Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tp HCM

129 9 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN QUANG HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN QUANG HOÀNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ THUỶ TIÊN CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Hồ Thủy Tiên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 12 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: PGS.TS Phan Đình Nguyên - Chủ tịch TS Trần Văn Tùng - Phản biện TS Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phản biện TS Phan Thị Hằng Nga - Ủy viên TS Hà Văn Dũng – Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Nguyên TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH TP HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Quang Hồng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1985 Nơi sinh: Kon Tum Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850020 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Tiến hành nghiên cứu tài liệu tham khảo từ nghiên cứu trước, áp dụng sở lý luận, định nghĩa mơ hình có, để nghiên cứu định lượng định tính để xác định mức độ tác động yếu tố tới công tác lập báo cáo dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM Kết luận văn hình tài liệu tham khảo cho nghiên cứu thực hành lập báo cáo dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/08/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 12/07/2016 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Hồ Thủy Tiên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Hồ Thủy Tiên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS.TS Phan Đình Nguyên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Tác giả TRẦN QUANG HOÀNG ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS HỒ THUỶ TIÊN tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Tơi gửi lời cám ơn tới Lãnh đạo toàn thể người lao động Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơng ích quận Phú Nhuận giúp đỡ nhiều thời gian làm luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Tác giả TRẦN QUANG HỒNG TĨM TẮT Dự tốn ngân sách công cụ quản lý cần thiết cho doanh nghiệp nay, thông qua công cụ quản lý này, nhà quản trị dự đốn tình hình hoạt động doanh nghiệp tương lai, nhằm định hướng doanh nghiệp phát triển theo mục tiêu đề Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng tới công tác lập báo cáo dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM.Nâng cao trình độ hiểu biết, tính tự nguyện nộp thuế giúp nhà quản lý nhận thức nghĩa vụ nộp thuế Góp phần nâng cao khả thu thuế cho ngân sách địa phương Kết nghiên cứu phương trình hồi quy, nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự tốn ngân sách nhân tố nhận thức yêu cầu nhà quản lý ảnh hưởng mạnh đến cơng tác dự tốn ngân sách với Beta = 0,514; nhân tố Kế hoạch chiến lược ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0.23; nhân tố trình độ lực lập dự tốn ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0.168; nhân tố sở vật chất ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0.117; nhân tố quy trình dự toán ảnh hưởng thứ năm với hệ số Beta = 0.052 nhân tố cơng tác kế tốn ảnh hưởng thấp với hệ số Beta = 0,033ảnh hưởng tới cơng tác lập báo cáo dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM theo mơ hình: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 Hoặc: Y = β1KHCL + β2NTYCNQL + β3TĐNLLDT + β4CSVC + β5 CTKT + β6 QTDT + ε Tiến hành nghiên cứu tài liệu tham khảo từ nghiên cứu trước, áp dụng sở lý luận, định nghĩa mô hình có, để nghiên cứu định lượng định tính để xác định mức độ tác động yếu tố tới cơng tác lập báo cáo dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM Kết luận văn hình tài liệu tham khảo cho nghiên cứu thực hành lập báo cáo dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP.HCM ABSTRACT Budgeting is essential management tool for businesses today, through this management tool, administrators predict the operations of the business in the future, to make the enterprise developed according to the objectives set out The objective of this thesis research aims to identify the factors that influence the formulation of the draft budget report in the state-owned enterprises in HCM City To raise the level of knowledge, voluntary taxpayer help managers in cognitive obliged to pay taxes Contributing to improve tax collection for local budgets Research results in the regression equation, the factors affecting the work of the budget estimates, the cognitive factors and requirements of the most influential management to budgeting work with Beta = 0.514 ; Strategic planning factors strongly influence second with beta = 0:23; qualifications factor estimation third influence beta = 0168; The next factor affecting facility Wednesday with beta = 0117; Factors afecting the estimates process Thursday with beta = 0052, and factors affecting the accounting work with the lowest beta = 0.033 formulation affect budget estimates reported in the SOEs water in HCM City in the model: Y = β0 + + β3X3 β2X2 β1X1 + + + β5X5 + β6X6 β4X4 Or: Y = β1KHCL + + β4CSVC β3TDNLLDT β2NTYCNQL + + β5 + β6 QTDT + ε CTKT Conduct research references from previous studies, applying the rationale, definitions and existing models, to study the quantitative and qualitative to determine the level of impact factors to the the preparation of budget estimates reported in the state-owned enterprises in HCM City The results of this thesis will form a reference for the study and practice of reporting the draft budget at the state- owned enterprises in HCM City MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý hình thành đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2 Đề tài nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN 11 2.1 Tổng quan doanh nghiệp nhà nước 11 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước 11 2.1.2 Vai trò, vị trí doanh nghiệp nhà nước Việt Nam 12 2.2 Tổng quan dự toán ngân sách 14 2.2.1 Khái niệm dự toán ngân sách 14 21 412 1.331 90.148 22 394 1.270 91.418 23 362 1.166 92.584 24 331 1.066 93.650 25 323 1.043 94.694 26 315 1.016 95.710 27 291 939 96.650 28 284 916 97.566 29 271 874 98.440 30 258 834 99.273 31 225 727 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NTNCNQL2 710 NTNCNQL5 701 NTNCNQL3 644 NTNCNQL1 638 NTNCNQL4 602 CSVC3 594 TĐNLLDT4 589 KHCL3 582 KHCL4 577 QTDT2 576 CSVC2 557 TĐNLLDT3 550 CSVC1 525 TĐNLLDT1 521 QTDT1 521 QTDT5 517 TĐNLLDT2 508 KHCL1 CTKT5 CTKT2 CTKT4 CTKT1 503 KHCL2 CTKT3 -.531 -.525 -.519 CSNN2 CSNN3 CSNN1 CSNN4 CSVC4 507 -.539 QTDT4 QTDT3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted NTNCNQL3 NTNCNQL4 NTNCNQL5 NTNCNQL2 NTNCNQL1 CSVC4 CSVC2 CSVC3 CSVC1 TĐNLLDT2 TĐNLLDT1 TĐNLLDT3 TĐNLLDT4 CTKT2 CTKT4 CTKT5 CTKT3 CTKT1 KHCL2 KHCL1 KHCL4 KHCL3 CSNN2 CSNN3 CSNN1 CSNN4 755 700 656 624 579 770 721 720 665 757 727 723 641 Component 843 824 660 785 765 756 735 576 511 844 803 768 676 763 QTDT5 QTDT4 QTDT2 QTDT1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 517 435 437 325 403 026 290 -.072 -.190 374 -.634 302 564 090 -.169 224 -.266 425 -.181 795 068 130 -.769 058 477 341 102 -.182 -.107 135 629 141 -.330 056 -.665 -.684 -.089 400 250 -.026 -.171 522 -.451 326 -.198 040 699 -.082 -.394 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .721 311.312 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 000 Sig Communalities Initial Extraction CTDTNS1 1.000 CTDTNS2 1.000 CTDTNS3 1.000 CTDTNS4 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.467 61.679 61.679 786 19.647 81.326 387 9.669 90.995 360 9.005 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CTDTNS3 848 CTDTNS1 797 CTDTNS2 795 CTDTNS4 694 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Total 2.467 % of Variance 61.679 Cumulative % 61.679 Correlations CTDTNS CSNN Pearson Correlation CTDTNS Sig (2-tailed) N Sig (2-tailed) N Pearson Correlation KHCL CSVC CTKT 241 241 241 241 241 241 241 241 -.056 034 -.045 076 -.004 039 081 600 486 243 950 545 212 241 241 241 241 241 241 241 034 ** ** ** ** 547** 600 241 241 826** -.045 000 486 000 241 241 241 ** 076 ** 605 000 000 241 241 241 241 241 241 ** 500** 495** 421** 544** 000 000 000 000 241 241 241 241 241 ** ** ** 460** 556 458 500 000 241 241 241 ** -.004 ** ** 281 495 241 241 241 ** ** 369** 368 000 000 241 241 241 241 417** 039 ** ** ** 241 a Dependent Variable: CTDTNS b All requested variables entered 241 241 241 ** 268** 455 000 000 000 241 241 241 241 241 ** ** ** ** ** 081 000 212 547 000 544 000 460 000 369 000 268 000 241 241 241 241 241 241 Variables Removed Method Enter b 000 000 QTDT, CTKT, TĐNLLDT, CSVC, 000 241 Variables Entered/Removeda Variables Entered 237 455 545 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) KHCL, NTNCNQL 241 000 587 000 000 241 421 237 000 950 262 368 000 000 ** 262 000 000 241 281 000 241 000 Model 458 000 243 532 Sig (2-tailed) N 556 000 Pearson Correlation QTDT ** 000 Sig (2-tailed) N 587** 000 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation 417 000 663 Pearson Correlation 532 QTDT ** 000 241 Sig (2-tailed) N 605 CTKT ** 000 Pearson Correlation TĐNLLDT 826 CSVC ** 000 389 Sig (2-tailed) N 663 TĐNLLDT ** 000 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NTNCNQL -.056 NTNCNQL ** 389 Pearson Correlation CSNN KHCL 241 241 Model Summaryb Model R R Square 886 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 786 780 300 a Predictors: (Constant), QTDT, CTKT, TĐNLLDT, CSVC, KHCL, NTNCNQL b Dependent Variable: CTDTNS ANOVAa Model Sum of Squares Mean Square 77.091 Residual 21.031 234 Total 98.122 240 Regression df F 12.848 Sig .000b 142.955 090 a Dependent Variable: CTDTNS b Predictors: (Constant), QTDT, CTKT, TĐNLLDT, CSVC, KHCL, NTNCNQL Coefcientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Beta -.629 170 KHCL 242 042 NTNCNQL 525 TĐNLLDT CSVC CTKT (Constant) Std Error QTDT Tolerance VIF -3.704 000 230 5.797 000 583 1.714 044 514 11.844 000 486 2.058 177 039 168 4.527 000 664 1.506 109 035 117 3.122 002 654 1.528 035 037 033 944 006 741 1.350 065 049 052 1.326 008 588 1.301 a Dependent Variable: CTDTNS Collinearity Diagnosticsa Model Dimensi Eigenvalue Condition Index on Variance Proportions (Constant) KHCL NTNCNQL TĐNLLDT CSVC CTKT QTDT 6.908 1.000 00 00 00 00 00 00 00 027 16.049 00 12 00 09 25 22 02 018 19.394 06 06 00 27 39 27 01 015 21.459 07 19 08 54 17 13 02 013 23.210 38 05 17 07 06 23 16 010 26.103 00 58 53 02 13 01 14 008 28.728 49 01 20 01 00 14 66 a Dependent Variable: CTDTNS Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.29 5.00 3.65 567 241 Residual -1.026 695 000 296 241 Std Predicted Value -4.155 2.380 000 1.000 241 Std Residual -3.423 2.317 000 987 241 a Dependent Variable: CTDTNS Charts Correlations CTDTNS Correlation CTDTNS Coefficient Correlation KHCL Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation NTNCNQL Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Spearman's rho TĐNLLDT Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation CSVC Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation CTKT Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation QTDT Coefficient Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) NTNCNQL TĐNLLDT CSVC CTKT QTDT 536** 819** 508** 476** 349** 491** 000 000 000 000 000 000 241 241 241 241 241 241 536** 1.000 499** 312** 216** 230** 419** 000 000 001 000 000 1.000 Sig (2-tailed) N KHCL 000 241 241 241 241 241 241 241 819** 499** 1.000 433** 472** 335** 460** 000 000 000 000 000 000 241 241 241 241 241 241 508** 312** 433** 1.000 292** 158* 350** 000 000 000 000 014 000 241 241 241 241 241 241 476** 216** 472** 292** 1.000 384** 317** 000 001 000 000 000 000 241 241 241 241 241 241 349** 230** 335** 158* 384** 1.000 000 000 000 014 000 241 241 241 241 241 241 491** 419** 460** 350** 317** 218** 000 000 000 000 000 001 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 218** 001 241 1.000 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed QTDT, CTKT, TĐNLLDT, CSVC, Enter KHCL, NTNCNQLb a Dependent Variable: CTDTNS b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 886 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 786 780 Durbin-Watson 300 2.087 a Predictors: (Constant), QTDT, CTKT, TĐNLLDT, CSVC, KHCL, NTNCNQL b Dependent Variable: CTDTNS ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 77.091 Residual 21.031 234 Total 98.122 240 a Dependent Variable: CTDTNS b Predictors: (Constant), QTDT, CTKT, TĐNLLDT, CSVC, KHCL, NTNCNQL 12.848 090 F 142.955 Sig .000b Coefcientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) Beta -.629 170 KHCL 242 042 NTNCNQL 525 TĐNLLDT CSVC CTKT QTDT Tolerance VIF -3.704 000 230 5.797 000 583 1.714 044 514 11.844 000 486 2.058 177 039 168 4.527 000 664 1.506 109 035 117 3.122 002 654 1.528 035 037 033 944 346 741 1.350 065 049 052 1.326 186 588 1.701 a Dependent Variable: CTDTNS Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) KHCL NTNCNQL TĐNLLDT CSVC CTKT QTDT 6.908 1.000 00 00 00 00 00 00 00 027 16.049 00 12 00 09 25 22 02 018 19.394 06 06 00 27 39 27 01 015 21.459 07 19 08 54 17 13 02 013 23.210 38 05 17 07 06 23 16 010 26.103 00 58 53 02 13 01 14 008 28.728 49 01 20 01 00 14 66 a Dependent Variable: CTDTNS Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.29 5.00 3.65 567 241 Residual -1.026 695 000 296 241 Std Predicted Value -4.155 2.380 000 1.000 241 Std Residual -3.423 2.317 000 987 241 a Dependent Variable: CTDTNS Charts ... cho yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhà nước? Những yếu tố tác động tới cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP. HCM? Mức độ tác động yếu tố. .. tố ảnh hưởng tới cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP. HCM nào? Các giải pháp nhằm tăng tính yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa. .. ảnh hưởng tới công tác lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước địa bàn TP. HCM 53 3.2.3 Mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhà nước Thành phố Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tp HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tp HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay