Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế bình dương

160 9 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VƯƠNG THU THANH KIỂM SỐT RỦI RO TRONG CƠNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG LUÂN VĂN THAC SI Chuyên nganh: Kê toan Ma nganh: 60 34 03 01 TP HÔ CHI MINH, thang 07 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VƯƠNG THU THANH KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CÔNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG LUÂN VĂN THAC SI Chuyên nganh: Kê toan Ma nganh: 60 34 03 01 HƯƠNG DÂN KHOA HOC: TS PHẠM NGỌC TỒN TP HƠ CHI MINH, thang 07 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS PHẠM NGỌC TOÀN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ) TT Họ tên Chức danh hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Hà Huy Tuấn Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng PGS TS Lê Quốc Hội Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH Đơc Lâp – Tư Do – Hanh Phuc Tp.HCM, 23 thang 01 năm 2016 NHIÊM VU LUÂN VĂN THAC SI Ho tên hoc viên: Nguyễn Vương Thu Thanh Giơi tinh: Nữ Ngay, thang, năm sinh: 03/07/1983 Nơi sinh: Bình Dương Chuyên nganh: Kê toan MSHV: 1341850044 I- Tên đê tai: KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CÔNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG II- Nhiêm vu va nơi dung: Tác giả tìm hiểu thực trạng tình hình thu thuế TNDN Cục thuế tỉnh Bình Dương, phân tích rủi ro dẫn đến việc thất thu cơng tác thu thuế TNDN thơng qua đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu để kiểm soát rủi ro giảm thiểu thất thu Cụ thể:  Nghiên cứu lý luận hệ thống KSRR  Khảo sát thực trạng hoạt động thu thuế TNDN Cục thuế Bình Dương thời gian 05 năm từ năm 2011 - 2015  Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện xây dựng hệ thống KSRR Cục thuế tỉnh Bình Dương III- Ngay giao nhiêm vu: 23/01/2016 IV- Ngay hoan nhiêm vu: 30/07/2016 V- Can bô hương dân: TS Phạm Ngọc Tồn CAN BƠ HƯƠNG DÂN KHOA QUAN LY CHUYÊN NGANH (Ho tên va chư ky) (Ho tên va chư ky) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn TS Phạm Ngọc Toàn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Học viên thực Luận văn NGUYỂN VƯƠNG THU THANH ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin kính gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Thầy cô trường Đại Học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cá nhân truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết với câu trả lời giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến TS Phạm Ngọc Tồn tận tình hướng dẫn Và xin cảm ơn tất đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp đỡ tơi thời gian qua Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Trân trọng NGUYỄN VƯƠNG THU THANH TÓM TẮT Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước; công cụ điều tiết vĩ mơ quan trọng nhà nước q trình cải cách đổi quản lý kinh tế Không thế, thuế góp phần thực cơng xã hội, điều tiết hoạt động thành phần kinh tế, ngành, vùng nhằm đảm bảo cơng bằng, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ tổ chức, cá nhân xã hội, đóng vai trò định việc trì hoạt động máy nhà nước Mục tiêu quan thuế thu thuế phù hợp với pháp luật, thực dựa vào tuân thủ người nộp thuế hoạt động quản lý quan thuế Cùng với xu hướng phát triển kinh tế số lượng doanh nghiệp ngày tăng nhanh, bên cạnh doanh nghiệp có nguồn vốn nước có doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngồi, doanh nghiệp đóng góp lớn vào phát triển kinh tế cho tỉnh nhà Song song với phát triển đó, để đảm bảo nguồn thu cho NSNN theo tiêu chí ngành thuế “thu đúng, thu đủ, kịp thời” người nộp thuế hệ thống kiểm soát thuế thực việc tuân thủ thuế theo quy định thông qua văn sách thuế tình hình hoạt động kinh doanh thực tế doanh nghiệp Hiện nay, tình trạng gian lận, trốn thuế, phù phép báo cáo kê khai thuế ngày phức tạp, tinh vi gây thất thu lớn cho nhà nước, ảnh hưởng đến lợi ích xã hội Do vậy, hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ người nộp thuế hoạt động quan trọng, đòi hỏi phải có kế hoạch, quy trình nghiệp vụ kỹ thuật để đảm bảo việc tuân thủ người nộp thuế mức cao nhằm thực chức quản lý thu thuế đặc biệt hạn chế rủi ro chống thất thu thuế Nguồn thu thuế từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN tỉnh nhà, đặc biệt nguồn thu từ thuế TNDN Loại thuế phức tạp đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ để tránh thất thu cho NSNN Với mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm “Kiểm sốt rủi ro cơng tác thu thuế TNDN Cục thuế tỉnh Bình Dương”, tác giả tiến hành nghiên cứu tìm hiểu tìm hiểu sở lý luận KSRR thông qua hệ thống quản trị rủi ro theo Báo cáo COSO 2004 bao gồm khái niệm KSRR, yếu tố cấu thành hệ thống KSRR gồm 08 yếu tố, vai trò thuế kinh tế cấp thiết phải xây dựng hệ thống KSRR hoạt động hành cơng ngành thuế Tiếp tác giả tiến hành phân tích đánh giá thực trạng thu thuế TNDN, thực trạng KSRR Cục Thuế tỉnh Bình Dương, bên cạnh tác giả tiến hành khảo sát chạy mơ hình tình hình thực tế hệ thống KSRR hoạt động thu thuế Cục Thuế tỉnh Bình Dương, từ thấy mặt làm được, mặt hạn chế nguyên nhân tồn làm tảng để đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống KSRR hoạt động thu thuế Cục Thuế tỉnh Bình Dương, đồng thời có kiến nghị Nhà nước ngành thuế giúp công tác thu thuế đạt hiệu cao tương lai, giảm thiểu thất thu thuế ABSTRACT Taxation is the main source of income of the state budget; tool is an important macro-regulation of the state in the process of reform and economic management innovation Moreover, taxes are contributing to social justice and regulating all activities between economic sectors, between sectors and between regions in order to ensure fairness, equality of rights and obligations all organizations and individuals in society, plays a crucial role in maintaining the operation of the state apparatus The main objective of the tax authorities is tax collection in line with the law, was based on the compliance of taxpayers and management activities of the tax authorities Along with the trend of economic development is the number of businesses fast growing , besides the enterprises domestic invested funds also enterprises from abroad, these businesses contribute greatly to the economic development for the province Parallel to this development, to ensure revenue for the state budget according to the criteria of the tax "collected correctly, fully and promptly", the taxpayer and tax control system jointly implement tax compliance under regulations through tax policy documents and business situation in enterprises reality Currently, fraud, tax evasion, witchcraft on reports and tax declarations increasingly complex, sophisticated causing huge losses to the state, affect social benefits Therefore, activity test, monitoring the compliance of taxpayers is one of the important activities, require planning, business process - techniques to ensure the compliance of taxpayers at the highest level in order to perform management functions in particular tax collection and limit risks against tax losses Tax revenues from the Tax Department of Binh Duong Province large proportion of the total state budget revenues of the province, especially revenues from corporate income tax This tax is complex requiring strict control to avoid losses to the state budget With the goal of the research study was to " risks control in the tax collection of corporate income tax at the Tax Department of Binh Duong Province", the author has conducted some research to find out the rationale for risks control through risk management system in accordance with COSO Report 2004 including the concept of risk control, the elements of risk control system consists of 08 elements, the role of tax in the economy and the urgent need to build a risk control system in the public administration sector activity tax Then the author analyzed and evaluated the status of enterprise income tax collection, risk control situation in the Tax Department of Binh Duong Province, besides the author also conducted a survey and running model situation facts about risk control systems in tax revenue operating in the tax Department of Binh Duong province, which saw the side has done, these are limited and the remaining causes as the basis for proposed solutions and recommendations for improving the system of risk control activities in tax revenue in the tax Department of Binh Duong province, simultaneously with the petition to the State and the tax service tax collection work to help achieve greater efficiency in the future , minimize revenue losses PHỤ LỤC IV (Xử lý liệu SPSS 20.0) Phụ lục 4.1: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Môi trường quản lý” Case Processing Summary N % Valid Cases Excludeda Total 230 100.0 0 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 779 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted MTQL1 21.73 10.030 572 738 MTQL2 21.68 9.791 573 736 MTQL3 21.67 9.892 608 730 MTQL4 21.56 9.907 531 746 MTQL5 21.64 10.572 433 765 MTQL6 21.63 10.714 463 759 MTQL7 21.56 11.051 345 781 Phụ lục 4.2.1: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Thiết lập mục tiêu” lần Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 230 100.0 0 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 661 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted TLMT1 14.78 4.433 500 569 TLMT2 14.86 4.120 537 546 TLMT3 14.66 4.462 482 577 TLMT4 14.49 4.723 401 615 TLMT5 14.60 5.367 176 712 Phụ lục 4.2.2: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Thiết lập mục tiêu” lần Case Processing Summary N % Valid Cases 230 Excludeda 100.0 Total 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 712 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted TLMT1 11.04 3.243 549 619 TLMT2 11.12 3.030 558 611 TLMT3 10.91 3.460 448 679 TLMT4 10.74 3.502 442 682 Phụ lục 4.3: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Nhận dạng tiềm tàng” Case Processing Summary N Valid Cases Excluded a Total % 230 100.0 0 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 799 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted NDTT1 18.16 8.703 612 755 NDTT2 18.17 8.203 676 738 NDTT3 18.17 7.821 664 740 NDTT4 18.07 8.079 724 727 NDTT5 17.77 9.800 321 819 NDTT6 18.07 9.969 352 809 Phụ lục 4.4: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Đánh giá rủi ro” Case Processing Summary N % Valid Cases Excluded a Total 230 100.0 0 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 839 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted ĐGRR1 18.18 9.256 604 816 ĐGRR2 18.17 9.320 590 819 ĐGRR3 18.21 9.234 606 815 ĐGRR4 18.13 9.252 654 806 ĐGRR5 18.08 9.269 644 808 ĐGRR6 18.05 9.430 600 816 Phụ lục 4.5: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Phản ứng với rủi ro” Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 230 100.0 0 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 796 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted PURR1 14.19 5.952 581 757 PURR2 14.18 5.649 612 746 PURR3 14.30 5.685 600 750 PURR4 14.16 5.996 582 757 PURR5 14.00 5.969 515 778 Phụ lục 4.6: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Hoạt động kiểm soát” Case Processing Summary N % Valid Cases 230 100.0 Excluded 0 230 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 793 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HĐKS1 26.22 13.038 552 762 HĐKS2 26.18 12.674 587 756 HĐKS3 26.14 12.671 588 756 HĐKS4 26.32 12.794 554 761 HĐKS5 26.33 12.745 587 756 HĐKS6 26.49 14.286 313 798 HĐKS7 26.43 13.740 456 777 HĐKS8 26.38 13.931 371 790 Phụ lục 4.7: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Thông tin cách thức truyền thông” Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 230 100.0 0 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 786 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted TTTT1 14.51 5.954 553 749 TTTT2 14.49 6.085 522 759 TTTT3 14.57 5.905 567 744 TTTT4 14.46 5.961 623 727 TTTT5 14.40 6.015 550 750 Phụ lục 4.8: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “giám sát” Case Processing Summary N % Valid Cases 230 Excludeda 100.0 Total 230 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 794 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted GS1 14.90 6.724 580 754 GS2 14.89 6.188 690 717 GS3 14.96 6.094 705 712 GS4 14.73 6.416 575 756 GS5 14.96 7.675 340 823 Phụ lục 4.9: Kiểm tra độ tin cậy thang đo biến “Kiểm soát rủi ro hoạt động thu thuế” Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 230 230 100.0 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 804 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted KSRR1 10.72 3.767 625 752 KSRR2 10.87 4.079 629 749 KSRR3 11.07 3.829 707 710 KSRR4 11.01 4.371 520 799 Chạy phân tích nhân tố khám phá (EFA) Phụ lục 4.10a: Chạy EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .791 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 8053.635 df 1035 Sig .000 Phụ lục 4.10b: Bảng phương sai trích Total Variance Explained Component 10 11 12 13 14 15 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total 11.909 % of Variance 24.304 Cumulative % 24.304 Total % of Variance 11.909 24.304 Cumulative % 24.304 3.921 8.003 32.307 3.921 8.003 32.307 3.556 7.256 39.564 3.556 7.256 39.564 2.672 5.452 45.016 2.672 5.452 45.016 2.216 4.522 49.538 2.216 4.522 49.538 1.821 3.716 53.254 1.821 3.716 53.254 1.699 3.468 56.722 1.699 3.468 56.722 1.232 3.126 59.848 1.232 3.126 59.848 987 2.857 62.705 982 2.535 65.240 975 2.403 67.643 971 2.144 69.788 961 2.089 72.852 888 1.931 74.783 880 1.913 76.696 .824 1.791 78.487 768 1.670 80.158 736 1.600 81.758 694 1.508 83.266 20 629 1.368 84.634 21 594 1.291 85.925 22 571 1.242 87.167 23 528 1.148 88.316 24 469 1.019 89.335 25 457 993 90.327 26 442 960 91.288 27 408 886 92.174 28 365 794 92.968 29 356 774 93.742 30 347 755 94.496 31 319 693 95.190 32 312 679 95.869 33 290 631 96.500 34 275 598 97.097 35 267 580 97.678 36 234 508 98.185 37 189 410 98.596 154 334 98.930 129 281 99.211 110 240 99.451 068 148 99.599 061 132 99.732 055 120 99.851 046 100 99.951 018 039 99.990 009 019 99.993 004 010 Extraction Method: Principal Component Analysis 100.000 16 17 18 19 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Phụ lục 4.10c: Bảng ma trận xoay Component Matrixa Component ĐGRR6 748 ĐGRR3 668 ĐGRR5 663 ĐGRR4 658 ĐGRR2 602 ĐGRR1 593 HĐKS5 703 HĐKS2 680 HĐKS6 666 HĐKS4 630 HĐKS1 627 HĐKS3 619 HĐKS7 600 HĐKS8 516 PURR5 659 PURR4 611 PURR3 564 PURR1 541 PURR2 520 TLMT3 693 TLMT4 637 TLMT2 580 TLMT7 572 TLMT1 530 TTTT4 640 TTTT3 625 TTTT2 564 TTTT5 559 TTTT1 555 GS5 687 GS3 679 GS2 632 GS1 601 GS4 583 MTQL7 853 MTQL5 822 MTQL2 811 MTQL3 754 MTQL1 682 MTQL6 678 MTQL4 646 NDTT6 846 NDTT5 795 NDTT4 704 NDTT2 670 NDTT3 625 NDTT1 602 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total Variance Explained Chạy hồi quy Phụ lục 4.11: Hệ số Pearson Correlations KSRR Pearson Correlation KSRR Pearson Correlation TLMT PURR 553** 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 ** ** ** ** ** ** ** 293** 387 230 305 000 000 230 230 230 230 230 230 230 ** ** ** ** ** 389** 230 230 ** ** ** 280 280 000 000 230 230 230 230 230 230 ** ** ** ** 577** 000 230 230 230 230 ** ** ** ** 000 230 230 605** Sig (2-tailed) N 464 000 000 N 488 000 000 Sig (2-tailed) 336 000 N 486 486 000 Sig (2-tailed) 282 296 000 230 736 478 000 N 262 366 000 000 448 282 000 000 488 262 000 Sig (2-tailed) 378 378 309 391 302 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 ** ** ** 358** 537 648 905 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 366** 336** 309** 537** 477** 487** 333** 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 ** 484** 000 000 000 000 230 ** 478** 488** 391** 648** 477** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 230 230 230 230 230 230 230 230 230 ** ** ** ** ** ** ** 316** 735 672 296 464 302 905 487 510 510 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 N 230 230 230 230 230 230 230 230 230 ** ** ** ** ** ** ** ** Pearson Correlation GS GS 672** 305** Pearson Correlation TTTT TTTT 735** ** Pearson Correlation HĐKS HĐKS 605** 230 Pearson Correlation PURR 736** N Pearson Correlation ĐGRR ĐGRR 448** 000 Pearson Correlation NDTT NDTT 488** Sig (2-tailed) Pearson Correlation TLMT 387** Sig (2-tailed) N MTQL MTQL Sig (2-tailed) N 553 293 389 577 358 333 484 000 316 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phụ lục 4.12: Phương pháp nhập biến phương pháp Enter 230 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method GS, MTQL, TTTT, TLMT, PURR, Enter NDTT, HĐKS, ĐGRRb a Dependent Variable: KSRR b All requested variables entered Phụ lục 4.13: Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate 855a 730 720 342 2.095 a Predictors: (Constant), GS, MTQL, TTTT, TLMT, PURR, NDTT, HĐKS, ĐGRR b Dependent Variable: KSRR Phụ lục 4.14: ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 69.953 8.744 Residual 25.845 221 117 Total 95.798 229 F Sig 74.770 000b a Dependent Variable: KSRR b Predictors: (Constant), GS, MTQL, TTTT, TLMT, PURR, NDTT, HĐKS, ĐGRR Phụ lục 4.15: Bảng kết hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Consta -.929 217 MTQL -.018 052 TLMT 016 NDTT Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -4.287 000 014 1.994 003 693 1.443 048 015 2.162 000 672 1.487 031 049 028 2.328 001 619 1.615 ĐGRR 171 109 159 2.594 007 612 1.726 PURR 213 048 195 4.478 000 646 1.548 nt) Std Error t HĐKS 428 071 339 6.039 000 387 2.183 TTTT 206 095 190 3.346 032 258 2.124 GS 195 048 189 4.063 000 562 1.778 a Dependent Variable: KSRR Phụ lục 4.16: Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.20 5.16 3.64 553 230 -.870 898 000 336 230 Std Predicted Value -4.413 2.750 000 1.000 230 Std Residual -2.544 2.626 000 982 230 Residual a Dependent Variable: KSRR Phụ lục 4.17: Kết phân tích tương quan Spearman Correlations KSRR MTQ TLMT NDTT ĐGR KSRR Coefficient 1.000 330** Sig (2-tailed) N HĐKS TTTT GS R L Correlation PURR 400** 374** 631** 513** 704** 554** 489** 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 330** 1.000 266** 175** 228** 320** 505** 207** 241** 000 000 008 000 000 000 002 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Correlation MTQL Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Spear man's TLMT rho Coefficient Sig (2-tailed) N 400 ** 266 226 ** 381 ** 247 ** 409 ** 349 ** 315 ** 1.000 ** 000 000 001 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 374** 175** 226** 1.000 316** 246** 303** 273** 538** Correlation NDTT Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation ĐGRR Coefficient 000 008 001 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 631** 228** 381** 316** 1.000 400** 587** 867** 281** Sig (2-tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Correlation PURR Coefficient 513** 320** 247** 246** 400** 1.000 386** 344** 235** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 230 230 230 230 230 230 230 230 230 704** 505** 409** 303** 587** 386** 1.000 433** 426** Correlation HĐKS Coefficient Sig (2-tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 554** 207** 349** 273** 867** 344** 433** 1.000 247** Correlation TTTT Coefficient Sig (2-tailed) N 000 002 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 230 489** 241** 315** 538** 281** 235** 426** 247** 1.000 Correlation GS Coefficient Sig (2-tailed) N 000 000 000 000 000 000 000 000 230 230 230 230 230 230 230 230 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phụ lục 4.18: Hình 4.1: Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa Phụ lục 4.19: 230 Hình 4.2: Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa Phụ lục 4.20: Hình 4.3: Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy PHỤ LỤC HVVP THÔNG KÊ NHƯNG HANH VI VI PHAM VÊ THUÊ PHÔ BIÊN QUA CÔNG TAC THANH TRA, KIÊM TRA Qua công tác tra, kiểm tra thuế, Cơ quan Thuế phát sai phạm phổ biến hành vi vi phạm thuế GTGT, thuế TNDN đồng thời nhận dạng vi phạm Doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực như: - Mua bán tháng, kê khai có phát sinh thuế nộp (nhưng ít) để không gây ý quan thuế (vơi muc đich bo, nghi kinh doanh), toán tiền hàng ủy nhiệm chi sau hủy ủy nhiệm chi, làm khống hợp đồng lương ký khống danh sách chi lương… - Kê khai khâu trư thuê GTGT va tinh vao chi phi trừ tinh thu nhâp chiu thuê đôi vơi cac hang hoa, dich vu khơng có hóa đơn chứng từ, khơng liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế - Khai thuế GTGT tạm nộp chưa quy định trường hợp phát sinh doanh thu khác địa phương - Thực điều chỉnh giảm hàng bán bị trả lại không quy định - Phân bổ chi phí trả trước dài hạn khơng quy định - Khơng loại trừ khoản chi phí trích trước thực tế chưa chi xác định thu nhập chịu thuế thuế nhập khâu, chi phí lãi vay, chi phí thuê máy chi phí khác - Chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục hàng mẫu khơng thu tiền - Trích khấu hao vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế chưa quy định - Tính vào chí phí trừ xác định thu nhập chịu thuế tiền phạt vi phạm hành thuế - Xác định thuế miễn, giảm chuyển lỗ không quy định Hạch tốn số khoản lỗ khơng phát sinh Việt Nam; không kê khai doanh thu đầu tư mở rộng dự án - Chuyên lô không đung quy đinh - Xư ly chênh lêch ty gia đanh gia lai cac tai khoan co gôc ngoai tê không đung quy đinh - Doanh nghiêp thương xuyên thay đôi kê toan (nhât la doanh nghiêp co vôn đâu tư nươc ngoai), nên doanh nghiêp cung câp thông tin, tai liêu không kip thơi cho đoan tra, kiêm tra hoăc đê nghi hoan thơi gian tra, kiêm tra - Cac doanh nghiêp sư dung hoa đơn đâu vao cua doanh nghiêp bo trôn, vân co chưng tư toan qua ngân hang đê kê khai khâu trư thuê va hach toan chi phi - Doanh nghiêp kinh doanh thương mai khai không hang tôn kho đê hoan thuê GTGT ... sinh: Bình Dương Chuyên nganh: Kê toan MSHV: 1341850044 I- Tên đê tai: KIỂM SỐT RỦI RO TRONG CƠNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH BÌNH DƯƠNG II- Nhiêm vu va nơi dung: Tác giả... quản lý thu thuế đặc biệt hạn chế rủi ro chống thất thu thuế Nguồn thu thuế từ Cục Thu tỉnh Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN tỉnh nhà, đặc biệt nguồn thu từ thu TNDN Loại thu phức... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VƯƠNG THU THANH KIỂM SỐT RỦI RO TRONG CƠNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU BÌNH DƯƠNG LUÂN VĂN THAC SI Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế bình dương , Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay