CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MARKETING NGÂN HÀNG

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:58

Nội dung Chương I" 1.1 Lịch sử phát triển khái niệm liên quan đến marketing Tổng quan marketing ngân hàng 1.2 Khái niệm, tiến triển quan điểm đặc điểm marketing ngân hàng 1.3 Nội dung marketing ngân hàng 1.4 Các thách thức marketing ngân hàng tamlt@neu.edu.vn 1.1 Lịch sử phát triển Mar khái niệm liên quan" Các giai đoạn phát triển marketing Mar xuất Mỹ cuối TK 19 1902: Mar giảng dạy Mỹ Sau 1945: Mar phát triển Tây Âu Nhật Bản Thập kỷ 60: Mar phổ biến toàn cầu Mar xuất yếu tố: - Nhu cầu/thị hiếu thay đổi người mua sản phẩm - Nhà sản xuất đưa sản phẩm để tạo nhu cầu cho thị trường Các lĩnh vực tập trung chủ yếu Marketing tiêu dùng Marketing công nghiệp Marketing phi lợi nhuận, xh Marketing dịch vụ Marketing toàn cầu, trực tiếp Relationships And Customer Retention Marketing tới khách hàng 2000s 1950s 1960’s 1970’s 1980’s 1990’s tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn C¸c kh¸i niƯm chđ chốt mar Khái niệm Marketing Mar trình thông qua cá nhân tập thể đạt mà họ muốn thông qua việc tạo trao đổi sản phẩm giá trị với cá nhân tập thể khác - Cá nhân, tập thể - Đạt họ muốn - Tạo trao đổi - Sảm phẩm, giá trị Nhu cầu, mong muốn, cầu Các KN marketing chủ chốt Thị trường Giá trị, thoả mãn , chất lượng Trao đổi, giao dịch, mối quan hệ tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.du.vn SPhẩm Sự thay đổi quan điểm Mar Mục tiêu marketing Quan niệm hướng bán hàng Điểm xuất phát Tập trung Sản phẩm có Nhà máy Kết thúc Phương tiện Bán hàng khuếch trương Tối đa hoá Chất lượng sống Lợi nhuận tăng Do doanh thu tăng Tối đa hoá lựa chọn Mục tiêu marketing Tối đa hoá tiêu dùng Quan niệm hướng thị trường Thị trường Nhu cầu Khách hàng Marketing đồng Lợi nhuận tăng Do khách hàng Tăng thoả mãn Tối đa hoá mức độ thoả mãn Phương châm Hệ thống thúc đẩy Giá trị cho đời tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 1.2 Khái niệm đặc điểm Mar NH" Quan điểm mar đại" Khái niệm marNH: Marketing ngân hàng trì động qua lại sản phẩm dịch vụ với nhu cầu người tiêu dùng hoạt động đối thủ cạnh tranh tảng cân lợi ích - Ngân hàng - Người tiêu dùng - Xã hội Marketing ngân hàng khái niệm dùng để hệ thống chiến lược, biện pháp, chương trình, hoạt động tác động vào toàn trình tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng nhằm sử dụng nguồn lực ngân hàng cách tốt việc thoả mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu Quan điểm mar NH đại Xã hội (phúc lỵi x· héi) Quan niƯm h­íng vỊ x· héi Ng­êi tiêu dùng (Sự thoả mãn) Thực trạng phát triển Mar NH ë ViƯt nam" •  •  •  •  •  Giai ®o¹n 1: Tr­íc 1988 Giai ®o¹n 2: 1988-1992 Giai ®o¹n 3: 1993 1998 Giai đoạn 4: 1998 2004 Giai đoạn 5: 2005 - Ngân hàng (Lợi nhuận) tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.du.vn Đặc điểm marketing NH" a. - - - - Đặc điểm hoạt động ngân hàng Là ngành kinh doanh dịch vụ phức tạp, cao cấp Hoạt động có rủi ro tiềm ẩn cao Chịu kiểm soát chặt chẽ pháp luật Mang tính chất dài hạn khó chuyển đổi sang lĩnh vực khác Đặc điểm marketing NH" b Đặc điểm Marketing NH - Tính tuân thủ cao - Tính liên tục tức thời - TÝnh x· héi ho¸ cao -  TÝnh chÝnh x¸c, an toàn cao - Tính hấp dẫn khách hàng hạn chế - Chịu ảnh hưởng tính chuyên môn hoá lịch sử hoạt động NH tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn Chức quản trị nhu cầu marketing NH Trạng thái nhu cầu Công việc marketing Ví dụ hành động ỉPhản nhu cầu Thức tỉnh Thay đổi thái độ ỉKhông có nhu cầu Tạo nhu cầu Nêu cần thiết sp ỉNhu cầu tiềm ẩn Phát triển nhu cầu Phát triển sản phẩm ỉNhu cầu sụt giảm Tái sinh lại nhu cầu Thêm đặc tính sp ỉNhu cầu thất thường Đồng hoá Các biện pháp điều tiết ỉNhu cầu đầy đủ Duy trì trạng thái Đo lường, kiểm soát ỉNhu cầu tải Giảm nhu cầu Demarket ỉNhu cầu không Triệt phát Cảnh báo, giá cao, lành mạnh firewall 1.3 Nội dung Marketing ngân hàng" ố Nghiên cứu marketing dự đoán nhu cầu * Thu thập thông tin, phân tích nhu cầu thị trường để tìm kiếm hội kinh doanh * Cầu nối người làm marketing với khách hàng thị trường ố Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm * Xác định thị trường mà NH cung cấp sản phẩm cách hiệu * Đâu khách hàng, đâu sản phẩm cần cung cấp, vị trí sản phẩm so với sp đối thủ cạnh tranh ố Xây dựng sách marketing đồng * Chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối, khuếch chương nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu ố Lập kế hoạch marketing *Chi tiết kế hoạch hành động, kiểm soát tiến độ thực tamlt@neu.edu.vn Quá trình làm marNH MT kinh tế nhân M ar n Ph â ar M Công chúng hi ện m ar M ực Xúc tiến ĐT cạnh tranh tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.du.vn Giá ar P/phối KH mục tiêu át MT trị - luật pháp h ạc ho tíc h kế Nhà cung cấp so ố Phân tích nhân tố môi trường * Môi trường vi mô * Môi trường vĩ mô p Sản phẩm ếm Ki * Nhà cung cấp * Kênh phân phối * Đối thủ cạnh tranh * Công chúng Lậ ốNhận biết đối tác marketing MT công nghệ - tự nhiên Các kênh phân phối Th Nội dung Marketing ngân hàng xã hội - văn hoá 1.4 Thách thức marketing NH" Bối cảnh Marketing Quan tâm đạo đức Marketing phi lợi nhuận Các thách thức Nền kinh tế thay đổi tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.du.vn Toàn cầu hoá ... sang l nh vực khác Đặc điểm marketing NH" b Đặc điểm Marketing NH - T nh tuân thủ cao - T nh liên tục tức thời - T nh xã hội hoá cao - T nh xác, an toàn cao - T nh hấp dẫn khách hàng hạn chế - Chịu... tác marketing MT công nghệ - tự nhiên Các k nh phân phối Th Nội dung Marketing ngân hàng xã hội - văn hoá 1. 4 Thách thức marketing NH" Bối c nh Marketing Quan tâm đạo đức Marketing phi lợi nhuận... trạng phát triển Mar NH Việt nam" Giai đoạn 1: Trước 19 88 Giai đoạn 2: 19 88 -1 9 92 Giai đoạn 3: 19 93 19 98 Giai đoạn 4: 19 98 2004 Giai đoạn 5: 2005 - Ngân hàng (Lợi nhuận) tamlt@neu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MARKETING NGÂN HÀNG, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MARKETING NGÂN HÀNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay