Bộ câu hỏi tin học văn phòng ôn thi công chức

12 58 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:20

1.Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùnga.TableHeading Row repeatc.TableSortb.TableFormulard.Cả ba đều sai2.EditSelect all tương ứng với phím tắt nào?a.Ctrl – Ab.Ctrl – Lc.Ctrl – Kd.A,C sai3.Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong formatFont:a.Text effectsb.Charater spacingc.Cả ba đều said.Font4.Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt CtrlD.a.FormatFont stylec.InsertFontb.FontStyled.FormatFont CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI CÔNG CHỨC Em khoanh tròn vào câu mà em cho Lặp lại dòng tiêu đề bảng biểu ta dùng a Table\Heading Row repeat c.Table\Sort b Table\Formular d.Cả ba sai Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào? a Ctrl – A b.Ctrl – L c.Ctrl – K d.A,C sai Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ format\Font: a Text effects b.Charater spacing c.Cả ba sai d.Font Lệnh sau tương ứng với phím tắt Ctrl-D a Format\Font style c.Insert\Font b.Font\Style d.Format/Font Muốn biết ta gõ từ dùng lệnh: a Tools\Spelling and Grammar b Tools\Count c.Tools\Option d.Có hai câu câu Chèn kí tự đặc biệt ta dùng: a Insert\Text box b.Insert\File c.Insert\Symbol d.Insert\Picture Tìm kiếm thay từ lặp lại nhiều lần a Edit\Go to b.Edit\Replace c.Edit\Find d.a.b Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case a Title Case b.Lower Case c.Sentence Case Trộn ô lại với ta sử dụng menu lệnh: a Table\Formular b.Table\Meger Cells c.Table\Sort d.Table\Split Cells d.Upper Case 10 Để trình bày văn theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh sau đây? a Format\Tab c.Format\bullet and numbe b Format\direction d.Format\paragraph 11 Tô màu cho đoạn văn ta dung lệnh : a Format\border and shading c.Format\Header and Footer b.Format\Change Case d.Format\Drop cap 12 Tạo khoảng cách dòng hai dòng dùng tổ hợp phím nào? a Ctrl-2 b.Ctrl-0 c.Ctrl-1 d.a,b 13 Hiển thị công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\: a Table and border d.Formatting b.Standard c.Drawing 14 Thốt khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh: a File\close c.File\exit b File\Print preview d.Có hai câu ba câu 15 Chèn cột bên phải cột chọn: a Table\Insert\Row below c.Table\Insert\Row above b.Table\Insert\Columns to right left d.Table\Insert\Columns to 16 Để copy đoạn văn ta dùng cặp lệnh nào: a Edit\Copy-Edit\Paste c.Edit\Cut-Edit\Paste b Cả hai d.Cả hai sai 17 Tạo đầu trang chân trang ta dùng lệnh a View\Header c.View\ Header and Footer b View\Footer d.Cả ba sai 18 Để tạo bảng biểu ta dùng menu lệnh nào? a Table\Insert\Cells c.Table\Insert\Row b.Table\Insert\Column d.Table\Insert\ Table 19 Đánh số trang cho file văn ta dùng lệnh: a Insert\Page number c.Insert\Date and Time b Insert\Break d.Không có câu 20 Để mở file sẵn có đĩa chương trình Word ta dùng lệnh tổ hợp phím nào? a File\Open & ctrl-N c.File\Open & ctrl-O b File\Open & ctrl-M d.Fiel\Open & ctrl-H 21 Trong MS-Word, muốn chèn thêm hàng bảng biểu: a Table\Insert\Column c.Table\Insert\Row b Table\Insert\Table d.Table\Insert\Cell 22 Trong MS-Word ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào: a File\Print c.File\Frint preview b.File\Page setup d.Có hai câu ba câu 23 Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn thành nhiều cột ta sử dụng: a Format\Tab c.Format\Drop cap b Format\Columns d.Format\Font 24 Trong MS-Word ta muốn chèn hình ảnh vào văn ta sử dụng lệnh nào: a Insert\Frame b.Insert\Field d.Insert\Picture c.Insert\Symbol 25 Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn từ tiếng việt sang tiếng anh? a Alt-V b.Alt-F c.Alt-E 26 Thiết bị sau thiết bị xuất d.Alt-Z a Mouse b.Ram c.Keyboard d.Monitor 27 Ctrl-shift-=có chức năng: a Xoá ký tự c.Viết số b.Viết số d.Thu nhỏ cỡ chữ 28 Để copy đoạn văn , lệnh sau sai: a Ctrl-c c.Ctrl-x b.Edit\co py 29 Muốn phóng to cỡ chữ dùng phím a Ctrl- + b.Ctrl- [ c.Ctrl- O d.Ctrl- ] c.jpg d.bmp 30 Loại file file ảnh: a Gif b.rm 31 Trong hệ điều hành Window ta muốn thay đổi tên thư mục tập tin ta làm nào: a Kich chuột phải, chọn rename c.Kich chuột p hải, chọn copy b Kich chuột phải, chọn delte d.Tất sai 32 Thiết bị dùng để đưa liệu vào: a Chuột c.Bàn phím b.Máy quét ảnh d.Loa 33 Trong MS-Word, muốn chèn thêm hàng bảng biểu: a Table\Insert\column c.Table\Insert\Row b Table\Insert\Table d.Table\Insert\Cell 34 Trong MS-Word ta muốn lặp lại q trình khơi phục đối tượng ta sử dụng: a Edit\Clear d.Edit\Undo b.Edit\Repeat c.Edit\Replace 35 Muốn cho trình đơn file menu xổ xuống, ta sử dụng phím nóng kết hợp với kí tự F? a Alt b.Shift c.Ctrl d.Esc c.Vẽ d.Chuẩn 36 Drawing công cụ dùng để: a Kẻ khung b.Định dạng 37 Máy tính khơng thể làm việc a Khơng có chương trình cài đặt máy b Khơng có ổ CD CD-Rom c Khơng có người ngồi trước hình d.Khơng có đĩa mềm ổ đĩa 38 Trong MS-Word ta muốn xố đoạn văn bơi đen: a Edit\clear b.Delete c.A,B d.A,B sai 39 Trong MS-Word ta muốn gõ chữ"M " ta thực thao tác nào? a M,Ctrl-=,2,Ctrl-= c.M,Ctrl-Shift-=,2,Ctrl-Shift-= b.M,Ctrl-Shift-=,2 d.M,Ctrl-=,2 40 Trong môi trường word, để gõH2O ta thực hiện: a Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ chữ O b Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, gõ chữ O c Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O d Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O 41 Trong MS-Word ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào: a File\Print b.File\Frint preview c.File\Page setup b Có hai câu ba câu 42 Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn thành nhiều cột ta sử dụng: a Format\Tab c.Format\Drop cap b.Format\Columns d.Format\Font 43 Muốn phục hồi đoạn văn bị xoá, ta sử dụng: a Edit\undo b.Edit\cut c.Edit\copy d.Edit\redo 44 Trong Ms-Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn ta sử dụng lệnh nào? a Insert\Filed d.Insert\Symbol b.Insert\Frame c.Insert\Picture 45 Trong MS-Word ta muốn bơi đen tồn văn bản: a Edit\Find b.Edit\Sellect all d.Edit\Repeat c.Edit\Replace 46 Bộ nhớ sau tắt điện liệu khơng bị đi: a Ram b.CD-Rom c.Rom d.Tất 47 Trong MS-Word ta muốn bơi đen tồn văn ta sử dụng lệnh phím sau đây? a Edit\Select all c.Ctrl-A b.Cả hai d.Cả hai sai 48 Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn từ tiếng việt sang tiếng anh? a Alt-V b.Alt-F c.Alt-E d.Alt-Z 49 Thiết bị sau dùng để đưa liệu ra: a Chuột b.Máy in c.Loa d.Màn hình 50 Máy tính khơng thể làm vi3ệc nếu: a Khơng có đĩa mềm đĩa c.Khơng có chương trình cài đặt máy b Khơng có cd-rom d.Khơng có người ngồi trước hình 51 Muốn xố kí tự đứng trước trỏ ta dùng: a End b.Backspace c.Delete d.Insert 52 Trong hệ điều hành thư mục gọi là: a Folder b.File c.Shortcut d.Cả ba sai 53 Trong word muốn chép đối tượng ta sử dụng p hím tắt: a Ctrl-X b.Ctrl-V c.Ctrl-C d.Ctrl-E 54 Phím tắt đóng cửa sổ windown là: a Ctrl-Alt-Isn b.F1 c.Alt-F4 d.Esc 55 Đường dẫn đầy đủ bao gồm a Cả ba sai c.Ổ đĩa, thư mục b Ổ đĩa, thư mục, tập tin d Thư mục, tập tin 56 Hệ điều hành Windown XP thức đời vào năm nào? a 2002 d 1999 b.2000 c 2001 57 Nếu taskbar windown bị ẩn, bấm tổ hợp phím để lại va truy cập menu start a Alt-Tab b.Ctrl-Tab c.Alt-Esc d.Ctrl-Esc 58 Khác với loại máy khác máy vi tính là: a Máy có bàn phím c.Máy tự động làm việc thay người b.Máy có hình mềm ứng dụng d.Máy có cài đặt hệ điều hành phần 59 Sử dụng lệnh để mở file văn bản: a New b.Open c.Save d.View 60 Trong mệnh đề sau nói quan hệ khái niệm bảng mã phông chữ, mệnh đề đúng: a Một phơng chữcó thể áp dụng cho nhiều bảng mã b Mỗi phông chữ xây dựng dựa bảng mã định c Tất sai d Một bảng mấp dụng cho tất phông chữ 61 Bộ nhớ sau tắt điện liệu hết a Rom sai b.Ram c.CD Rom d.Cả ba câu 62 Loại vi rút thường xuất tệp winword: a Macro virus b.Fat virut c.Boot sector virus d.File virus 63 C ác thiết bị sau thiết bị thuộc nhóm thiết bị ngoại vi: a CPU b.Ram c.Đĩa cứng d.Bàn phím 64 Một dịch vụ file có nhiệm vụ chuyển tệp từ máy tính a-máy tính b thơng qua mạng lan wan, người thực công việc máy b công việc gọi a Update b.Download c.Upload d.Copy file 65 Trong bảng mã đây, bảng mã không hỗ trợ cho phông tiếng việt a TCVN3 b.ASCII c.VNI d.UNICODE 66 Để soạn thảo tiếng việt máy tính, điều kiện đủ: a Phần mềm soạn thảo, gõ tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt b Phần mềm soạn thảo, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt c Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, hình tối thiểu 256 màu d Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt 67 Thiết bị la thiết bị nhập: a Keyboard c.Printer b Monitor d.Cả ba 68 Để quản lý thao tác với thư mục file hệ điều hành windown ta sử dụng chương trình ứng dụng nào: a File manager c.My computer b.Windown explorer d.Cả ba 69 Thiết bị sau thiết bị xuất a Mouse b.Ram c.Keyboard d.Monitor 70 Table\Insert\Cells: a Chèn cột c.Chèn bảng biểu b Chèn hàng d.Chèn ô 71 Mở rộng tồn hình a View\Zoom c.View\Ruler b View\Full screen d.Có hai câu câu 72 Cặp lệnh phím khơng tương ứng a Edit\Copy Ctrl-C c.File\Save F12 b.File\Save Ctrl-S d.Format\Font Ctrl-D 73 Ctrl-shift-=có chức năng: a Xố ký tự c.Viết số b.Viết số d.Thu nhỏ cỡ chữ 74 Phím ctrl-o tương ứng với lệnh a Save b.Cut c.Open d.Copy 75 Để copy đoạn văn , lệnh sau đúng: a Ctrl-C c.Ctrl-X b Edit\Cut d.A,b,c 76 Kẻ khung tô màu cho đoạn văn bản: a Format\Font c.Format\Border and Shading b Format\Bullet and Number d.Tất 77 Muốn phóng to cỡ chữ dùng phím a Ctrl-+ b.Ctrl-[ c.Ctrl-O d.Ctrl-] 78 Để chèn đường ngắt trang: a Insert\Picture c.Insert\Break b Insert\Page numer d.Insert\Date and Time 79 Kiểm tra lỗi tả: a Tất sai c.Tools\Spelling and grammar b Table\Selecr Cell d.View\Toolbar\Header and Footer 80 Bộ nhớ chia làm: a Bộ nhớ từ nhớ quang c.Bộ nhớ phụ b.Bộ nhớ ngồi d.Bộnhớ nhỏ lớn 81 Để mở cơng cụ chuẩn: a View\Tool bar\Formating c.View\Tool bar\Drawing b View\Tool bar\Standard Border d.View\Tool bar\Table and 82 Loại file file ảnh: a .gif b rm c jpg d bmp 83 Phím space có chức a Tạo ký tự trống c.Cả ba sai b Xoá ký tự d.Xuống dòng 84 Xố hàng chọn a Delete\Cells d Delete\Table b.Delete\Columns c.Delete\Row 85 Phóng to ký tự đầu đoạn: a Format\Tabs b.Format\Columns c.Format\Dropcap d.Format\Change 10 Case 86 Phím tắt dùng để mở menu start win down: a Ctrl-Esc b.Shift-Esc c Slt-Esc d Slt-F1 c Ctrl-X d.d Ctrl-H 87 Lệnh replace tương ứng với phím a Ctrl-A b.Ctrl-V 88 Muốn in văn ta dùng tổ hợp phím nào? a) Ctrl-U b.Ctrl-I c.Ctrl-O d.Ctrl-P 89 Đóng file văn ta dùng tổ hợp phím nào? a) Ctrl-W b.Ctrl-F4 c.Cả hai D.Cả hai sai 90 Trong kiểu gõ VNI chữ ” Â “ gõ: a) A6 b.A7 c.A8 d.A9 91 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Ơ” gõ: a) O5 b.O6 c.O7 d.O8 92 Trong kiểu gõ VNI, dấu huyền gõ: a) b.2 c.3 d.4 93 Dán đoạn văn vừa copy đến nơi khác ta dùng: a) Ctrl-C b.Ctrl-V c.Ctrl-X d.Ctrl-U 94 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Đ” gõ nào? a) D6 b.D7 c.D8 d.D9 95 Bảng mã Unicode dựng sẵn phù hợp với Font chữ: a) Time new romance c.Vni-times b).Vni-Time d.Vntime New romanc 96 Tổ hợp phím tương ứng với lệnh File/new? a) Ctrl-B b.Ctrl-C c.Ctrl-D 97 Tổ hợp phím tương ứng với lệnh Format/Font? 11 d.Ctrl-N a) Ctrl-D b.Ctrl-J c.Ctrl-O d.Ctrl-L 98 Hãy tổ hợp phím khơng loại a) Ctrl-N b.Ctrl-O c.Ctrl-C d.Ctrl-S 99 Trong kiểu gõ VNI, dấu nặng số: a) b.3 c.4 d.5 100 Chữ “S” dấu kiểu gõ VNI: a) Sắc b.Huyền c.Ngã 12 d.Khơng có ... d.ViewToolbarHeader and Footer 80 Bộ nhớ chia làm: a Bộ nhớ từ nhớ quang c .Bộ nhớ phụ b .Bộ nhớ d.Bộnhớ nhỏ lớn 81 Để mở công cụ chuẩn: a ViewTool barFormating c.ViewTool barDrawing b ViewTool... hai câu ba câu 23 Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn thành nhiều cột ta sử dụng: a FormatTab c.FormatDrop cap b FormatColumns d.FormatFont 24 Trong MS-Word ta muốn chèn hình ảnh vào văn. .. muốn chuyển chế độ gõ văn từ tiếng việt sang tiếng anh? a Alt-V b.Alt-F c.Alt-E 26 Thi t bị sau thi t bị xuất d.Alt-Z a Mouse b.Ram c.Keyboard d.Monitor 27 Ctrl-shift-=có chức năng: a Xố ký tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi tin học văn phòng ôn thi công chức, Bộ câu hỏi tin học văn phòng ôn thi công chức, c. Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O, d. Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay