Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam giai đoạn 2010 2014

114 12 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VÕ THỊ NHƯ LỆ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VÕ THỊ NHƯ LỆ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn“Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệpniêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 01 năm 2016 Tác giả VÕ THỊ NHƯ LỆ ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Hà tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện Tp HCM, tháng 01 năm 2016 Tác giả VÕ THỊ NHƯ LỆ TÓM TẮT ất lượngbáo cáo tài (BCTC) chất lượng Trong nghiên cứu này, mục têu tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC đánh giá thực trạng chất lượng BCTC xác định têu đo lường chất lượng BCTC DN TP HCM.Từ kết nghiên cứu, đề xuất định hướng số kiến nghị giúp doanh nghiệp hồn thiện chất lượng BCTC đơn vị Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2014?”,“Mức độ ảnh hưởng yếu tố nào?”và “Những giải pháp cần áp dụng để nâng cao chất lượng báo cáo tài chính?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo Chất lượng TTKT trình bày BCTC Công ty niêm yết ta vào hệ số Beta chuẩn hóa Theo đó, nhân tố có trọng số Beta chuẩn hóa lớn có nghĩa nhân tố ảnh hưởng mạnh đến biến phụ thuộc Trong nhân tố ảnh hưởng Chất lượng BCTC Cơng ty niêm yết nhân tố nhà quản trị ảnh hưởng mạnh với Beta = 0,382; nhân tố thuế ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0.214; nhân tố Lợi ích chi phí nhằm tăng giá trị cơng ty ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0.197; nhân tố tếp theo Gia tăng giá trị công ty ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0.195; nhân tố Trách nhiệm nhân viên kế toán ảnh hưởng thứ năm với hệ số Beta = 0,139; nhân tố Rủi ro việc kiểm tốn BCTC cơng ty kiểm tốn Cơng ty niêm yết ảnh hưởng thấp với hệ số Beta = 0,131 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tếp đến nhân tố nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài Tuy nhiên, nghiên cứu nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tnh tổng quát cao đề tài ABSTRACT Informaton stock market is very diverse and rich Communication is the key, sensitive and powerful influence on the behavior of all market partcipants Informaton will reflect the financial position, the nature of the business, through which investors can identfy, analyze and invest eficiently Therefore, to ensure stock market actvity in a transparent, publicly, the informaton provided by the companies must implement openly and transparently The principle of openness was understood as providing adequate informaton, honest and timely In fact, the quality of financial statements (FS) of the listed companies are being overlooked Investors have not received adequate informaton about the businesses that they give money to invest The disclosure of informaton, especially accountng informaton provided in the form of financial reporting is mandatory obligatons they have to publish truthful and complete and timely To maintain a system of eficient capital markets, it is essental to have high-quality financial reportng A capital market has high liquidity requirement and adequate availability of transparent informaton to all those involved can make decisions when they allocate capital Therefore, in the context of developing fledgling Vietnam stock market today, demand complete information so companies issuing financial statements an increasingly urgent and practcal The study of factors that afect the quality of financial reportng to help organizatons, the operator can see the impact this could have prescribed suitable and feasible In this study, the author's aim is to study the factors that afect the quality of financial reportng as well as assessing the current situaton of the quality of financial reportng identfied certain indicators measuring the quality of the businesses in the city FS HCM From the findings, propose recommendations oriented some help companies to improve the quality of financial reportng units This study will answer the queston: "What factors affect the quality of financial statements of companies listed on stock exchanges Vietnam period 20102014?", "The degree of influence these elements look like? "and" what measures need to be adopted to improve the quality of a financial statement? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initally formed TTKT quality scales on the financial statements presented by the Company to list Listed us based on standardized beta Accordingly, the weighted factors Beta greater standardization means that factor as strong influence to the dependent variable Factors Afectng Quality of the financial statements, the listed company executves factors most influence with Beta = 0.382; Factors afectng taxaton strong second with beta = 0214; The benefit cost factor to increase company value impacted third beta = 0197; The next factor Increasing company value influence fourth beta = 0195; Responsibility factor of influence bookkeeper Thursday with beta = 0.139; Risk factors in the company's audited financial statement audit of listed company with the lowest impact beta = 0.131 From the results of the study, the authors have proposed a number of measures have a direct impact to the factors to improve the quality of financial reportng However, this study is limited in time, small sample size limits the overall height of the subject vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xiii DANH MỤC PHỤ LỤC xiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý hình thành đề tài Mục têu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2Đề tài nghiên cứu nước 11 1.3Nhận xét cơng trình nghiên cứu 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN 15 2.1 Các khái niệm 15 2.1.1 Khái niệm báo cáo tài 15 2.1.2 Chất lượng báo cáo tài 15 2.1.3 Đặc điểm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết 16 2.2 Các mơ hình lý thuyết báo cáo tài 19 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán 23 2.3.1 Yếu tố Nhà quản trị công ty 23 2.3.2 Yếu tố Lợi ích chi phí lập BCTC 23 2.3.3 Yếu tố Trình độ nhân viên kế toán 24 2.3.4 Yếu tố Thuế 24 2.3.5 Yếu tố Mục têu lập BCTC 25 2.3.6 Yếu tố Rủi ro kiểm tốn BCTC cơng ty kiểm tốn cơng ty niêm yết 25 2.4 Mơ hình nghiên cứu 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHUƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 29 3.2 Thiết kế nghiên cứu 29 3.3 Mẫu nghiên cứu 30 3.3.1Phương pháp chọn mẫu 30 3.3.2Kích thước mẫu khảo sát 30 3.4 Phương pháp thu thập liệu 31 3.4.1Công cụ thu thập liệu 31 3.4.2Phân tch xử lý liệu 31 3.5 Xây dựng thang đo 31 3.6 Các giả thuyết nghiên cứu cần kiểm định 35 3.7 Mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Phân tích đánh giá độ tn cậy thang đo 38 4.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha 38 4.1.1.1 Kiểm định hệ số tn cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Nhà quản trị công ty” .39 - Thực hoạt động cách có kỷ cương, có đạo đức, có tính kinh tế, hiệu thích hợp - Thực trách nhiệm - Tuân thủ theo luật pháp hành nguyên tắc, quy định - Bảo vệ nguồn lực chống thất thoát, sử dụng sai mục đích tổn thất STT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý CÂU HỎI NHÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Nhà quản trị cơng ty niêm yết có hiểu biết định lĩnh vực tài – kế tốn Nhà quản trị cơng ty niêm yết có khoảng thời gian gắn bó với cơng ty lâu dài Nhà quản trị công ty niêm yết xây dựng giá trị cốt lõi cho công ty Nhà quản trị cơng ty niêm yết có làm kế hoạch tài ngắn hạn Nhà quản trị cơng ty niêm yết có làm kế hoạch tài trung dài hạn 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 LƠI ÍCH CHI PHÍ NHẰM TĂNG GIÁ TRỊ CƠNG TY Chi phí lợi ích lập BCTC cơng ty niêm yết phụ thuộc vào sách kế tốn Bộ tài Chi phí lợi ích lập BCTC công ty niêm yết phụ thuộc vào quy trình kế tốn cơng ty Chi phí lập BCTC công ty niêm yết thường cân nhắc mối quan hệ với lợi nhuận đạt cơng ty TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN KẾ TỐN 10 11 12 Nhân viên kế tốn có am hiểu tình hình kinh doanh, tài cơng ty Nhân viên kế tốn có kỹ lập trình bày BCTC Nhân viên kế tốn tn thủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp kế toán (trung thực, liêm khiết, mậtcập thơng có xun ý thứcvềchấp hànhđổi pháp Nhân viên kế toánbảo nhậttin thường thay củaluật) chuẩn mực, chế độ kế toán quy định pháp luật có liên quan THUẾ 15 Các khoản mục liên quan tới thuế trình bày BCTC công ty niêm yết tuân thủ theo sách thuế Các khoản mục liên quan tới thuế trình bày BCTC công ty niêm yết lập theo mục đích nhà quản trị Các cơng ty niêm yết có xu hướng tối thiểu hóa số thuế phải nộp 16 GIA TĂNG GIÁ TRỊ CÔNG TY Thúc đẩy giá cổ phiếu để phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gia tăng lợi nhuận thu hút nhiều vốn đầu tư Hỗ trợ cho việc vay vốn công ty niêm yết RỦI RO KIỂM TỐN BCTC CỦA CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN VỚI CƠNG TY NIÊM YẾT Kiểm tốn viên kiểm tốn BCTC cơng ty niêm yết nhiều năm liên tiếp làm tăng rủi ro kiểm toán BCTC Kiểm tốn viên kiểm tốn BCTC cơng ty niêm yết thực kiểm toán theo yêu cầu nhà quản trị cơng ty Kiểm tốn viên kiểm tốn BCTC công ty niêm yết không phát hết sai sót việc lập trình bày BCTC CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TTKT trình bày BCTC cơng ty niêm yết tuân thủ tốt theo quy định kế toán hành Chất lượng BCTC kiểm toán cơng ty niêm yết tốt TTKT trình bày BCTC công ty niêm yết đáp ứng tốt nhu cầu định người sử dụng thông tin BCTC công bố hạn, BCTC không sai sót sau cơng bố 2 5 5 5 5 Phần II: Xin anh/chị vui lòng cho biết số thông tin cá nhân (Đánh dấu (X) vào ô thích hợp) Họ tên:………………………………………………………………….… SĐT: ………………… …… THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tnh Nam Nữ Trình độ chun mơn Trung cấp Cao Đẳng Đại học Trên đại học Dưới năm Từ 1- năm Từ 4- 10 năm Trên 10 năm Ban giám đốc Trưởng/phókhoa,phòng ban Điều dưỡng, tổ trưởng Nhân viên Thời gian làm việc Chức vụ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC ANH /CHỊ PHỤ LỤC 4.1 Cronbach's Alpha 718 Biến quan sát NQT1 NQT2 NQT3 NQT4 NQT5 Số biến Trung bình thang Phương sai thang Tương quan Cronbach Alpha đo loại biến đo loại biến biến tổng loại biến 14.61 4.741 498 662 14.61 4.545 584 626 14.53 4.721 538 646 14.53 5.103 458 679 14.78 5.297 320 733 PHỤ LỤC 4.2 Cronbach's Alpha 73 Biến quan sát LICP1 LICP2 LICP3 Số biến Trung bình thang Phương sai thang Tương quan Cronbach Alpha đo loại biến đo loại biến biến tổng loại biến 7.28 1.721 548 649 7.24 1.782 629 637 7.19 1.816 486 721 PHỤ LỤC 4.3 Cronbach's Alpha 807 Biến quan sát Số biến Trung bình thang Phương sai thang đo loại biến đo loại biến 11.49 4.601 11.43 4.182 11.50 4.230 11.19 4.603 TNKT1 TNKT2 TNKT3 TNKT4 Tương quan Cronbach Alpha biến tổng loại biến 574 781 688 726 680 730 554 791 PHỤ LỤC 4.4 Cronbach's Alpha 81 Biến quan sát TH1 TH2 TH3 Số biến Trung bình thang Phương sai thang Tương quan Cronbach Alpha đo loại biến đo loại biến biến tổng loại biến 7.33 2.616 614 785 7.30 2.191 730 664 7.20 2.260 641 761 PHỤ LỤC 4.5 Cronbach's Alpha 805 Biến quan sát GTGT1 GTGT2 GTGT3 Số biến Trung bình thang Phương sai thang đo loại biến đo loại biến 6.97 2.097 6.96 1.818 7.07 1.891 Tương quan Cronbach Alpha loại biến biến tổng 631 756 742 636 593 801 PHỤ LỤC 4.6 Cronbach's Alpha Số biến 863 Biến quan sát RRKT1 RRKT2 RRKT3 Trung bình thang Phương sai thang đo loại biến đo loại biến 6.90 2.760 6.70 2.692 6.92 3.262 Tương quan Cronbach Alpha loại biến biến tổng 814 739 753 799 665 874 PHỤ LỤC 4.7 Cronbach's Alpha 836 Số biến Biến quan Trung bình thang Phương sai thang sát đo loại biến đo loại biến CLBCTC1 CLBCTC2 CLBCTC3 CLBCTC4 10.82 10.92 11.02 10.95 Tương quan biến tổng 3.853 4.147 3.885 4.571 Cronbach Alpha loại biến 681 673 753 569 PHỤ LỤC 4.8 Hệ số KMO Mơ hình kiểm traBartlet Giá trị Chi-Square Bậc tự Sig (p – value) 805 1597.799 210 000 788 790 753 833 PHỤ LỤC 4.9 Nhân tố 10 Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau trích Tích lũy Tích lũy Phương phương Phương phương Tổng sai trích sai trích Tổng sai trích sai trích 5.980 28.475 28.475 5.980 28.475 28.475 2.434 11.590 40.065 2.434 11.590 40.065 1.957 9.317 49.382 1.957 9.317 49.382 1.383 6.588 55.970 1.383 6.588 55.970 1.250 5.952 61.923 1.250 5.952 61.923 1.114 5.303 67.225 1.114 5.303 67.225 807 3.844 71.069 738 3.513 74.582 691 3.289 77.871 627 2.985 80.856 Chỉ số sau xoay Tích lũy Phương phương Tổng sai trích sai trích 2.675 12.736 12.736 2.667 12.701 25.437 2.454 11.688 37.125 2.136 10.170 47.295 2.110 10.049 57.344 2.075 9.881 67.225 PHỤ LỤC 4.10 GTGT2 GTGT1 GTGT3 TNKT2 TNKT3 TNKT4 TNKT1 RRKT1 RRKT2 RRKT3 NQT2 NQT3 NQT1 NQT4 NQT5 LICP2 LICP1 LICP3 TH1 TH2 PHỤ LỤC 4.11 822 789 747 791 755 723 721 Component 912 899 827 791 727 724 693 646 787 760 726 837 826 682 Hệ số KMO 766 300.565 000 Giá trị Chi-Square Bậc tự Mơ hình kiểm traBartlet Sig (p – value) PHỤ LỤC 4.12 Hệ số KMO 840 588.844 21 Giá trị Chi-Square Bậc tự Sig (giá trị p – value) Kiểm tra mơ hình Bartlet 000 PHỤ LỤC 4.13 CLBCTC Pearson Correlation CLBCTC Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NQT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation LICP Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TH Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TNKT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation GTGT NQT Sig (2-tailed) N 184 735 LICP 735 ** 230 ** 000 002 184 184 184 184 184 184 ** ** ** ** 065 184 ** 454 000 000 184 184 ** ** 408 454 000 383 184 184 184 184 184 ** ** ** 032 295 364 347 000 000 000 662 184 184 184 184 184 ** 295 184 184 184 364 ** ** 291 ** 175 * 000 018 184 184 184 184 ** ** 100 510 000 000 000 184 184 184 184 ** ** ** ** 347 510 000 000 571 571 000 000 ** 414 000 000 414 408 000 000 602 602 000 ** ** 556 RRKT ** 000 ** 556 578 GTGT ** 000 184 578 556 TNKT ** 000 000 556 TH ** 291 338 000 176 184 184 184 ** 087 338 000 000 000 000 000 184 184 184 184 184 243 184 184 Pearson Correlation RRKT Sig (2-tailed) N ** 065 032 175 * 100 087 002 383 662 018 176 243 184 184 184 184 184 184 230 184 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC 4.14 Hệ số R - hiệu chỉnh a 859 738 729 a Biến độc lập: RRKT, LICP, TH, GTGT, TNKT, NQT b Biến phụ thuộc: CLBCTC Mơ hình Hệ sốR Hệ sốR Sai số chuẩn ước lượng 343 PHỤ LỤC 4.15 Tổng bình Bậc tự Trung bình F phương bình phương Hồi quy 58.546 9.758 83.146 Phần dư 20.772 177 117 79.318 183 Tổng a Biến phụ thuộc: CLBCTC b Biến độc lập: RRKT, LICP, TH, GTGT, TNKT, NQT Mô hình Sig .000 b PHỤ LỤC 4.16 Mơ hình (Constant) NQT LICP TH TNKT Hệ số chưa Hệ số chuẩn hóa chuẩn hóa tstat Sai số Beta Beta chuẩn -1.086 222 -4.888 471 064 382 7.371 211 048 197 4.417 192 042 214 4.570 135 046 139 2.929 Thống kê đa cộng tuyến Sig .000 000 000 000 004 Hệ số Tolerance 552 747 677 660 Hệ số VIF 1.812 1.338 1.477 1.514 GTGT 194 047 RRKT 105 031 a Dependent Variable: CLBCTC 195 131 4.103 3.353 000 001 654 966 1.529 1.035 PHỤ LỤC 4.17 Correlation CLBCT Coefficient C Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient NQT Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient LICP Sig (2-tailed) N Correlation Spear Coefficient man's TH Sig (2-tailed) rho N TNKT Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N CLBCTC NQT LICP * 647 ** 1.000 498 * TH TNKT GTGT RRKT ** 545 ** 507 ** 487 ** 196 000 000 000 000 000 008 184 184 184 184 184 184 184 ** 1.000 ** 016 000 184 184 369* 647 ** 498 000 184 545 ** 000 184 ** 507 000 184 336* * 000 184 * 357 * ** 336 ** 357 466 000 184 000 184 000 184 000 184 828 184 1.000 194 ** 293 ** 311** 064 184 008 184 000 184 000 184 387 184 194 ** 1.000 482 ** 256 ** 116 008 184 184 000 184 000 184 116 184 ** 1.000 ** 072 000 184 000 184 184 000 184 329 184 ** 293 482 280 ** 000 184 466* * 311 ** 256 ** 280** 1.000 088 000 184 000 184 000 184 000 184 000 184 184 233 184 196 ** 016 064 116 072 088 1.000 008 828 184 184 ** Correlaton is signifcant at the 0.01 level (2-tailed) .387 184 116 184 329 184 233 184 GTGT RRKT 000 184 * ** 369 487 184 PHỤ LỤC 4.18 Mô Sai số chuẩn Hệ số R - hiệu Hệ sốR Hệ sốR chỉnh hình ước lượng a 738 729 343 859 a Biến độc lập: RRKT, LICP, TH, GTGT, TNKT, NQT b Biến phụ thuộc: CLBCTC Durbin-Watson 2.027 PHỤ LỤC 4.19 Nhỏ Lớn Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị dự báo chuẩn hóa -4.878 2.601 000 1.000 184 Phần dư chuẩn hóa -3.245 2.572 000 983 184 N PHỤ LỤC 4.20 PHỤ LỤC 4.21 PHỤ LỤC 4.22 ... lượng đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010- 2014 nhằm góp phần nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm. .. phân tch yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010- 2014 (2) Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng báo cáo tài (3) Đưa... VÕ THỊ NHƯ LỆ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam giai đoạn 2010 2014 , Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam giai đoạn 2010 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay