Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

120 20 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ NGA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên Ngành: Kế Toán Mã Ngành: 60340301 Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ NGA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên Ngành: Kế Toán Mã Ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S PHẠM NGỌC TOÀN Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHẠM NGỌC TOÀN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) STT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Phan Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ NGA Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1985 Nơi sinh: Thanh Hóa Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1441850072 I- Tên đề tài: “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến HVDCLN công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - Nghiên cứu CS lý thuyết tảng, đưa giả thuyết XD MH yếu tố ảnh hưởng đến HVĐCLN DN niêm yết SGDCK TP.HCM - Phân tích thực trạng nhận diện yếu tố tác động đến HVĐCLN công ty công ty niêm yết SGDCK TP.HCM - Thu thập, xử lý số liệu của công ty niêm yết năm tài năm 2015 Từ đó, đưa kết yếu tố ảnh hưởng đến HVĐCLN - Thông qua kết nghiên cứu, tác giả đưa giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng điều chỉnh lợi nhuận III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/07/2016 V- Cán hướng dẫn: TS PHẠM NGỌC TOÀN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng với hổ trợ từ thầy hướng dẫn Các số liệu, trích dẫn lý luận nghiên cứu có nguồn gốc xác rõ ràng Những phân tch Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2016 Tác giả Lê Thị Nga ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chuyển lời tri ân sâu sắc lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn, thầy TS Phạm Ngọc Toàn Với hướng dẫn tận tnh, tâm trách nhiệm lời đóng góp thầy giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi chân thành biết ơn trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh thầy giảng viên Khoa Đào Tạo Sau Đại Học hỗ trợ nhiệt tình, kiến thức, phương pháp tiếp thu từ trình nghiên cứu trường hành trang quan trọng giúp tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Đồng thời, xin gửi đến lời cảm ơn chân thành, trân trọng lời chia sẻ, đóng góp giúp đỡ anh chị, bạn bè, trình hỗ trợ thu thập liệu thực đề tài nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, Ngày 27 Tháng 07 Năm 2016 Lê Thị Nga TÓM TẮT Với mục tiêu nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đưa hàm ý cho đối tượng liên quan Từ lí thuyết tảng, động hành vi điều chỉnh lợi nhuận, mơ hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận của Healy (1985); DeAngelo (1986); Jones (1991); Dechow, Sloan Sweeney (1995) hay gọi mơ hình cải tiến Modified Jones (1995), mơ hình nghiên cứu đề xuất có nhân tố với giả thuyết biến độc lập bao gồm: Quy mô công ty (SIZE), Khả sinh lời (ROA); Đòn bẩy tài (LEV); Chất lượng kiểm tốn (AUD); Sở hữu ban giám đốc (BGD) Nghiên cứu tiến hành thu thập phân tích liệu từ báo cáo tài 94 cơng ty niêm yết sàn HOSE Sau thực phân tch liệu thu thập được, Mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết Sở giao dich chứng khốn TP.HCM theo mơ hình nhận diện Jones (1991) cho thấy mơ hình có yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lợi nhuận Quy mô công ty (SIZE), Khả sinh lời (ROA), Sở hữu ban giám đốc (BGD), Đòn bẩy tài (LEV) Theo mơ hình nhận diện Modified Jones (1995) cho thấy mơ hình có yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lợi nhuận Khả sinh lời (ROA), Sở hữu ban giám đốc (BGD) Xem xét hệ số mơ hình cho thấy, mơ hình hành vi điều chỉnh lợi nhuận theo mơ hình Jones (1991) tương thích với bối cảnh nghiên cứu đề tài Từ khóa: Hành vi điều chỉnh lợi nhuận, Quy mô công ty, Khả sinh lời, chất lượng kiểm tốn, Đòn bẩy tài chính, Sở hưu Ban giám đốc ABSTRACT The aim of this research is studying some factors that afect to the profit behavioral adjustment, which is listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange Besides, this research will show the implications for stakeholders In this research, I use some data and evidence of Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), Dechow, Sloan and Sweeney (1995) known as Modified Jones (1995) about the theoretical foundation, the motive of profit behavioral adjustment, and the model, which identifies the profit behavioral adjustment In addition, there are seven elements with six hypothesizes on this research such as company size (SIZE), profitability (ROA); Financial leverage (LEV); Quality Audit (AUD); and ownership of directors (BGD) This research conducts and analyzes the data from the financial statements of 94 companies, which are listed on the HOSE Based on the recognition of Jones (1991), where are four elements, which affect to the profit behavioral adjustment such as the company size (SIZE), profitability (ROA), ownership of the board of directors (BGD), and financial Leverage (LEV) According to Modified Jones (1995), there are two elements, which afect to the adjustment profit These are profitability (ROA), ownership of directors (BGD) Considering the factors of the model, the Jones’ model is compatible with the aim of the research Key words: Earnings Management, Company Size, Return On Assets, Quality Audit, Financial Leverage, Ownership on directors MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xii CHƯƠNG :TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt đề .1 1.2 Tính cấp tài thiết 1.3 Mục cứu .4 1.6 phạm tiêu 1.4 Câu hỏi 1.5 Đối tượng vấn nghiên vi nghiên đề nghiên cứu cứu Tình hình cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Các cơng trình nghiên cứu quốc tế Nghiên cứu nước Điểm đề tài 1.7 10 Phương pháp nghiên cứu 1.8 10 Những đóng góp đề tài 1.9 11 Kết cấu đề tài TÓM TẮT CHƯƠNG 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 DXV Công Ty Cổ Phần Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng ELC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông FCM FIT Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản FECON Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư F.I.T FPT Công Ty Cổ Phần FPT GIL Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh GSP Cơng Ty Cổ Phần Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế GTT Cơng Ty Cổ Phần Thuận Thảo HAI Công Ty Cổ Phần Nông Dược H.A.I HAS Công Ty Cổ Phần Hacisco HCM Công Ty Cổ Phần Chứng Khốn Thành Phố Hồ Chí Minh HHS Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư - Dịch Vụ Hồng Huy HNG Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hồng Anh Gia Lai HQC Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân HT1 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên HTV Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên IDI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI ITA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo KDC Công Ty Cổ Phần Tập Đồn Kido KHP Cơng Ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa KSA Cơng Ty Cổ Phần Cơng Nghiệp Khống Sản Bình Thuận KSS Tổng Cơng Ty Cổ Phần Khống Sản Na Rì Hamico LBM Cơng Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng LDG Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG LHG Công Ty Cổ Phần Long Hậu LSS Cơng Ty Cổ Phần Mía Đường Lam Sơn MCP Cơng Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu MHC Công Ty Cổ Phần MHC NAF Công Ty Cổ Phần Nafoods Group NCT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài NLG Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long NT2 Công Ty Cổ Phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch OGC Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Đại Dương PAN Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn PAN PET Tổng Cơng Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí PGI Tổng Cơng Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex PJT Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex POM Công Ty Cổ Phần Thép Pomina PTB Công Ty Cổ Phần Phú Tài PVD Tổng Công Ty Cổ Phần KhoanDịch Vụ Khoan Dầu Khí PXS Cơng Ty Cổ Phần Kết Cấu Kim Loại Và Lắp Máy Dầu Khí QCG Cơng Ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai REE Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh SAM Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển SACOM SFC Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn SGT Cơng Ty Cổ Phần Cơng Nghệ Viễn Thơng Sài Gòn SII Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Nước Sài Gòn SKG Cơng Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Superdong – Kiên Giang SPM Công Ty Cổ Phần S.P.M SSC Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam STT Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist SVT Cơng Ty Cổ Phần Cơng Nghệ Sài Gòn Viễn Đơng TBC Cơng Ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà TCO Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Duyên Hải TDC Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Bình Dương THG Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang TLH Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Thép Tiến Lên TMT Cơng Ty Cổ Phần Ơ TMT TNT Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên TTF Công Ty Cổ Phần Tập Đồn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành TVS Cơng ty Cổ phần Chứng Khốn Thiên Việt UIC Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đô thị IDICO VCF Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO VNA Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam VPK Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật VSC Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam VTB Công ty Cổ phần Vietronics Tân Bình VTO Cơng ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO PHỤ LỤC SỐ LIỆU THU THẬP ĐỂ CHẠY MƠ HÌNH MCK LEV BGD ROA SIZE AUD DAJONES DAMJ AAM 22 20 01 5.51 00 08 04 ACL 75 30 02 6.08 00 14 18 APC 18 24 12 5.37 00 12 13 ARG 08 00 -.08 6.35 1.00 -.21 -.22 BCG 78 08 06 5.94 00 39 78 BID 95 03 01 8.93 1.00 00 00 BMP 17 01 21 6.39 00 -.05 -.02 BT6 69 00 01 6.22 00 -.03 00 C47 89 16 01 6.36 00 -.12 -.09 CCL 50 13 00 5.75 00 -.04 -.04 CIG 95 12 -.09 5.63 00 -.07 -.09 CLG 81 00 00 6.05 00 -.09 -.09 CMX 90 12 04 5.83 00 -.64 -.65 CSM 57 00 09 6.50 00 -.01 01 D2D 65 02 05 6.04 00 -.01 -.01 DCL 27 01 08 5.89 00 14 04 DHA 12 01 12 5.57 00 -.04 -.02 DHM 20 18 02 5.54 00 06 06 DIG 48 00 00 6.71 1.00 08 08 DPM 22 00 14 7.04 1.00 00 00 DRC 47 02 13 6.50 00 01 02 DSN 05 00 36 5.30 00 10 10 DTT 19 23 04 5.18 00 18 19 DXV 31 00 02 5.21 00 07 -.03 ELC 37 22 06 6.06 1.00 07 12 FCM 40 00 03 5.97 00 -.01 -.01 FIT 31 00 07 6.64 00 -.08 11 FPT 61 04 09 7.42 1.00 05 08 GIL 58 12 07 5.97 00 04 04 GSP 36 00 10 5.82 1.00 -.06 -.03 GTT 26 38 -.22 6.05 00 -.22 -.22 HAI 72 00 03 6.34 00 -.83 -.72 HAS 68 01 02 5.58 00 -.17 -.10 HCM 37 01 45 6.56 1.00 45 45 HHS 06 30 16 6.47 00 -.14 05 HNG 64 01 01 7.43 1.00 -.01 01 HQC 37 10 15 6.80 00 11 15 HT1 63 05 06 7.08 1.00 04 05 HTV 11 03 10 5.55 1.00 -.03 -.03 IDI 65 01 34 6.54 00 31 34 ITA 27 00 13 7.11 1.00 12 13 KDC 20 15 78 8.21 1.00 82 77 KHP 58 00 06 6.15 1.00 -.16 -.12 KSA 11 01 20 6.04 00 17 20 KSS 83 08 -.08 6.26 00 -.06 -.08 LBM 18 02 18 5.27 00 -.06 01 LDG 57 13 07 6.36 00 -.15 -.13 LHG 50 00 06 6.14 1.00 -.06 -.06 LSS 36 03 02 6.38 1.00 13 12 MCP 38 24 05 5.52 00 -.13 -.13 MHC 05 00 24 13.46 1.00 35 24 NAF 27 30 12 5.74 00 23 42 NCT 16 00 -.09 5.72 00 -.11 -.08 NLG 52 04 04 6.70 1.00 03 04 NT2 59 01 10 7.07 1.00 01 01 OGC 33 31 10 6.84 1.00 36 33 PAN 26 01 09 6.57 1.00 -.02 07 PET 69 02 04 6.71 1.00 -.01 -.03 PGI 78 00 08 6.57 1.00 00 01 PJT 55 01 06 5.46 00 -.05 -.05 POM 67 01 17 6.85 1.00 -.16 -.17 PTB 58 22 15 6.09 00 -.13 -.06 PVD 47 00 07 7.40 1.00 09 06 PXS 57 00 06 6.25 1.00 21 22 QCG 51 37 00 6.90 1.00 02 01 REE 30 07 09 6.98 1.00 02 02 SAM 31 04 01 6.55 00 07 10 SFC 12 00 08 5.70 00 44 12 SGT 79 04 01 6.34 00 02 04 SII 56 00 05 6.46 00 -.62 -.56 SKG 02 22 33 5.72 00 03 06 SPM 38 01 02 6.06 00 -.01 -.01 SSC 28 01 09 5.70 1.00 17 15 STT 33 24 -.40 4.70 00 00 -.04 SVT 20 05 06 5.19 00 -.13 -.08 TBC 03 00 13 5.94 1.00 01 00 TCO 14 02 10 5.42 00 -.10 -.10 TDC 84 01 01 6.87 00 11 10 THG 66 10 09 5.78 00 33 38 TLH 54 21 -.10 6.26 00 -.10 -.11 TMT 80 43 09 6.30 00 51 71 TNT 48 05 04 5.29 00 -.01 05 TTF 60 11 04 6.66 00 -.07 -.03 TVS 21 02 12 5.86 1.00 02 02 UIC 52 01 07 5.60 00 -.51 -.44 VCF 30 00 12 6.40 1.00 -.02 -.02 VIP 31 00 03 6.18 1.00 11 11 VNA 83 01 -.04 6.02 00 04 04 VNH 54 00 -.10 4.84 00 -.03 -.04 VNS 48 08 12 6.44 1.00 01 04 VPK 44 00 08 5.48 00 07 07 VSC 36 00 06 6.35 1.00 06 06 VTB 40 03 05 5.55 00 -.03 04 VTO 45 01 03 6.29 1.00 -.02 -.03 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thống kê mô tả Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation LEV 94 023 950 44383 240052 BGD 94 000 432 07340 104521 ROA 94 -.400 784 07357 130161 SIZE 94 4.702 13.460 6.26435 1.009312 AUD 94 1.0 383 4887 DAJONES 94 -.827475 1.345998 02528126 255236837 DAMJ 94 -.724551 776192 03245478 220627272 Valid N (listwise) 94 NGÀNH Cumulative Frequency Valid BẤT ĐỘNG SẢN Percent Valid Percent Percent 14 14.9 14.9 14.9 CAO SU 3.2 3.2 18.1 CHỨNG KHOÁN - ĐẦU TỪ 4.3 4.3 22.3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DẦU 6.4 6.4 28.7 KHI 4.3 4.3 33.0 DỊCH VỤ - DU LỊCH DƯỢC, Y 3.2 3.2 36.2 TẾ, HOÁ CHẤT KHỐN SẢN 4.3 4.3 40.4 NĂNG LƯỢNG ĐIỆN, KHÍ 6.4 6.4 46.8 3.2 3.2 50.0 2.1 2.1 52.1 4.3 4.3 56.4 7.4 7.4 63.8 2.1 2.1 66.0 4.3 4.3 70.2 1.1 1.1 71.3 4.3 4.3 75.5 ĐỐT NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM NHỰA BAO BÌ SẢN XUẤT KINH DOANH THÉP THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI THUỶ SẢN VẬN TẢI 14 14.9 14.9 90.4 VẬT LIÊU XÂY DỰNG XÂY 4.3 4.3 94.7 DỰNG 5.3 5.3 100.0 94 100.0 100.0 Total AUD Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent 58 61.7 61.7 61.7 BIG4 36 38.3 38.3 100.0 Total 94 100.0 100.0 NO BIG4 Phân tích tương quan LEV LEV BGD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N BGD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ROA Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SIZE Pearson Correlation Sig (2-tailed) N AUD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DAJONES Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 94 -.009 ROA SIZE AUD DAJONES DAMJ -.009 -.292** 061 -.099 -.238* -.132 930 004 561 342 021 204 94 94 94 94 94 -.113 -.112 * 098 276 283 027 035 930 -.229 94 221* 032 94 94 94 94 94 94 ** -.113 293** 194 433** 443** 004 276 004 061 000 000 94 94 94 94 94 94 94 061 -.112 ** ** ** 183 561 283 004 000 000 077 94 94 94 94 94 94 94 -.099 * 194 ** * 342 027 061 000 94 -.292 -.229 293 455 455 493 221 94 133 032 200 94 94 94 94 94 94 * 098 ** ** * 846** 021 350 000 000 032 94 94 94 94 94 -.238 433 493 221 000 94 94 DAMJ Pearson Correlation -.132 221* 443** 183 133 846** 204 032 000 077 200 000 94 94 94 94 94 94 Sig (2-tailed) N 94 Phân tích hồi quy theo đo lường mơ hình Jones (1991) Descriptve Statistics Mean DAJONES Std Deviation N 02528126 255236837 94 LEV 44383 240052 94 BGD 07340 104521 94 ROA 07357 130161 94 SIZE 6.26435 1.009312 94 AUD 383 4887 94 Correlations DAJONES LEV BGD ROA SIZE AUD Pearson DAJONES 1.000 Correlation LEV -.238 1.000 -.009 -.292 061 -.099 098 -.009 1.000 -.113 -.112 -.229 433 -.292 -.113 1.000 293 194 493 061 -.112 293 1.000 455 221 -.099 -.229 194 455 1.000 010 175 000 000 016 010 465 002 281 171 BGD 175 465 138 142 013 ROA 000 002 138 002 031 000 281 142 002 000 016 171 013 031 000 94 94 94 94 94 94 LEV 94 94 94 94 94 94 BGD 94 94 94 94 94 94 ROA 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 BGD ROA SIZE Sig (1tailed) AUD DAJONES LEV SIZE N AUD DAJONES SIZE AUD -.238 098 433 493 221 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed AUD, LEV, BGD, Method Enter ROA, SIZEb a Dependent Variable: DAJONES b All requested variables entered Model Summaryb Change Statistics Mo R del R Square 630 a Adjusted R Std Error of R Square F Square the Estimate Change Change 398 363 203664866 398 df1 11.612 df2 Sig F Durbin- Change Watson 88 000 1.868 a Predictors: (Constant), AUD, LEV, BGD, ROA, SIZE b Dependent Variable: DAJONES ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 2.408 482 Residual 3.650 88 041 Total 6.059 93 F Sig 11.612 000b a Dependent Variable: DAJONES b Predictors: (Constant), AUD, LEV, BGD, ROA, SIZE Coeficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) -.669 146 LEV -.199 094 BGD 423 ROA SIZE Beta Collinearity Statistics t Tolerance Sig VIF -4.592 000 -.187 -2.114 037 874 1.144 208 173 2.030 045 939 1.064 527 180 269 2.923 004 811 1.234 114 025 452 4.636 000 719 1.390 AUD -.008 050 -.016 -.162 872 745 1.343 a Dependent Variable: DAJONES Descriptve Statistics Mean DAJONES Std Deviation N 02528126 255236837 94 LEV 44383 240052 94 BGD 07340 104521 94 ROA 07357 130161 94 SIZE 6.26435 1.009312 94 Correlatons DAJONES Pearson Correlation ROA SIZE 1.000 -.238 098 433 493 LEV -.238 1.000 -.009 -.292 061 098 -.009 1.000 -.113 -.112 433 -.292 -.113 1.000 293 493 061 -.112 293 1.000 010 175 000 000 BGD 010 465 002 281 ROA 175 465 138 142 000 002 138 002 000 281 142 002 DAJONES 94 94 94 94 94 LEV 94 94 94 94 94 BGD 94 94 94 94 94 ROA 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 ROA SIZE DAJONES LEV SIZE N BGD DAJONES BGD Sig (1-tailed) LEV SIZE Variables Entered/Removeda Variables Model Variables Entered SIZE, LEV, BGD, Removed ROAb a Dependent Variable: DAJONES b All requested variables entered Method Enter Model Summaryb Model R Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square 630 a 397 370 Durbin-Watson 202547609 1.870 a Predictors: (Constant), SIZE, LEV, BGD, ROA b Dependent Variable: DAJONES ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 2.407 602 Residual 3.651 89 041 Total 6.059 93 F Sig .000b 14.669 a Dependent Variable: DAJONES b Predictors: (Constant), SIZE, LEV, BGD, ROA Coefficientsa Standardized Unstandardized Coeficients B Model Collinearity Statistics Coefficients Std Error Beta (Constant) -.663 140 LEV -.197 093 BGD 430 ROA SIZE t Tolerance Sig VIF -4.747 000 -.185 -2.124 036 890 1.123 203 176 2.118 037 979 1.021 526 179 268 2.938 004 811 1.234 113 022 445 5.092 000 885 1.130 a Dependent Variable: DAJONES Collinearity Diagnostcsa Variance Proportions Eigenvalue Condition Index (Constant) LEV BGD ROA SIZE Model Dimension 1 3.485 1.000 00 01 02 02 00 823 2.058 00 01 19 54 00 559 2.497 00 06 73 15 00 122 5.343 04 92 04 25 03 012 17.363 96 00 02 05 96 a Dependent Variable: DAJONES ... trạng hành vi điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch. .. “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến. .. yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận Vi t Nam vi c sử dụng mơ hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận Jones (1991) để kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay