CHUONG 1 CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

43 5 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:57

CHƯƠNG CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG Chương bao gồm phần sau: I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC I/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG 1/ Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học Triết học hệ thống quan điểm lý luận chung giới vị trí người giới 哲哲 KHÁI QUÁT NHẤT PHỔ BiẾN NHẤT CHUNG NHẤT Vấn đề triết học vấn đề gì? Ph.Ăngghen “Vấn đề lớn triết học, đặc biệt triết học đại, mối quan hệ tư tồn tại” Ý THỨC VÀ VẬT CHẤT TÂM VÀ VẬT LÝ VÀ KHÍ LINH HỒN VÀ THỂ XÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC MẶT THỨ NHẤT MẶT THỨ NHÌ VC VÀ YT CÁI NÀO CÓ TRƯỚC? CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC THẾ GiỚI KHƠNG ? Ý THỨC CĨ TRƯỚC KHƠNG VẬT CHẤT NHẬN THỨC NHẬN THỨC CÓ TRƯỚC ĐƯỢC ĐƯỢC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHỦ NGHĨA DUY TÂM THUYẾT BẤT KHẢ TRI 2/ CN DVBC – HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CAO NHẤT CỦA CNDV VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRIẾT HỌC CNDV DUY VẬT CỔ ĐẠI Trước sau CN TK VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC DV SIÊU HÌNH (CẬN ĐẠI)TK XVII-XVIII TRIÊT HỌC MÁC CNDT Ý THỨC QUYẾT ĐỊNH VẬT CHẤT DV BiỆN CHỨNG ĐẦU TK XIX ĐẾN NAY CNDT KHÁCH QUAN CNDT CHỦ QUAN II/ QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BiỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1/ Vật chất a/ Phạm trù vật chất + Quan niệm nhà vật cổ đại Vật chất vật thể hữu hình HERACƠLIT THALES KIM THỔ THỦY HỎA MỘC NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH ,TƯƠNG KHẮC + Quan điểm nhà vật cận đại Vẫn xem vật chất vật cụ thể Đó NGUYÊN TỬ 1895: Rơnghen tia X CUỐI XIX ĐẦU XX CỔ ĐẠI VẬT CHẤT LÀ VẬT THỂ CỤ THỂ (NGUYÊN TỬ) 1896: Béccơren phóng xạ 1897 : Tômxơn điện tử 1901: Kaufman khối lượng thay đổi NGUN TỬ BỊ PHÁ VỠ VẬT CHẤT CỊN KHƠNG VÀ NĨ LÀ GÌ ? + Nguồn gốc xã hội (trực tiếp – định) Lao động, ngôn ngữ quan hệ XH + Vai trò lao động * Phát hiện, nắm bắt bí ẩn giới * Vận dụng tri thức có tác động lại giới phục vụ mục đích người * Hình thành ngơn ngữ + Vai trò ngơn ngữ * Hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức, * Hệ thống tín hiệu số có khả thay hệ thống tín hiệu số (sự vật, tượng) b/ Bản chất kết cấu ý thức Bản chất ý thức + Ý thức kết cấu ý thức? Theo nghĩa khái quát Ý thức “Hình ảnh chủ quan giới khách quan” Các yếu tố hợp thành ý thức + Xét theo chiều ngang: tri thức yếu tố tâm lý tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí…trong tri thức yếu tố + Xét theo chiều dọc: tự ý thức, tiềm thức vô thức 3/ Mối quan hệ vật chất ý thức a/ Vật chất định ý thức Điều chứng minh điểm sau + Vật chất sinh ý thức (bộ não người) + Những nội dung ý thức suy cho định điều kiện vật chất (hòan cảnh tự nhiên, điều kiện xã hội…) + Ý thức phải thông qua điều kiện vật chất trở thành thực TiỀN ? + Trong lĩnh vực xã hội tồn xã hội định ý thức xã hội b/ Tính độc lập tương đối ý thức ( Vai trò ý thức) + Trang bị tri thức chất quy luật khách quan giới để người xác định mục tiêu, phương hướng biện pháp họat động thực tiễn phù hợp + Bằng nỗ lực ý chí mạnh mẽ, người thực mục tiêu đề NỘI DUNG Ý THỨC XUẤT PHÁT TỪ ĐK VC YT THÔNG QUA ĐK VC MỚI TRỞ THÀNH HiỆN THỰC VẬT CHẤT SINH RA Ý THỨC TỒN TẠI XH QUYẾT ĐỊNH Y THỨC XÃ HỘI VẬT CHẤT HiỂU QL VÀ VẬN DỤNG QL CỦA THẾ GiỚI KHÁCH QUAN XÁC ĐỊNH CÁC BiỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TiỄN Ý THỨC VỚI Ý CHÍ VÀ SỰ NỖ LỰC TA CĨ THỂ ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA MỐI QUAN HỆ BiỆN CHỨNG GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 4/ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA MỐI QUAN HỆ GiỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TiỄN PHẢI XUẤT PHÁT TỪ TÌNH HÌNH THỰC TẾ KHÁCH QUAN VẬT CHẤT Ý THỨC PHẢI BiẾT PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TiỄN HẾT CHƯƠNG Hẹn gặp lại bạn CHƯƠNG + Vì vật chất định ý thức, nên họat động nhận thức họat động thực tiễn phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan, không lấy ý muốn chủ quan làm sở cho hành động + Vì ý thức có tính độc lập tương đối, nên phải phát huy tính động chủ quan, khơng thụ động chờ đợi, bỏ lỡ thời Tóm lại, hoạt động người phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan ... chất vật cụ thể Đó NGUYÊN TỬ 18 95: Rơnghen tia X CUỐI XIX ĐẦU XX CỔ ĐẠI VẬT CHẤT LÀ VẬT THỂ CỤ THỂ (NGUYÊN TỬ) 18 96: Béccơren phóng xạ 18 97 : Tômxơn điện tử 19 01: Kaufman khối lượng thay đổi... CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHỦ NGHĨA DUY TÂM THUYẾT BẤT KHẢ TRI 2/ CN DVBC – HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CAO NHẤT CỦA CNDV VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRIẾT HỌC CNDV DUY VẬT CỔ ĐẠI Trước sau CN TK VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC... GIỚI HẠN SINH RA VÀ MẤT ĐI 2/ TỒN TẠI VÔ HẠN, VÔ TẬN, KHÔNG SINH RA, KHÔNG MẤT ĐI 1/ MỘT DẠNG CỤ THỂ CỦA VẬT CHẤT 1/ TỒN TẠI KHÁCH QUAN THÔNG QUA VÔ SỐ SỰ VẬT TỪ THẾ GIỚI VI MÔ ĐẾN THẾ GIỚI VĨ MÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 1 CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, CHUONG 1 CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay