van de con nguoi

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 MỤC LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Trang PHẦN NỘI DUNG .Trang I Lý luận .Trang 1.1 Một số quan điểm phi Mác xít Trang 1.1.1 Quan điểm người triết học Phương Đông Trang 1.1.2 Quan điểm người triết học Phương Tây .Trang 1.2 Quan điểm triết học Mác – Lênin người Trang 1.2.1 Quan điểm triết học Mác – Lênin chất người .Trang 1.2.2 Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người .Trang II.Thực tiễn vấn đề xây dựng người Việt Nam thời đại Trang 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh người nghiệp Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo .Trang 2.1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh người Trang 2.1.2 Nội dung tư tưởng HỒ Chí Minh người Trang 2.2 Sự cần thiết đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn Trang 11 2.2.1 Con người Việt Nam giai đoạn Trang 11 2.2.2 Sự cần thiết đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn Trang 13 KẾT LUẬN Trang 17 Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Giáo trình triết học – NXB Lý luận tr, Hà Nội năm 2006 (2) PGS.TS Lê Thanh Sinh: Phép biện chứng vật với Quản lý Doanh Nghiệp Nxb Tổng hợp, TP.HCM, 2006, tr 46 – 49 (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 (4) Đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh – NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội năm 2007 (5) Trang web: http://fpe.hnue.edu.vn (6) Trang web: http://www.chungta.com Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói, xuất nhiều học thuyết khác nghiên cứu người, học thuyết Mác- Lênin sở khoa học để xem xét người cách đắn Con người với tư cách thực thể tự nhiên - xã hội, cần có phát triển hài hoà, toàn diện Trong thời đại xuất lớp người có nhân cách mới, hội tụ yếu tố tài đức, lớp người có lực dồi vừa có khả tham gia sáng tạo lịch sử, vừa sáng tạo thân Điều phù hợp với mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa Bài tiểu luận “Vấn đề xây dựng người Việt Nam theo quan điểm Mac – Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn nay” gồm phần : I Lý luận II Thực tiễn xây dựng người Việt Nam thời đại Qua trình bày sở lý luận thực tiễn hướng đến việc xây dựng người Việt Nam - người xã hội chủ nghĩa Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 I LÝ LUẬN 1.1 Một số quan điểm phi Mác xít 1.1.1 Quan điểm người triết học Phương Đông Quan điểm người Phương Đơng hình thành sớm Nội dugn quan điểm đa dạng, song vấn đề mà người Phương Đông tập trung đề cập đến vấn đề thuộc nguồn gốc, tính người, đạo làm người mẫu hình người lý tưởng  Quan điểm người triết học Phật giáo: Triết học Phật giáo quan niệm: giới tự tại, tự nhiều yếu tố có sắc danh Sắc, danh hội tụ tạo nên người song chất giới vô thường nên hội tụ sắc danh diễn thời gian định Điều chứng tỏ khơng có tơi vĩnh Trong q trình tồn tại, người có trần tục tính Phật tính Trần tục tính tính tham, sân, si; vơ minh, dục Phật tính tính giác ngộ cõi niết bàn, cõi chân Đây điểm khác người vạn vật Với quan niệm trên, Phật giáo thừa nhận tính người vốn tự có ác thiện Cuộc đời người thân người định trình tạo nghiệp  Quan điểm người triết học Nho gia: Con người vạn vật chịu chi phối mệnh trời, người cải thiện qua hoạt động tu dưỡng sống Hiểu mệnh trời, sống theo mệnh trời tự tu dưỡng đạo làm người Quan điểm đạo làm người thể qua thuyết danh Theo thuyết này, tương ứng với từn gdanh, cặp hệ thống yêu cầu mà người phải thực Những yêu cầu chung yêu cầu danh “người” ngũ thường, gồm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; nhân gốc lễ phương tiện để thực thể nhân Sống danh giúp người khác danh coi quân tử - mẫu người lý tưởng mà tất nhà Nho quan niệm rằng, sống họ sống tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ để giúp đời Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 Nhìn chung, quan điểm người học thuyết triết học Phương Đông thể phong phú, mang nặng tính tâm Về bản, học thuyết lấy đạo đức làm tảng để giải vấn đề sống; song nội dung nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, quan điểm tính người, đạo làm người hình mẫu người lại đa dạng chứa đựng tư tưởng giống nhau, khác chí đối lập I.1.2 Quan điểm người triết học Phương Tây  Thời cổ đại: Tiêu biểu cho quan điểm người Phương Tây cổ đại tư tưởng người Hy Lạp Ở Hy Lạp, nhà vật nhà triết học tự nhiên coi người phận cấu thành giới Xuất phát từ quan điểm giới hay số chất tạo nên, nhà vật thời kỳ quan niệm người bắt nguồn từ hay số chất Theo Talét, chất nước; Anaximen: khơng khí; Hêraclít: lửa… Đối lập với quan điểm nhà triết học vật, người theo chủ nghĩa tâm lại truy tìm nguồn gốc chất người từ lực lượng siêu tự nhiên Theo Xôcrát, giới thần tạo thần an cho giới Con người khơng nên tìm hiểu giới xúc phạm thần Con người tìm hiểu thân Theo Platon, ý niệm có trước tất cả, nguồn gốc tất Ý niệm tồn vĩnh viễn bất biến Con người gồm phần độc lập thể xác linh hồn Thể xác linh hồn  Thời trung cổ: Thời trung cổ thời hệ tư tưởng Cơ đốc giáo giữ vai trò thống trị nên quan điểm vai trò tồn Chúa trời vai trò thống trị Con người xác có linh hồn Linh hồn Chúa tạo với tao thể xác người Có thể nói, người triết học thời trung cổ bị tước đoạt hết tính tự nhiên, lực sức mạnh Hình ảnh người trở nên nhỏ bé, yếu đuối, vật vờ, tạm bợ giới hữu hình quyền lực vơ biên Đấng Sáng tạo Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 Hệ tư tưởng thời trung cổ bóp chết ý chí muốn vươn lên tự khẳng định mình, tự giải phóng mà nhiều nhà tư tưởng thời cổ đại đề cập đến  Thời Phục hưng cận đại Từ thời Phục hưng trở đi, nhà triết học tâm thần học bắt nguồn từ ý niệm, tinh thần tuyệt đối, … để xây dựng quan điểm Những giá trị văn hố bị vùi dập hàng nghìn năm bắt đầu khơi phục phát triển học thuyết triết học vật Nét bật triết học thời Phục hưng cận đại phủ nhận quyền lực Đấng sáng tạo, đề cao sức mạnh người, đề cao vai trò lý trí, đề cao giá trị đề cao tư tưởng người Triết học thời Phục hưng cận đại không ảnh hưởng tích cực đến phát triển triết học sau mà ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều cách mạng nổ Tây Âu tồn giới  Thời đại: Nhìn chung, học thuyết thuộc trào lưu triết học nhân phi lý tính học thuyết khác phương Tây đại coi yếu tố tinh thần nhu cầu năng, vô thức, tri thức, tình cảm … chất người Con người thường tuyệt đối hoá mặt cá nhân Mối quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng, cá nhân với xã hội thường đề cập gốc độ hoài nghi, bi quan, bế tắc … Tất điều phản ảnh khủng hoảng mặt giá trị người xã hội phương Tây đại I.2 Quan điểm triết học Mác-Lê nin người: 1.2.1 Quan điểm triết học Mác-Lê nin chất người:  Con người thực thể sinh vật – xã hội: Triết học Mác khẳng định người vừa sản phẩm phát triển lâu dài giới tự nhiên, vừa sản phẩm hoạt động thân người Con người thực thể thống yếu tố sinh vật yếu tố xã hội – thực thể sinh vật – xã hội Là thực thể sinh vật, người dù phát triển đến đâu động vật Cũng động vật khác, người phận tư nhiên, người khác với động vật người thực thể xã hội Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 Là thực thể xã hội, hoạt động xã hội, trước hết quan trọng hoạt động lao động sản xuất, làm cho người trở thành người với nghĩa “Người giống vật lao động mà khỏi trạng thái tuý loài vật” Theo Mác, xã hội suy cho sản phẩm tác động qua lại người Con người tạo xã hội, thành viên xã hội Thực thể sinh vật thực thể xã hội người khơng tách khỏi nhau, thực thể sinh vật tiền đề mà tiền đề thực thể xã hội tồn phát triển  Con người chủ thể lịch sử: Con người không sản phẩm lịch sử với tư cách sản phẩm q trình tiến hố lâu dài tự nhiên, mà người chủ thể lịch sử Lịch sử, hiểu theo nghĩa rộng, trình đan xen, nối tiếp với tất bảo tồn biến đổi diễn trình Hoạt động người làm lịch sử nên để có lịch sử trước hết phải có người Tiền đề lịch sử tồn cá nhân người sống, vậy, hành động lịch sử hành động lao động sản xuất để người tách khỏi động vật Trong trình phát triển giới nói chung q trình phát triển người nói riêng, từ người đời lúc người tồn tại, người vừa sản phẩm lịch sử, vừa chủ thể lịch sử Quan điểm C.Mac cho thấy: Bản chất người hình thành thể người thực Tất quan hệ xã hội hình thành nên chất người Bản chất người sinh mà hình thành, hình thành thay đổi theo hình thành thay đổi quan hệ xã hội, trước hết quan trọng quan hệ thuộc lĩnh vực kinh tế 1.2.2 Quan điểm triết học Mác-Lê nin giải phóng người: Cốt lõi triết học Mác – Lênin vấn đề giải phóng người, từ giải phóng người cụ thể tiến tới giải phóng nhân loại Tồn nội dung trả lời cho câu hỏi như: Con người gi? Nguồn gốc người? Bản chất Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 người? … nhằm mục đích hiểu đối tượng giải phóng để xác định đắn vấn đề liên quan đến vấn đề giải phóng Triết học Mác – Lênin xác định “bất kỳ giải phóng bao hàm chỗ trả giới người, quan hệ người với thân người”, giải phóng người lao động khỏi lao động bị tha hoá Lênin nhận định: điểm chủ yếu học thuyết Mác chỗ làm sáng rõ vai trò lịch sử giới giai cấp vơ sản người thực sứ mệnh giải phóng người II THỰC TIỄN VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI: II.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh người nghiệp cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo 2.1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh người Sự đời tư tưởng Hồ Chí Minh người tất yếu lịch sử Những sở để hình thành là: - Nhu cầu khách quan lịch sử - xã hội: Từ kỷ XIX, Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến ách thống trị thực dân Pháp.Các kháng chiến giải phóng dân tộc thất bại Cuộc sống người Việt Nam chìm đau khổ tủi nhục nước Nhu cầu phải tìm đường giải phóng để cứu dân, cứu nước trở thành đòi hỏi khách quan người dân tộc Trong điều kiện ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung tư tưởng Hồ Chí Minh người nói riêng bước hình thành - Văn hố truyền thống người Việt Nam: Sinh lớn lên dân tộc có tinh thần u nước, ý chí đấu tranh để dựng nước, giữ nước, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống tương thân tương ái, lạc quan, yêu đời, cần cù, thơng minh, sáng tạo, Hồ Chí Minh hấp thụ từ giáo dục gia đình ngày củng cố đời hoạt động - Tinh hoa văn hoá nhân loại: Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nhiều tinh hoa văn hoá phương Đơng lẫn phương Tây Đối với văn hố phương Đơng, Hồ Chí Minh chắt lọc tư tưởng tích cực Nho giáo Phật giáo yêu thương người, tư tưởng tu thân dưỡng tính, đề cao văn hoá, đạo đức, hiếu học… Đối với văn hố phương Tây, Hồ Chí Minh tiếp cận chịu ảnh hưởng nhiều văn hoá dân chủ cách mạng phương Tây Giữ vai trò định mặt giới quan phương pháp luận việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh người quan niệm người chủ nghĩa Mác – Lênin 2.1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh người: Hồ Chí Minh khơng có tác phẩm lý luận riêng người song tất viết đời Hồ Chí Minh người Tư tưởng Hồ Chí Minh người tư tưởng cá nhân, cộng đồng, giai cấp, dân tộc nhân loại Một số nội dung người tư tưởng Hồ Chí Minh thể qua tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động; tư tưởng người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng; tư tưởng phát triển người tồn diện  Tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động: - Độc lập, tự quyền bất khả xâm phạm tất dân tộc Hồ Chí Minh đánh giá tư tưởng bất hủ phải áp dụng quốc gia, dân tộc.Đây điểm xuất phát cho tư tưởng khác giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động Hồ Chí Minh - Giải phóng dân tộc trước hết phải dân tộc thực hiện, nhiệm vụ thân dân tộc - Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động Tư tưởng Hồ Chí Minh thể sâu sắc quyền lợi dân tộc, quyền lợi giai cấp quyền lợi nhân dân lao động thống nhất, gắn bó chặt chẽ với Đây tư tưởng kết hợp dân tộc với giai cấp, dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh Tiểu luận môn Triết học  Lớp : CH K16 Đ4 Tư tưởng Hồ Chí Minh người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng: Từ nhận thức “tất người lao động giới có mục đích chung khỏi ách áp bóc lột, sống sung sướng tự do, tức thực chế độ cộng sản”, Hồ Chí Minh quan niệm sống nhân dân mục tiêu hoạt động cách mạng Quan điểm Hồ Chí Minh cho thấy độc lập, tự chưa đủ mà phải xây dựng xã hội, nhà nước dân, dân Gắn bó với tư tưởng người mục tiêu cách mạng tư tưởng người động lực cách mạng Chủ nghĩa xã hội từ trời rơi xuống, chế độ xã hội có sẳn để người đến mà “chủ nghĩa xã hội xây dựng với giác ngộ đầy đủ lao động sáng tạo hàng chục triệu người” Đây tư tưởng nghiệp cách mạng , thành cách mạng dân, dân dân  Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện: Phát triển người tồn diện vấn đề có ý nghĩa chiến lược tư tưởng Hồ Chí Minh Tương lai quốc gia không phụ thuộc vào việc họ giải nhiệm vụ lịch sử mà việc họ chuẩn bị người cho tương lai Thực q trình khơng phải theo sở thích cá nhân, tổ chức mà phải xuất phát từ yêu cầu cách mạng Nội dung phát triển người toàn diện Hồ Chí Minh đề cập cụ thể: - Tiêu chuẩn hàng đầu người toàn diện đức tài, đức gốc Đức tài hai tiêu chuẩn kết hợp hài hồ với nhau, nhìn chung Hồ Chí Minh nói nhiều đến đức diễn đạt Người, đức ln đuợc đề cập đến trước Theo Hồ Chí Minh, yêu cầu đức : trung với nước, hiếu với dân; yêu thương người; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; có tinh thần quốc tế vô sản Tài hiểu lực người để giải nhiệm vụ giao phó Năng lực thể tập trung trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật lý luận - Nguyên tắc để xây dựng người toàn diện tu dưỡng, rèn luyện hoạt động thực tiễn, thực đồng trình giáo dục tự giáo dục Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 10 Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 Hồ Chí Minh quan niệm phẩm chất, lực người phải trải qua trình đấu tranh, rèn luyện Đó q trình giáo dục, tự giáo dục hoạt động thực tiễn Theo Người, giáo dục cơng việc tồn xã hội toàn xã hội Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng giáo dục hệ trẻ Hồ Chí Minh cho tự giáo dục trình giáo dục mình, cải tạo mình, thực cách mạng thân Và cách mạng khó khăn thực cách mạng xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện liên quan đến tất lĩnh vực đời sống xã hội, đến cá nhân cộng đồng Mẫu hình người tồn diện Hồ Chí Minh đề cập đến người cụ thể hoàn cảnh cụ thể tương ứng với yêu cầu cách mạng hoàn cảnh Điều không phản ánh biện chứng trình phát triển người tồn diện thực mà phản ánh người tồn diện phát triển biện chứng tư tưởng Hồ Chí Minh 2.2 Sự cần thiết đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng người Việt Nam giai đoạn 2.2.1 Con người Việt Nam giai đoạn nay:  Con người Việt Nam lịch sử: Con người Việt Nam hình thành tác động đa dạng điều kiện tư nhiên xã hội, song trước hết phải kể đến: tác động môi trường - địa lý, đời sống kinh tế, lịch sử giữ nước; tác động mơi trường văn hố Theo đánh giá Nguyễn Trường Tộ, nhà tư tưởng tiêu biểu Việt Nam lịch sử, ông cho : Con người Việt Nam có tầm vóc vừa phải, có nhiều tài trí, lại khéo bắt chước kỹ xảo người khác, biết học tập hay, khéo người khác, khơng tự mãn Ơng cho nước ta có địa tất lại có nhân tính tốt, ngày sau phồn vinh vơ tiếc thời giờ, theo ông, người Việt Nam chấp nê lệ tục cũ, bị lối học từ chương bó buộc nên chưa thể tung hoành nơi bốn bể Nhận xét ông người Việt Nam phản ánh thực tế lịch sử trì trệ trói buộc người Việt Nam mà chứa đựng tư tưởng quan hệ người văn hố, vai trò động lực người văn hóa, vấn đề mà chưa có Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 11 Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 nhà tư tưởng Việt Nam nói đến trước Theo ơng, muốn có người Việt Nam thoát khỏi chấp nê tục lệ cũ, khỏi lối học từ chương, có khả làm cho đất nước phồn vinh cần canh tân, cần tiếp thu xây dựng văn hố Nhìn chung, phẩm chất lực người Việt Nam hình thành lịch sử có nhiều mặt tích cực bộc lộ nhiều hạn chế Mặt tích cực là: lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cơng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử, giản dị lối sống Mặt hạn chế kể đến như: - Những hạn chế truyền thống dân chủ làng xã: việc thành viên giám sát chủ yếu qua dư luận công đồng dễ dẫn đến tư tưởng cục bộ, thiếu tinh thần tự giác - Tập quán sản xuất tiểu nông: dẫn đến khả hạch tốn kinh tế cỏi, nặng lợi ích trước mắt nên bỏ qua lợi ích lâu dài, tâm lý cầu an… - Đề cao thái kinh nghiệm: dẫn đến xem thường lý luận, xem thường tuổi trẻ; quyền lực thuộc người lâu năm, nhiều tuổi… - Tính hai mặt số truyền thống: truyến thống giỏi chịu đựnggian khổ phẩm chất tốt dễ dẫn đến cam chịu, thoả mãn, lòng với có…  Con người Việt Nam giai đoạn nay: - Cách mạng Việt Nam giai đoạn vấn đề đặt người Việt Nam.: Cách mạng Việt Nam diễn biến đổi sâu sắc, phức tạp giới; thành tựu lớn lao mà dân tộc Việt Nam đạt trước hội thách thức mà người Việt Nam phải nắm bắt phải vượt qua Tình hình giới nước có thay đổi lớn Trên giới cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ; cục diện trị thay đổi bở thối trào chủ nghĩa xã hội; phân hoá quốc gia độc Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 12 Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 lập khả tự điều chỉnh chủ nghĩa tư bản… Hồ bình, hởp tác phát triển trở thành xu lớn thời đại Trong nước, Việt Nam tiếp tục phát huy nội lực, lợi Tuy nhiên nhiều nguy tồn đan xen, tác động lẫn nhau, nguy tụt hậu, nạn tham nhũng, quan liêu,… Từ tình hình thực tế đất nước giới, từ mục tiêu chung “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh”, thực tiễn đòi hỏi người Việt Nam phải đạt yêu cầu để thực nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mục tiêu chung trước diễn biến đa dạng, phức tạp giới, trước hội thử thách - Xây dựng người Việt Nam đáp ứng giai đoạn cách mạng Hệ lý luận nhân học xã hội triết lý phát triển Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng người xã hội chủ nghĩa với phẩm chất đức toàn song toàn, hồng thắm, chuyên sâu, có đời sống tập thể đời sống cá nhân phát triển hài hoà, người xã hội phải khoẻ thể chất, cao đẹp đạo đức; phong phú mỹ cảm, phát triển trí lực Theo quan điểm Hồ Chí Minh, xã hội nhân đạo xã hội “coi lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn tạo nên hạnh phúc người cho hệ mai sau” Phát triển tư tưởng người triết học Mácxít, Hồ Chí Minh hướng người Việt Nam vào trình làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ thân để xây dựng xã hội chủ nghĩa Xây dựng người xã hội chủ nghĩa khát vọng cháy bỏng mối quan tâm suốt đời Người Trước lúc xa, Di chúc Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng, toàn dân: việc phải quan tâm người Chăm lo cơm ăn, áo mặc, học hành, việc làm cho người, giáo dục người, xây dựng người, đặc biệt người đảng viên cộng sản nhiệm vụ thường xuyên Đảng, Nhà nước toàn xã hội 2.2.2 Sự cần thiết đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng người Việt Nam giai đoạn nay:  Sự suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, Đảng viên: Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 13 Tiểu luận môn Triết học - Lớp : CH K16 Đ4 Trong văn Đảng Nhà nước ta gần nhiều lần nêu lên mặt tốt đẹp đạo đức thời kỳ đổi mới, đồng thời thực trạng mức độ suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên xã hội, thể dạng chủ yếu sau đây: Chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi … có xu hướng ngày phát triển Nạn tham nhũng, đưa nhận hối lộ, bòn rút, lãng phí cơng …diễn nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, trở thành “quốc nạn” Nạn quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vơ cảm trước khó khăn, xúc, u cầu, đòi hỏi đáng nhân dân, doanh nghiệp… Lối sống thiếu trung thực, hội, chạy chọt lợi ích cá nhân… Sự suy thối đạo đức quan hệ gia đình quan hệ cá nhân với xã hội Đạo đức nghề nghiệp sa sút, lĩnh vực xã hội tôn vinh, y tế, bảo vệ luật pháp… Tính chất nghiêm trọng suy thối đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phận khơng nhỏ cán đảng viên, tiêu cực xã hội Đại hội X Đảng coi là: “một nguy cơ, thách thức lớn, liên quan đến sống Đảng, chế độ” - Nguyên nhân tình trạng trên: Nguyên nhân khách quan: Sự chuyển đổi chế kinh tế, từ chế kế hoạch hố tập trung sang chế thị trường, có tác động không nhỏ đến đạo đức xã hội Mặt trái kinh tế thị trường, với ảnh hưởng tiêu cực nó, tác động vào ý thức xã hội, có đạo đức xã hội Do “lạc hậu tương đối” ý thức xã hội so với tồn xã hội, xã hội ta tàn dư đạo đức phong kiến, thực dân Các lực thù địch, phản động chủ động tác động vào đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán có chức, có quyền gia đình họ Họ chủ động sử dụng phương tiện vật chất để mua chuộc, lôi kéo biện pháp tinh vi kích thích lối sống hưởng thụ, tác động vào tư tưởng, Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 14 Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 tình cảm, làm thay đổi quan niệm đạo đức lối sống; làm suy thối tư tưởng trị cán bộ, đảng viên Nguyên nhân chủ quan: Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò tảng đạo đức ổn định phát triển xã hội; chưa gắn chặt phát triển kinh tế với xây dựng văn hoá, đạo đức, lối sống Trong công tác tổ chức cán bộ, việc đánh giá, quy hoạch, lựa chọn, bồi dưỡng, đề bạt, quản lý cán bộ, cán lãnh đạo chủ chốt cấp, chưa coi trọng xem xét chặt chẽ tiêu chuẩn đạo đức Sinh hoạt tự phê bình phê bình quan, đơn vị bị xem nhẹ Giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp chưa quan tâm mức Để tình trạng suy thối tư tưởng, đạo đức, lối sống phải thấy nguyênnhân chủ quan chủ yếu  Đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cán Đảng viên nhân dân yêu cầu cấp thiết nghiệp cách mạng giai đoạn phát triển mới: - Trong đặt phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm, Đảng ta khẳng định vai trò định nhân tố người, vai trò tảng tinh thần động lực phát triển văn hoá, đạo đức - Văn hoá, đạo đức động lực phát triển xã hội Công đổi đất nước đặt yêu cầu ngày cao, cần phải phát huy mạnh mẽ nội lực, giải phóng tiềm cho phát triển Phát huy mạnh mẽ chuẩn mực đạo đức động, sáng tạo, tâm khơng chịu đói nghèo, đưa đất tiến lên thời đại … - Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế tạo cho nhân dân ta điều kiện nguồn lực để phát triển, đồng thời đòi hỏi phải biết giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức truyền thống, hình thành, bổ sung thêm giá trị mới, giữ gìn sắc văn hố Việt Nam - Kinh tế thị trường phát triển, ngày đặt yêu cầu cao đạo đức xã hội, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh: cạnh tranh, hợp tác, động, Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 15 Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 sáng tạo, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, tơn trọng chữ tín , có lương tâm nghề nghiệp - Học tập, tu dưỡng đạo đức thường xuyên sở để hoàn thiện cá nhân, đạo đức người khơng phải tự nhiên xuất hiện, mà người tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện hoạt động thực tiễn tiếp thu giáo dục, quản lý tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình xã hội Vì vậy, để giữ gìn phát huy giá trị cao đẹp, đòi hỏi người phải thừơng xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hồn thiện thân Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 16 Tiểu luận môn Triết học Lớp : CH K16 Đ4 KẾT LUẬN Hiện nay, nhận thấy, phát triển kinh tế thị trường làm xuất chuẩn mực giá trị Sự chuyển đổi chuẩn mực giá trị vừa thể tính tất yếu phát triển kinh tế - xã hội, vừa thể tính tích cực, chủ động chủ thể nhận thức lao động Những chuẩn mực hình thành khơng nằm ngồi mục đích tạo điều kiện nâng cao tính sáng tạo cá nhân góp phần hồn thiện nhân cách người Nói khơng có nghĩa việc xây dựng người Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên lỗi thời Con người Việt Nam cần hội đủ phẩm chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin cần tuân theo giá trị, chuẩn mực mới, tự hồn thiện để trở thành người mời góp phần vào q trình tiến lên chủ nghĩa xã hội nước Sinh viên: Nguyễn Nhật Khánh Linh 17
- Xem thêm -

Xem thêm: van de con nguoi , van de con nguoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay