chủ nghĩa duy vật biện chứng

46 3 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:54

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TS Mai Xuân Hợi DĐ 0942939369 Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I-KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1-Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận cấu thành Chủ nghĩa Mác-lênin C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập vào năm 40 TK.XIX V.I.Lênin tiếp tục phát triển vào cuối TK.XIX, đầu TK.XX.nên gọi chủ nghĩa Mác-Lê nin Chủ nghĩa Mác-Lê nin hình thành phát triển sở kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại Là giới quan, phương pháp luận phổ biến nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng, Là khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vơ sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm phận cấu thành: Triết học, Kinh tế trị học Chủ nghĩa xã hội khoa học -Triết học n/cứu q/luật vận động, phát triển chung tự nhiên, xã hội tư duy, xây dựng giới quan cách mạng phương pháp luận khoa học cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo giới -Kinh tế trị học n/cứu q/luật kinh tế xã hội, đặc biệt q/luật kinh tế hình thành, phát triển suy tàn PTSX TBCN hình thành phát triển PTSX CSCN -Chủ nghĩa xã hội khoa học n/cứu q/luật khách Quan CMXHCN, bước chuyển biến l/sử từ PTSX TBCN lên PTSX CSCN mà giai đoạn đầu CNXH 2-Khái lược đời phát triển chủ nghĩa MácLênin a, Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa MácLênin +Điều kiện kinh tế-xã hội Vào năm 40 TK.XIX, CNTB phát triển Anh Pháp Sự phát triển CNTB tạo tiền đề vật chất cho g/cấp Tư sản bóc lột bần hóa g/cấp Vơ sản Vì nhiều đấu tranh g/cấp Vô sản Anh, Pháp Đức Để đấu tranh g/cấp Vơ sản giành thắng lợi, đòi hỏi phải có hệ thống lý luận khoa học dẫn đường Chủ nghĩa Mác đời đáp ứng yêu cầu khách quan thời đại l/sử - thời đại cách mạng vơ sản +Tiền đề lý luận CN.Mác đời, sở kế thừa tinh hoa lý luận tiên tiến nhân loại -Khi xây dựng hệ thống Triết học, Mác-Ăngghen kế thừa triết học cổ điển Đức, mà trực tiếp CNDV lĩnh vực tự nhiên Phoi-ơ-Bắc phép biện chứng Hê ghen -Khi xây dựng lý luận kinh tế trị học, MacĂngghen kế thừa lý luận kinh tế học nước Anh, mà trực tiếp học thuyết kinh tế A.Xmít Đ.Ricácđô -Khi xây dựng lý luận CN.XHKH,Mác-Ăngghen kế thừa lý luận CNXH nước Pháp mà trực tiếp H.Xanhximông S.Phuriê +Tiền đề KH TN Vào năm 40 TK.XIX, có nhiều phát minh KH, đó, có phát minh lớn, trực tiếp giúp MácĂngghen xây dựng lý luận tảng KH -Định luật bảo tồn chuyển hóa lượng Năng lượng không tự nhiên sinh khơng tự nhiên đi, bảo tồn số lượng chất lượng - Học thuyết tế bào Học thuyết CM, thể động vật thực vật có sở chung tế bào Nó phản ảnh mối quan hệ động vật thực vật -Học thuyết tiến hóa Đác uyn Học thuyết CM: loài thực vật động vật cấp cao, hình thành sở loài thực vật động vật cấp thấp, thông qua đấu tranh sinh tồn, chọn lọc tự nhiên, biến dị, di truyền…mà hình thành b, Qúa trình hình thành, phát triển CN Mác ( Đọc giáo trình từ tr.17-tr28 ) II-ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN “ Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê nin” ( Đọc g.trình tr29-tr34) Phần thứ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Phản ảnh tâm lý động vật đ/kiện định biến thành phản ảnh ý thức-đ/kiện lao động ngôn ngữ b,Nguồn gốc xã hội ý thức F.Ăng ghen cho rằng, tổ tiên loài người vượn người Vượn người lúc đầu biết sử dụng vật có sẵn tự nhiên để thỏa mãn nhu cầu nó, dùng cành để chọc hái hoa quả, dùng đá để tự vệ gặp thú dữ…Qúa trình lặp lặp lại nhiều lần tạo thành phản xạ có đ/kiện, nghĩa là, biết sử dụng vật tương ứng để thỏa mãn nhu cầu tương ứng Dần dần vượn người biết sáng chế công cụ lao động-đó mốc đánh dấu q trình chuyển biến từ vượn thành người Hoạt động lao động làm thay đổi quan cảm giác: chi trước biến thành đôi bàn tay với tư thẳng đứng Đặc biệt việc phát lửa, nướng chín thức ăn, giúp cho q trình tiêu hóa diễn nhanh hơn, cung cấp nhiều lượng hơn, đó, cho óc người phát triển so với tất loài động vật khác Hoạt động lao động liên kết người tạo thành cộng đồng xã hội Để tồn tại, người “cần phải nói với vấn đề đó”-như Ăng ghen nhận xét Nhu cầu làm xuất ngơn ngữ Ngơn ngữ bao gồm, trước hết tiếng nói, sau chữ viết, trở thành phương tiên để diễn đạt tư tưởng trao đổi kinh nghiệm người với người Sự xuất ngơn ngữ làm cho q trình phản ảnh người mang t/chất khái quát, gián tiếp trìu tượng-sự phản ảnh ln ln mang tính sáng tạo Như vậy,Trước hết lao động, sau lao động đồng thời với lao động ngơn ngữ-đó yếu tố kích thích q trình chuyển từ phản ảnh tâm lý động vật thành phản ảnh ý thức người Tóm lại, để có phản ảnh ý thức phải có nguồn gốc: nguồn gốc TN nguồn gốc XH 2.2.Bản chất ý thức C.Mác: ý thức v/c “di chuyển” vào đầu óc người cải biến Lênin: Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan -Như vậy, chất ý thức phản ảnh thực khách quan Nội dung ý thức thực khách quan quy định, hình ảnh thực khách quan hình thành ý thức khơng phải hình ảnh vật lý mà hình ảnh tinh thần, tức hình ảnh cải biến theo chủ quan chủ thể nhận thức -Sự phản ảnh ý thức ln ln mang tính sáng tạo? -Sự hình thành, phát triển ý thức thực tiễn xã hội định trước hết hoạt động lao động sản xuất Vì vậy, chất ý thức ln ln mang chất xã hội người -Ý thức có kết cấu phức tạp, thơng thường xem xét mặt: tri thức, tình cảm ý chí .Trong đó, tri thức phương thức tồn ý thức Vì sao? 3.Mối quan hệ biện chứng v/c ý thức Ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ đó, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn 3.1 Vật chất có trước định ý thức Triết học Mác không thừa nhận v/c có trước ý thức, định ý thức, mà lý giải v/c có trước ý thức định ý thức Sở dĩ vì: +V/C nguồn gốc ý thức Vì ý thức thuộc tính phản ảnh óc người, mà óc người kết cấu v/c, trình vận động, phát triển lâu dài giới v/c tạo thành, có nhiều thuộc tính, có thuộc tính phản ảnh ý thức Như vậy, vận động, phát triển th/giới v/c xuất người, với óc người xuất ý thức +V/C định nội dung ý thức Vì chất ý thức phản ảnh thực khách quan, đó, nội dung ý thức thực khách quan quy định Hiện thực khách quan thay đổi ý thức phản ảnh thay đổi theo Vì vậy, v/c định biến đổi ý thức +V/C phương thức biểu tồn ý thức Vì ý thức “hình ảnh chủ quan giới khách quan” , đó, ý thức phải thơng qua đ/kiện, phương tiện v/c ý thức biểu tồn Khi ngơn ngữ đời, F.Ăngghen cho rằng, xuất vỏ v/c ý thức Nghĩa ngôn ngữ phương tiện v/c giúp người thông qua mà diễn đạt tư tưởng, trao đổi kinh nghiệm với Hàng ngày, người thông qua lời nói, việc làm, quan hệ ứng xử…mà thể ý thức họ Thơng qua mà hiểu tình cảm, tư tưởng, suy nghĩ… họ -Từ vai trò định vật chất ý thức hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan Tức phải xuất phát từ chất, quy luật, từ đ/k, hoàn cảnh cụ thể vật, tượng, để lựa chọn mục tiêu, xác định phương pháp hoạt động cho phù hợp với đ/k khách quan -Trong hoạt động quản lý kinh tế, phải thực quan tâm đến lợi ích vật chất người lao động, phải dùng đòn bẩy kinh tế như: tiền lương, giá cả, lợi nhận, tiền thưởng…để quản lý ktế chủ yếu, phải kết hợp với b/pháp giáo dục, b/pháp hành 3.2 Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người +Ý thức thông qua đạo hoạt động thực tiễn mà tác động trở lại vật chất Vì hoạt động TT đạo ý thức Kết hoạt động TT phụ thuộc vào ý thức thông qua TT mà ý thức tác động trở lại v/chất, thúc đẩy kìm hãm phát triển vật chất Như ý thức định thành bại hoạt động TT, thông qua TT mà tác động trở lại vật chất +Ý thức tăng thêm ý chí, tâm hoạt động TT, giúp cho người khai thác triệt để đ/kiện v/chất có ngược lại Cùng đ/kiện v/chất nhau, ý chí tâm hoạt động TT khác việc khai thác đ/kiện v/chất khác ý thức biến thành niềm tin, ý chí, thơi thúc người hành động cho phép người khai thác triệt để đ/kiện v/chất có ngược lại Xuất phát từ vai trò ý thức v/chất, hoạt động TT đòi hỏi phải phat huy tính động chủ quan, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hành vi Phải khơng ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức để ngày nắm bắt quy luật khách quan, đồng thời phải thường xuyên rèn luyện ý thức tư tưởng TÓM LẠI: Khi bàn mối quan hệ vật chất Ý thức, C.Mác khẳng định: “Vũ khí phê phán khơngthể thay phê phán vũ khí được, lực lượngvật chất đánh bại lực lượng vật chất thơi, lý luận trở thành sức mạnh vật chất thâm nhập vào quần chúng” Bài tập kiểm tra: Nguyên lý I - CN Mác-Lê nin Thời gian làm 60 phút.( 13g-14g) Được sử dụng tài liệu Câu I : Phân biệt khác vật chất ý thức Ý thức tồn độc lập, tách rời với vật chất hay khơng? Tại sao? Câu : Vì nói vật chất tự thân vận động? Ý thức có tự thân vận động hay không? Tại sao? _ Chú ý: Tự làm bài, không trao đổi không chép Hết làm bài, BCS lớp thu bài, k.tra tổng số nộp lại cho Giáo viên Bài tập kiểm tra: Nguyên lý I- CN Mác-Lê nin Thời gian làm bài: 60 phút.(15g30-16g30) Được sử dụng tài liệu Câu I : Vì nói, ý thức “ hình ảnh chủ quan giới khách quan”?.Cho ví dụ minh họa Câu : Phân biệt tính động chủ quan với chủ quan ý chí Vì hoạt động thực tiễn phải phát huy tính động chủ quan, chống chủ quan ý chí? _ Chú ý:Không trao đổi, không chép Hết làm bài, BCS lớp thu bài, k.tra số nộp lại cho Giáo viên BÀI TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC-LÊ NIN - I ( Lớp QTKDTH K43) ( 18g30, thứ 6, ngày 10/12 nộp ) Câu I : Phân biệt khác vật chất ý thức Ý thức tồn độc lập, tách rời với vật chất hay không? Tại sao? Câu : Phân biệt tính động chủ quan với chủ quan ý chí Vì hoạt động thực tiễn phải phát huy tính động chủ quan, chống chủ quan ý chí? -Chú ý: Không chép ! ... lý chủ nghĩa Mác-Lê nin” ( Đọc g.trình tr29-tr34) Phần thứ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG I- CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ... triết học thành: khả tri bất khả tri( nhận thức nhận thức ) 2 -Chủ nghĩa vật biện chứng- hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật Chủ nghĩa vật lịch sử có hình thức bản: + CNDV mộc mạc, chất phác thời... NIN Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG I- CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 1-Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học 1.1 khái niệm triết học Triết học
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ nghĩa duy vật biện chứng , chủ nghĩa duy vật biện chứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay