Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép việt nam

95 7 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THÁI NGỌC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THÉP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THÁI NGỌC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THÉP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Hoàng Công Gia Khánh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 25 tháng 07 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Hà Văn Dũng Phản biện PGS.TS Nguyễn Thị Loan Phản biện TS Phan Thị Hằng Nga TS Phan Mỹ Hạnh Uỷ viên Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH TP.HCM, ngày……tháng……năm 2015 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : NGUYỄN THÁI NGỌC Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 10 / 08 / 1987 Nơi sinh : TP.HCM Chuyên ngành MSHV : Kế toán : 1341850036 I-Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Doanh nghiệp ngành thép Việt Nam II-Nhiệm vụ nội dung: - Thực nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc DN ngành thép niêm yết sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh Hà Nội - Thu thập xử lý số liệu nhân tố thời gian từ 2009-2013 Từ rút kết nhân tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc vốn ngành thép Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nhân tố tác động trực tiếp đến nhằm nâng cao cấu trúc vốn ngành thép Việt Nam III-Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 18 / 08 / 2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 15 / 06 / 2015 V-Cán hướng dẫn khoa học : TS HỊANG CƠNG GIA KHÁNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành thép Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Học viên thực Nguyễn Thái Ngọc -ii- LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu tất Quý Thầy Cô trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tài liệu cần thiết để tơi có đủ điều kiện hoàn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin chân thành cám ơn Thầy TS.Hồng Cơng Gia Khánh hướng dẫn nhiệt tình tận tâm có lời nhận xét, góp ý q giá để tơi hòan thành luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè hết lòng quan tâm tạo điều kiện tốt để tơi hòan thành luận văn tốt nghiệp Học viên thực Nguyễn Thái Ngọc -3- TÓM TẮT NỘI DUNG Trong nghiên cứu tác giả xem xét nhân tố tác động đến cấu trúc vốn DN ngành thép Việt Nam từ đưa giải pháp nhằm giúp sử dụng cấu trúc vốn hiệu Dữ liệu đựơc thu thập từ báo cáo tài 20 công ty ngành thép Việt Nam niêm yết Sở giao dịch chứng khóan Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khóan Hà Nội giai đọan năm năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 để nghiên cứu Luận văn sử dụng mơ hình hồi quy kinh tế lượng để nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Biến phụ thuộc đòn bẩy tài Gồm sáu biến độc lập quy mơ doanh nghiệp (SIZE), tính khỏan (LIQ), tốc độ tăng trưởng (GROW), thuế thu nhập doanh nghiệp (TAX), tài sản cố định hữu hình (TANG), đặc điểm riêng sản phẩm (UNI) Kết nghiên cứu cho thấy 73.88% thay đổi biến phụ thuộc biến độc lập Phân tích hồi quy cho thấy có ba nhân tố tác động đến cấu trúc vốn ngành thép là: quy mơ DN (SIZE), tính khỏan (LIQ), tài sản cố định hữu hình (TANG) Ba nhân tố lại như: tốc độ tăng trưởng (GROW), thuế thu nhập DN (TAX), đặc điểm riêng sản phẩm (UNI) khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình nghiên cứu, nghĩa không tác động đến cấu trúc vốn DN ngành thép Việt Nam -4- ABSTRACT In this paper the authors consider factors that affect the capital structure of the steel companies in Vietnam Thereby offering solutions to help to use the capital structure more efficient Data were collected from the financial statements of 20 companies Vietnam steel industry is listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange during the period of 2009, 2010, 2011, 2012, and 2013 to study Thesis using regression models econometric study of the factors affecting capital structure The dependent variable is financial leverage Six independent variables are firm size (SIZE), of low liquidity (LIQ), growth (GROW), corporate income tax (TAX), tangible fixed assets (TANG), characterized Own products (UNI) Research results show that 73.88% change of the dependent variable is due to the independent variable Regression analysis shows that there are three factors affecting the steel industry is capital structure: scale enterprises (SIZE), of low liquidity (LIQ), tangible fixed assets (TANG) The three remaining factors such as growth (GROW) corporate income tax (TAX), specific characteristics of the product (UNI) no statistical significance in the study model, meaning no impact capital structure of the steel companies in Vietnam -5- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT NỘI DUNG iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH xi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Nguồn liệu nghiên cứu 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Một số nghiên cứu trước 1.5.1 Nghiên cứu giới 1.5.2 Nghiên cứu nước 1.6 Ý nghĩa khoa học 13 1.7 Bố cục luận văn 13 -6Kết luận chương 14 10 Md Faruk Hossain & Prof Dr Md Ayud Ali (2012), Impact of Frim Special Factors on Capital Structure Decision, An Empirical Study of Bangladeshi Companies 11 Sarbapriya Ray (2011), Industry specific determinants of corporate capital structure choice, Evidence from Iron & steel industry of India 12 Shinichi Nishioka, Naohiko Baba (2004), Dynamic Capital Structure of Japanese Firms, How far has the reduction of excess leverage progressed in Japan? Bank of Japan Woring Paper Series 13 Myers, Stewart C and Majluf, Nicholas S (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have, Journal of Financial Economic, Vol.13, pp 187-221 14 Carlos Alberto Correa, Leonardo Fernando Cruz Basso, Wilson Toshiro Nakamura (2005), What Determines The Capital Structure Of The Largest Brazilian Firms? An Empirical Analysis Using Panel Data 15 Michael C Jensen and Willam H.Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure 16 Byoun, S (2008) How and when firms adjust their capital structures toward targets? Jornal of Finance,63,3069-3098 17 Chen, J.J (2004) Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, Journal of Bussiness Research, 57, 1341-1351 18 Shun-Yu Chen, Li-Ju Chen (2011), Capital structure determinants, An empirical study in Taiwan 19 Amarjit Gill, Naham Biger, Chenping Pai and Smita Bhutani (2009), The Determinants of Capital Structure in the Service Industry, Evidence from United State 20 Almas Heshmati (2001), The Dynamics of Capital Structure: Evidence from Swedish Micro and Small Firms, Research in Banking and Finance, Volume 2, pages 199-241 21 Mahvish Sabir, Qaisar Ali Malik (2011) Determinants of Capital Structure, A study of Oil and Gas Sector of Paskistan Các trang Web: 22 http://www.cophieu68.vn 23 http://www.saga.vn/cau-truc-von-di-tim-con-so-toi-uu-cho-doanhnghiep~34553 24 http://www.academia.edu/11154322/Quyet-dinh-cau-truc-von-trong-thuc-tien PHỤ LỤC DANH SÁCH 20 CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHÓAN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT MÃ CK TÊN CÔNG TY BVG CTY CP BẮC VIỆT DNY CTY CP THÉP DANA-Ý DTL CTY CP ĐẠI THIÊN LỘC HLA CTY CP HỮU LIÊN Á CHÂU HMC HSG CTY CP TẬP ĐÒAN HOA SEN KKC CTY CP SX VÀ KD KIM KHÍ KMT CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG POM CTY CP THÉP POMINA 10 SMC CTY CP ĐT TM SMC 11 SSM CTY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM 12 TLH CTY CP TẬP ĐÒAN THÉP TIẾN LÊN 13 VGS CTY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG.PIPE 14 VIS CTY CP THÉP VIỆT Ý CTY CP KIM KHÍ TPHCM 15 HPG CTY CP TẬP ĐÒAN HÒA PHÁT 16 MHL CTY CP MINH HỮU LIÊN 17 NKG CTY CP THÉP NAM KIM 18 NVC CTY CP NAM VANG 19 SHI CTY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ 20 VNE TỔNG CTY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM PHỤ LỤC BẢNG DỮ LIỆU CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP NGHIÊN CỨU Mã CP BVG DNY DTL HLA HMC HSG KKC KMT POM SMC SSM TLH VGS VIS HPG MHL NKG NVC LEV 0.5029247 0.7682455 0.0208114 0.1029080 0.1601346 0.4646885 0.0163259 0.0110998 0.4860218 0.1123772 0.0012074 0.0002289 0.1336065 1.2466695 0.1118101 0.0052415 0.1773103 0.0229253 SIZE 5.4616831 5.6575272 6.1684226 6.1774678 5.9658313 6.5039761 5.2779918 5.4226719 6.7784780 6.1939934 5.2574881 6.2008806 6.0526904 6.1753721 7.0104373 4.7589270 5.9467131 6.1064591 LIQ GROW 1.1613967 -0.5566667 1.0436525 37.4736842 1.7040008 0.0684843 1.0359209 0.2388145 1.1037351 -0.4746454 1.0031186 2.0652312 1.6796173 0.1214491 1.3772740 -0.6167601 1.4039697 2.1181830 1.0396751 0.9186158 1.4719952 8.5364583 1.6862603 121.1772152 1.5092658 -0.1554835 1.3234698 0.5784429 1.1657850 -0.1209492 1.5674558 4.1679790 1.0940586 21.6692913 1.0375471 1.9222409 TAX 0.1106127 0.0102726 0.0236083 0.2678505 0.0885041 0.0548531 0.1741934 0.2479723 0.1597719 0.1290857 0.0875712 0.2055288 0.0695022 0.1325600 0.1663573 0.2084118 0.0320278 0.0234158 TANG 0.2906175 0.6723030 0.0885634 0.0150025 0.2754877 0.4765207 0.0731756 0.1641791 0.3113004 0.1310338 0.0662610 0.1013607 0.2359913 0.0927902 0.2992522 0.1846103 0.1442618 0.0675573 UNI 0.8883564 0.8253808 0.8621288 0.9021744 0.9740090 0.7281660 0.9598738 0.9589197 0.8123540 0.9732348 0.7843889 0.8883007 0.9024713 0.8443521 0.7567467 0.8642749 0.9063702 0.9727040 YEAR 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 SHI VNE BVG DNY DTL HLA HMC HSG KKC KMT POM SMC SSM TLH VGS VIS HPG MHL NKG NVC SHI VNE BVG DNY DTL 0.3989792 2.1909497 0.6492171 0.5165944 0.0141356 0.2424723 0.2358911 0.3244553 0.0094259 0.0194648 0.2790886 0.1291314 0.0005892 0.0197881 0.0505771 0.0090884 0.3212527 0.0031634 0.2269671 0.0002742 0.3869501 1.1423806 0.4732337 1.0431667 0.1124351 5.8816186 6.2927827 5.6688926 5.8863260 6.2938014 6.3390478 6.0358346 6.6707671 5.2430728 5.5651491 6.8844735 6.3917535 5.2707114 6.2488368 6.0422280 6.2195465 7.1732929 4.9928361 6.2123837 6.1065227 6.0457899 6.2600036 5.6733002 6.1922962 6.2574381 1.0898623 1.9820357 0.1104573 0.7771342 1.3604597 1.0910746 1.0521616 0.9199387 1.8285705 1.1626793 1.3997306 1.1281712 1.8098071 1.5034931 1.3029283 1.2467388 1.2818573 1.7238995 1.1588539 1.0443921 1.5307298 2.9513719 1.0034386 0.8748349 1.2954239 0.2692717 0.0000352 65.8421053 0.8604651 1.0181247 -0.0477341 0.9175697 -0.0628099 -0.7033125 0.2938719 -0.3412340 -0.2180790 -0.1878755 -0.0772206 2.2054741 0.4760392 0.5544326 -0.4240731 -0.2368878 -0.6851501 2.5141351 1.0583023 0.1980345 0.3925469 0.0243017 0.2106370 0.1548661 0.4093137 0.0020033 0.0959228 0.3380726 0.1264368 0.2881554 0.2500149 0.2376836 0.0340712 0.1580170 0.2681604 0.2216148 0.1203087 0.2398218 0.1331412 0.2971064 0.1904101 0.0482642 0.2606153 0.3127290 0.0863378 0.1344399 0.0843192 0.2870254 0.3009634 0.3215538 0.7363780 0.1898594 0.1624951 0.1451356 0.5117380 0.0645377 0.1027692 0.2373996 0.1160900 0.0667510 0.1110022 0.1679766 0.0732320 0.3088955 0.1009719 0.1678635 0.0749357 0.2409066 0.3390579 0.3535242 0.5250054 0.3128400 0.8475469 0.8676482 0.9301560 0.8283986 0.8025781 0.8919131 0.9701139 0.8359291 0.8981790 0.6183950 0.8790516 0.9638952 0.9014916 0.9132509 0.9499273 0.9245604 0.8276671 0.9267681 0.8998255 0.9420081 0.8251089 0.7877977 0.9207630 0.8834231 0.8168203 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 HLA HMC HSG KKC KMT POM SMC SSM TLH VGS VIS HPG MHL NKG 0.3509714 0.1853850 0.4793296 0.0013652 0.0197186 0.5409499 0.0767432 0.0006398 0.0117206 0.0534193 0.0020129 0.3931161 0.0020233 0.4969472 6.4353879 6.0787281 6.7822273 5.1833154 5.5665989 6.9381921 6.3757115 5.1787928 6.1762444 6.0544939 6.1200647 7.2436502 4.9043963 6.2878064 1.0169539 1.1304978 0.9849405 1.9908389 1.1974325 1.1557025 1.1656901 1.7950739 1.5337419 1.1056901 1.3823773 1.4271475 2.0195968 0.9179202 0.4357714 0.2511941 0.9849405 1.9908389 1.1974325 0.0707397 0.3035741 -0.3773956 -0.0131896 0.1985309 0.1856218 0.2512646 0.0447506 0.0055455 NVC SHI 0.0043103 6.0278163 1.0283658 0.3642043 6.1664807 0.9669785 -0.0690581 0.3475285 VNE BVG DNY DTL HLA HMC HSG 1.0539247 0.9805055 1.1812231 0.2689884 0.2881571 0.1377998 0.3694456 0.7403571 -0.2802800 0.1688571 -0.1383538 0.1869809 -0.3193272 -0.0279579 6.2837554 5.6790170 6.1997541 6.2815733 6.3820300 6.0163270 6.7267887 1.9082254 0.8846829 0.7432184 1.2954239 1.0223569 1.1595807 1.0425198 2.2677521 0.2006138 0.0689300 0.1754462 0.2428941 0.0585515 0.2428941 0.3195321 0.3051568 0.3967972 0.2299377 0.1696983 0.3823351 0.1651297 0.0666411 0.4579327 1.8991052 0.0820222 0.1898523 0.0894966 0.2162054 0.1380207 0.1249164 0.1224022 0.1276387 0.4486741 0.0500144 0.1302691 0.4055769 0.1075553 0.1439021 0.1139758 0.1541860 0.0793779 0.3378051 0.0871624 0.3482694 0.9216253 0.9718534 0.8721615 0.8911341 0.9435343 0.8991368 0.9648928 0.9090949 0.9027642 0.9645094 0.9340983 0.8390768 0.9352948 0.9198885 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 0.0835768 0.9321484 2011 0.2828715 0.8651851 2011 0.4188752 0.3652491 0.6206285 0.4424663 0.2250526 0.1428841 0.4795169 0.7442884 0.9207630 0.9347118 0.7513339 0.9405144 0.9676435 0.8639874 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 KKC KMT OM SMC SSM TLH VGS 0.3509714 0.0182104 0.5656950 0.2485195 0.3869501 0.0020325 0.0061379 5.3269970 5.4101325 6.9447521 6.3304722 5.1654728 6.2039517 6.1044902 1.4989667 1.2946777 1.0333962 1.2254138 1.8036227 1.4563132 1.0054777 0.2222566 0.0870585 -0.0206281 0.0026737 0.5816671 -0.0476170 0.0764768 VIS HPG MHL 0.0020129 6.4492664 0.9182072 0.3804755 7.2791138 1.3883151 0.2675147 5.1951466 1.1902766 -0.0104922 -0.0574194 0.1974971 NKG NVC SHI 2.2314433 6.3571251 0.8946464 0.0229253 5.9412385 0.9156066 0.4622486 6.2079708 1.0397421 0.1336473 -0.5250608 0.0956747 VNE 0.7689124 6.2577506 1.4100514 0.1837420 BVG DNY DTL HLA HMC HSG KKC KMT 2.6454236 1.7959098 0.3578541 0.0124653 0.1171938 0.3584624 0.1124351 0.0141082 5.6299129 0.0000000 6.3577133 6.2438592 6.0146453 6.8883190 5.3147349 5.3687683 1.5602712 1.0374211 1.0539999 1.0139209 1.1616399 0.9887761 1.6096072 1.3583292 -0.6441602 1.0700613 0.2809897 -0.2058744 -0.2814716 0.2050894 0.0828299 0.0521787 0.1756487 0.2310934 0.6904006 0.2310934 0.7473396 0.1991439 0.0433004 0.0048047 0.1840257 0.4429319 0.0003330 0.0000234 0.3792032 0.1826062 0.0126566 0.2543212 0.0068747 0.0059347 0.2554331 0.1718629 0.2517285 0.2397392 0.0462833 0.1963223 0.4156766 0.1405194 0.1358410 0.1323519 0.1786583 0.9443542 0.9671183 0.9602702 0.9726733 0.9188816 0.9554031 0.9721265 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 0.3369345 0.9347277 2012 0.3684885 0.8523061 2012 0.2027653 0.9286994 2012 0.4529758 0.9597872 2012 0.0796954 0.9978684 2012 0.2762261 0.8781923 2012 0.5090328 0.7356316 2012 0.4016774 0.4883399 0.4106766 0.1032543 0.1441520 0.3942100 0.0440624 0.2075685 0.8488518 0.9490883 0.8215866 1.0198171 0.9558368 0.8576918 0.9255312 0.9639524 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 POM SMC SSM TLH VGS 0.5352511 0.2691304 0.2424723 0.0002037 0.0819343 6.8747278 6.4868515 5.2182781 6.2969217 6.0317945 1.0361322 1.0697911 1.7309568 1.4083794 1.0662415 -0.1580347 0.0766880 0.4751888 0.0821593 -0.2242815 VIS HPG MHL 0.3196222 6.4097266 0.9110154 0.2470332 7.3631676 1.1130798 0.2418191 5.2253119 1.2285052 -0.1180999 0.1252427 0.3503281 NKG NVC SHI VNE 1.7566823 0.2790886 0.4095495 0.2100946 0.5931558 -0.6788871 -0.1509915 0.3737258 6.3661202 5.8296697 6.1534453 6.2965162 0.9138114 0.7165343 1.0578103 0.9910574 0.0030884 0.2397392 0.2682824 0.1363042 0.1126770 0.0030683 0.1838524 0.6316681 0.0006755 0.0060508 0.6122469 0.2506287 0.4467880 0.1221963 0.1268950 0.1926826 0.2233493 0.9648518 0.9717106 0.8849323 0.9801709 0.9539520 2013 2013 2013 2013 2013 0.3207260 0.9333212 2013 0.3981184 0.8265712 2013 0.1613502 0.9311548 2013 0.4391387 0.0852822 0.2426633 0.4549991 0.9352449 1.0639627 0.8566886 0.7875734 2013 2013 2013 2013 PHỤ LỤC CÁC THAM SỐ CỦA MƠ HÌNH HỒI QUI Bảng Đòn bẩy tài LEV 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles 0002163 0009236 0020279 0195917 2421457 435899 1.011836 1.501676 2.438434 Smallest 0002037 0002289 0002742 0005892 Largest 1.79591 2.19095 2.231443 2.645424 Obs Sum of Wgt Mean Std Dev 100 100 3612789 5024763 Variance Skewness Kurtosis 2524825 2.518389 9.814322 Bảng Quy mô doanh nghiệp SIZE 1% 5% 10% 25% Percentiles 2.379463 5.172133 5.234192 5.671096 50% 6.171897 75% 90% 95% 99% 6.348087 6.828478 6.977595 7.321141 Smallest 4.758927 4.904397 4.992836 Largest 7.173293 7.24365 7.279114 7.363168 Obs Sum of Wgt 100 100 Mean Std Dev 6.015992 8192385 Variance Skewness Kurtosis 6711518 -3.954824 30.25583 Bảng Tính khoản LIQ 1% 5% 10% 25% Percentiles 4134958 8797589 9167634 1.034659 50% 1.160489 75% 90% 95% 99% 1.418599 1.727428 1.868398 2.485484 Smallest 1104573 7165343 7432184 7771342 Largest 1.982036 1.990839 2.019597 2.951372 Obs Sum of Wgt 100 100 Mean Std Dev 1.250152 3617806 Variance Skewness Kurtosis 1308852 1.140805 7.305907 Bảng Tốc độ tăng trưởng GROW 1% 5% 10% 25% Percentiles -.6942313 -.5867134 -.3593148 -.0976602 50% 1233459 75% 90% 95% 99% 5152359 2.028035 6.352218 93.50966 Smallest -.7033125 -.6851501 -.6788871 -.6441602 Largest 21.66929 37.47368 65.8421 121.1772 Obs Sum of Wgt 100 100 Mean Std Dev 2.811356 14.29723 Variance Skewness Kurtosis 204.4107 6.792657 52.17143 Bảng Thuế Thu nhập doanh nghiệp TAX 1% 5% 10% 25% Percentiles -2.083429 -.0087307 0010134 0692161 50% 1707806 75% 90% 95% 99% 2489936 3586379 4504323 7188701 Smallest -2.267752 -1.899105 -.1826062 -.0666411 Largest 6122469 6316681 6904006 7473396 Obs Sum of Wgt 100 100 Mean Std Dev .1366792 3550482 Variance Skewness Kurtosis 1260592 -4.899389 32.74962 Bảng Tài sản cố định hữu hình TANG 1% 5% 10% 25% Percentiles 0295324 0653993 0740838 1150329 50% 1945025 75% 90% 95% 99% 3508968 4539874 5103854 7043405 Smallest 0150025 0440624 0462833 0500144 Largest 5250054 6206285 672303 736378 Obs Sum of Wgt 100 100 Mean Std Dev .2430701 1571838 Variance Skewness Kurtosis 0247067 8018737 2.999044 Bảng Đặc điểm sản phẩm UNI 1% 5% 10% 25% Percentiles 6732805 7540403 8074661 8571902 50% 9160663 75% 90% 95% 99% 9546776 971782 9736219 1.04189 Smallest 618395 728166 7356316 7442884 Obs Sum of Wgt Largest 9801709 9978684 1.019817 1.063963 100 100 Mean Std Dev .8985759 0717105 Variance Skewness Kurtosis 0051424 -.970243 4.498737 Kiểm tra đa cộng tuyến Bảng Hệ số tương quan biến độc lập cor lev size liq grow tax tang uni (obs=100) lev size liq grow tax tang uni lev size liq grow tax tang uni 1.0000 -0.1115 -0.0283 -0.0229 -0.1406 0.5522 -0.1532 1.0000 -0.1610 -0.0250 -0.1405 0.1599 -0.1743 1.0000 -0.0542 0.0168 -0.3194 -0.2259 1.0000 0.0354 0.0050 -0.0387 1.0000 -0.1065 0.1324 1.0000 -0.3914 1.0000 Bảng Kết hồi quy reg lev size liq grow tax tang uni Source SS df MS Model Residual 9.71860355 15.2771613 93 1.61976726 164270551 Total 24.9957648 99 252482473 lev size liq grow tax tang uni _cons Coef -.1112236 2721179 -.0003733 -.1624374 2.198427 1.004818 -.723815 Std.Err t 052013 1325328 0028653 1168144 3168436 6906947 8682073 -2.14 2.05 -0.13 -1.39 6.94 1.45 -0.83 Number of obs = F( 6, 93) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>ItI 100 = 9.86 = 0.0000 = 0.7388 = 0.7194 = 4053 [95% Conf.Interval] 0.035 0.043 0.897 0.168 0.000 0.149 0.407 -.2145112 008934 -.0060633 -.3944077 1.569239 -.3667652 -2.447903 -.007936 5353018 0053166 0695328 2.827616 2.376401 1.000273 Kiểm định Hausman Test: Ho: difference in coeffi cients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 25.25 Prob>chi2 = 0.0003 (V_b-V_B is not positive definite) Với p-value 0.0003 nhỏ 0.05 mơ hình phù hợp fixed effect LEV Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] SIZE 2.582161 1.02966 2.51 0.018 4729985 4.691323 LIQ 1.705542 3872485 4.40 0.000 912299 2.498784 -.0428793 2143777 -0.20 0.843 -.4820121 3962535 GRO W TAX 0696213 1380363 0.50 0.618 -.2131332 3523759 TANG 2.735802 1.245202 2.20 0.036 9970789 2.197509 0.45 0.654 -3.504315 5.498473 UNI 1851208 5.286484 -19.25164 7.189724 -2.68 0.012 -33.97913 -4.524161 _cons Mơ hình fixed effect: LEV Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] SIZE 2.582161 1.02966 2.51 0.018 4729985 4.691323 LIQ 1.705542 3872485 4.40 0.000 912299 2.498784 -.0428793 2143777 -0.20 0.843 -.4820121 3962535 GRO W TAX 0696213 1380363 TANG 2.735802 1.245202 0.50 0.618 -.2131332 3523759 2.20 0.036 UNI 9970789 2.197509 0.45 0.654 -3.504315 5.498473 1851208 5.286484 -19.25164 7.189724 -2.68 0.012 -33.97913 -4.524161 _cons Tác giả tiến hành chạy mơ hình random effect sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình fixed effect hay random effect để phân tích Mơ hình random effect LEV SIZE Coef Std Err z P>|z| -.1387124 1666794 [95% Conf Interval] -0.83 0.405 -.4653981 1879733 1.111399 LIQ 5580546 2823239 1.98 0.048 0047099 GRO 0212464 1384256 0.15 0.878 -.2500627 2925555 W -.2044854 1266578 -1.61 0.106 -.4527301 0437593 4.880278 TAX 3.571624 6676925 5.35 0.000 2.262971 TANG 2.863817 1.468476 1.95 0.051 -.0143441 5.741978 UNI -2.970141 2.066358 -1.44 0.151 -7.020128 1.079846 ... dựng cấu trúc vốn phù hợp với DN, ta phải xác định nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Đã có nhiều nghiên cứu cấu trúc vốn nhiều ngành nghề khác nhau, kết cho thấy cấu trúc vốn ngành bị tác động nhân. .. Chuyên ngành MSHV : Kế toán : 1341850036 I-Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Doanh nghiệp ngành thép Việt Nam II-Nhiệm vụ nội dung: - Thực nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc. .. VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THÉP VIỆT NAM 15 2.1 Cơ sở lý luận cấu trúc vốn 15 2.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn theo ngành 15 2.1.2 Ý nghĩa cấu trúc vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép việt nam , Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay