CHUONG 2 PHEP BIEN CHUNG PHAN 2

91 5 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:57

IV/ CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT 1/ QUY LUẬT LÀ GÌ Qui luật mối liên hệ khách quan, chất, tất nhiên, phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật, hay vật, tượng với Tính chất quy luật + Tính khách quan + Tính phổ biến + Tính ổn định tương đối Phân loại quy luật Dựa vào tính phổ biến Quy Luật RIÊNG Quy Luật CHUNG Quy Luật CHUNG NHẤT Dựa vào lĩnh vực hoạt động Quy Luật TỰ NHIÊN Quy Luật XÃ HỘI Quy Luật TƯ DUY PBC DV NGHIÊN CỨU NHỮNG Q.LUẬT CHUNG NHẤT CỦA TN, XH & TƯ DUY QUY LUẬT CHUYỂN HOÁ TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHẤT NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH 1/ QUY LUẬT CHUYỂN HOÁ TỪ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI ĐIỂM NÚT Học sinh BƯỚC NHẢY Học sinh Sinh viên Lượng TRI THỨC PHỔ THÔNG Lượng TRI THỨC CHUYÊN NGHIỆP Độ 12 NĂM Độ NĂM Kỹ sư Lượng TRI THỨC PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT Vai trò quy luật: Quy luật phương thức vận động, phát triển vật, tượng Sự vật, tượng vận động, phát triển cách ? a/ Khái niệm lượng, chất Khái niệm lượng dùng để tính quy định khách quan vốn có vật phương diện: số lượng yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại, tốc độ, nhịp điệu trình vận động, phát triển vật Tiền đóng học phí ! Trận đấu căng thẳng ! Khái niệm chất dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, tượng; thống hữu thuộc tính cấu thành nó, phân biệt với khác TỪ TRƯỜNG: THUỘC TÍNH CỦA TRÁI ĐẤT LIÊN KẾT VẬT CHẤT CỦA VẬT THỂ b/ Quan hệ biện chứng lượng chất + Sự thay đổi lượng định thay đổi chất Bất kỳ vật, tượng thống mặt chất mặt lượng Trong đó, lượng yếu tố thường xuyên biến đổi để đến mức độ kéo theo thay đổi chất KHÍ THẢI VÀ Ơ NHIỂM MƠI TRƯỜNG SĨNG THẦN Sóng biển vỗ bờ Khi lượng vật tích lũy vượt giới hạn định gọi độ Độ phạm trù triết học dùng để khoảng giới hạn mà thay đổi lượng vật chưa làm thay đổi chất Giai đoạn trực quan sinh động cung cấp cho tư liệu ban đầu, phong phú, cần thiết vật Để tìm chất ẩn dấu “kho tư liệu hỗn độn”, cần xử lý thông tin giai đoạn tư lý tính TRỰC QUAN SINH ĐỘNG (NHẬN THỨC CẢM TÍNH) THƠNG QUA TỪNG GIÁC QUAN CẢM TiẾP XÚC – PHẢN ÁNH NHỮNG GIÁC THUỘC TÍNH RIÊNG LẺ, BỀ NGỒI CỦA SỰ VẬT TRI GIÁC BiỂU TƯỢNG THƠNG QUA TỪNG GIÁC QUAN TiẾP XÚC – PHẢN ÁNH TOÀN BỘ CÁI BỀ NGOÀI CỦA SỰ VẬT TÁI HiỆN NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG, NỔI BẬT CỦA SỰ VẬT CHỦ THỂ THU ĐƯỢC NHỮNG TƯ LiỆU PHONG PHÚ ĐA DẠNG VỀ KHÁCH THỂ + Tư trừu tượng (Nhận thức lý tính) Nhằm xác định chất có tính quy luật vật, tượng Gồm hình thức: Khái niệm Phán đốn Suy lý Khái niệm hình thức tư trừu tượng, phản ánh đặc tính chất vật Khái niệm hình thành từ tổng hợp, trừu tượng hố, khái qt hố…những đặc điểm, thuộc tính vật hay lớp vật + Khái niệm phương tiện để người tích luỹ thơng tin, suy nghĩ trao đổi tri thức + Khái niệm vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan + Hình thức biểu hiện: Từ (khác với Tiếng) Phán đoán hình thức tư liên kết khái niệm lại với để khẳng định hay phủ định đặc điểm, thuộc tính đối tượng + Vai trò: nhằm khẳng định hay phủ định thuộc tính, mối liên hệ vật, tượng + Hình thức biểu hiện: Các mệnh đề theo quy tắc văn phạm định CHẮC CHẮN MÌNH ĐẬU ! Suy lý hình thức tư liên kết phán đoán lại với để rút tri thức phán đoán Tùy theo hình thức kết hợp phán đốn mà có suy luận quy nạp ( từ phán đoán đơn – đặc thù – phổ biến) hay diễn dịch ( ngược lại) SV NÀO CŨNG CHÁN MÔN TRIẾT ! VẬY, MÌNH CŨNG SẼ CHÁN MƠN TRIẾT! TỤI MÌNH LÀ SINH VIÊN ! Mối quan hệ nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính với thực tiễn: Nhận thức cảm tính làm sở cho nhận thức lý tính Nhận thức lý tính giúp cho nhận thức cảm tính có tính định hướng trở nên sâu sắc Kết tư trừu tượng tri thức có tính chất đối tượng Và, để xác định tính chân thực tri thức ấy, thiết phải đưa nhận thức với thực tiễn để kiểm tra Nếu thấy gọi chân lý Nếu sai phải nhận thức lại KHÁI NiỆM TƯ DUY TRỪU TƯỢNG (NHẬN THỨC LÝ TÍNH) PHẢN ÁNH NHỮNG THUỘC TÍNH CHUNG BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT LIÊN KẾT CÁC KHÁI NiỆM PHÁN ĐỂ KHẲNG ĐỊNH HAY PHỦ ĐỊNH ĐỐN NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA SỰ VẬT LIÊN KẾT CÁC PHÁN ĐỐN ĐỂ HÌNH THÀNH SUY LÝ TRI THỨC MỚI VỀ SỰ VẬT, HiỆN TƯỢNG CHỦ THỂ ĐƯA RA NHỮNG KẾT LuẬN CĨ TÍNH BẢN CHẤT VỀ KHÁCH THỂ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG CẢM GIÁC TRI GIÁC TƯ DUY TRỪU TƯỢNG BIỂU TƯỢNG TƯ LiỆU ĐA DẠNG VỀ KHÁCH THỂ NHẬN THỨC SUY LÝ THỰCTiỄN TRI THỨC VỀ KHÁCH THỂ PHÁN ĐOÁN KHÁI NiỆM CHÂN LÝ ĐÚNG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH… TRỪU TƯỢNG HĨA KHÁI QT HỐ NHẬN THỨC LẠI SAI TÍNH KHÁCH QUAN TRI THỨC CÓ NỘI DUNG PHÙ HỢP VỚI HiỆN THỰC KHÁCH QUAN MÀ NÓ PHẢN ÁNH b/ CHÂN LÝ LÀ TRI THỨC CÓ NỘI DUNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ KHÁCH QUAN VÀ ĐƯỢC THỰC TiỄN KiỂM NGHIỆM TÍNH TUYỆT ĐỐI TRI THỨC PHÙ HỢP HOÀN TOÀN VỚI HiỆN THỰC KHÁCH QUAN TÍNH TƯƠNG ĐỐI TRI THỨC PHÙ HỢP CHƯA HỒN TỒN ĐẦY ĐỦ VỚI HIỆN THỰC KHÁCH QUAN TÍNH CỤ THỂ TRONG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ SẼ CĨ NHỮNG CHÂN LÝ CỤ THỂ Vai trò chân lý hoạt động thực tiễn + Chân lý điều kiện tiên bảo đảm thành cơng tính hiệu hoạt động thực tiễn + Chân lý phát triển nhờ thực tiễn thực tiễn phát triển nhờ vận dụng đắn chân lý mà người đạt hoạt động thực tiễn + Phải xuất phát từ thực triễn để đạt chân lý, phải coi chân lý trình, đồng thời phải thường xuyên tự giác vận dụng chân lý vào thực tiễn HẾT CHƯƠNG HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN Ở CHƯƠNG ... biến Quy Luật RIÊNG Quy Luật CHUNG Quy Luật CHUNG NHẤT Dựa vào lĩnh vực hoạt động Quy Luật TỰ NHIÊN Quy Luật XÃ HỘI Quy Luật TƯ DUY PBC DV NGHIÊN CỨU NHỮNG Q.LUẬT CHUNG NHẤT CỦA TN, XH & TƯ DUY... TRIỂN PHẢI CÓ SỰ TÍCH LŨY VỀ LƯỢNG 1/ PHẢI BIẾT CHUẨN BỊ CHU ĐÁO MỌI VIỆC 2/ LƯỢNG TÍCH LŨY ĐỦ SẼ CĨ BƯỚC CHUYỂN VỀ CHẤT 2/ PHẢI CHÚ TRỌNG CẢ HAI MẶT LƯỢNG VÀ CHẤT 3/ SỰ PHÁT TRIỂN THÔNG QUA NHIỀU... PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2/ QL THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP (Quy luật mâu thuẫn) Vai trò: Quy luật nguyên nhân vận động phát triển sv/ht a/ Khái niệm mâu thuẫn tính chất chung mâu thuẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 PHEP BIEN CHUNG PHAN 2 , CHUONG 2 PHEP BIEN CHUNG PHAN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay