CHUONG MO DAU TRIẾT

20 7 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:57

GiỚI THIỆU MƠN HỌC Tên mơn học: NHỮNG NGUN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Người dạy: TS Nguyễn Văn Ngọc HÌNH BÌA GIÁO TRÌNH Nội dung mơn học: Ngòai chương mở đầu, mơn học chia thành phần: Phần thứ nhất: THẾ GiỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Phần thứ hai: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Phần thứ ba: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHẦN CÓ CHƯƠNG (KIỂM TRA LẦN 1) PHẦN CÓ CHƯƠNG (KIỂM TRA LẦN 2) PHẦN CÓ CHƯƠNG (KIỂM TRA LẦN 3) TRỌNG LẤY TRUNG BÌNHSƠ BA LẦN KIỂM TRA 50% HỒN THÀNH THI HẾT MƠN MÔN HỌC TRỌNG ĐẠT ĐIỂM SÔ TRỞ LÊN 50% CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Người biên soạn: TS Nguyễn Văn Ngọc NHỮNG NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CÁC MÁC P ĂNGGHEN V.I.LÊNIN KARL MARX (1818 – 1883) + Người Đức + Nhà lý luận + Nhà trị + Nhà triết học vật biện chứng + Người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học + Lãnh tụ giai cấp vô sản giới Friedrich Engels (1820 – 1895) + Người Đức + Nhà lý luận + Nhà trị + Nhà triết học vật biện chứng + Lãnh tụ giai cấp vô sản giới + Cùng với Mác sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học V.I.LÊNIN (1870 – 1924) + Người Nga + Nhà lý luận + Nhà trị + Nhà triết học vật biện chứng + Người bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác + Người sáng lập Đảng Cộng sản Liên Xô Nhà nước Xô viết + Lảnh tụ giai cấp vô sản Nga giới VÌ SAO KHƠNG CÓ TÊN Ph ĂNGGHEN ? “Tôi không phủ nhận rằng Mác đã hợp tác 40 năm qua, thời gian trước đó cũng thời gian này, phạm vi định, cũng có những đóng góp độc lập cho lý luận ấy, đặc biệt giải thích, làm sáng tỏ lý luận Thế nhưng, tuyệt đại phận sự chỉ đạo tư tưởng của Mác (nhất lĩnh vực nghiên cứu kinh tế lịch sử); đặc biệt sự diễn đạt chính xác cuối cùng đối với những tư tưởng có tính chất chỉ đạo thì đều thuộc về Mác cả VÌ SAO KHƠNG CÓ TÊN ĂNGGHEN ? Tơi chỉ người giúp việc, Mác không có thì vẫn làm được, ngoại trừ lĩnh vực chuyên môn; điều mà Mác làm thì lại không làm Mác đứng cao hơn, nhìn xa tất cả chúng ta Mác thiên tài, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ những người có tài Nếu không có Mác thì lý luận thật khó mà ngày Vì vậy, lý luận đó mang tên của Mác điều chính đáng” Ba phận cấu thành Chủ nghĩa Mác - Lênin I/ KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN + Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen sự Heraclit phát triển của V.I.Lênin; + Được hình thành phát triển sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại tổng kết thc tiờn thi ai; Rơnê êcactơ Cụpecnich Xpinôda + L thế giới quan phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng + Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người II/ ĐƠI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ U CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 1/ Đối tượng Những quan điểm bản, nền tảng mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin phạm vi ba phận lý luận cấu thành 2/ Mục đích: Hiểu vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào sống 3/ Phương pháp: Phải gắn những luận điểm của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cách mạng Việt Nam HẾT HẾT CHƯƠNG MỞ ĐẦU HẸN GẶP LẠI TRONG CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG MO DAU TRIẾT, CHUONG MO DAU TRIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay