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - TRÌNH THỊ NHINH HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay