BG marketing TM

294 6 0
  • Loading ...
1/294 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:58

CHƯƠNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA MARKETING THƯƠNG MẠI Khái niệm marketing thương mại Bản chất marketing thương mại 2.1 Vị trí khách hàng hoạt động thương mại 2.1.1 Vị trí định thuộc người bán 2.1.2 Vị trí định thuộc người mua 2.2 Cách thực tiếp cận chinh phục khách hàng theo tư tưởng định hướng marketing thương mại 2.2.1 Định hướng mục tiêu 2.2.2 Định hướg hệ thống 2.2.3 Định hướng chiến lược I Khái niệm marketing thương mại • Kể từ xuất hiện, thuật ngữ “marketing” có nhiều cách giải thích, nhiều khái niệm khác • Sự khác giải thích thuật ngữ marketing phản ánh qúa trình phát triển, hồn thiện nội dung mà thuật ngữ hàm chứa, phản ánh quan điểm khác tác giả nghiên cứu lĩnh vực khác mà vận dụng I Khái niệm marketing thương mại • Nguồn gốc tất nhánh marketing phát triển từ yêu cầu giải khó khăn, rủi ro, xuất trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hố doanh nghiệp điều kiện kinh tế thị trường tư chủ nghĩa I • Khái niệm marketing thương mại Marketing bán hàng: “Marketing tất đặt trước sử dụng người bán hàng quảng cáo hàng” I • Khái niệm marketing thương mại Marketing phận: “Marketing đồng nghĩa với hướng người tiêu dùng, dành ưu tiên cho thị trường cấu thành thị trường” I • Khái niệm marketing thương mại Marketing cơng ty: “Marketing q trình thực hoạt động nhằm đạt mục tiêu tổ chức thơng qua việc dự đốn trước nhu cầu khách hàng người tiêu thụ để điều khiển dòng hàng hố dịch vụ thoả mãn nhu cầu từ nhà sản xuất tới khách hàng người tiêu thụ” I • Khái niệm marketing thương mại Marketing thương mại: “Marketing trình tổ chức, quản lý điều khiển hoạt động nhằm tạo khả đạt mục tiêu tiêu thụ có hiệu sản phẩm tổ chức sở thoả mãn cách tốt nhu cầu nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ” II BẢN CHẤT CỦA MARKETING THƯƠNG MẠI • Mục tiêu cuối marketing thương mại: Bảo đảm lợi nhuận có doanh nghiệp tham gia vào trình kinh doanh thị trường • Mục tiêu trực tiếp: Tạo hội lớn để tiêu thụ tốt sản phẩm doanh nghiệp II BẢN CHẤT CỦA MARKETING THƯƠNG MẠI • Thực chất marketing thương mại xác định lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế đại vị trí nhà kinh doanh khách hàng hoạt động kinh tế Từ đó, sử dụng cách đồng khoa học quan điểm, lý thuyết đại tổ chức quản trị kinh doanh trình tiếp cận chinh phục khách hàng để tiêu thụ sản phẩm 2.1 Vị trí khách hàng hoạt động thương mại Người bán (nhà sản xuất, nhà thương mại) Sản phẩm Các yếu tố khác: Thời gian, địa điểm, giá cả, phương thức mua/bán Người mua (khỏch hng/ ngi tiờu dựng) triển lãm đợc tổ chức định kỳ Hội chợ triển lãm thờng ®ỵc tỉ chøc kÕt hỵp víi cïng thêi gian không gian đợc gọi hội chợ triển lãm Hội chợ Triển lãm thơng mại Hội chợ triển lãm thơng mại hoạt động xúc tiến thơng mại tập trung thời gian ngắn địa điểm định, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đợc trình bầy tàI liệu doanh nghiệp hàng hoá, hàng hoá doanh nghiệp nhằm mục đích tiếp thị, ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá Mục đích tham gia hội chợ triển lãm Giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trờng mục tiêu * Giúp doanh nghiệp giới thiệu thị trờng * Giúp doanh nghiệp quảng cáo, khuyếch trơng sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh * Mục đích tham gia hội chợ triển lãm Giúp doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thị trờng Giúp doanh nghiệp mở rộng quan hệ với khách hàng, bạn hàng kinh doanh Giúp doanh nghiệp ký kết hợp ®ång kinh tÕ mơc ®Ých tham gia héi chỵ triĨn lãm Giúp doanh nghiệp tìm kiếm hội kinh doanh Giúp doanh nghiệp bán hàng chỗ Giúp doanh nghiệp tìm hiểu đối thủ cạnh tranh Tham gia hội chợ triển lãm: a) Khái niệm b)Tác dụng tham gia hội chợ triển lãm c) Qui trình tham gia hội chợ triển lãm Tham gia hội chợ triển lãm doanh nghiệp đạt đợc lợi ích ? 287 Lợi ích chung tham gia hội chợ triển lãm Góp phần thực chiến lợc xúc tiÕn cđa doanh nghiƯp Lỵi Ých thĨ tham gia hội chợ triển lãm Có hội để doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu thêm thị hiếu khách hàng mục tiêu Có hội để doanh nghiƯp giíi thiƯu doanh nghiƯp, s¶n phÈm kinh doanh doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu củng cố danh tiếng hình ảnh doanh nghiệp Lợi Ých thĨ tham gia héi chỵ triĨn l·m Có hội để tìm hiểu đối thủ cạnh tranh Có hội để mở rộng thị trờng Xúc tiến hợp tác đầu t Bán đợc hàng hoá cho khách hàng Có hội nhận đợc tài trợ, ủng hộ tổ chøc qc tÕ Tham gia héi chỵ triĨn l·m: a) Khái niệm b)Tác dụng tham gia hội chợ triển lãm c) Qui trình tham gia hội chợ triển lãm Tổ chức hoạt động tham gia hội chợ triển lãm Hoạt động trớc tham gia: Ra định tham gia, dự trù ngân sách, chuẩn bị vật chất, ngời, tổ chức xây dựng gian hàng Hoạt động hội chợ triển lãm: Giới thiệu, bán hàng, giao tiếp với khách hàng,ký văn thoả thuận Hoạt động sau hội chợ triển lãm: đánh giá tổng kết, quan hệ với khách hàng sau kết thúc héi chỵ triĨn l·m, rót kinh nghiƯm 292 III Néi dung xúc tiến thơng mại Quảng cáo thơng mại Khuyến mại Bán hàng trực tiếp Tham gia hội chợ, triển lãm Quan hệ công chúng hoạt động khuyếch trơng khác 293 Quan hệ công chúng hoạt động khuyếch trơng kh¸c 294 ... nghĩa I • Khái niệm marketing thương mại Marketing bán hàng: Marketing tất đặt trước sử dụng người bán hàng quảng cáo hàng” I • Khái niệm marketing thương mại Marketing phận: Marketing đồng nghĩa...I Khái niệm marketing thương mại • Kể từ xuất hiện, thuật ngữ marketing có nhiều cách giải thích, nhiều khái niệm khác • Sự khác giải thích thuật ngữ marketing phản ánh qúa trình... tiêu dùng, dành ưu tiên cho thị trường cấu thành thị trường” I • Khái niệm marketing thương mại Marketing cơng ty: Marketing trình thực hoạt động nhằm đạt mục tiêu tổ chức thơng qua việc dự
- Xem thêm -

Xem thêm: BG marketing TM , BG marketing TM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay