Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế quận tân phú

148 8 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LÊ THỊ THANH THẢO KIỂM SỐT RỦI RO TRONG CƠNG TÁC THU THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - LÊ THỊ THANH THẢO KIỂM SỐT RỦI RO TRONG CƠNG TÁC THU THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS HÀ XN THẠCH CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS.TS Hà Xuân Thạch Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 16 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ) T C T h P TS T P Tr n P P S n T X T Ủ M y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH TP HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Thị Thanh Thảo tháng, năm sinh: 09/09/1974 ngành: Kế toán Giới tính: Nữ Ngày, Nơi sinh: Sài Gòn Chun MSHV: 1241850041 I- Tên đề tài: Kiểm sốt rủi ro cơng tác thu thuế TNDN Chi cục thuế quận Tân Phú Thực trạng giải pháp II- Nhiệm vụ nội dung:  Đánh giá thực trạng tình hình thu thuế TNDN Chi cục thuế quận Tân Phú: Số tiền thuế TNDN thu hàng năm ? - Số tiền thuế bị thất thu ? - Số lượng DN trốn thuế, hàng năm ?  Những nguyên nhân - rủi ro dẫn đến việc DN trốn thuế, dẫn đến việc thất thu thuế TNDN năm qua: - Phía Nội quan thuế, cơng chức thuế - Phía Doanh nghiệp - Sự phối hợp Cơ quan Ban ngành có liên quan với quan thuế  Đề xuất giải pháp nhằm giảm giảm thiểu rủi ro công tác thu thuế TNDN quận Tân Phú Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 29/12/2013 Cán hướng dẫn: PGS.TS Hà Xuân Thạch CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH –i– LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn PGS.TS Hà Xuân Thạch Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2013 Trân trọng LÊ THỊ THANH THẢO – ii – LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành gửi lời cám ơn tới Ban giám hiệu, Thầy Cô trường Đại Học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết giúp hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Hà Xuân Thạch: Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn tơi thời gian qua Và xin cảm ơn tất đồng nghiệp, gia đình bạn bè Với vốn kiến thức hạn chế, luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Q Thầy Cơ bạn Trân trọng LÊ THỊ THANH THẢO –3– TÓM TẮT Thuế khoản thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước, công cụ quan trọng để phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân Như vậy, thấy Thuế biện pháp kinh tế Nhà nước Song để biện pháp đạt hiệu cần đến phận chuyên trách, chất lượng trình quản lý hành thu Vậy nên việc thực tốt cơng tác kiểm sốt rủi ro q trình thực nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp nhận nhiều quan tâm Chi cục thuế nói chung Chi cục thuế quận Tân Phú nói riêng Và mục tiêu chủ đạo luận văn Với mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hoàn thiện hệ thống KSRR công tác thu thuế TNDN, tác giả tiến hành nghiên cứu nội dung sau: Đầu tiên tìm hiểu sở lý luận KSRR thông qua hệ thống quản trị rủi ro theo Báo cáo COSO 2004 bao gồm khái niệm KSRR, yếu tố cấu thành hệ thống KSRR gồm 08 yếu tố, vai trò thuế kinh tế cấp thiết phải xây dựng hệ thống KSRR hoạt động hành cơng ngành thuế Tiếp tác giả tiến hành phân tích đánh giá thực trạng thu thuế TNDN, thực trạng KSRR Chi cục thuế quận Tân Phú, bên cạnh tác giả tiến hành khảo sát thống kê tình hình thưc tế hệ thống KSRR Chi cục thuế quận Tân Phú, từ thấy mặt làm được, mặt hạn chế nguyên nhân tồn làm tảng để đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống KSRR Chi cục thuế quận Tân Phú, đồng thời có kiến nghị Nhà nước ngành thuế giúp công tác thu thuế đạt hiệu cao tương lai, giảm thiểu thất thu thuế –4– ABSTRACT Taxes are the primary receipts of the State budget, which is an important tool in order to distribute the total social product and national income Thus, we can see that the Tax is an economic measure in every country To be effective in that measure will be needed to a specialized department, the quality management process and receiving taxes So, implementing well in risk control in the process of implementation of the obligation about the taxes in the companies which always get a lot of attention from the Tax Departments in general and Tan Phu District Tax Department in particular And it is also a key objective of this thesis The research objectives’s theme is that perfecting the risk control system in receiving on corporate income tax, the authors researched the contents as follows : First, researching about the theoretical issues of risk control through risk management system in accordance with COSO Report 2004, includes the concepts of risk control and the components of risk control include eight factors, the role of tax in the economy and the urgent need to contruct a risk control system in the public administration sector activity on tax Then, the authors proceed to analyze and evaluate the status about receiving on corporate income tax, the status the risk control at Tan Phu District Tax Department, besides the authors also conducted surveys and statistics the actual situation about risk control systems at Tan Phu District Tax Department, which saw the side has done, the side is limited and causes exist in order to propose solutions and recommendations in order to perfect the risk control systems at Tan Phu District Tax Department, and recommend the State and Tax sector in order to receive on tax effectively in the future, reduce tax losses –5– T ấ 3 79 17 17 0 uế có xu hướng Fr Pe V C C eq rc4 ali u ó 6 C V ó C 2 8 ali 14 14 d 0 S5 Lĩnh vực V C Fr Pe a u eq rc l m D 2 0 Do 1 oa 9 D V 2 o ali 2 aT 3 d ấ 17 7 0 S6 Việc trốn V C Fr Pe a u eq rc K 1 l1 m h 4 H ệ 3 7 tC 1 ó V 4 s ali ự T d Ch h 1 1 3 a 1 0 S7 Doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, CCT.TP cóV C Fr Pe a u eq rc l m 2 x 7 V ửT ali 3 r d 1 u p hC 4 ả 11 11 0 S8 CCT.TP có biện pháp cụ thể V C Fr Pe a u eq rc l m ăng 1 c 1 N â 1 5 n V Tg ali 2 d u 7 y ê T 4 ấ 5 15 0 S9 Ngành thuế có XD qui tìm C F trình P V C r er5 a u V Kó h a T Ml So is y T 13 o hu đơn vị phù hợp với tình hình KD thực tế F địa P bàn V C C r er6 al u V Kó 2 h a T 6 Ml So 1 is y T 13 o S11 Sau rủi ro V C Fr Pe a u eq rc l m H 2 2 ọp 6 H 1 ọ 9 V pG 4 ali 1 d Ti 1 1 ất 13 7 0 V a Ml is Cơ F P V C C r er3 a u Kó hT So yT 15 PHỤ LỤC VI: THÔNG KÊ MÔ TẢ KHẢO SÁT NHÂN TỐ 4.1 Nhân Tố: Môi Trường Quản Lý * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q1.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q1.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q1.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q1.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q1.6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q1.7 [R OWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables H K o h ô n C n1 % q u L ã % n hC 1 ó % X â y C c ấP h â Hì nh % % % % % B ì n h Q u a n 18 % % 2 % % 39 % 22 15 % 46 % 40 N HH o àn to 2 % % 4 4.2 Nhân tố: Thiết Lập Mục Tiêu * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q2.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q2.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q2.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q2.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q2 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 ORDER=A KEY=VA LUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables Xâ y dự ng N h C h ú tr ọN â n g c Ph ải có H K B o h ì n h n n1 % % % 1 % % % % % % % Q u a n 5 % % N HH o n % % % 4.3 Nhân tố: Nhận Diện Sự Kiện Tiềm Tàng * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q3.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q3.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q3.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q3.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q3.6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q3.7 [R OWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables H o B n a n h X â y d ựT h aK i ể m H ệ t h Đ Qạ u y K h n NH ÂN H B Q ì u n a n to 4 1 4 1 8 6 1 1 4 1 4.4 Nhân tố: Đánh Giá Rủi Ro * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q4.1 Q4.2 Q4.3 Q4.4 Q4.5 Q4.6 DISPLAY=DEFAUL T /TABLE Q4.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q4.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q4.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q4.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q4.6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q4.1 Q4.2 Q4.3 Q4.4 Q4.5 Q4.6 ORDER=A KEY =VALUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables H K o h ô Th n n1 ất % th u Th 1 ất th % u Th 1 ất th % M ức ph M ức ph T h ấ t t N B Q HN ì n h 3 u o a n3 n 2 2 % % % 1 % % % % % 4.5 Nhân tố: Phản Ứng Rủi Ro * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q5.1 Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q5.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q5.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q5.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q5.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q5 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q5.1 Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5 ORDER=A KEY=VA LUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables H o n Ư u tiê n T ă n g T ă n g Đ a r aKế t hợ p K B h ì n h n t g1 % 1 % % % % 6 % % % Q u a n % 3 % 2 % % 6 4.6 % % N HN o n 6 % % % Nhân tố: Hoạt Động Kiểm Soát * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4 Q6.5 Q6.6 Q6.7 Q6.8 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q6.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q6.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.7 [R OWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.8 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4 Q6.5 Q6.6 Q6.7 Q6.8 ORD ER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables N H K o h ô Q u Đ ả Lm u â T h ự t Đ ố Si dụ V i ệ c k B ì n 1 H Q oà u n a 1 1 4 3 2 6 1 1 2 8 4.7 Nhân tố: Thông Tin Và Truyền Thông * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q7.1 Q7.2 Q7.3 Q7.4 Q7.5 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q7.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q7.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q7.1 Q7.2 Q7.3 Q7.4 Q7.5 ORDER=A KEY=VA LUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables T h u th ậ p thQ u y T ổ T i ế H ệ H K o h ô n n NH ÂNH B Q o ì u n a n h n 24 26 11 7 % % % % 28 % 23 % 23 % 10 % 35 22 39 10 % % % 20 15 23 8% % % 4.8 Nhân tố: Giám Sát * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q8.1 Q8.2 Q8.3 Q8.4 Q8.5 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q8.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q8.2 [ROWPCT.COUNT PCT40 1] + Q8.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q8.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q8 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q8.1 Q8.2 Q8.3 Q8.4 Q8.5 ORDER=A KEY=VA LUE EMPTY=INCLUDE Custom Tables H K o h ô Đ n n1 ội % ki ể Bỏ 1 qu a cô N 6 â n g Ti ếp nh N 1 h ữ n g N B Q HT ì n h 8 u o a n3 n 1 1 4 0 % % % % PHỤ LỤC V: BẢNG TĨM TẮT THỐNG KÊ MƠ TẢ MẪU KHẢO SÁT S T K K h q / B K / / B5 K/ 2 / B K A / / K BT h i C ậ / b pC a n D /2 h / T A / h e B /1 o G a / A B /1 L ĩ / C n h / D v / T h e o a T h e o a nT i C C / 1 / / / 7 % / 7 0 / 7 % A B H Việệ C c trố n C thu ó ế D củ E a C an h h ưA K B hi p h TC át hi AC TB 1 / / 1 / / / / / / / N C â / C Cn T T T P u / yD7 đ ã T / c h N g / B n K / N g /2 B n K h S A /2 a 0 / 7 % / 7 0 / 7 % / / 70 / h ì nB H5 h / ọ C t / D1 h ứ T /3 C / 3 B K q / % / PHỤ LỤC VI: DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN PHÚ THAM GIA PHỎNG VẤN St 1 A nh A nh A nh A nh C hị C hị C hị C hị C hị C họ C hị C hị C hị C hị C hị C hị C hị C hị Số 9 9 9 9 9 9 9 9 9… Một số Anh chị khác không muốn cung cấp thông tin cá nhân, Do vậy, tác giả tôn trọng quyền riêng tư ========= ... đề tài: Kiểm soát rủi ro công tác thu thuế TNDN Chi cục thu quận Tân Phú Thực trạng giải pháp II- Nhiệm vụ nội dung:  Đánh giá thực trạng tình hình thu thuế TNDN Chi cục thu quận Tân Phú: Số... Tình hình thu thuế địa bàn quận Tân Phú .34 Bảng 4.2: Thống kê tình hình thu thuế TNDN Chi cục thu quận Tân Phú 35 Bảng 4.3: Số thu thu qua công tác chống thất thu (kiểm tra, tra thu ).36 –... nghiên cứu nội quan thu doanh nghiệp thực kê khai nộp thu Chi cục thu quận Tân Phú  Phạm vi nghiên cứu : Chi cục thu quận Tân Phú doanh nghiệp Chi cục thu quận Tân Phú quản lý –4– 1.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế quận tân phú , Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế quận tân phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay