CHƯƠNG 3 CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

52 2 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:57

CHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Người biên soạn: TS Nguyễn Văn Ngọc IV HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 1/ Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế – xã hội Phạm trù HTKT – XH dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu QHSX đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định LLSX với KTTT tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất 2/ Quá trình lịch sử - tự nhiên phát triển hình thái kinh tế - xã hội Tính chất lịch sử - tự nhiên hiểu là: + Xã hội phát triển tuân theo qui luật khách quan như: Qui luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất; Qui luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với sở hạ tầng + Nguồn gốc sâu xa trình phát triển lịch sử tự nhiên xã hội phát triển khách quan lực lượng sản xuất + Sự phát triển lịch sử lòai người, tác động nhiều nhân tố chủ quan… 3/ Giá trị khoa học học thuyết Mác hình thái kinh tế xã hội Cung cấp phương pháp luận chung để nghiên cứu lĩnh vực xã hội V/ VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP 1/ Giai cấp vai trò đấu tranh giai cấp phát triển xã hội có đối kháng giai cấp a/ Giai cấp gì? Lênin tác phẩm Sáng kiến vĩ đại (1919) đưa định nghĩa: “Người ta gọi giai cấp, tập đoàn to lớn gồm người khác địa vị họ hệ thống sản xuất xã hội định lịch sử, khác quan hệ họ ( thường thường quan hệ pháp luật quy định thừa nhận), tư liệu sản xuất, (khác nhau) vai trò họ tổ chức lao động xã hội, khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội nhiều mà họ hưởng Giai cấp tập đoàn người, mà tập đồn chiếm đoạt lao động tập đồn khác chỗ tập đồn có địa vị khác chế độ kinh tế xã hội định” TẬP ĐÒAN BỊ TRỊ TẬP ĐÒAN THỐNG TRỊ ĐỊA VỊ TRONG MỘT HỆ THỐNG SẢN XUẤT XÃ HỘI NHẤT ĐỊNH QUAN HỆ CỦA HỌ ĐỐI VỚI NHỮNG TƯ LIỆU SẢN XUẤT CÁCH THỨC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LÀM RA GIAI CẤP VAI TRÒ CỦA HỌ TRONG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI Những tập đòan người khác về: ĐỊNH NGHĨA GIAI CẤP CỦA LÊNIN b/ Nguồn gốc giai cấp: + Nguồn gốc trực tiếp: đời tồn chế độ chiến hữu tư nhân tư liệu sản xuất + Nguyên nhân gián tiếp: phát triển lực lượng sản xuất chưa đạt tới trình độ xã hội hóa cao Giai cấp phạm trù lịch sử + Thứ hai, họ người sáng tạo giá trị văn hoá tinh thần Những sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, kinh tế…của nhân dân vừa cội nguồn, vừa điều kiện để thúc đẩy phát triển văn hoá tinh thần dân tộc thời đại Chính đời sống nhân dân cung cấp chất liệu cho nhà khoa học, văn học, nghệ thuật giá trị văn hoá tinh thần họ thực có ý nghĩa đông đảo quần chúng nhân dân chấp nhận truyền bá sâu rộng, trở thành giá trị phổ biến + Thứ ba, họ động lực bản, đóng vai trò định thắng lợi CMXH Trong cách mạng làm chuyển biến hình thái kinh tế - xã hội nhân dân lao động lực lượng tham gia đông đảo Hơn nữa, nguyên nhân sâu xa cách mạng xã hội lại xuất phát từ hoạt động sản xuất vật chất quần chúng (LLSX phát triển, mâu thuẫn QHSX - đấu tranh giai cấp – cách mạng xã hội) Vì vậy, nhân dân lao động chủ thể q trình kinh tế, trị, xã hội, đóng vai trò động lực cách mạng xã hội NGƯỜI TẠO RA CỦA CẢI VẬT CHẤT CHO XÃ HỘI ĐỘNG LỰC CHÍNH TRONG MỌI CUỘC CMXH NGƯỜI TẠO RA NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN LÀ CHỦ THỂ SÁNG TẠO CHÂN CHÍNH RA LỊCH SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Khái niệm cá nhân (vĩ nhân, lãnh tụ) Vĩ nhân cá nhân kiệt xuất lĩnh vực trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật… Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ cá nhân kiệt xuất phong trào cách mạng quần chúng nhân dân Những phẩm chất lãnh tụ: + Có tri thức khoa học uyên bác, nắm bắt xu vận động dân tộc, quốc tế thời đại + Có lực tập họp, thống ý chí hành động quần chúng nhân dân + Gắn bó với quần chúng, qn lợi ích dân tộc, quốc tế thời đại Bất thời kỳ nào, dân tộc nào, lịch sử đặt nhiệm vụ cần giải từ phong trào quần chúng nhân dân, tất yếu xuất lãnh tụ, đáp ứng yêu cầu lịch sử CÓ TRI THỨC UYÊN BÁC CÓ NĂNG LỰC THỐNG NHẤT Ý CHÍ & HÀNH ĐỘNG CỦA QUẦN CHÚNG GẮN BĨ VỚI NHÂN DÂN VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ NẮM ĐƯỢC XU THẾ CỦA DÂN TỘC, THỜI ĐẠI LÃNH TỤ XUẤT HIỆN VỚI PHẨM CHẤT: TỪ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA QUẦN CHÚNG Quan hệ quần chúng nhân dân với lãnh tụ Thể hiện: + Tính thống nhân dân lãnh tụ Khơng có phong trào cách mạng không xuất lãnh tụ + Quần chúng nhân dân lãnh tụ thống tính mục đích lợi ích Sự thống cao nhận thức hành động cách mạng thống + Sự khác biệt quần chúng nhân dân lãnh tụ biểu vai trò khác tác động đến lịch sử Vai trò lãnh tụ Trong quan hệ với quần chúng, lãnh tụ có nhiệm vụ sau: + Nắm bắt xu dân tộc, quốc tế thời đại sở hiểu biết quy luật khách quan q trình kinh tế, trị, xã hội + Định hướng chiến luợc hoạch định chương trình hành động cách mạng + Tổ chức lực lượng, giáo dục thuyết phục quần chúng, thống ý chí hành động quần chúng nhằm hướng vào giải mục tiêu cách mạng đề Như vậy, lãnh tụ có vai trò to lớn phong trào quần chúng Tuy vậy, không nên tuyệt đối hoá đến mức sùng bái cá nhân Tệ sùng bái cá nhân sẽ: + Hạn chế tước bỏ quyền làm chủ nhân dân, làm cho nhân dân khơng phát huy tính tích cực, sáng tạo + Người mắc bệnh sùng bái cá nhân thường đặt cao tập thể, đứng ngồi đường lối sách pháp luật Đảng Nhà nước HẾT HẾT PHẦN HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN Ở PHẦN ... CHNL Chủ nô Nô lệ PK Địa chủ Nông dân TBCN Tư sản Vô sản CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VỀ TLSX CÁC H MẠN G VÔ SẢN Sự mâu thuẫn LLSX phát triển QHSX lỗi thời b/ Vai trò cách mạng xã hội Cách mạng xã hội đóng... khách quan lực lượng sản xuất + Sự phát triển lịch sử lòai người, tác động nhiều nhân tố chủ quan… 3/ Giá trị khoa học học thuyết Mác hình thái kinh tế xã hội Cung cấp phương pháp luận chung để nghiên... để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu QHSX đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định LLSX với KTTT tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất 2/ Quá trình lịch sử - tự nhiên phát triển hình
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3 CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ, CHƯƠNG 3 CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay