CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU MARKETING TRONG NGÂN HÀNG

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:58

2-1 2-2 Néi dung Ch­¬ng II:" I Giíi thiƯu vỊ nghiªn cøu mar NH II Néi dung nghiªn cøu III Kỹ thuật thực Nghiên cứu marketing ngân hµng 2-3 2-4 Tầm quan trọng thơng tin Mar NH Giíi thiƯu vỊ nghiªn cøu marketing - Theo C Burns & F Bush: Nghiên cứu mar trình thiết kế, tập hợp (thu thập) phân tích báo cáo thông tin sử dụng để giải số vấn đề chuyên biệt - N Malhotra: Nghiên cứu mar việc nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc định có liên quan đến xác định xử lý vấn đề hội mar Cần tránh: - thu thập thông tin không khách quan - người phân tích thông tin làm theo quan điểm Môi trường mar Tại thông tin quan trọng Cạnh tranh Nhu cu khỏch hng! Khái niệm nghiên cứu marketing Lp chin lc! 2-5 Ban giám đốc Ngân hàng sử dụng việc nghiên cứu Marketing để: 2-6 Vai trò nghiên cứu marketing u Nâng cao chất lượng định đưa Nghiên cứu marketing có vai trò u Tìm kiếm nguyên nhân cho vấn đề u Tập trung vào đánh giá mức độ quan trọng việc giữ khách hàng truyền thống u Nắm bắt thay đổi thị trường vốn vận động biến đổi không ngừng Mô tả Dự đoán Xác định nguyên nhân 2-7 Vài trò nghiên cứu marketing Mô tả 2-8 Khi tiến hành nghiên cứu marketing? u Thu thập trình bày thật Khi mức độ không chắn cao cho việc định Xác định u Giải thích số liệu, kiện nguyên nhân Dự đoán Khi giá trị thông tin mang lại lớn chi phí bỏ để tiến hành nghiên cứu thông tin u Dự đoán kết định marketing tương lai 2-9 2-10 Nghiên cứu yếu tè m«i tr­êng vi m«, vÜ m« II Néi dung nghiên cứu chủ yếu - Môi trường vi mô cuả NH quan hệ nội tổ chức NH, quan hệ NH với đối thủ cạnh tranh, khách hàng, người cung cấp, trung gian, chủ thể khác - Môi trường vĩ mô quan hệ rộng NH với lực lượng môi trường bên nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, khoa học kỹ thuật, trị, văn hoá * Nghiên cứu yếu tố môi trường vi mô, vĩ mô * Nhận biết đối tác * Dự đoán nhu cầu * Phân đoạn thị trường * Xác định/lựa chọn thị trường mục tiêu * Định vị sản phẩm * Chiến lược kinh doanh v.v 2-11 2-12 Môi trường vi mô a Các quan hệ nội bé cđa chÝnh c¸c tỉ chøc NH -  Phơ thuộc vào cấu tổ chức hình thức phi hình thức NH - Các quan hệ lành mạnh -> hình thành bầu không khí tích - Môi trường vi mô - Mục tiêu đo lường môi trường néi bé NH: SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound) - Mô hình 7S McKinsey lực nội bé NH + Strategy: ChiÕn l­ỵc cùc, tin cËy, chđ động, sáng tạo, hợp tác tất nhân + Structure: CÊu tróc viªn + System: HƯ thèng + Skills: Kỹ Phân tích: + Tính hợp lý cấu tổ chức + Năng lực hoạt động cá nhân/đơn vị + Style: Phong cách + Staff: Nhân viên + Shared values: Giá trị chia sẻ + Tinh thần hợp tác 2-13 2-14 Môi trường vi mô Cấu trúc ngành Các lực lượng cạnh tranh b Quan hệ NH với đối thủ cạnh tranh Mô hình lực lượng Porter lực lượng cạnh tranh NH (mô hình Porter) Người gia nhập Mối đe doạ người gia nhâp Sự đe doạ kẻ xâm nhập Khả thương lượng người bán Đối thủ Cạnh tranh ngành Người cung cấp Sức mạnh thương lượng nhà cung cấp Đối thủ hành ngân hàng Người mua Mức độ tập trung Của cạnh tranh Sức mạnh thư ơng lượng người mua Khả thương lượng người mua Mối đe doạ sản phẩm thay Sản phẩm thay Sự đe doạ dịch vụ thay Các lực lượng cạnh tranh chiến lược NH 2-15 2-16 Môi trường vi mô Sự đe doạ DN mới, Nhà đầu tư nước - Với ĐT cạnh tranh NH đầu tư/bán buôn Nh cầm cố + Phân loại đối thủ: Đối thủ nhẹ nhàng, đối thủ dữ, đối thủ Các TC phi NH Sức mạnh thương lượng nhà cung cấp: Mạnh mẽ, tập trung Tinh tế, trung thành Giảm quy mô, c/khoán hoá Các ĐT có Giảm trung gian Toàn cầu hoá không lường trước được, đối thủ có chọn lọc Sức mạnh thương lượng người mua: Mạnh mẽ, tinh tế + Điều làm họ bị tổn thương: Các yếu tố tài chính, thị Đòi hỏi trường, sản phẩm, tổ chức Sử dụng nhiều nhà cung cấp Công nghệ Trái phiếu, quỹ đầu tư, thị trư ờng tiền tệ Sự đe doạ dịch vụ thay 2-17 2-18 Thông tin cần biết đối thủ cạnh tranh! Đánh giá đối thủ cạnh tranh để làm tốt họ! Sự tồn doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả làm tốt đối thủ cạnh tranh hay không." Hiểu biết yếu tố cạnh tranh quan trọng hiểu biết thị trường, khách hàng" ! Thị phần nắm giữ" Danh tiếng" Hình ảnh" Tình trạng, sách bên trong" Việc quản lí hoạt động kinh doanh: sản phẩm, phí, lãii suất, giao dịch, chất lượng, chăm sóc khách hàng" Phân tích triĨn väng" 2-19 2-20 M«i tr­êng vi m« ChiÕn lược cạnh tranh NH C Các quan hệ khác Chiến lược phòng thủ: Tự vệ trước nhũng đòn công đối thủ mạnh - Quan hệ với khách hàng: Hiểu rõ khách hàng, chia khách hàng theo tiêu chí khác (PĐTT) Chiến lược công: Dùng sức mạnh NH để tác động tới chiến lược cạnh tranh đối thủ - Quan hệ với phương tiện thông tin đại chúng, quan nhà nước, xã hội Chiến lược dẫn đầu giảm chi phí: trở thành đơn vị có chi phí thấp thị trường - Mục đích: tạo điều kiện cho NH phát triển Chiến lược khác biệt: Tạo sản phẩm khác biệt NH cã 2-21 2-22 M«i tr­êng vÜ m« - M« hình PEST Xu hướng GNP Lãi suất Lạm phát Thất nghiệp Sự sẵn có nguồn lực Chu kỳ hoạt ®éng ChÝnh trÞ (Political) Sù ỉn ®Þnh chÝnh trÞ Lt lao động Chính sách thuế Luật bảo vệ môi trường dự đoán nhu cầu Xã hội (Social) Kinh tế (Economic) Phát công nghệ Tốc độ chuyển giao công nghệ Chi tiêu phủ nghiên cứu phát triển Tốc độ lỗi thời công nghệ Dân số nhân học Phân phối thu nhập quốc dân Phong cách sống Dân trí/ văn hoá Công nghệ (Technological) 2-23 Xác định phạm vi thị trường Tổng dân số 100% Thị trường tiềm 2-24 Đánh giá nhu cầu thị trường 100% Phương pháp đo lường tích tụ Xác định tất KH tiềm Thị trường sẵn sàng Thị trường tiềm 10% Dự đoán nhu cầu 40% Phương pháp tích hợp nhân tố Thị trường đủ khả 20% Thị trường phục vụ 10% Thị trường xâm nhập Ước tính khả chi tiêu nhóm 5% Xác định nhân tố liên quan Kết hợp chúng theo trọng số Dự đoán nhu cầu 2-25 2-26 Kỹ thuật dự đoán doanh số tiêu thụ I Dự đoán nhu cầu tương lai Dự đoán chung Điều tra ý định người mua Dự đoán ngành Dự đoán công ty Dựa vào ý kiến ý kiến người bán hàng ý kiến chuyên gia 2-27 2-28 Kỹ thuật dự đoán doanh số tiêu thụ II Phân tích theo thời gian Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu định vị sản phẩm Dựa vào số liên quan Dựa số liệu khứ Phân tích số liệu thống kê 2-29 2-30 Các giai đoạn định hướng thị trường Cung cấp đại trà Cung cấp sản phẩm đa dạng Cung cấp theo thị trường mục tiêu Các bước phân đoạn thị trường, xác định mục tiêu, định vị sản phẩm Sản xuất đại trà, cung cấp khuyếch trương sản phẩm => giá rẻ => tt tiềm lớn 6. Phát triển CS Marketing đồng cho đoạn mục tiêu 5. Sản xuất hay số loại SP có đặc kiểu dáng, chất lượng khác => Nhu cầu khác nhau, thay đổi 4. Xác định thị đoạn tt mục tiêu Phát triển SP CS marketing mix Cung cấp theo thị trường hẹp Thu hẹp tt theo khu vực địa lý, nhân khẩu, tâm lý đáp ứng đoạn nhá Cung cÊp theo tõng ng­êi ThiÕt kÕ SP vµ CS marketing phù hợp tới nhu cầu cá nhân, tổ chức 3. 2. 1. Định vị sản phẩm đoạn thị trường mục tiêu Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu Đo lường tính hấp dẫn đoạn thị trường Định vị sản phẩm thị trường Xác định thị trường mục tiêu Phát triển hồ sơ cho đoạn thị trường Xác định sở cho việc phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường 2-31 2-32 Phân đoạn thị trường Quy trình Phân đoạn thị trường Quy trình Bước 1: Định nghĩa thị trường Bước 2: Phân đoạn thị trường theo tiêu chí Thị trường Nh phục vụ giao khách hàng, dịch vụ NH cung ứng địa lý - - - - Xem xét tiêu chí sử dụng Đánh giá tiêu chí phân đoạn Lựa chọn tiêu chí thích hợp Cách truyền thống: - Khách hàng ai? - Khách hàng cần gì? - Những đặc điểm nhu cầu tất khách hàng tiềm năng? + Ngân hàng bán lẻ: tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, chu kỳ đời sống gia đình; + Ngân hàng bán buôn: Tầm cỡ công ty, ngành công nghiệp, vị trí địa lý, tiêu doanh thu/túi tiền tiềm năng? 2-33 Cơ sở cho phân đoạn thị trường Đ ặ C Nhân học 2-34 Phân đoạn thị trường quốc tế Phản ứng KH Liên kết thị trường Đ I ể M Địa lý Văn hoá Tâm lý học Nhân tố để phân đoạn thị trường quốc tế Địa lý Kinh tế Chính trị/ Pháp luật 2-35 Sự phân đoạn có hiệu 2-36 Sự phát triển phân đoạn thị trường Đo Giúp cho việc thực chiến lược marketing" Đủ khả Yêu cầu cho việc phân đoạn có hiệu Tiếp cận Theo dõi khách hàng theo thời gian" Nghiên cứu đoạn khách hàng hiệu theo tài khoản sử dụng." Đủ lớn 2-37 2-38 Ví dụ cụ thể Ví dụ cụ thể Phân đoạn khách hàng bán lẻ (hay cá nhân): Theo tiêu chí sau: - Địa lý (gần trung tâm, xa trung tâm, địa giới hành chính), - Dân số (lứa tuổi (trẻ, già, trung niên), giới tính, mức độ, cấu, gia đình, nghề nghiệp (bác sỹ, luật sư, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, công nhân, sinh viên.), - thu nhập (giầu có, trung bình, nghèo), - tâm lý vµ xư thÕ (lý thùc hiƯn viƯc mua (th­êng ngày, trường hợp đặc biệt), lợi ích (chất lượng, dÞch vơ, tiÕt kiƯm), -  quy chÕ sư dơng (ko sư dơng, ®· sư dơng, míi sư dơng, ng­êi tiỊm sử dụng, thường xuyên), - cường độ sử dụng (người tiêu dùng yếu, vừa phải, tích cực), - mức độ gắn bó (ko có, trung bình, mạnh mẽ, tuyệt ®èi), -  møc ®é hiĨu biÕt cđa ng­êi mua (ko thông thạo, thông thạo, có thông tin, quan tâm, mong muốn, dự định mua), - thái độ hàng hoá (phấn khởi, tích cực, thờ ơ, phủ nhận, thù địch) .), - văn hoá, tôn giáo, dân tộc, Phân đoạn công ty : Theo tiêu chuẩn phân đoạn sau: - Các tiêu chuẩn tài (Doanh số, tài sản, vốn lư u động, vốn cố định, nợ dài hạn ngắn hạn, lợi nhuận, số tiền trả lãi tín dụng trả), - địa lý - đặc điểm sản xuất (KD theo thời vụ, năm), - tổ chức (cơ cấu công ty con, số lượng nhân viên, mạng lưới cac chi nhánh nước ngoài), - quan hệ với đối thủ cạnh tranh, 2-39 2-40 Hiểu biết khách hàng Ví dụ cụ thể Nhãm TÇng líp cã thu nhËp cao Trung thùc Tôn trọng cá nhân có thẩm quyền Thuận lợi thời gian Thuận lợi việc bán hàng Lứa tuổi 35-54 Tốt nghiệp trung học Thu nhập cao Các nhà lãnh đạo, chuyên gia, Lạc quan Không nghiêng tiết kiệm Tích cực sử dụng thẻ tín dụng Có thái độ trung lập với NH Số l ợng tài khoản tiết kiệm cao mức trung bình Số l ợng khoản vay cao mức trung bình Thoả mãn hoạt động NH Sử dụng radio, tivi báo mức trung bình Nhóm Những ng êi míi vỊ h u Nhãm Nh÷ng ng êi lín ti cã thu nhËp thÊp C¸c u tè quan träng nhÊt Thn lỵi vỊ thêi gian Thn lỵi việc bán Triết lý NH hàng Mức giá Thuận lợi thời gian Triết lý NH Các yếu tố quan trọng Thuận lợi việc bán hàng Có thẩm quyền Trung thực Các đặc ®iĨm vỊ d©n sè Løa ti >55 Løa ti >55 Ng­êi di c­ Thu nhËp thÊp Thu nhËp thÊp h¬n mức trung Văn hoá thấp bình Những ng ời bôn bán, Hưu trí nhân viên văn phòng Quan hệ với dịch vụ tài Bi quan Bi quan Nghiêng vỊ tiÕt kiƯm Nghiªng vỊ tiÕt kiƯm Ýt sư dơng thẻ tiết kiệm Không thích tín dụng Quan hệ tốt với NH Thích tiền mặt Thái độ trung lập với NH Quan hệ với NH Tần số giao dịch với liên Tần số tới giao dịch với minh tín dơng cao h¬n møc NH cao h¬n møc tđng trung bình bình Thoả mãn hoạt động Số l ợng khoản vay, NH thẻ tín dụng, số tiết kiệm thấp mức trung bình Thoả mãn hoạt động NH Sử dụng ph ơng tiện thông tin Sử dụng radio, tivi báo cao Sử dụng rộng rãi radio mức trung bình Phân tích hành vi khách hàng Q Nhóm Thanh niên Thu nhập thấp Thuận lợi việc bán hàng Thuận lợi thời gian •  •  •  •  •  TriÕt lý cđa NH T«n trọng cá nhân Lứa tuổi 35 Thu nhập thấp Ng ời làm thuê, di c , Lạc quan Ko có nhu cầu đặc biệt tiết kiệm Sử dụng thẻ tín dụng mức trung bình Ko thích NH Th êng lui tíi NH Cã sè l ỵng thẻ TD cao mức TB Số l ợng khoản vay cao mức TB Ko thoả mãn làm việc NH Trong thị trường có sức mạnh họ? Họ mua gì? Tại họ mua? Ai liên quan đến trình mua? Họ mua nào? Họ mua đâu? Họ mua nào? sử dụng ph ơng tiện thông tin (đặc biệt TV) 2-41 2-42 Bài tập tình Quy trình định mua sắm Nhận biết nhu cầu Tìm kiếm thông tin 1. 2. Đánh giá giải pháp 3. Quyết định mua sắm Quyết định sau mua sắm 4. 5. Các công ty thường có nhu cầu sử dụng loại sản phẩm NH chính? Tại sao? Các cá nhân thường có nhu cầu sử dụng loại sản phẩm NH chính? Tại sao? Các NH thường giành giật loại khách hàng nào? Tại sao? Hãy phân đoạn thị trường công ty theo tiêu chuẩn lựa chọn Hãy phân đoạn thị trường khách hàng bán lẻ theo tiêu chuẩn lựa chọn 2-43 2-44 Đánh giá đoạn thị trường Phân đoạn thị trường Quy trình Bước 3: Xác định tính hấp dẫn thị trường - - - Xem xét nhân tố: Tỷ trọng thị phần Tỷ lệ tăng trưởng Khả sinh lời NH phục vụ phân đoạn - Mức độ rủi ro - Môi trường cạnh tranh - Rào cản thâm nhập thị trường Quy mô tốc độ phát triĨn TÝnh hÊp dÉn cÊu tróc Mơc tiªu & Ngn lực Ngân hàng 2-45 2-46 Phân đoạn thị trường Quy trình SWOT Bước 4:Vị cạnh tranh - - - Xác định ưu cạnh tranh Xem xét nhân tố: Tỷ trọng thị phần Tỷ lệ tăng trưởng Khả sinh lời NH phục vụ phân đoạn - Mức độ rủi ro - Môi trường cạnh tranh - Rào cản thâm nhập thị tr­êng – Strengths - Sức mạnh INTERNAL ANALYSIS – Weaknesses- Điểm yếu – Opportunities- Cơ hội EXTERNAL ANALYSIS – Threats- Đe doạ 2-47 2-48 Điểm mạnh •  Là nguồn lực khả sử dụng làm sở để phát triển sức cạnh tranh •  Ví dụ: -  Thương hiệu mạnh -  Uy tín cao khách hàng -  Lợi chi phí cơng nghệ độc quyền -  Có tiếp cận thuận lợi mạng lưới phân phối -  Có sáng chế, phát minh riêng -  Có tiếp cận đặc biệt nguồn lực thiên nhiên cao cấp Điểm yếu •  •  -  -  -  -  -  -  Là việc thiếu một/một số điểm mạnh Ví dụ: Thương hiệu yếu / khơng có thương hiệu Uy tín thấp khách hàng Cấu trúc chi phí cao Thiếu tiếp cận mạng lưới phân phối chủ chốt Khơng có sáng chế, phát minh riêng Thiếu tiếp cận nguồn lực thiên nhiên tốt •  Điểm yếu xuất từ điểm mạnh: ví dụ: DN lớn -> khó chuyển đổi, động 2-49 2-50 Cơ hội Thách thức •  Sự thay đổi mơi trường bên ngồi gây thách thức •  Phân tích mơi trường bên ngồi phát hội tăng trưởng tạo lợi nhuận •  -  -  -  -  •  -  -  -  -  Ví dụ: Nhu cầu khách hàng chưa đáp ứng đủ Công nghệ xuất Luật lệ nới lỏng Rào cản thương mại dỡ bỏ Ví dụ: Sự thay đổi thị hiếu khách hàng sản phẩm Sản phẩm thay xuất Các luật lệ Rào cản thương mại tăng cường 2-51 2-52 Ma trận SWOT/TOWS Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Cơ hội (O) Chiến lược phát triển (SO) CL cạnh tranh (WO) Thách thức (T) CL chống đối (ST) CL phòng thủ (WT) 2-53 2-54 Phân tích TOWS (từ ngồi vào trong) Phân tích SWOT (từ ngồi) •  Những nguy cho có làm yếu mặt mạnh NH? •  Những hội cho có làm tăng lên mặt mạnh NH? •  Những nguy có làm tăng mặt yếu lên khơng? •  Những hội cho có bao bọc mặt yếu có? •  Các mặt mạnh NH có phát huy xuất hội khơng? •  Các mặt yếu có làm khả tận dụng hội khơng? •  Các mặt mạnh có lấn át nguy xuất khơng? •  Các mặt yếu có làm mạnh lên ảnh hưởng nguy xuất không? 2-55 2-56 Bài tập Chiến lược cạnh tranh phân đoạn Sử dụng ma trận để nhận diện phân đoạn thị trường hấp dẫn mà ngân hàng (tự lựa chọn) cần theo đuổi: - DN vừa nhỏ: Theo ngành, tiềm doanh thu, quy mô doanh nghiệp, vị trí địa lý Vị cạnh tranh Mạnh Yếu -  Cá nhân: Theo nh©n khÈu nh­ ti, thu nhËp, vị trí địa lý Nêu lý bn cho phân đoạn thị trường hấp dẫn Tập trung vào mạnh NH so với đối thủ cạnh tranh hội nguồn từ thay đổi môi trường NH A TÝch cùc Cao Sự hấp dẫn thị trư ờng Trung bình B Giảm trọng Trung bình C Duy trì Thấp 2-57 Chiến lược tiếp cận thị trường Marketing Mix Ngân hàng 2-58 Bài tập tình Thị trường A Tiếp cận không phân biệt Marketing Mix Đoạn Marketing Mix Đoạn Marketing Mix Đoạn Phân tích ưu nhược điểm chiến lược tiếp cận khả áp dụng ngân hàng B Tiếp cận theo đoạn thị trường Đoạn Marketing Mix Ngân hàng Đoạn Đoạn C TiÕp cËn tËp trung 2-59 Lùa chän mét chiÕn lược tiếp cận cho Ngân hàng 2-60 Định vị sản phẩm Loại sản phẩm Chiến lược đối thủ cạnh tranh Sự phức tạp thị trường Nguồn lực Ngân hàng Các nhân tố định lựa chọn chiến lược Giai đoạn chu kỳ sản phẩm Tránh đối thủ cạnh tranh Đặc tính sản phẩm Lợi ích sản phẩm G H C A Sự đa dạng Của sản phẩm Đối đầu đối thủ cạnh tranh D E B F Dịp sử dụng sản phẩm Loại khách hàng 10 2-61 Định vị để tạo lợi cạnh tranh Sản phẩm 2-62 Phát triển khác biệt Dịch vụ Tầm quan trọng Thuận lợi Yếu tố tạo nên tính khác biệt Con người Sự đặc biệt Các tiêu chuẩn tạo nên khác biệt Có thể mua Đi trước Biểu tượng Cao cấp Dễ nhận biết 2-63 2-64 Quá trình nghiên cứu marketing III Kỹ thuật thực 1. Xác định vấn đề Mục đích nghiên cứu Phát triển kế hoạch nghiên cứu Thực kế hoạch nghiên cứu Phân tích, báo cáo kết thu 2-65 Thụng tin th cp Đánh giá th«ng tin thứ cấp Tính phù hợp khách quan Những yếu tố quan trọng sử dụng thông tin thứ cp 2-66 Ưu điểm, tiện lợi u Thường dễ dàng đạt với chi phí thấp chớnh xỏc u Tiết kiệm thời gian tiền bạc lựa chọn u Giúp định hướng việc thu thập thông tin nguyên gốc cp nht Những điểm hạn chế u Có thể khó định vị đâu thông tin cần thiết u Có thể không phù hợp với mục đích nghiên cứu u Chất lượng độ chuẩn xác chúng gây nhiỊu vÊn ®Ị u  Cã thĨ sư dơng ®Ĩ ®èi chiếu so sánh 11 2-67 Các nguồn cung cấp thông tin sẵn có Nguồn 2-68 Thời đại nguồn thông tin sẵn có Ví dụ Nguồn thông tin nội Tài liệu bán hàng, tài liệu phòng kế toán, tài liệu nghiên cứu trước Các công ty nghiên cứu marketing Các công ty như: A.C Nielsen, Arbitron, IMS International, công ty kiểm toán Các hiệp hội Hiệp hội người tiêu dùng, hiệp hội thương mại Cục thống kê, cục lưu trữ thông tin, ban vËt gi¸… RÊt nhiỊu c¸c tỉ chøc phi lợi nhuận, quan nhà nước Các ấn phẩm Tạp chí, sách báo, viết, tài liệu hội thảo Dữ liệu phủ The Internet and World Wide Web www u  C¸c trang Web tìm kiếm u Các nhóm thảo luận mạng u Cơ sở liệu đĩa CD Các tài liệu nghiên cứu Chính phủ: kết điều tra dân số âSouth-Western College Publishing 2-69 Xác định cách thức nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu phải trả lời? 2-70 Dữ liệu nguyên gốc/ thông tin sơ cấp Ưu điểm Giữ liệu thu thập cách nào? u Trả lời câu hỏi cụ thĨ cđa cc NC u  D÷ liƯu mang tÝnh thêi cao Phân tích liệu thu thập nào? Hạn chế u Tốn u Mất nhiều thời gian u Nguồn liệu xác định u Dữ liệu giữ bí mật 2-71 Thụng tin s cp Các dạng điều tra Cỏch tip cn nghiên cứu Công cụ nghiên cứu Các lĩnh vực quan trọng nhằm thu thập thông tin sơ cấp Kế hoạch chọn mẫu 2-72 Phương pháp tiếp cận Pháng vÊn t¹i nhà Điều tra qua thư nói chung Điều tra nơi công cộng siêu thị, nhà ga Phỏng vấn qua mạng Phỏng vấn qua điện thoại Gửi đĩa máy tính chứa đựng chương trình nghiệm Gửi thư riêng theo người Tập trung vào nhóm 12 2-73 Các dạng câu hỏi Câu hỏi mở 2-74 Đặc tính câu hỏi u Người hỏi trả lời theo ngôn ngữ cách hiểu Rõ ràng Câu hỏi đóng Câu hỏi xác định mức độ u Tạo lựa chọn bảng lựa chọn Ngắn gọn, súc tích Yêu cầu câu hỏi có chất lượng u Các câu hỏi đóng lựa chọn trả lời có mức độ khác Khách quan Dùng từ ngữ đơn giản 2-75 Nghiên cứu quan sát 2-76 Nghiên cứu quan sát Ưu điểm nghiên cứu quan sát Người quan sát người Các dạng nghiên cứu quan sát Người quan sát hoạt động Máy quan sát người Hạn chế Người đếm khách hàng Người quan sát hành vi KH u Loại bỏ sai lệch từ trình vấn Ví dụ kiểm toán, kiểm soát u Không phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng ngư ời cung cấp thông tin Máy ®Õm pt giao th«ng u  Chi phÝ cđa viƯc thu thập liệu cao u Các thông tin mang tính kiến hạn chế Máy đếm khách hµng 2-77 Thđ tơc chän mÉu Tỉng thĨ 2-78 Thđ tơc chän mÉu MÉu chän Chän mÉu theo x¸c st Chän mÉu phi x¸c suÊt Chän mÉu theo x¸c suÊt Chọn mẫu phi xác suất Chọn ngẫu nhiên Chọn theo cách thuận lợi Chọn phân tầng Chọn theo ý chủ quan Chän theo khu vùc Chän theo chØ tiªu Chän có hệ thống Chọn nhỏ dần 13 2-79 Các loại sai sãt chän mÉu Sai sãt ®o l­êng Sai chän mÉu Sai sãt nÈy sinh chän mẫu 2-80 Bài tập Hãy thiết kế bảng câu hỏi nhằm tìm hiểu nhu cầu thoả mãn khách hàng sản phẩm (tự lựa chọn) ngân hàng bạn (tự lựa chọn) Sai cÊu tróc Sai ngÉu nhiªn 14 ... lược kinh doanh v.v 2- 11 2- 12 Môi trường vi mô a Các quan hệ néi bé cđa ch nh c¸c tỉ chøc NH - Phụ thuộc vào cấu tổ chức h nh thức phi h nh thức NH - Các quan hệ l nh m nh -> h nh th nh bầu... 4:Vị c nh tranh - - - Xác đ nh ưu c nh tranh Xem xét nh n tố: Tỷ trọng thị phần Tỷ lệ tăng trưởng Khả sinh lời NH phục vụ phân đoạn - Mức độ rủi ro - Môi trường c nh tranh - Rào cản thâm nh p... chia sẻ + Tinh thần hợp tác 2- 13 2- 14 Môi trường vi mô Cấu trúc ng nh Các lực lượng c nh tranh b Quan hệ NH với đối thủ c nh tranh Mô h nh lực lượng Porter lực lượng c nh tranh NH (mô h nh Porter)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU MARKETING TRONG NGÂN HÀNG, CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU MARKETING TRONG NGÂN HÀNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay