Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:54

Nhóm TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM MÔN: MARKETING THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA TỚI HOẠT ĐỘNG THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM CỦA CƠNG TY NƯỚC NGỒI: TRƯỜNG HỢP BIG C VIỆT NAM Nhóm: 03 Lớp: Marketing thương mại quốc tế(116)_1 Chuyên ngành: Thương mại quốc tế Hà Nội, 2016 Nhóm DANH SÁCH NHĨM: TRẦN ĐỨC CHÍNH NGUYỄN TRỌNG CHUNG MAI NGỌC QUÝ ĐÀO MINH THÀNH Nhóm Muc luc CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan thị trường bán lẻ 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm: 1.1.3 Cấu trúc thị trường bán lẻ 1.1.4 Các kênh bán lẻ: 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ: 1.2.1 Trình độ phát triển kinh tế đất nước: 1.2.2 giới: Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng phát triển thị trường bán lẻ 1.2.3 Chính sách phát triển thương mại quản lý hàng hóa Nhà nước: 1.2.4 Ảnh hưởng yếu tố văn hóa, truyền thống, lịch sử xã hội ều kiện tự nhiên: Chương II: Yếu tố kinh tế văn hóa tác động đến chiến lược thâm nhập thị trường Big C 2.1 Chiến lược sản phẩm: 2.1.1 Sản phẩm, đặc tính lợi cạnh tranh: 2.1.2 Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm: 2.2 Chiến lược phân phối 2.2.1 Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống Big G: 2.2.2 Yếu tố văn hóa: 2.3 Chiến lược xúc tiến: 2.3.1 Hiệu ứng xuất xứ 2.3.2 Các công cụ xúc tiến 2.4 Chiến lược giá 2.4.1 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chiến lược giá: 2.4.2 Chiến lược giá phương thức thực Nhóm CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.Tổng quan thị trường bán lẻ 1.1.1 Khái niệm: ● Theo danh muc phân loại ngành dịch vu tài liệu s ố TN.GNS/W/120 vòng đàm phán Uruguay tổ chức Thương mại gi ới (WTO) danh muc sản phẩm trung tâm tạm thời Liên hợp quốc (CPC): Dịch vụ bán lẻ hoạt động bán hàng hóa cho ng ười tiêu dùng ho ặc hộ tiêu dùng từ địa điểm cố định hay địa điểm khác d ịch v ụ liên quan ●Theo Khoản 8, Điều Nghị định 23/2007/ NĐ – Chính phủ ngày 12 tháng năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa doanh nghi ệp có vốn đầu tư nước Việt Nam: Bán lẻ hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cu ối Như hoạt động bán lẻ hiểu hoạt động kinh doanh b ằng cách mua với số lượng lớn từ nhà sản xuất, nhà nhập nhà bán s ỉ r ồi chia nhỏ bán cho người tiêu dùng nhằm phuc vu nhu cầu cá nhân gia đình Nhà bán lẻ người sản xuất, người bán sỉ hay người bán lẻ có nhi ều hình thức để tiến hành hoạt động bán lẻ bán hàng trực ti ếp, qua ện tho ại, qua máy bán hàng tự động hay bán hàng trực tuyến 1.1.2 Đặc điểm: ●Hàng hóa mua với muc đích tiêu dùng, khơng mang tính th ương mại hàng hóa trao đổi khơng h ội đ ể quay l ại th ị tr ường Đ ồng thời người mua hàng người tiêu dùng cuối Đây đ ặc ểm bán lẻ ●Khách hàng chủ động độc lập định mua hàng Thông thường hoạt động bán lẻ, người bán hàng khơng có q trình thăm dò nhu cầu trước tiếp xúc với người tiêu dùng Khách hàng có khả tài chính, có động mua hàng cu thể có định tương đối độc lập ●Hàng hóa đa dạng phong phú: Phần lớn nơi bán lẻ cung c ấp nhi ều loại hàng hóa khác nhau, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, v ừa tăng cường hiệu kinh doanh kỳ Trong cửa hàng chuyên doanh, tùy theo chủng loại sản phẩm, nhà sản xuất đa dạng hóa thành nhi ều m ặt hàng có kích cỡ, chất lượng, màu sắc, kiểu dáng… khác để khách hàng có nhiều lựa chọn khách hàng 1.1.3 Cấu trúc thị trường bán lẻ ❖ Chợ truyền thống: Chợ truyền thống đời từ sớm lịch sử loài người, mà người sản xuất hàng hóa nhiều h ơn nhu c ầu c h ọ, Nhóm nên phải mang trao đổi với người khác để lấy loại hàng hóa Hàng hóa chợ đa dạng, từ loại sản phẩm dùng cu ộc s ống hàng ngày người đến chủng loại sản phẩm khác Mỗi ch ợ th ường bao gồm nhiều dãy gian hàng khác Mỗi gian hàng bày bán loại hàng khác tất gian hàng ch ợ bán m ột th ể lo ại hàng giống ❖ Cửa hàng tiện lợi: loại hình bán lẻ cung cấp tiện lợi cho khách hàng; quy mơ nhỏ; hàng hóa dịch vu kinh doanh chủ yếu th ứ thi ết yếu với sống, sinh hoạt hàng ngày người; th ời gian kinh doanh dài, ❖ Cửa hàng chuyên doanh : bán mặt hàng đặc trưng cho ngành hàng, định hướng vào nhóm nhu cầu với phạm vi lựa chọn lớn hơn, phẩm cấp giá khác với dịch vu bổ sung Có th ể chia cửa hàng chuyên doanh thành loại: + Cửa hàng chuyên ngành chuyên bán mặt hàng ho ặc m ột nhóm hàng hóa, cửa hàng giày thể thao, đồ golf, cửa hàng đồ chơi, + Cửa hàng đại lý độc quyền chuyên bán uỷ quyền bán m ột nhãn hiệu hàng hóa chủ yếu ❖ Chuỗi cửa hàng bán lẻ: loại hình tổ chức bán lẻ tri ển khai nhi ều cửa hàng theo chuỗi Cửa hàng chuỗi loạt cửa hàng gi ống (thương hiệu, trang thiết bị, kiến trúc, công nghệ hàng hóa) Chu ỗi cửa hàng bán lẻ hệ thống cửa hàng bán lẻ tiêu chuẩn hóa vận doanh có tính chất thống nhất, chức quản lý chiến lược, chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa, định sách bán hàng - giá c ả, đ ược t ập trung vào doanh nghiệp điều hành, cửa hàng chủ yếu thực hi ện nhi ệm vu bán hàng Dựa vào việc thu mua hàng loạt với khối lượng lớn phân ph ối tập trung, áp dung tiêu chuẩn chung, phát triển nhanh thương hiệu v ới quy mô phân ph ối mở rộng, có sức mạnh đàm phán với nhà cung ứng hàng hóa, nên có th ể giảm chi phí lưu thơng, tăng cường lực cạnh tranh tất c ả thành viên chuỗi Cấu tạo chuỗi cửa hàng gồm thành ph ần chính: Doanh nghiệp mẹ, trung tâm phân phối cửa hàng thành viên.Tùy theo phương thức liên kết, chuỗi cửa hàng phân l ọai theo chu ỗi c ửa hàng thông thường; chuỗi cửa hàng nhượng quyền; chuỗi cửa hàng tự nguyện ❖ Siêu thị đơn vị bán lẻ, có diện tích bán hàng từ 400 m trở lên, bán loại lương thực, thực phẩm, kể hàng tươi sống (hoa quả, rau, thịt, ) hàng hóa khác phuc vu nhu cầu hàng ngày tiêu dùng ng ắn ngày c khách hàng khu dân cư; hàng hóa trưng bày giá, bán hàng theo phương thức tự phuc vu tự phuc vu chủ yếu, tách biệt cửa cửa vào, Nhóm thực tốn tập trung Căn vào c cấu ch ủng loại hàng hóa kinh doanh, có siêu thị tổng hợp siêu thị thực phẩm ❖ Đại siêu thị: loại hình bán lẻ thỏa mãn nhu cầu mua sắm l ần khách hàng, bao gồm siêu thị cửa hàng tổng h ợp chuyên doanh, có kho hàng, bãi đỗ xe lớn; việc vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa tối ưu hóa Đây loại hình bán lẻ có sức cạnh tranh m ạnh v ề giá c ả d ựa vào tính kinh tế nhờ quy mơ đại hóa Địa điểm kinh doanh th ường khu v ực ngo ại vi khu trung tâm thương mại thành phố ❖ Trung tâm mua sắm: sở bán lẻ tập trung chủ đầu tư xây dựng theo quy hoạch, có bố trí nhiều loại hình bán l ẻ hàng hóa, d ịch v u ăn u ống, gi ải trí, làm đẹp, ngân hàng, du lịch , có siêu thị cửa hàng bách hóa, ch ợ chuyên doanh, làm hạt nhân, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui ch ơi, gi ải trí, th ể thao, khách hàng Khác với khu - đường phố tập trung nhi ều c ửa hàng, c ửa hi ệu buôn bán hình thành lịch sử để lại, trung tâm mua s ắm xây d ựng theo quy hoạch vận hành quản lý chuyên nghiệp chủ đầu tư người quản lý chuyên nghiệp (cung ứng dịch vu s hạ tầng, s ắp xếp n bán hàng, trưng bày hàng hóa, xúc tiến khuyếch trương, khuyến mại, thông tin, lao động, sử dung chung thiết bị, kiểm sốt chất lượng hàng hóa, an ninh, cho khách hàng nhà bán lẻ ), thường có diện tích trơng gi ữ xe chung rộng, đường giao thông nội thuận tiện hợp lý, có thi ết kế d ạng ph ố buôn bán (mall) làm trung tâm bán lẻ, tập trung đồng b ộ nhiều loại hình c ửa hàng dịch vu, hầu hết cửa hàng thành viên chu ỗi kinh doanh Căn vào tiêu chí như: vị trí quy hoạch, phạm vi thị trường, quy mơ di ện tích (bao gồm diện tích xây dựng diện tích dành cho bán l ẻ) khách hàng, mà phân loại trung tâm mua sắm thành s ố lo ại hình c u th ể, nh trung tâm mua sắm khu trung tâm thương mại thành ph ố; trung tâm mua s ắm khu dân cư; trung tâm mua sắm vùng 1.1.4 Các kênh bán lẻ: ● Kênh trực tiếp: Khơng có trung gian, nhà sản xuất bán hàng th ẳng cho người tiêu dùng Có cách bán hàng trực ti ếp: bán đến nhà, bán t ại c ửa hàng giới thiệu sản phẩm bán theo thư điện thoại đặt hàng ● Kênh cấp: Chỉ có trung gian bán hàng thị trường hàng tiêu dùng, người bán lẻ Trong thị trường hàng cơng nghiệp, người môi gi ới hay đại diện bán hàng ● Kênh cấp: Có trung gian marketing Trong th ị trường hàng tiêu dùng, thường nhà bán sỉ bán lẻ Trong thị trường kỹ nghệ phận phân phối cơng ty nhà bn Nhóm ● Kênh cấp: có trung gian phân phối Thí du: ngành nước ngọt, rượu bia có thêm tổng đại lý hay đại lý bán buôn-người bán s ỉ ng ười bán lẻ 1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ: 1.2.1 Trình độ phát triển kinh tế đất nước: Bản chất hoạt động bán lẻ hoạt động kinh tế, phát triển hệ thống phu thuộc vào trình độ phát tri ển c n ền kinh t ế đất nước Một điều dễ thấy trình độ hay mức thu nhập chi tiêu tầng lớp dân cư xác định khả mua sắm, yêu cầu ch ất lượng, m ẫu mã sản phẩm yêu cầu ảnh hưởng đến số lượng khách hàng, doanh số bán hàng, thời gian bán hàng sở bán lẻ Cách th ức tiêu dùng, thóiquen mua sắm khách hàng định l ớn đến việc tổ ch ức thực hoạt động thương mại bán lẻ theo hình thức bán l ẻ truy ền thống hay đại 1.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng phát triển thị trường bán lẻ giới: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với việc thực hi ện cam k ết đa phương song phương vừa có tác động gián tiếp vừa có tác động tr ực ti ếp đ ến phát triển thị trường bán lẻ theo chiều hướng tích cực tiêu c ực Tuy nhiên, vấn đề đặt việc phát triển thị trường bán lẻ q trình chuyển đổi từ hình thức bán lẻ truyền th ống sang bán lẻ hi ện đ ại, m ỗi th ị trường bán lẻ cần phải tiếp tuc trì, phát huy y ếu tố tích c ực c bán lẻ truyền thống đồng thời tiến hành phát triển loại hình bán l ẻ hi ện đại cần khắc phuc hạn chế, bất lợi loại hình bán l ẻ hi ện đại với muc tiêu hướng tới phát tri ển thị trường bán l ẻ bền v ững k ết hợp hài hòa yếu tố truyền thống đại góp phần tích cực cơng xây dựng phát triển đất nước 1.2.3 Chính sách phát triển thương mại quản lý hàng hóa Nhà nước: Chính sách phát triển quốc gia có tác động r ất lớn đ ến s ự phát tri ển c lĩnh vực kinh tế nào, thị trường bán lẻ ngo ại l ệ Chính sách phát triển thị trường bán lẻ kinh tế với mức độ hoàn thi ện c chi phối mạnh mẽ đến định hướng kinh doanh nh kh ả tổ ch ức th ực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ lĩnh v ực Thông qua việc ban hành thực thi sách phát tri ển quy đ ịnh v ề quản lý thị trường bán lẻ, Nhà nước tác động đến hiệu đầu tư xây dựng kinh doanh DN thị trường bán lẻ Nhìn chung, sách, quy định Nhà nước làm thay đổi s định, ều ki ện th ực đầu tư xây dựng hiệu vận doanh doanh nghiệp bán lẻ hệ thống Nhóm 1.2.4 Ảnh hưởng yếu tố văn hóa, truyền thống, lịch sử xã hội điều kiện tự nhiên: Trong xã hội, yếu tố văn hóa, phong tuc, tập quán, truy ền th ống hình thành từ lâu khứ, truyền từ hệ sang hệ khác sống cá nhân, gia đình, xã hội từ ảnh hưởng đến quan niệm, hành vi cá nhân xã hội ti ến hành ho ạt đ ộng, bao gồm hành vi mua s ắm Như vậy, nh ững yếu tố có tác động khơng nhỏ đến hoạt động bán lẻ trình phát tri ển c c ả th ị tr ường bán lẻ Nhóm Chương II: Yếu tố kinh tế văn hóa tác động đến chiến lược thâm nhập thị trường Big C 2.1.Chiến lược sản phẩm: 2.1.1 Sản phẩm, đặc tính lợi cạnh tranh: Big C mang đến Việt Nam không đơn siêu th ị thông th ường mà địa điểm đáng tin cậy đáp ứng tốt nhu cầu mua s ắm hàng tiêu dùng Khách hàng tìm thấy sản phẩm nhập nh sản phẩm sản xuất nước không với chất lượng cao mà v ới giá thấp Bên cạnh thỏa mãn đến từ thái độ phuc v u d ịch vu tiện ích Trong hệ thống siêu thị có Việt Nam có h ạn ch ế giá mức độ chuyên nghiệp khâu phuc vu chăm sóc khách hàng Q trình thành danh Walmart trước sau gắn liền hai chữ “Nhã nh ặn” Ngh ệ thuật kinh doanh “hồ khí sinh giàu” khơng vận dung v ề m ặt đ ối đãi v ới khách hàng mà Big C vận dung v ới nhân viên c t ập đoàn siêu thị khổng lồ Vì mua vào loại hàng, Big C đ ều h ết s ức ý tới chất lượng kiểu dáng không ti ếc bỏ nh ững kho ản đầu t l ớn, sử dung máy tính để kiểm nghiệm hàng hoá lưu chuy ển xuất nhập hàng, từ bảo đảm uy tín siêu thị lưu thơng sản phẩm hàng hố 2.1.2 Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm: Thu nhập mức sống: GDP Bình quân đầu người 2006- 2015 10 năm qua, GDP Việt Nam có bước tăng trưởng tới h ơn l ần N ếu năm 2006, quy mô GDP chưa đến triệu tỷ đồng, đến năm 2015, quy mơ kinh tế lên tới gần 4,2 triệu tỷ đồng Giai đoạn 2006-2010, quy mô kinh tế năm 2010 tăng gấp lần năm 2006 tốc độ tăng trưởng thấp nhiều so với giai đoạn trước Nhóm Từ năm 2011 đến nay, ảnh hưởng khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu với cân đối nhiều năm n ội n ền kinh t ế, t ốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta chí thấp giai đoạn 2006-2010 Từ năm 2008, Việt Nam thức trở thành quốc gia có thu nhập trung bình với GDP bình qn đầu người đạt 1.145 USD Đến năm 2013, GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng lên 1.908 USD, nhiên với mức bình quân này, Việt Nam tiếp tuc thuộc nhóm n ước có thu nhập trung bình thấp ngang mức GDP bình quân đầu người Malaysia năm 1987, Thái Lan năm 1992, Indonesia năm 2007, Phillippines năm 2008 Hàn Quốc năm đầu thập niên 80 - Nguồn: Tổng cuc Thống kê 2.2.Chiến lược phân phối Big G nhà bán lẻ lớn nên thân phận h ệ th ống kênh phân phối nhà sản xuất Xét đến chiến lược phân phối chủ yếu tập trung vào việc xây dựng hệ thống Big C lãnh thổ Vi ệt Nam cách thức tổ chức thân Big C 2.2.1 Yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống Big C: ➢ Tốc độ tăng trưởng hàng năm kênh phân phối đại siêu thị, trung tâm mua sắm khoảng 15%-20%, cao tốc độ tăng tr ưởng ngành bán lẻ khác 10% kinh tế 7%-8% Từ chỗ chiếm d ưới 3% th ị ph ần bán lẻ, tăng lên khoảng 10%-25% tốc độ ngày tăng cao, đến 30%-40% Người tiêu dùng ngày có xu hướng chuy ển từ mua sắm chợ truyền thống sang mua sắm siêu thị ➢ Ngành phân phối Việt Nam chưa mạnh chưa chuyên nghiệp Hệ thống phân phối Việt Nam chủ đạo h ệ th ống phân ph ối truy ền thống với kênh phân phối chợ ti ệm bán lẻ r ải rác khắp đ ịa phương Điều đối chọi với hệ thống kinh doanh bán lẻ hi ện đại chủ y ếu siêu thị khác Co.op Mart, MaxiMark Metro Như việc xâm nhập th ị trường sau mở rộng phát triển mạng lưới siêu thị rộng khắp xu h ướng phát triển phù hợp cho Big C Nhưng đến v ới kinh t ế phát triển Việt Nam phải có cân nhắc 2.2.2 Yếu tố văn hóa: Bố trí gian hàng: ➢ Mọi sản phẩm cửa hàng phải bố trí ngăn nắp Lối cửa hàng phải đủ rộng cho khách hàng mua sắm vào d ịp l ễ Tết, tạo thuận tiện cho việc di chuyển xe mua hàng Các k ệ hàng thi ết k ế phù hợp với chiều cao người Việt Tại cửa hàng, ln có nhân viên túc tr ực sẵn lòng giới thiệu, dẫn khách hàng sử dung hàng ➢ Tạo khơng gian thống đãng, đại, bắt mắt đ ể thu hút gi ữ chân khách mua hàng, khách hàng có th ể cảm th tho ải mái vi ệc l ựa chọn, mua sắm mặt hàng Big C 10 Nhóm ➢ Chiến lược phân phối thích nghi áp dung Vi ệt Nam cho phù h ợp văn hóa mua sắm, tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên, thân thiện 2.3.Chiến lược xúc tiến: Rào cản văn hóa: tr ngại cho Big C vào Việt Nam, gây khó khăn cho việc truyền đạt thơng tin, dịch vu, hình ảnh c thương hiệu tiếng mang đậm nét phương Tây Do khác bi ệt văn hóa, vi ệc giới thiệu quảng bá hình ảnh Big G đến Việt Nam đòi hỏi nghiên cứu th ị trường, văn hóa tâm lí người tiêu dùng Việt để đạt muc tiêu tốt 2.3.1 Hiệu ứng xuất xứ Xuất phát từ văn hóa tiêu dùng, tâm lý mua sắm khách hàng t ầm trung có xu hướng mua sắm sản phẩm “Made in Việt Nam”, tâm lý “người Vi ệt dùng hàng Việt”, khác với hệ thống siêu thu có v ốn đầu tư nước ngồi vào Việt Nam có xu hướng trọng vào phân phối s ản ph ẩm ngo ại nh ập Big C lại hưởng ứng chương trình quảng bá tiêu dùng hàng Vi ệt Chính phủ phát động, 95% hàng hóa siêu thị hàng sản xuất n ước.Chính ều thu hút lượng lớn khách hàng, gây thi ện cảm tốt v ới người tiêu dùng Việt 2.3.2 Các công cụ xúc tiến ➢ Quảng cáo: Big C nghiên cứu kĩ văn hóa người dân Việt, đ ẩy m ạnh quảng cáo qua kênh TV, phát tờ rơi ch ương trình khuy ến h ấp dẫn để người dân biết đến tìm đến sản phẩm Big C Th ậm chí Big C triển khai chương trình Bus Big C đưa, đón khách hàng xa đ ến với siêu thị miễn phí, mang lại tiện lợi, ấn tượng tốt ➢ Khuyến mãi: Đây hình thức khơng thể thiếu thâm nhập th ị trường tiếm Việt Nam Hiểu rõ tâm lí tiêu dùng người Việt, thích s ản phầm kèm sách khuyến hấp dẫn, quà tặng kèm thi ết thực ➢ Quan hệ công chúng: Phát triển nguồn nội lực chưa đủ để đẩy mạnh sựhiểu biết người dân Việt, Big C thiết lập mối quan hệ tốt với ph ương ti ện truy ền thông, nhà phân phối nước công chúng Hoạt động bao gồm n ỗ lực nhằm tăng cường uy tín, hình ảnh Big C hai khía cạnh: đối n ội với nhân viên công ty, từ quản lí đến nhân viên c ấp th ấp, hai quan h ệ đ ối ngoại, thông qua chương trình hỗ trợ cộng đồng, mối quan hệ v ới tổ chức, địa phương 2.4.Chiến lược giá Tiếp cận thị trường bán lẻ đặc biệt với mặt hàng tiêu dùng l ựa chọn thực chiến lược giá phù hợp góp phần r ất quan tr ọng việc tạo khả cạnh tranh 11 Nhóm 12 Nhóm 2.4.1 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chiến lược giá: Số liêu thống kê cho thấy, GDP bình quân đầu người, thu nhập mức chi tiêu người Việt Nam ngày tăng so sánh v ới mặt b ằng chung thấp Theo xếp hạng Ngân hàng gi ới tháng 10/2015 VN đứng hạng 125 thu nhập bình quân đầu người tính theo tỷ giá VNĐ/USD, đứng thứ 129 thu nhập bình qn tính đầu người theo phương pháp sức mua tương đương (PPP) tổng số 207 nước, vùng lãnh thổ Như v ậy người Vi ệt Nam có thu nhập thấp khả chi tiêu hạn ch ế Vi ệc ti ếp c ận thị trường với lượng sản phẩm phong phú có chất lượng cao mà giá th ấp thu hút người tiêu dùng trở thành lợi cạnh tranh cho doanh nghi ệp Về mặt xã hội, đời sống người dân cải thiện, tỷ lệ nghèo giảm, số bất bình đẳng thu nhập (Gini) VN cao, tăng qua năm Hệ số Gini cao thể phân hóa thu nhập, phân hóa giàu nghèo cao gi ữa tầng lớp dân cư Như phận nhỏ người dân có thu nhập cao có đủ khả chi tiêu cho mặt hàng cao cấp hay thích ứng đ ược v ới s ự biến động giá cả, phần lớn lại người có thu nh ập trung bình thấp nhạy cảm với giá Chính sách giá thấp ổn định trì đ ược lòng tin trung thành nhóm khách hàng 2.4.2 Chiến lược giá phương thức thực Do đặc thù doanh nghiệp bán lẻ, bên cạnh s ố s ản phẩm tự s ản xuất hầu hết sản phẩm lấy từ nhà s ản xuất bên nên giá c ả s ản phẩm phu thuộc nhiều vào nhà sản xuất, nhà cung cấp nên việc đ ịnh giá s ản phẩm phức tạp khống chế giá gặp nhiều khó khăn Nhưng sách giá Big G tồn cầu ln có mức giá cạnh tranh v ới nhà bán l ẻ khác Để có giá rẻ, phù hợp bán cho khách hàng Big C ph ải th ực hi ện số biện pháp cu thể: cắt giảm chi phí, cộng dồn giá khuy ến tạo áp lực lên nhà sản xuất cung ứng Thứ để cắt giảm chi phí cần quy trình quản trị khoa học Đây mạnh kinh nghiệm mà Big G tích lũy đ ược từ nhiều năm, thể việc sử dung nhân hợp lý hiệu quả, chi phí qu ảng cáo ít, Khơng có vậy, Big G can thi ệp sâu vào q trình s ản xu ất Ký h ợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất để sản xuất sản ph ẩm c hàng tiêu dùng khác Việc có nhiều thu ận l ợi mà Vi ệt Nam chi phí nhân cơng ngun liệu thấp nhiều nước khác, nước có s ẵn nhiều doanh nghiệp gia công hàng may mặc, chế biến Kinh nghi ệm quản lý sản xuất chuyên nghiệp lợi để giảm chi phí khâu mà số siêu thị Coopmart hay Metro thử nghiệm mơ hình nh ưng không thành công Việc bán với giá thấp đòi hỏi nhiều nỗ lực thương lượng với nhà sản xuất, cung ứng Với tầm vóc sức mạnh Big G tạo áp l ực lên nhà sản xuất, cung ứng buộc họ phải “chơi theo luật mình” Như ph ải tự phát huy lực, phải dự không dám bàn chuyện tăng giá bán V ới nhà s ản 13 Nhóm xuất nước ngồi Big G có quan hệ hợp tác tơt Còn v ới nhà s ản xu ất Việt Nam việc khiến họ phải bước theo nhịp Big G khơng q khó khăn mà sản xuất quản lý cơng ty Việt Nam chưa đạt tính chun nghiệp cao Big C dùng ảnh hưởng can thi ệp sâu vào quy trình sản xuất, hỗ trợ họ chuyên nghiệp hóa, đồng thời tạo áp lực để họgiảm giá nhưduy ttrì giá ổn định Và Big C m ột nhà phân ph ối kh l ồ, đ ến n ỗi thương hiệu sản phẩm khơng thể để bị loại bỏ khỏi kệ hàng Big C Kết là, nhà sản xuất thương hiệu ti ếng có th ể ph ải chịu nhượng giá cho dù ảnh hưởng đến lợi nhuận để có mặt chuỗi cửa hàng Big C 14 .. .Nhóm DANH SÁCH NHĨM: TRẦN ĐỨC CHÍNH NGUYỄN TRỌNG CHUNG MAI NGỌC QUÝ ĐÀO MINH THÀNH Nhóm Muc luc CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan thị... vào nhóm nhu cầu với phạm vi lựa chọn lớn hơn, phẩm cấp giá khác với dịch vu bổ sung Có th ể chia cửa hàng chuyên doanh thành loại: + Cửa hàng chuyên ngành chuyên bán mặt hàng ho ặc m ột nhóm. .. l ựa chọn thực chiến lược giá phù hợp góp phần r ất quan tr ọng việc tạo khả cạnh tranh 11 Nhóm 12 Nhóm 2.4.1 Các yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến chiến lược giá: Số liêu thống kê cho thấy, GDP
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay