SLIDE BÀI GIẢNG KT CII NL CNM

153 5 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL M LN TS LÊ NGỌC THÔNG CHƯƠNG II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT HÀ NỘI 2009 I PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA PBCDV a KHÁI NIỆM VỀ TÍNH BIỆN CHỨNG CỦA TG THẾ GIỚI TÍNH BIỆN CHỨNG ( Tính chất gắn liền với tồn tại, vận động TG ) QĐ BCKQ BCCQ ( Biện chứng vốn có TG ) ( Biện chứng tư ) PA SỰ HÌNH THÀNH & KHÁI NIỆM VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG PHÉP BIỆN CHỨNG TÍNH BIỆN CHỨNG ( Tính chất gắn liền với tồn tại, vận động TG ) Nghien cuu HỌC THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH BIỆN CHỨNG CỦA THẾ GIỚI VỊ TRÍ CỦA PBC PHÉP BIỆN CHỨNG PBC LÀ MỘT TRONG CÁC NỘI DUNG ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CỦA NHIỀU TRIẾT HỌC LÝ LUẬN BIỆN CHỨNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG THẾ GIỚI QUAN b SƯ PHÁT TRIỂN CỦA PBC CÁCHÌNH HÌNHTHỨC THỨC CÁC CƠBẢN BẢN CƠ CỦAPBC PBC CỦA PBCCỔ CỔĐẠI ĐẠI PBC PHEP SIEU HINH PBCDUY DUYTÂM TÂM PBC PBCDUY DUYVẬT VẬT PBC PBC – PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CÁC NGUYÊN TẮC 1) MLH N/C THẾ GIỚI TRONG MLH 2) N/C THẾ GIỚI TRONG SỰ VẬN ĐỘNG 3) N/C THẾ GIỚI TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4) TÌM NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG TỪ TRIẾT HỌC PBC CHÍNH BẢN THÂN SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG PBC DUY VẬT  PBCDV, PBCDT lý luận phương pháp xem xét, phân tích giới Trong trạng thái liên hệ, vận động, phát triển đối tượng PBC DUY TÂM  Sự khác chúng dựa lập trường nào: DV hay DT TRONG VIỆC LÝ GIẢI MQH GIỮA BCKQ VÀ BCCQ HÌNH THỨC THỨ NHẤT CỦA PBC PBC CỔ ĐẠI Tư tưởng bc Triết học Ấn Đô Tư tưởng bc Triết học Trung Hoa Tư tưởng bc Triết học Hy Lạp PBC TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO THUYẾT NHÂN – DUYEN N1 Q1 N2 Q2 DUYEN LE VO THƯỜNG TỰ NHIÊN: NƯƠNG DÂU  BÃI BỂ PHÁP: THÀNH – TRỤ - HOẠI – KHÔNG NHÂN: SINH – TRỤ - DỊ - DIỆT N1 Q1 N2 10 hình thức t phán đoán nđ đối tợng = kn1 + kn2 + kn3 + phán đoán hình thức t duy, t tởng liên kết , thốnh kn nhằm khẳng định hay phủ định tính chất ,một mlh hay tồn đôi tợng công thức chuẩn s p chđ tõ - hƯ tõ - vÞ tõ 139 HINH THỨC TƯ DUY suy luËn Vi du: KIM LOAI DAN DIEN CU KIM LOAI CU DAN DIEN TROI MUA  DUONG UOT DUONG KHONG UOT -TROI KHONG MUA 140 Khai niem, KÕt cÊu & dieu kien cña suy luËn Tien de – dung Tuan theo cac QT logic tiỊn ®Ị KÕt luËn Suy Luan – HINH THUC CUA TU DUY TIEN TRINH TU TUONG DI TU TRI THUC DA BIET DE RUT RATRI THUC MOI 141 dạng suy luận suy luËn quy n¹p: R  c suy luận diễn dịch: C r loại suy ( tơng tự ): r r 142 vấn đề chân lý chân lý: tri thức phản ánh đắn tgkq đợc kiểm nghiệm quathực tiễn -nội dung: ®óng -cã ý nghÜa to lín ®sxh tri thức khẳng định : trái đất quay quanh mặt trời "không có quý độc lập tự " 143 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÂN LÝ kh¸ch quan TNH mặt: tuyệt đối & tơng đối cụ thể: đối tợng pa, không gian, thời gian tiêu chuẩn: thực tiễn, lôgíc lợi ích 144 NGUYấN TC THNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN & THỰC TIỄN LÝ LUẬN THỰC TIỄN Cơ sở tảng cho lý luận CƠ SỞ XUẤT PHÁT CUNG CẤP TÀI LIỆU TĂNG KHẢ NĂNG NHẬN THỨC ĐỘNG LỰC MỤC ĐÍCH TIEU CHUAN 145 NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN & THỰC TIỄN THỰC TIỄN LÝ LUẬN “ KHÔNG CĨ LÝ LUẬN CÁCH MẠNG THÌ CŨNG KHƠNG THỂ CĨ PHONG TRÀO CM “ KIM CHỈ NAM TRỞ THÀNH SỨC MẠNH VC VAI TRÒ CỦA LL KHOA HOC CÀNG CAO ĐIỀU KIỆN CỦA S/N ĐỔI MỚI 146 NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN & THỰC TIỄN LÝ LUẬN THỰC TIỄN BỆNH KINH NGHIỆM  TUYỆT ĐỐI HÓA KINH NGHIỆM, COI THƯỜNG LÝ LUẬN KHOA HỌC CHỐNG BỆNH GIÁO ĐIỀU  KHUẾCH ĐẠI VAI TRÒ THỰC TIỄN HẠ THẤP VAI TRÒ LÝ LUẬN  TUYỆT ĐỐI HÓA LÝ LUẬN KHOA HỌC COI THƯỜNG KINH NGHIỆM,  KHUẾCH ĐẠI VAI TRÒ LÝ LUẬN HẠ THẤP VAI TRÒTHỰC TIỄN 147 NHƯNG NGUYEN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC BIỆN CHỨNG NGUYEN TẮC: 1.THỰC CHẤT: LUẬN ĐIỂM CƠ SỞ: + HÌNH THỨC TỒN TẠI PHỔ BIẾN + TÍNH QUY LUẬT KẾT CẤU: + LÝ LUẬN + CÁC YÊU CẦU, HƯỚNG DẪN CHỦ THỂ 148 NGUYÊN TẮC – QUY LUẬT KHOA HỌC NGUYÊN TẮC QUY LUẬT KHOA HỌC NỘI DUNG PA HIỆN THỰC HIỆN THỰC HÌNH THỨC YÊU CẦU ( CHUẨN MỰC ĐIỀU TIẾT ) HÌNH TƯỢNG ( TRI THỨC THỰC TẾ ) CƠ SỞ MỘT HAY NHIỀU QUY LUẬT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 149 HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC HIỆN THỰC NHẬN THỨC NGUYÊN TẮC PHẢN ÁNH NGUYÊN TẮC NĂNG ĐỘNG NT TOÀN DIỆN NT TỪ ĐƠN NHẤT  CÁI CHUNG NT CHẤT - LƯỢNG NT QUYẾT ĐỊNH LUẬN 150 HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC HIỆN THỰC NHẬN THỨC NT LỊCH SỬ NT MÂU THUẪN NT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH 10 NT TRỪU TƯƠNG  CỤ THỂ 11 NT THỐNG NHẤT LỊCH SỬ VÀ LƠ GÍC 12.NT THỐNG NHẤT PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP 151 c©u hái Ph©n tích khác vật chất ý thức Vì hoạt động sản xuất vật chất dạng thực tiễn quan trọng nhất? trình bày thống biện chứng nhận thức cảm tính nhận thức lý tính liên hệ với thân xã hội 152 câu hỏi Phân biệt tri thức kinh nghiệm tri thức lý luận kinh nghiệm phải đợc bổ sung tri thøc lý luËn ? v× thèng nhÊt lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa mác lênin ? Phê phán bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều 153 ... NGẪU NHIÊN 25 PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT ĐK KT CT XH CNTB PT MANH ->< GC GAY GẮT -CUÔC ĐT GC HAI NL VÊ  MLH PB  SƯ PHÁT TRIÊN NĂNG LƯC PHÂM KHTN CHÂT ĐL BTCHNL -THUYÊT TÊ BÀO T ĐÁC UYN CUA K.MÁC-... BIẾN P TÂY THỂ HIỆN VỚI TƯ CÁCH LÀ LÔ GICS BIỆN CHỨNG HAN CHẾ: TRÊN LẬP TRƯỜNG DUY TÂM PHỎNG MQH KTHỆ THỐNG TRIẾT HỌC ĐỐN MÂU THUẪN VỚI P §ONG TÁC DỤNG: TẠO RA BƯỚC QUÁ ĐỘ CHUYỂN BIẾN QL CñA NN
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG KT CII NL CNM , SLIDE BÀI GIẢNG KT CII NL CNM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay