SLIDE BÀI GIẢNG chuong 7

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

Xây dựng thực chiến lược marketing quốc tế Khái niệm cần thiết việc xây dựng kế hoạch marketing quốc tế Xây dựng kế hoạch, phối hợp, kiểm soát hoạt động marketing quốc tế “Kế hoạch khơng gì, lập kế hoạch tất cả” “Chiến lược marketing chuỗi hoạt động hợp dẫn đến ưu cạnh tranh vững chắc” Khái niệm cần thiết việc xây dựng kế hoạch marketing quốc tế • Khái niệm: Xây dựng kế hoạch marketing QT tiến trình đánh giá mơi trường khả DN để hình thành công cụ trung tâm để đạo phối hợp nỗ lực marketing QT DN – Ba vấn đề quan trọng DN: • Định hướng DN thị trường QT: tăng trưởng, ổn định hay thu hẹp • Quyết định danh mục đầu tư • Xây dựng biện pháp phối hợp thực hiện, chuyển giao nguồn lực các đơn vị DN – Kế hoạch marketing QT có hai cấp: • Kế hoạch marketing chiến lược: phát triển mục tiêu chiến lược marketing rộng lớn sở phân tích tình hình DN hội thị trường QT • Kế hoạch marketing chiến thuật: vạch chiến thuật cụ thể cho tưng thời kì xúc tiến, định giá, phân phối… – Kế hoạch marketing QT tập trung vào thị trường/SP, gồm chiến lược, chương trình marketing chi tiết hóa để đạt mục tiêu SP thị trường mục tiêu Khái niệm cần thiết việc xây dựng kế hoạch marketing quốc tế • Sự cần thiết: – Phục vụ cho hoạt động hoạch định chiến lược DN: kế hoạch marketing xây dựng DN có thể xây dựng phận khác kế hoạch phát triển DN – Đảm bảo DN có thể khai thác các hội KD thị trường QT – Là công cụ giúp DN giành ưu cạnh tranh thị trường QT – Đảm bảo mặt tài DN – Là cơng cụ để theo dõi đề biện pháp điều chỉnh quá trình thực kế hoạch Xây dựng kế hoạch, phối hợp, kiểm soát marketing quốc tế Tóm lược Trình bày tóm tắt nội dung kế hoạch để ban lãnh đạo nắm bắt nhanh Hiện trạng marketing Trình bày số liệu liên quan tới thị trường, sản phẩm, cạnh tranh, số vĩ mơ Phân tích SWOT Xác định hội/thách thức, điểm mạnh/điểm yếu DN vấn đề đặt cho hoạt động marketing mix DN Mục tiêu Xác định tiêu số lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận mà DN kì vọng Chiến lược marketing Đề phương thức marketing tổng quát sử dụng để đạt mục tiêu kế hoạch đặt Chương trình phối hợp, kiểm sốt Trả lời câu hỏi: Phải làm gì? Ai làm? Làm nào? Bao làm? Chi phí hết bao nhiêu? Dự kiến lợi nhuận Dự báo kết tài DN kế hoạch marketing vừa xây dựng Kiểm tra Nêu rõ cách thức theo dõi việc thực kế hoạch Xây dựng kế hoạch marketing quốc tế • Bản chất xây dựng kế hoạch marketing quốc tế văn bao hàm tám nội dung • Để lập kế hoạch có hiệu quả, nhà quản trị marketing phải nắm vững mối quan hệ qua lại các loại chi phí marketing, kết tiêu thụ SP lợi nhuận mà đem lại • Kế hoạch marketing DN có thể ngắn, trung dài hạn • Xây dựng kế hoạch trở thành quá trình liên tục DN để đối phó với biến đổi nhanh chóng mơi trường KD QT • Vai trò việc xây dựng kế hoạch marketing QT ngày các cơng ty QT trọng vai trò thị trường QT phát triển loại hình cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG chuong 7 , SLIDE BÀI GIẢNG chuong 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay