SLIDE BÀI GIẢNG KT CI NL CNM

82 4 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS LÊ NGỌC THÔNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN ( TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ) HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS LÊ NGỌC THÔNG PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN & PHƯƠNG PHÁP LUẬNTRIẾT HỌC CỦA CN MÁC – LÊ NIN HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN CHƯƠNG I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN I CHỦ NGHĨA DUY VẬT & CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009 BỔ TÚC KIẾN THỨC ( KHÁI QU¸T VỀ TRIẾT HỌC) KIẾN THỨC- NỘI DUNG PHẦN MỤC ĐÍCH TRANG BI NHỮNG LI LUẬN KHÁI QUÁT NHÂT VỀ MÔN HOC (NHẬP MÔN) HINH THÀNH VÀ CỦNG CỐ LỊNG TIN YEU MƠN HOC RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG THEO YÊU CẦU XÃ HỘI VẤN ĐỀ CB KHÁI NIỆM YÊU CÀU 1/TÀI LIÊU VAI TRÒ TRIÊT HOC PHƯƠNG PHÁP 2/THỜI GIAN 3/CÂU HỎI (XEM GT) ĐỐI TƯƠNG KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC TÍNH HỆ THỐNG A = { X, Y, Z,… / CN  ĐT TRỒI } NHU CẦU CUỘC SÔNG SỰ RA ĐỜI ( XH CHNL – CỔ ĐẠI ) TÌM HIỂU THẾ GIỚI HINH THỨC ĐẶC ĐIỂM TRI THỨC TRI THỨC CỤ THỂ TRI THỨC KHÁI QUÁT, TRỪU TƯỢNG LÝ LUẬN KHÁI QUÁT, TRỪU TƯỢNG PHÂN BIỆT VỚI T GIÁO TRI THỨC / NIỀM TIN CHỨC NĂNG TGQ PPL THẾ GIỚI HỆ THỐNG TRIÊT HỌC MQH VC - YT TRI THỨC = CHUNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI VỀ VỊ TRÍ , VAITRỊ CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIOI CHỨC NĂNG CỦA TRIẾT HỌC VAI TRO TRIẾT HỌC ĐỜI SỐNG CHỨC NĂNG TGQ DV KH 1/THẾ GIỚI QUAN 2/ PHƯƠNG PHÁP LUẬN (LÍ LUẬN VỀ PP) TGQ TT a/ BTL b/ NTL c/ XHL d/ NSQ CẤ TGQ TH TRI THỨC NIỀM TIN U TR ÚC ĐINH HƯỚNG THE GIOI QUAN VA THE GIOI QUAN KHOA HOC TGQ ĐỐI TƯƠNG BÊN NGOAI LA TOAN BO NHUNG QUAN ĐIEM, QUAN NIỆM CỦA CON NGƯỜI VỀ THẾ GIỚI, VỀ BẢN THÂN CON NGƯỜI, PHẢN ÁNH THẾ GIỚI BẢN THÂN CHỦ THỂ VỀ CUỘC SỐNG VÀ VỀ VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI MQH CON NGƯỜI - TG TRONG THẾ GIỚI ẤY KHAI NIEM NỘI DUNG Quan niệm người ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG TĂNG LÀ AI ? Bạch Mã: Khn vác Chun chở… Khơng vũ khí Chư bát giới: Tham lam, lười biếng, gian dối… Bồ cào Tôn ngộ khơng: Chọc trời Khuấy nước Đi mây, gió… Gậy ý Sa tăng: tt qt Đinh ba 10 VẤN ĐỀ HỘI THẢO VẤN ĐỀ TGQ TRIẾT HỌC VÀ CHỨC NĂNG TGQ CỦA TRIẾT HỌC VẤN ĐỀ TGQ DVBC – ĐỈNH CAO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TGQ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TGQ DVBC CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBC VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 68 PHẠM TRÙ VẬT CHẤT TRONG XÃ HỘI p/a , t® VẬT CHẤT q® TỒN TẠI XÃ HỘI q® Ý THỨC Ý THỨC XÃ HỘI p/a , t® 69 p/a , tđ VẬT CHẤT qđ TỒN TẠI XÃ HỘI qđ p/a , tđ Ý THỨC Ý THỨC XÃ HỘI 70 KHAI NIEM – KET CAU Y THUC XH TAM LY XH Y THUC XH THUOC LINH VUC TINH THẦN CUA XH Có sẵn sàng hợp tc HE TU TUONG BAO GOM : TC,TT, PHAN ANH TTXH TRONG NHUNG GIAI ĐOAN NĐ CUA LSU Ý THỨC LÝ LUẬN Ý THỨC ĐỜI THƯỜNG 71 MQH Y THỨC XÃ HỘI – Y THỨC CÁ NHÂN Y T CÁ NHÂN YT XÃ HỘI Y T CÁ NHÂN MQH YT XH – YT CN = MQH CHUNG - RIÊNG Y THỨC NHIỀU CÁ NHÂN  Y THỨC XÃ HỘI Y THỨC XÃ HỘI  ĐIEU CHINH HÀNH VI CỦA CÁ NHÂN 72 BAN CHAT CUA Y THUC XH B/C Y THUC XH PHAN ANH TTXH TRONG NHUNG GIAI ĐOAN NĐ CUA LSU XHĐK TỒN TẠI XÃ HỘI LÀ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT VẬT CHẤT VÀ QUAN HỆ VẬT CHẤT CỦA XÃ HỘI BAO GỒM  MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ  DÂN CƯ  PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CSNT CSVM YT CONG HUU YT TU HUU YT CONG HUU TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ 73 HỘI TINH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XH LAC HAU BAO THU KE THUA TTXH Y THUC XA HOI TIEN PHONG TAC ĐONG GIUA CAC HTYT XH PHAT HUY TINH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI TAC ĐONG TRO LAI TTXH Nguyen nhan BIEU HIEN UNG DUNG 74 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC XÃ HỘI BAN CHAT CUA Y THUC XH YT P/A KHÔNG KIP THỜI lac hau BAO THU YT P/A KHÔNG CHINH XÁC SUC MANH KEM HIEU QUA TRONG CHI DAO HOAT DONG TT CUA THOI QUEN  SỰ XUẤT HIỆN CHẬM HƠN ANH HUONG TU LỰC LƯỢNG PHAN ĐONG TRONG XÃ HỘI NGUYEN NHAN  MẤT ĐI CHẬM HƠN CỦA Ý THỨC XÃ HỘI SO VỚI TỒN TẠI XÃ HỘI KHÁI NIỆM  HAN CHE TINH LH,BT  TANG CUONG NHẬN THỨC KH TAC DUNG 75 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC XÃ HỘI QL PĐ CUA PĐ NOI TIEP GIUA CAC THE HE TÍNH KẾ THỪA TINH NANG ĐỘNG CUA CON NGUOI SỰ HUONG VE COI NGUON CUA CON NGUOI NGUYEN NHAN Ý THỨC XÃ HỘI GIỮ LẠI Ở TRONG NĨ NHỮNG YẾU TỐ TÍCH CỰC TIẾN BỘ CỦA Ý THỨC XÃ HỘI TỪ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC & CẢI TẠO CHO PHÙ HỢP HOÀN CẢNH MỚI KHÁI NIỆM TAO ĐK CHO Y THUC PT TANG HIEU QUA TRONG CHI ĐAO HOAT ĐỘNG TT TANG CUONG TINH KE THUA CHON LOC,CAI TAO TAC DUNG 76 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC XÃ HỘI ĐK : TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC CAO NẮM ĐƯỢC QL NOI TIEP GIUA CAC THE HE TÍNH TIEN PHONG TAO ĐK CHO Y THUC PT MO DUONG ,HUONG DAN CHO HĐ THUC TIEN NHU CẦU HIỂU TƯƠNG LAI YT XÃ HỘI XUẤT HIỆN B/C CUA QT Y THUC SỚM HƠN SO VỚI TỒN TẠI XÃ HỘI TANG CUONG TINH TIEN PHONG TANG CUONG CAC DK CUA TINH TP NGUYEN NHAN KHÁI NIỆM TAC DUNG 77 KHÁI NIỆM HÌNH THÁI Ý THỨC – XÃ HỘI TƠN TẠI XÃ HỘI Ý THỨC PHÁP QUYỀN Y THỨC CHÍNH TRỊ CHÍNH TRI TRIẾT HỌC Y THỨC TRIẾT HỌC HOẠT ĐỘNG NN & PL TÔN GIAO  HTYT - XÃ HỘI LÀ LOẠI HÌNH Ý THỨC XH PHẢN ÁNH TỪNG LĨNH VỰC NHẤT ĐỊNH CỦA TỒN TẠI XH  GỒM: TÂM LÝ HỆ TƯ TƯỞNG YT TÔN GIAO 78 MQH GIỮA CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC – XÃ HỘI Ý THỨC PHÁP QUYỀN Y THỨC CHÍNH TRỊ  PHẢN ÁNH MQH GIỮA CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI  TĂNG CƯỜNG HAY HẠN CHẾ LẪN NHAU PHAT HUY VAI TRO CUA CAC HTYT XH YT TƠN GIAO GIẢI THÍCH MỘT HIỆN TƯỢNG YTXHKHÔNG CHỈ CĂN CỨ Y THỨC TRIẾT HỌC VÀO TTXH MÀCÒN PHẢI CĂN CỨ VÀO YTXH KHÁC CÓ LIÊN QUAN 79 ĐẶC ĐIỂM THỂ HIỆN BẢN CHẤT CỦA CNDVBC CẢI T¹O THÕ GIíI TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC CUỘC CM TN GIỮA TÍNH ĐẢNG & KH TN GIỮA CNDV & PBC TN GIỮA LL & TT MANG TRIẾT HỌC MLN TÍNH CÁCH MẠNG CNDVLS MANG TÍNH SÁNG TẠO giai thÝch thÕ giíi THỰC CHẤT ĐƯA THỰC TIỄN VÀO LÀM TRUNG TÂM CỦA LL 80 NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBC CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG NGUYÊN TẮC PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUAN NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN MỌI SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÁCH QUAN TÔN TRỌNG THỰC TẾ KHÁCH QUAN, HÀNH ĐỘNG THEO QUY LUẬT & PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUAN 81 VẤN ĐỀ HỘI THẢO VẤN ĐỀ TGQ TRIẾT HỌC VÀ CHỨC NĂNG TGQ CỦA TRIẾT HỌC VẤN ĐỀ TGQ DVBC – ĐỈNH CAO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TGQ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TGQ DVBC CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBC VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 82 ... MÔN NL MÁC LÊ NIN TS LÊ NGỌC THÔNG PHẦN THỨ NHẤT THẾ GIỚI QUAN & PHƯƠNG PHÁP LUẬNTRIẾT HỌC CỦA CN MÁC – LÊ NIN HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC... DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN I CHỦ NGHĨA DUY VẬT & CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009 BỔ TÚC KIẾN THỨC (... VỀ TRIẾT HỌC TÍNH HỆ THỐNG A = { X, Y, Z,… / CN  ĐT TRỒI } NHU CẦU CUỘC SÔNG SỰ RA ĐỜI ( XH CHNL – CỔ ĐẠI ) TÌM HIỂU THẾ GIỚI HINH THỨC ĐẶC ĐIỂM TRI THỨC TRI THỨC CỤ THỂ TRI THỨC KHÁI QUÁT,
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG KT CI NL CNM , SLIDE BÀI GIẢNG KT CI NL CNM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay