SLIDE BÀI GIẢNG KT CIII NL CNM

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN CHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ HÀ NỘI 2009 QUAN NIỆM DUY VẬT LỊCH SỬ QN DVBC Xà HỘI QN DVLS KĐ VAI TRÒ CỦA SXVC KĐ VAI TRÒ CỦA QCND KĐ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ KĐ VAI TRỊ CỦA CÁCH MẠNG Xà HỘI KĐ VAI TRÒ CỦA TỒN TẠI XH ĐỐI VỚI Ý THỨC Xà HỘI NHỮNG TIỀN ĐỀ XUẤT PHÁT ĐỂ XD LL HTKT – XH Xà HỘI TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TÁC ĐỘNG KINH TẾ CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CĨ Ý THỨC GIẢI THÍCH XH LÀ VẤN ĐỀ RẤT PHỨC TẠP Xà HỘI – ĐỐI TƯỢNG N/C CỦA CON NGƯỜI BAN CHAT XA HOI HINH THAI KINH TE XH KET CAU CUA XH CAC QT HOAT DONG XU THE VAN DONG HINH THAI CHINH TRI XH CHU THE XA HOI THÀNH TỐ BIỂU HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA CNDT Xà HỘI TƯ TƯỞNG VĂN HÓA KINH TẾ TRIẾT HỌC ĐỨC ( ĐẦU TK XIX ) TƯ TƯỞNG C MÁC PHÊ PHÁN TRIẾT HỌC ĐỨC VẪN LẤY “ SỰ THỐNG TRỊ CỦA TÔN GIÁO LÀM TIỀN ĐỀ VÀ DẦN DÀ , NGƯỜI TA TUYÊN BỐ MỌI QUAN HỆ THỐNG TRỊ LÀ MỘT QUAN HỆ TÔN GIÁO VÀ NGƯỜI TA BIẾN QUAN HỆ ĐÓ THÀNH SỰ SÙNG BÁI: SÙNG BÁI PHÁP LUẬT SÙNG BÁI NHÀ NƯỚC I VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT & QL QHSX PHÙ HỢP VỚI TC & TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX SXVC & VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT SXVC PTSX = VA IT R O YEU TO, ĐIEU KIEN ĐK DIA LY DAN CU La QUA TRINH HOAT DONGVC CO MD CUA CON NGUOI NHAM BIEN DOI TGHT DAP UNG NC XA HOI CO SO HINH THANH XH CO SO TỒN TẠI Xà HỘI CO SO cho sù tiÕn bé xh TANG CUONG PT SXVC + CAC YEU TO + QUAN LY + KHKT +HOI NHAP PHUONG THUC SAN XUAT = PTSX VA IT R O CAU TRUC QHSX LLSX QĐ TINH CHAT KET CAU XH QĐ SU BIEN ĐỔI, THAY THE CAC CHE ĐỘ XH La CACH THUC CON NGUOI DUNG ĐE TIEN HANH SX RA CUA CAI V/ C TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ & PHÁT TRIỂN  PTSX TIẾN BỘ PHÙ HỢP  CAC YEU TO + QUẢN LY + KHKT  HỘI NHẬP QĐ T/C, KẾT CẤU QH GIA ĐÌNH BIỆN CHỨNG CỦA Xà HỘI B/C Xà HỘI B/C GIỮA LLSX & QHSX Xà HỘI PHÁT TRIỂN B/C GIỮA CSHT & KTTT B/C TRONG TÍNH LS - TN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI CÁC TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÂM HỌC CHỦ NGHĨA NHÂN VỊ CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG CHỦ NGHĨA PHÊ PHÁN HIỆN TƯỢNG HỌC CHÚ GIẢI HỌC CHỦ NGHĨA HIỆN SINH CHỦ NGHĨA CẤU TRÚC TRIẾT HỌC NHÂN BẢN PHI LÝ TÍNH TRIẾT HỌC NHÂN BẢN PHI LÝ TÍNH CON NGƯỜI BẢN CHẤT: TINH THẦN  PHẢN ÁNH SỰ KHỦNG HOẢNG ( NHU CẦU BẢN NĂNG, VƠ THỨC, TRI THỨC, TÌNH CẢM… ) VỀ MẶT GIÁ TRỊ CON NGƯỜI TUYỆT ĐỐI HÓA MẶT CÁ NHÂN HOÀI NGHI, BI QUAN, BẾ TẮC VỀ QUAN HỆ Xà HỘI a KHÁI NIỆM VỊ CON NG¦êI YU T SINH HC QĐ TIếN Bộ Là CO THĨ SèNG  MANG ĐẶC TÍNH SV TRONG LỊCH SỬ TRIÕT HäC VỀ CON NGƯỜI CON NGƯỜI YẾU TỐ Xà HỘI LÀ THỰC THỂ SINH VẬT - Xà HỘI THµNH TùU KH TN  THUÝET TIẾN HOA THUYẾT TẾ BÀO CƠ Sở ĐK TN QL KQ N Lµ SP CỦA MQH N - N  TẠO RA Xà HỘI  LÀ THÀNH VIÊN CỦA Xà HỘI  TIẾN HÀNH CÁC HĐ Xà HOI LỵI ÝCH NéI DUNG  M§  H§ CON NGI - CHđ THĨ CđA LịCH Sử CON NGƯờI = LAO ĐọNG SảN XUấT PHNG THC HOT NG TồN TạI H THEO ĐK KQ QUá KHứ Để LạI TáCH KHỏI ĐộNG VậT HĐ Cũ TRONG HOàN CảNH MớI LàM RA LCH S HĐ MớI CảI TạO HON CNH Cũ MQH C NGUờI HC SốNG SảN PHẩM CủA LS " CON NGƯờI CàNG CáCH XA ĐộNG VậT BAO NHIÊU THì CON NGƯờI LạI CàNG Tự MìNH LàM RA LịCH Sử CủA MìNH MéT C¸CH Cã ý THøC B¸Y NHI£U " ( M – AG TT NXBCTQG HN 1995 T20 TR476 ) b BN CHT CON NGUờI TổNG HOà CáC QH XH CON NGUêI HIÖN THùC  CON NGƯỜI CỤ THỂ  HOÀN CẢNH CỤ THỂ “ BẢN CHẤT CON NGƯỜI KHONG PHẢI LÀ MỘT CÁI TRỪU TƯỢNG CỐ HỮU CỦA CÁ NHÂN RIÊNG BIỆT TRONG TÍNH HIỆN THỰC CỦA NĨ, BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÀ TỔNG HỒ CÁC QHXH " (( M – AG TT NXBCTQG HN 1995 T3 TR11 ) CáC QH XH GóP PHầN TạO NÊN B/C CON NGUờI: TổNG HOà QH XH THAY ĐổI B/C THAY ĐổI BảN CHấT THể HIệN NHữNG MøC §é Cơ THĨ CÁCH TIEP CẬN BẢN CHẤT CON NGUêI THEO THêI GIAN CON NGƯỜI QUAN HE QU¸ KHø QUAN HE HIƯN T¹I QUAN HE TUONG LAI THEO LO¹I HINH QUAN HE VËT CHÊT QUAN HE TINH THầN Cụ THể HOá QUAN HE HÔN NHÂN QUAN HE HUYếT THốNG QUAN HE KINH TÕ QUAN HE CHÝNH TRÞ KHÁI NIỆM QCND & VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QCND LịCH Sử TU TUởNG Về GIảI PHóNG CON NGUờI Q DUY TÂM, TON GIáO: GPVề TÂM LINH GP KIếP SAU ĐIEU KIEN LịCH Sử QUAN HƯ GIAI CÊP GI¶I PHãNG CON NGI  §èI TNG  PHUONG THøC  MơC TI£U QĐ DUY VËT KHONG XAC §INH §óNG ND HIĨU BIÕT Về CON NGUờI Q TU SảN P TÂY GP KHỎI RµNG BC PK  TRãI BC VỊ KINH TÕ CO Së NéI DUNG TRIÕT HäC M – LN Về GIảI PHóNG CON NGUòI TáC PHẩM NHữNG SUY TU CđA CHµNG TRAI TRONG VIƯC LùA CHäN NGHề NGHIệP TUYÊN NGÔN ĐCS XC NH ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG  NHÂN LOẠI TIEN BỘ  NHÂN LOI CN LAO " BấT Kỳ Sự GIảI PHóNG NàO PHƯƠNG PHÁP  PHÁT TRIỂN SX, VĂN HOA  XOA BỎ ÁP BỨC – BOC LỘT CòNG BAO HµM CHỗ Là Nó TRả THế GIóI CON NGUờI , NH÷NG  XOA CHE ĐO TƯ HƯU QUAN HƯ CđA CON NGUòI Về VớI BảN THÂN CON NGUờI " NHIEM VỤ ( M-AG ,TT,NXBCTQG HN 1995 T1, TR 557 )S§ LC LNG "GIảI PHóNG NGUòI LAO ĐộNG NGI LAO ĐỘNG CO TỔ CHỨC  G/C VÔ SẢN  LIấN MINH X HI THOáT KHỏI LAO ĐộNG Bị THA HO¸" (SDD 2000 , T42 TR 168 ) NỘI DUNG  ĐỀ CAO GIÁ TRỊ CON NGƯỜI  CHỐNG THA HểA LAO NG THA HOá LAO ĐộNG LAO ĐộNG che tu huu Ve tu lieu san xuat NGUòI LAO Đong ĐáNH MấT MìNH TRONG " HOT ĐNG NGUòI " LĐ LàM ĐảO LộN CáC QUAN Hệ CủA NGUòI LAO NG LAO ĐNG LàM CON NGUòI Bị QUè QUặT TU TUONG HCM Về CON NGUòI 1.tu tuong giai phong  GP D¢N TéC  GC  NDL§ Nhu Cau KQ CđA Lich Su XH VĂN HOá & TRUYềN THốNG CủA DÂN TộC VN TINH HOA VĂN HOá NHÂN LọAI Tu tuong ton Tt Ve CON NGUßI Con người la  MụC TIÊU ĐộNG LụC CM 3.Tu tuong PHáT TRIểN CON NGI TOµN DIƯN NGN GãC NéI DUNG MẪU HÌNH LÝ TƯỞNG CON NGƯỜI TOÀN DIỆN ĐỨC & TÀI “ ĐẠO ĐỨC ĐO KHONG PHẢI LÀ ĐẠO ĐỨC THU CUU NO LA ĐAO ĐƯC MOI, ĐẠO ĐƯC VI ĐAI, NO KHONG PHAI VI DANH VONG CA NHAN , MA VI LOI ICH CHUNG CUA ĐANG, CUA DÂN TOC, CUA LOAI NGƯỜI “ ( HCM TT NXB CTQG HN 2002,T5 TR 252 ) ( ĐỨC LÀ GỐC ) NGUYEN TẮC  TU DƯỠNG, REN LUYỆN  GIÁO DỤC & TỰ GIÁO DỤC BIỂU HIỆN CỤ THỂ  CONG NHAN  NONG DAN  BO ĐOI  THANH NIEN, THIÉU NIEN CON NGI VIỆT NAM TÝCH CơC MOI TRUòNG - ĐịA Lý ĐòI SốNG KINH Tế NGI VN  Y£U NUãC  ý CHÝ Tù CUßNG DAN TOC ý THứC CộNG ĐồNG GắN KếT: Cá NHÂN GIA ĐINH LàNG - Xã - TQ NHÂN áI ,KHOAN DUNG TRọNG NGHĩA TìNH, ĐạO Lý CầN Cù, SáNG TO TRONG LĐ TINH Tế ,GIảN Dị TRONG LốI SốNG HạN CHế LịCH Sủ VĂN HOá IU KIN C KT LàNG Xã TIĨU NONG  TH¸I QU¸ KINH NGHIẸM  TÝNH MặT CủA TT LAO NG T HU C ĐIỂM Đieu kien quoc te & nuocHIÖN NAY i Tinh hinh the gioi i Tinh hinh nuoc CM KHOA HỌC KỸ THUẬT Đoi moi voi nhieu cong VĂN MINH TRÍ TUỆ KINH TẾ TRI THỨC   Chinh tri – xa hoi on dinh Hop tac khu vuc & quoc te  CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ THAY ĐỔI  THỐI TRÀO CỦA CNXH  Co so vckt duoc tang cuong   Phat huy noi luc & loi the Cac nguy co PHÂN HOA QUỐC GIA ĐỘC LẬP TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA CNTB  CHIẾN TRANH CỤC BỘ    Tut hau ve kinh te  Chech huong xhcn Tham nhung, quan lieu  CHẠY ĐUA VŨ TRANG  KHU VỰC KeM Ổn § ịnh Dien bien hoa binh NGƯỜI VN “ Co tinh than yeu nuoc, tu cuong dan toc, phan dau vi doc lap dan toc Va cnxh, co y chi vuon len dua dat nuoc thoat khoi ngheo nan lac Hau, doan ket voi nd the gioi su nghiep dau tranh vi hoa binh Doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi” ( dcsvn: van kien hoi nghi lan thu v, bch tƯ khoa viii) XÂY DụNG CON NGUòI VN TRONG GĐ HIệN NAY NGƯỜI VN Moi truong 1.linh vuc kinh te y thuc tap the, doan ket Linh vuc chinh tri nep song van minh, Lanh manh Linh vuc xa hoi l dong co ky thuat, Co ky luat, n suat cao Giao duc – dao tao Linh vuc van hoa hieu biet cao, Luon hoc tap ... HỢP  CAC YEU TO + QUẢN LY + KHKT  HỘI NHẬP QĐ T/C, KẾT CẤU QH GIA ĐÌNH BIỆN CHỨNG CỦA Xà HỘI B/C Xà HỘI B/C GIỮA LLSX & QHSX Xà HỘI PHÁT TRIỂN B/C GIỮA CSHT & KTTT B/C TRONG TÍNH LS - TN CÁC... hợp voi llsx tính chất & trình độ II b/c giua csht - kttt xh i Khai niem kiến trúc thợng tầng qhsx thống trị sở hạ tầng toàn qhsx hợp thành cấu Kt xh định qhsx tàn d qhsx mầm mống toàn ht xh gồm... ln vơ , viƯn th mqh giua csht - kttt xh tđ -tăng cờng -hạn chế csht kiến trúc thợng tầng qđ -s đời -biến đổi -thay sở hạ tầng nguyên nh©n + csht - qhvc -kinh tÕ + kttt - qh tinh thần -chính trị
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG KT CIII NL CNM , SLIDE BÀI GIẢNG KT CIII NL CNM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay