CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

50 4 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:57

CHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Người biên soạn: TS Nguyễn Văn Ngọc I/ VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1/ Sản xuất vật chất vai trò a/ Sản xuất vật chất phương thức sản xuất Sản xuất loại hình hoạt động đặc trưng người, bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần sản xuất thân người Trong đó, sản xuất vật chất sở tồn phát triển xã hội + Sản xuất vật chất trình người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến dạng vật chất giơi tự nhiên nhằm tạo cải vật chất thoả mãn nhu cầu tồn phát triển người + Phương thức sản xuất cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định Làm chung ăn chung (Cộng đồng) Bóc lơt tuyệt đối sức lao động người nô lệ Địa chủ phát canh thu tô tá điền CX NT CH NL PK Nhà tư th cơng nhân bóc lột giá trị thặng dư TB CN Sản xuất cộng đồng CS VM MỖI XÃ HỘI CHỈ CÓ MỘT PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT ĐẶC TRƯNG b/ Vai trò sản xuất vật chất phương thức sản xuất đối vơi tồn phát triển xã hội Sản xuất vật chất đóng vai trò: + Là nhân tố định sinh tồn, phát triển người xã hội + Là sở để hình thành quan hệ xã hội nhà nước, pháp quyền, đạo đức… + Là điều kiện định cho người cải biến tự nhiên, xã hội thân người Phương thức sản xuất đóng vai trò: + Quyết định đối vơi trình độ phát triển sản xuất xã hội định đối vơi trình độ phát triển đời sống xã hội nói chung Điều chứng minh quy luật quan hệ sản xuất 2/ Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp vơi trình độ phát triển lực lượng sản xuất a/ Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất gì? LLSX toàn nhân tố vật chất, kỹ thuật trình sản xuất, chúng tồn mối quan hệ biện chứng vơi tạo sức sản xuất làm cải biến đối tượng trình sản xuất, tức tạo lực thực tiễn làm biến đổi đối tượng vật chất NGƯỜI LAO ĐỘNG THỂ LỰC TRÍ LỰC LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG TƯ LiỆU SẢN XUẤT TƯ LiỆU LAO ĐỘNG CÓ SẴN TRONG TỰ NHIÊN ĐÃ QUA CHẾ BiẾN CÔNG CỤ LAO ĐỘNG TƯ LiỆU HỖ TRỢ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP KINH TẾ TRI THỨC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ngày nay, khoa học trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp” Quan hệ sản xuất (QHSX) gì? QHSX mối quan hệ kinh tế người người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) QHSX gồm ba mặt: + Quan hệ sở hữu đối vơi tư liệu sản xuất, + Quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất, + Quan hệ phân phối sản phẩm + Tâm lý xã hội tạo điều kiện cho thành viên giai cấp tiếp thu hệ tư tưởng giai cấp + Nhờ kiểm tra đời sống sôi động mà hệ tư tưởng bơt xơ cứng, sai lầm Nguợc lại, nhờ có lý thuyết khoa TĨM TẮT PHẦN Ý thức xã hội thông thường ý thức lý luận Tâm lý xã hội hệ tư tưởng YT lý luận học thuyết lý thuyết xã hội ÝTXH thông thường Tri thức, kinh nghiệm đời thường Ý THỨC XÃ HỘI Hệ tư tưởng hệ thống quan điểm, tư tưởng XH Tâm lý xã hội tình cảm, thói quen, tập qn XH… TỒN TẠI XÃ HỘI Hồn cảnh địa lý, dân số phương thức sản xuất… b/ Tồn xã hội định ý thức xã hội + Tồn xã hội, phương thức sản xuất thay đổi tư tưởng lý luận xã hội, quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, văn hoá… sơm + Sự định tồn xã hội đối vơi ý thức xã hội không giản đơn, trực tiếp mà thường thông qua khâu trung gian Tuy nhiên, xét đến quan hệ kinh tế đóng vai trò 2/ Tính độc lập tương đối ý thức xã hội Biểu ở: + Ý thức xã hội thường lạc hậu so vơi tồn xã hội Tồn xã hội thay đổi ý thức xã hội NHẬT THỰC Vì: * Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội nên nói chung biến đổi sau có biến đổi tồn xã hội * Do sức mạnh thói quen tâm lý xã hội * Giai cấp phản tiến tìm cách trì ý thức xã hội cũ nhằm bảo + Ý thức xã hội vượt trươc tồn xã hội Dựa điều kiện vật chất có xuất hiện, người sử dụng khái niệm, phán đoán, suy lý để sáng tạo tri thức mơi, tư tưởng khoa học tiên tiến… vượt trươc phát triển tồn xã hội nhằm định hương cho người giải Tổng thống Argentina Tổng thống Ấn Độ Pratibha President of Chile Thủ tướng ĐứcTổng - bà Angela thống Costa Rica Tổng thống Thụy Sỹ Doris + Tính kế thừa phát triển ý thức xã hội Khi tìm hiểu hình thái ý thức xã hội, bên cạnh việc nghiên cứu điều kiện vật chất có, phải ý đến giai đoạn phát triển ý thức xã hội trươc Trong xã hội có giai + Sự tác động qua lại hình thái ý thức xã hội Ý thức xã hội thể dươi nhiều hình thái, chúng có mối quan hệ, tác động tạo mặt, tính chất mà người ta khơng thể giải thích cách trực tiếp từ tồn xã hội hay điều kiện vật chất Tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử mà có hình thái ý thức + Ý thức xã hội tác động lại tồn xã hội Thể tính định hương cho hoạt động thực tiễn Sự tác động tuỳ thuộc vào: * Những điều kiện lịch sử cụ thể * Tính chất mối quan hệ kinh tế mà tư tưởng nảy sinh * Vai trò lịch sử giai cấp mang cờ tư tưởng * Mức độ phản ánh đắn tư tưởng đối vơi nhu cầu phát triển xã hội * Mức độ mở rộng tư tưởng TÍNH LẠC HẬU TTXH mà YTXH TÁC ĐỘNG thúc đẩy kìm hãm tồn xã hội 2/ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨCXÃ HỘI TÁC ĐỘNG QUA LẠI hình thái YTXH TÍNH VƯỢT TRƯỚC YTXH dự báo tương lai TÍNH KẾ THỪA Giữ gìn phát triển Tư tưởng trước
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ, CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay