SLIDE BÀI GIẢNG KT CMD

62 5 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN TS LÊ NGỌC THÔNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CA CH NGHA MC Lấ NIN ( GIáO TRìNH §IƯN Tư ) HÀ NỘI 2009 Có nhiều chủ thuyết nhân đạo giải phóng nhân dân lao động, giải phóng người khỏi ách áp bóc lột Trong có chủ nghĩa mác – Lênin học thuýet khoa học nhất, chắn chân để thực lý tưởng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN CHƯƠNG MỞ ĐẦU NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN HÀ NỘI 2009 DÀN Ý CỦA CHƯƠNG NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢNCỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN I KHÁI LƯỢC VỀ CN MLN CN MLN & BỘ PHẬN CẤU THÀNH KHÁI LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MLN a CÁC ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ b CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN c GIAI ĐOẠN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CN MLN d CN MLN VÀ PHONG TRÀO CM THẾ GIỚI II ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, U CẦU VỀ PP NGHIÊN CỨU MƠN HỌC ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VỀ PP TỔNG QUAN KIẾN THỨC MỤC ĐÍCH TRANG BI NHỮNG LI LUẬN KHÁI QUÁT NHÂT VỀ MÔN HOC (NHẬP MÔN) HINH THÀNH VÀ CỦNG CỐ LỊNG TIN YEU MƠN HOC RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG THEO YÊU CẦU XÃ HỘI KHÁI LƯỢC VỀ CN MLN VAI TRÒ ĐỐI TƯƠNG YÊU CÀU 1/TÀI LIÊU 2/THỜI GIAN 3/CÂU HỎI (XEM GT) NL M - X PHƯƠNG PHÁP MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CN MLN & BỘ PHẬN CẤU THÀNH KHÁI NIỆM VỀ CN MÁC - LÊNIN • NHẬN THỨC • XÂY DƯNG XH TỐT ĐẸP NHU CẦU CUỘC SÔNG TRI THỨC CHỦ NGHĨA MÁC –LÊ NIN = HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM & HỌC THUYẾT KHOA HỌC VỀ SỰ NGHIỆP GIẢI PHĨNG GC VƠ SẢN & ND LAO ĐỘNG CÁCH TIẾP CẬN KHÁI NIỆM VỀ CN MÁC – LÊNIN ( từ sở lý luận, đạo đức, thực tiễn ) Tư tưởng C Mác, CN Mác – Lênin ảnh hưởng vô to lớn rộng khắp tới tồn cầu • C Mác giữ vị trí thứ nhà tư tưởng thiên niên kỷ ( kết bầu chọn mạng cơng ty truyền hình ABC – Anh • Đặng Tiểu Bình : “ Tơi khẳng định cách chắn giới ngày nhiều tán thành chủ nghĩa Mác chủ nghĩa Mác khoa học” • Chủ nghĩa Mác khơng ngừng phát triển, vượt khỏi phạm vi châu Âu Lan toả toàn cầu • Chủ nghĩa Mác thực cách mạng vĩ đại thời đại cách mạng HẠN CHẾ CỦA CNXH KHƠNG TƯỞNG Lênin: “ thứ CNXH khơng tưởng Nó phê phán, kết tội nguyền rủa XH TBCN; mơ ước xố bỏ XH tưởng tượng chế độ XH tốt đẹp hơn; tìm cách thuyết phục nhà giàu để họ thấy bóc lột khơng đạo đức Nhưng CNXH khơng tưởng khơng thể vạch đ] ợc lối thực Nó khơng thể giải thích chất chế độ nô lệ làm thuê chế độ TBCN, không phát QL phát triển chế độ TBCN khơnbg tìm thấy lực lượng XH có khả trở thành người sáng tạo XH “ NGUYÊN NHÂN PT SX TBCN PHÁT TRIỂN CHƯA ĐẦY ĐỦ TÁC GIẢ CÒN TRÊN QUAN NIỆM DUY TÂM VỀ LICH SỬ b CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LS CN MLN GIAI ĐOẠN V LÊNIN GIAI ĐOẠN C MAC – F ĂNG GHEN ( 1842 – 1843  1847 – 1848 1849  1895 ) GIAI ĐOẠN Sau 1917 GIAI ĐOẠN 1907-1917 CHUYỂN BIẾN • CNDT  CNDV • CM DC  CM VS ĐỀ XUẤT CÁC NGUYÊN LÝ BỔ SUNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 1893-1907 CÁC TÁC PHẨM CƠ BẢN Bản thảo kinh tế - triết học – 1844 Gia đình thần thánh – 1845 Luận cương Phoi Bắc – 1845 Hệ tư tưởng Đức – 1845 – 1846 Sự khốn triết học – 1847 … Tuyên ngôn ĐCS - 1848 c GIAI ON BAO Vệ Và PHáT TRIểN CNM CUI TK XIX – ĐẦU TK XX HOAT ĐONG LÝ LUAN V LENIN ĐK KTCT – XH THAY ĐỔI NHANH CHÓNG CÁC THẾ LƯC THÙ ĐỊCH CƠNG KÍCH CN MLN CNDT CHỐNG LẠI CNDV HOAT ĐÔNG THUC TIEN CÁCH MẠNG BẢO VỆ CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN CN MLN CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA LÊ NIN Những người bạn dân Làm ? Hai sách lược Đảng Dân chủ - xã hội cM dân chủ chủ nghĩa dv & chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán Lại bàn cơng đồn … d CN MLN VÀ THỰC TIỄN PHONG TRÀO CM TG CN MLN ĐCS QTCS CM XHCN THỜI ĐẠI MỚI II ĐốI TƯƠNG, MUC ĐICH & YÊU CầU Về PP HọC TậP, NGHIÊN CứU MÔN HọC I TNG V MỤC ĐÍCH MƠN HỌC Đói tượng nghiên cứu môn học: Những quan điểm bản, tảng & mang tính chân lý bền vững CNM a ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH MƠN HỌC Đói tượng nghiên cứu mơn cụ thể hóa thành CÁCH MẠNG VƠ SẢN Tính tất yếu, Mục tiêu, Động lực, Con đường Phương pháp cách mạng… Đối tượng - nội dung môn học CÁCH MẠNG VÔ SẢN PTSX TBCN HT GIÁ TRỊ; HT GT THẶNG DƯ; HT VỀ ĐỘC QUYỀN; … CNDVLS HTKT – XH; GIAI CẤP; NHÀ NƯỚC; CON NGƯỜI … NHẬN THỨC LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC Đối tượng - nội dung mơn học CÁCH MẠNG VƠ SẢN PTSX TBCN HT GIÁ TRỊ; HT GT THẶNG DƯ; HT VỀ ĐỘC QUYỀN; … CNDVLS HTKT – XH; GIAI CẤP; NHÀ NƯỚC; CON NGƯỜI … NHẬN THỨC LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC b MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Các quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn CN MLN Nắm sở lý luận tư tưởng HCM Đường lối CM ĐCS VN XD TGQ, PPL khoa học, NSQ CM Vận dụng sáng tạo CN MLN HĐ thực tiễn XD TQ … YÊU CẦU VỀ PP HỌC TẬP Hiểu tinh thần CN MLN Chống kinh viện, giáo điều Học tập tính trọn vẹn CN MLN Gắn với thực tế thời đại Vận dụng đáp ứng yêu cầu thời đại Tổng kết kinh nghiệm học tập vân dụng CN MLN TÀI LIỆU & CÂU HỎI TÀI LIỆU +/ M-AG TT T23 NXBCTQG HN 1993 TR35 +/ C MÁC TƯ BẢN TẬP THỨ NHẤT P1 NXBST HN 1984 TR21 +/ V LÊNIN TT T23 NXB TB M 19 80 TR53 +/ … CÂU HỎI PHÂN TÍCH CÁC ĐK & QT HÌNH THÀNH CN M LN • Vi SAO NÓI: CN M LN ĐÃ THỰC HIỆN CUỘC CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI TRONG LS? LÊNIN ĐÃ BẢO VỆ , PHÁT TRIỂN CN MÁC TRONG ĐK NÀO ? VÀ CÁCH THỰC HIỆN? TỪ LS HT & PT CN MLN , ANH ( CHỊ ) RÚT RA BÀI HỌC gi TRONG NGHIÊN CỨU CN M LN ... CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIOI KHÁI NIỆM VỀ KTCT HỌC MÁC - LÊNIN HỆ THỐNG KTCT MÁC - LÊNIN TRIÊT HỌC MLN = TRI THỨC CHUNG NHẤT VỀ QHSX MQH QHSX - LLSX QL KT CỦA CNTB & CNXH KHÁI NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA... MLN HỆ THỐNG = TRI THỨC + KTCT MÁC - LÊNIN VỀ QL KQ CỦA CM XHCN Nội dung CN MLN KHÁI LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CN MLN a ĐIÊÙ KIỆN RA ĐƠI CUA CHỦ NGHĨA MLN ĐK KT CT XH CĂN CỨ LÝ LUẬN KHTN... LÝ LUẬN ĐK KHÁCH QUAN NHÂN TỐ CHỦ QUAN CN MÁC – LÊ NIN a ĐIÊÙ KIỆN RA ĐƠI CUA CHỦ NGHĨA MLN ĐK KT CT XH CĂN CỨ LÝ LUẬN NĂNG LỰC PHẨM KHTN CHẤT CỦA K.MÁC- BẰNG HỆ THÔNG CHỨNG KHOA HỌC F ANGHEN
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG KT CMD , SLIDE BÀI GIẢNG KT CMD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay