PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

14 4 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu MỤC LỤC TRANG LỜI MỞ ĐẦU .2 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Lược khảo lịch sử phát triển phép biện chứng .3 1.1 Phương pháp siêu hình: 1.2 Phương pháp biện chứng: 1.3 Lịch sử phát triển phép biện chứng: Nội dung phép biện chứng vật: 2.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật 2.2 Nguyên lý phát triển .5 2.2.1) Khái niệm: .5 2.2.2) Tính chất phát triển: Những quy luật phép biện chứng vật .6 3.1 Quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng dẫn đến biến đổi chất ngược lại 3.2 Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) 3.3 Quy luật phủ định phủ định PHẦN II: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ “MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN” CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Quan hệ nội yếu tố doanh nghiệp 1.1 Công việc kỹ thuật 1.2 Công việc thương mại .9 1.3 Cơng việc tài .10 1.4 Cơng việc an tồn sản xuất 10 1.5 Cơng việc kế tốn 10 1.6 Công việc quản lý 11 Sự tác động lẫn công việc 11 Quan hệ bên doanh nghiệp 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đoàn Quang Thọ: Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), NXB Lý luận trị, Hà Nội 2006 Các trang web: http://www.chungta.com., http://www.vneconomy.vn Phép biện chứng vật với quản lý doanh nghiệp , NXB Chính trị quốc gia Các báo, tạp chí kinh tế khác HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu LỜI MỞ ĐẦU Phép biện chứng vật thống hữu lý luận phương pháp Hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù khơng phản ánh hoạt động giới tự nhiên xã hội, tư mà cơng cụ sắc bén nhận thức giới khách quan người, cách thức để định hướng hoạt động cụ thể nhằm mang lại hiệu quả, suất cao thực tiễn Quản lý doanh nghiệp trình kết hợp chủ quan khách quan, phương hướng tư đắn mà dẫn đến thành công được, sai lầm sử dụng phương pháp siêu hình quản lý nói chung, quản lý doanh nghiệp nói riêng Ph.Ăngghen nhận định “ Phương pháp tư xem hồn tồn chấp nhận được, phương pháp mà người ta gọi lý trí lành mạnh người…,tuy người bạn đáng kính…, chóng hay chầy gặp phải ranh giới mà vượt q trở thành phiến diện, hạn chế, trừu tượng sa vào mâu thuẫn khơng thể giải được” Vì vậy, tơi chọn đề tài “Phép biện chứng vật vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vào quản lý doanh nghiệp” Nội dung đề tài gồm hai phần: phần lý luận chung phép biện chứng vật, phần vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vào quản lý doanh nghiệp Những vấn đề phép biện chứng vật khoa học quản lý rộng, phong phú Do đó, có nhiều hạn chế, thiếu sót làm đề tài Rất mong điểm nhận xét quý báu giảng viên mơn đóng góp ý kiến bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2007 HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Lược khảo lịch sử phát triển phép biện chứng 1.1 Phương pháp siêu hình: - Là phương pháp nhận thức đối tượng trạng thái cô lập, tách rời đối tượng với chỉnh thể khác mặt đối lập có ranh giới tuyệt đối - Là phương pháp nhận thức đối tượng trạng thái tĩnh Nếu có biến đổi có biến đổi lượng ngun nhân biến đổi nằm bên đối tượng từ phương pháp dẫn đến nhận thức đối tượng có sai lầm: + Chỉ nhìn thấy vật tượng mà không thấy mối liên hệ qua lại vật tượng + Chỉ thấy tồn vật mà khơng nhìn thấy phát sinh tiêu vong chúng + Chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh vật mà quên vận động vật + Chỉ nhìn thấy mà khơng nhìn thấy rừng (chỉ thấy cá thể mà không thấy tập thể) - Các sai lầm tất yếu dẫn đến lối tư siêu hình cứng nhắc, A đồng tuyệt A - Thuật ngữ siêu hình bắt nguồn từ chữ Hy Lạp Metaphysica, với nghĩa “những sau vật lý học” Theo Arixtốt “những sau vật lý học” tượng siêu vật lý thuộc tinh thần, ý thức, chất vật, tượng mà Arixtốt gọi “vơ hình” hay “siêu hình” - Về thực tiễn từ nửa cuối kỷ thứ XV, khoa học thực nghiệm thực bắt đầu phát triển Đây thời kỳ khoa học tự nhiên sâu vào phân tích mổ xẻ mang đến thành tựu vĩ đại việc phát triển khoa học Nhưng phương pháp nghiên cứu tạo thói quen quan sát vật trạng thái lập Đến kỷ thứ XVII, Bêcơn Lốccơ đưa xem xét từ khoa học tự nhiên sang triết học làm cho phương pháp siêu hình trở thành phương pháp thống trị Cuối kỷ XVIII sang kỷ XIX phương pháp siêu hình khơng thích hợp HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 1.2 Phương pháp biện chứng: - Là phương pháp nhận thức đối tượng mối quan hệ nhau, ảnh hưởng nhau, ràng buộc - Nhận thức đối tượng trạng thái vận động, biến đổi nằm khuynh hướng phát triển Đó q trình biến đổi chất vật tượng mà nguồn gốc biến đổi đấu tranh mặt đối lập để giải mâu thuẫn nội chúng Phương pháp có nội dung sau + Không thấy vật cá biệt mà thấy mối liên hệ qua lại chúng + Khơng thấy tồn mà thấy hình thành tiêu vong vật + Khơng thấy trạng thái tĩnh mà thấy trạng thái vận động biến đổi vật + Không thấy mà thấy rừng - Phương pháp biện chứng mang đến cho người thứ tư mềm dẻo linh hoạt tư cần thiết: vừa vừa kia, hai dẫn tới vật vừa vừa khác 1.3 Lịch sử phát triển phép biện chứng: - Phép biện chứng sơ khai, xuất phát thời cổ đại từ chữ Hy Lạp Dialektica gắn liền với phép biện chứng tâm Xôcrát Platon Khi phép biện chứng hiểu nghệ thuật tranh luận nhằm tìm chân lý Trước Platon có phép biện chứng Hêraclit cho kết giới không xuất phát từ giá trị khoa học mà trực kiến - Sau phép biện chứng tâm triết học cổ điển Đức cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX, phép biện chứng khởi đầu từ Cantơ kết thúc Hêghen Tính chất tâm phép biện chứng thể chỗ coi biện chứng phát triển “ý niệm tuyệt đối” Trong trình ý niệm tuyệt đối “tự tha hóa”, chuyển hố thành giới tự nhiên sau lại trở với thân ý niệm tuyệt đối Theo Hêghen, phát triển biện chứng giới thể vận động ý niệm tuyệt đối mà thơi - Do đó, phép biện chứng tâm có giá trị mặt học thuật khơng có giá trị lớn mặt thực tiễn Thành tựu phép biện chứng tâm phương pháp xem xét giới đối lập với phương pháp siêu hình kỷ XVII-XVIII Mác HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu Ăngghen cải tạo phép biện chứng từ tâm thành vật sáng tạo phép biện chứng vật giai đoạn phát triển cao phép biện chứng - Phép biện chứng vật môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên xã hội tư - Phép biện chứng vật thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, lý luận nhận thức với logic biện chứng - Sự đời phép biện chứng vật cách mạng phương pháp tư triết học, phương pháp mà điều xem xét vật, phản ánh chúng tư tưởng, mối quan hệ lẫn chúng ràng buộc, vận động, phát sinh tiêu vong chúng (trích Mác Ăngghen tồn tập nhà xuất trị quốc gia Hà Nội tập 20 trang 38) Nội dung phép biện chứng vật: Phép biện chứng vật gồm nguyên lý, quy luật, cặp phạm trù Trong đó, ngun lý có nội dung khái qt quy luật, cặp phạm trù cụ thể hoá nguyên lý 2.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật - Đối với phương pháp biện chứng người ta cho vật tượng, trình khác vừa tồn độc lập đồng thời vừa định tác động qua lại lẫn điều có nghĩa phương pháp biện chứng nhận thức vật tượng cô lập mà xem xét chúng liên hệ chặt chẽ với Mặt khác, phép biện chứng vật khẳng định sở mối liên hệ vật tượng tính thống vật chất giới - Như vậy, liên hệ phạm trù triết học dùng để quy định, tác động qua lại chuuyển hoá lẫn vật tượng hay mặt, giai đoạn phát triển vật tượng 2.2 Nguyên lý phát triển 2.2.1) Khái niệm: - Trong phép biện chứng vật, phát triển khái quát vận động tiến lên từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp Phép biện chứng không thừa nhận phát triển giới mà HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu + Chỉ cách thức phát triển trình biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất q trình diễn theo đường xốy ốc + Chỉ nguồn gốc phát triển nằm thân vật tượng trình giải mâu thuẫn + Chỉ khuynh hướng kết phát triển q trình diễn theo đường xốy ốc với kết dường vật trở lại với phát triển ban đầu sở cao - Ngồi ra, phép biện chứng phát triển giới lúc diễn theo đường thẳng mà theo đường quanh co, phức tạp chí có bước lùi tạm thời Hơn nữa, phát triển khác giới thực 2.2.2) Tính chất phát triển: bao gồm tính chất khách quan, phổ biến, đa dạng a) Tính khách quan phát triển: Nguồn gốc phát triển nằm bên vật tượng q trình giải liên tục mâu thuẫn nảy sinh vận động vật b)Tính chất phổ biến phát triển: - Bất vật tượng có liên hệ với vật tượng khác, khơng có vật tượng nằm ngồi mối liên hệ - Tính chất phổ biến biểu chổ diễn lĩnh vực tự nhiên xã hội, tư vật tượng giới c) Tính đa dạng phong phú phát triển Phát triển khuynh hướng chung giới, nhiên vật tượng diễn không giống chúng tồn điều kiện không gian thời gian khác Và trình phát triển thân vật tượng chịu tác động nhiều vật tượng khác, nhiều yếu tố, điều kiện tác động nên thúc đẩy kiềm hãm sư phát triển vật đơi làm thay đổi chiều hướng phát triển chí làm cho vật thụt lùi Những quy luật phép biện chứng vật HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu - Là cụ thể hoá nguyên lý phát triển, biểu quy luật phép biện chứng vật, có ý nghĩa phương pháp luận hoạt động người để thực quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử quan điểm phát triển Cụ thể phương diện vạch cách thức nguồn gốc, động lực khuynh hướng phát triển tiến lên vật tượng giới - Các quy luật phép biện chứng vật gồm: 3.1 Quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng dẫn đến biến đổi chất ngược lại Quy luật cách thức, chế phát triển từ biến đổi nhỏ nhặt lượng đến giới hạn độ gây biến đổi vế chất thông qua bước nhảy vọt ngược lại Quy luật lượng chất sở phương pháp luận chung cho phát triển với yêu cầu sau: + Bước nhảy làm cho chất thay đổi chất cũ tất yếu cho phát triển Song phải thấy thay đổi vể chất diễn lượng thay đổi đến điểm nút Chính vậy, hoạt động người muốn tạo bước nhảy phải quan tâm đến tích lũy lượng lượng thay đổi đến điểm nút phải thực bước nhảy Do đó, cần chống tư tưởng nóng vội chủ quan ý chí chống tư tưởng không giám thực bước nhảy để tạo biến đổi chất + Sự thay đổi chất vật phụ thuộc vào thay đổi phương thức liên kết yếu tố tạo nên vật Chính mà hoạt động thực tiễn người cần phải biết tạo tác động vào phương thức liên kết yếu tố tạo nên vật + Quy luật tự nhiên quy luật xã hội khách quan quy luật tự nhiên trái với quy luật xã hội Quy luật tự nhiên tự giải quy luật xã hội có tham gia người có ý thức Do bước nhảy lĩnh vực xã hội thực người không tôn trọng điều kiện khách quan mà phải nỗ lực chủ quan 3.2 Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) - Quy luật vạch nguồn gốc động lực bên phát triển, phản ánh trình đấu tranh giải mâu thuẫn bên vật Chính vậy, quy luật sở phương pháp luận chung cho việc phân tích mâu thuẫn q trình đấu tranh giải mâu thuẫn với yêu cầu sau: HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu + Do vật tượng tồn mâu thuẫn, muốn phát mâu thuẫn phải tìm mặt khuynh hướng trái ngược tức tìm mặt đối lập, đồng thời tìm mối liên hệ tác động lẫn mặt đối lập Khi phân tích mâu thuẫn, phải xem xét q trình phát sinh, phát triển mâu thuẫn, phải xem xét vị trí vai trò mối quan hệ lẫn mâu thuẫn Đồng thời phải xem xét q trình phát sinh, phát triển vị trí mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại chúng, điều kiện chuyển hoá lẫn chúng có hiểu đầy đủ đắn thân vật tượng, vận động phát triển điều kiện để giải mâu thuẫn + Để thúc đẩy vật phát triển phải tơn trọng ngun tắc giải mâu thuẫn đấu tranh mặt đối lập Khi đấu tranh để giải mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển mâu thuẫn đồng thời phải tìm phương thức, phuơng tiện, lực lượng để giải mâu thuẫn + Cuối mâu thuẫn giải điều kiện chín mùi - Với tinh thần đó, phải chống thái độ chủ quan nóng vội ý chí phải tích cực thúc đẩy điều kiện khách quan làm cho điều kiện giải mâu thuẫn đến chín mùi Và cuối mâu thuẫn khác phải giải phương pháp khác 3.3 Quy luật phủ định phủ định Quy luật vạch khuynh hướng phát triển tiến lên theo hình thức xốy ốc, thể tính chất chu kỳ phát triển Chính vậy, quy luật sở phương pháp luận để: + Giúp hiểu xu hướng phát triển q trình diễn khơng thẳng mà quanh co phức tạp diễn tả hình xốy ốc Xem phát triển khuynh hướng phát triển chung, tất yếu vật + Giúp hiểu đầy đủ mới, đời hợp quy luật tất thắng song lúc vừa nảy sinh thời gian cũ mạnh Chính vậy, quan điểm chân phát triển người phải biết ủng hộ, bảo vệ, nuôi dưỡng phát triển để nhanh chóng khẳng định thực + Phủ định biện chứng đòi hỏi phải tơn trọng tính kế thừa kế thừa phải có chọn lọc, phê phán cần chống xu hướng kế thừa nguyên si rập khn, máy móc đồng thời chống chủ nghĩa phủ định trơn, chủ nghĩa hư vô khứ HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu Từ lý luận chung phép biện chứng vật, vận dụng nguyên lý phép biện chứng vào hoạt động thực tiễn đặc biệt công tác quản lý PHẦN II: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ “MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN” CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - Bất kỳ doanh nghiệp tồn thể hai mối quan hệ tất yếu bản, quan hệ bên ngồi doanh nghiệp quan hệ nội yếu tố doanh nghiệp Tất nhiên để hoạt động phát triển bình thường, doanh nghiệp có nhiều mối quan hệ ngẫu nhiên, quan hệ cụ thể khác Nhà quản lý doanh nghiệp muốn thành công phải nắm vững có sách tác động phù hợp với hai quan hệ tất nhiên - Để giải tốt quan hệ doanh nghiệp đòi hỏi phải có phương pháp quản lý khoa học, phương pháp tổ chức công việc quan trọng Doanh nghiệp thành lập có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, có mục đích sản xuất, trao đổi lưu thơng tiền tệ, hàng hố để tìm lợi ích chung khơng phải để làm giàu cho người hay số người Do đó, quản lý doanh nghiệp phải phân chia nhiều loại công việc ý đến mối quan hệ biện chứng loại cơng việc Quan hệ nội yếu tố doanh nghiệp 1.1 Công việc kỹ thuật Đây công việc có vai trò định chất lượng sản phẩm doanh nghiệp, người quản lý phải quan tâm đến cơng nhân kỹ thuật, thiết bị máy móc Sự quan tâm không đơn khai thác khả kỹ thuật nhân viên mà phải trang bị cơng cụ lao động an tồn, phải đặt họ vào nhiều mối quan hệ khác (gia đình, xã hội… ) để tạo điều kiện giúp đỡ họ an tâm tư tưởng, tập trung hồn thành tốt cơng việc 1.2 Công việc thương mại - Thể mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng, thể việc bán sản phẩm, trao đổi sản phẩm doanh nghiệp mua vật tư, nguyên liệu để chế biến thành sản phẩm - Với loại công việc này, buộc người quản lý nắm nhu cầu, thị hiếu khách hàng, phải biết huy nhân viên đáp ứng tối đa nhu cầu thích đáng đối tác, tổ chức cơng việc quảng cáo tìm cách tăng doanh số bán Khi mua vật tư, nguyên liệu phải biết rõ cần mua, hãng có bán thứ đó, giá sao, loại hàng có giá lên hay xuống HVTH: Trương Thị Ngọc Mai Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 1.3 Cơng việc tài - Là khâu quan trọng doanh nghiệp Doanh nghiệp tồn phải có vốn, phải vừa đủ phù hợp với quy mô mục tiêu sản xuất, không nên thiếu dư - Vốn doanh nghiệp quan trọng, người quản lý phải tính số vốn ban đầu cho đủ, khơng đủ vốn gặp hồn cảnh khơng thuận lợi, doanh nghiệp lâm nguy Doanh nghiệp phải vay mượn vừa tốn tiền lãi, vừa tự chủ Nếu vốn dư bất lợi có số vốn khơng dùng tới khơng sinh lợi, dễ phung phí mua sắm thiết bị khơng cần thiết…Do đó, người quản lý giải mối quan hệ phải nhạy bén, nắm vững hoạt động doanh nghiệp 1.4 Cơng việc an tồn sản xuất - Là mối quan hệ nội cần thiết doanh nghiệp Nó mối quan tâm khơng thể thiếu công tác quản lý, người quản lý sản xuất Muốn bảo đảm công việc doanh nghiệp, trước hết phải xác lập quan hệ an tồn Có hai yếu tố để xác lập quan hệ an toàn sản xuất, người máy móc - Về người, phải lựa chọn người hợp với công việc Nếu người không đủ sức khỏe mà giao cho họ cơng việc nặng nhọc, khơng đủ trình độ, chuyên môn, ý thức, tác phong làm việc thiếu nghiêm túc mà người quản lý lại giao cho công việc phức tạp, điều khiển máy móc có nhiều quy trình rắc rối xảy tai nạn tất yếu Người quản lý phải lưu tâm nâng cao cho thợ thạo nghề, thiếu kinh nghiệm có nhiều tai nạn xảy - Về máy móc, phải lựa chọn loại máy móc phù hợp với lực người cơng nhân, phải chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng máy theo định kỳ, đặt máy móc chỗ thích hợp, ý phận dễ gây tai nạn… 1.5 Cơng việc kế tốn - Kế tốn tai mắt doanh nghiệp, doanh nghiệp có nhiều kỹ sư giỏi, kỹ thuật đại tiền vốn đầy đủ cơng việc kế tốn dễ bị phá sản doanh nghiệp khơng biết đâu - Nhưng người kế tốn giỏi tránh nhiều rủi ro, doanh nghiệp phận kế toán báo trước cố, báo động trước nguy thất bại kinh doanh để kịp thay đổi phương pháp hoạt động HVTH: Trương Thị Ngọc Mai 10 Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu - Do vậy, cơng việc kế tốn báo trước cho người quản lý biết tình trạng doanh nghiệp lúc nào, đâu đâu Nó cho người quản lý biết rõ thực trạng kinh tế doanh nghiệp cách minh bạch xác 1.6 Công việc quản lý - Là công việc quan trọng nhất, dự tính việc làm, tổ chức cách thức làm, huy phận doanh nghiệp, phối trí cho phận liên lạc với nhau, kiểm sốt phận, cơng việc Do đó, quan quản lý doanh nghiệp giống não thể người Từ công việc đó, đòi hỏi người quản lý phải biết kết hợp chặt chẽ, phải biết phân tích mối quan hệ biện chứng loại cơng việc đó, để tìm biện pháp quản lý thích hợp nhằm thúc đẩy loại công việc phát triển tốt Sự tác động lẫn công việc - Các loại cơng việc khơng tồn độc lập, liên hệ, quan hệ tác động lẫn với công việc khác - Công việc kỹ thuật liên quan đến cơng việc kế tốn, cơng việc kế toán tất yếu làm cho doanh nghiệp bị thua lỗ Đặc biệt công việc quản lý, gần chi phối tất công việc khác Do vậy, người lãnh đạo, quản lý có nhiều cơng nhân, viên chức giỏi khai thác triệt để khả cống hiến họ làm giàu cho doanh nghiệp - Ăngghen viết: “ phép biện chứng đầu óc người ta phản ánh hình thức vận động giới thực, hình thức vận động giới tự nhiên lẫn lịch sử.” Do vậy, người quản lý biết xem doanh nghiệp có loại cơng việc, mà quan trọng phân tích nội dung quan hệ cần thiết loại công việc - Tuỳ thuộc vào yếu tố thực khách quan doanh nghiệp mà khẳng định doanh nghiệp có loại cơng việc gì, từ người quản lý tìm phương pháp quản lý thích hợp Tóm lại, quan hệ nội doanh nghiệp đóng vai trò định tồn phát triển doanh nghiệp Người quản lý giỏi người biết phân tích, biết giải nội dung quan hệ Thậm chí, doanh nghiệp có loại công việc, nội dung quan hệ riêng không giống nhau, quan hệ vận động, biến hoá, người quản lý phải biết ý đến mức từ công việc sang công việc khác HVTH: Trương Thị Ngọc Mai 11 Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu - C.Mác Ph.Ăngghen viết: “ Khi dùng tư để xem xét giới tự nhiên, lịch sử loài người hay hoạt động tinh thần thân trước nhất, thất tranh chằng chịt vô tận mối liên hệ tác động qua lại khơng có đứng nguyên, không thay đổi, mà tất vận động, biến đổi, phát sinh đi” Như vậy, trước hết thấy tranh tổng quát, chi tiết mờ nhạt nhiều, ý đến vận động, đến độ từ sang khác, đến mối quan hệ nhiều ý đến vận động, chuyển hoá liên hệ với - Thực vậy, nội dung độ từ sang khác, giúp cho người quản lý tìm nguyên nhân, tìm nguồn gốc hình thành vật, hình thành cơng việc doanh nghiệp cách khách quan Người quản lý không nên dùng chủ quan thiết lập cơng việc doanh nghiệp, tự đặt phòng, ban khơng cần thiết, tổ sản xuất không phù hợp với nhu cầu sản xuất Chủ quan quản lý nguyên nhân tất yếu dẫn đến suy sụp doanh nghiệp Quan hệ bên doanh nghiệp - Ngồi quan hệ nội tại, doanh nghiệp có mối quan hệ với doanh nghiệp khác, quan hệ với thị trường Triết lý cạnh tranh doanh nghiệp, loại quan hệ phức tạp tác động trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp - Trong xu hướng hội nhập, thành viên WTO, Việt Nam phải liệt cạnh tranh với nước giới Và không dẫn đầu chạy đua thua Đồng thời quan hệ doanh nghiệp ngành quan hệ bên ngoài, góp phần với giải quan hệ bên doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp phát triển Do vậy, nhà quản lý phải tìm xác định rõ vai trò, tác dụng nguồn gốc cạnh tranh doanh nghiệp để giải nội dung “cạnh tranh” - Hoạt động doanh nghiệp giống trò kinh doanh tức phải cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh, thua thắng bẩn thỉu Chúng ta qúy trọng đối thủ chơi đẹp kẻ sẵn sàng làm điều để thắng Người quản lý doanh nghiệp đắn phải xử lý mối quan hệ cách khách quan, ý nghĩa cạnh tranh khơng phải để triệt hạ đối phương, mà thông qua cạnh tranh làm cho sống tốt đẹp cho người, doanh nghiệp - Hai doanh nghiệp có phương hướng kinh doanh cạnh tranh với ngành, vừa thẩm thấu vào nhau, vừa tạo điều kiện, tiền đề cho phát triển Do vậy, cạnh tranh tiêu diệt mà tạo kích thích để hai doanh nghiệp phát triển đóng góp nhiều loại sản phẩm cho xã hội V.I.Lênin viết: “ Sự phát triển đấu tranh mặt đối lập” HVTH: Trương Thị Ngọc Mai 12 Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu - Vì vậy, người quản lý doanh nghiệp nên xác định cạnh tranh dành ích kỷ cho khơng có nghĩa triệt bỏ cạnh tranh Mà cạnh tranh, doanh nghiệp cần rút lợi ích doanh nghiệp cố gắng vươn lên sáng tạo động Đó ý nghĩa cạnh tranh áp dụng tiến trình mang lại sáng tạo sản sinh cho doanh nghiệp Tuy nhiên, cạnh tranh trở thành nguy gây tương phản cô lập doanh nghiệp ý nghĩa khuyến khích lực sáng tạo, chí khơng phá hủy tảng thịnh vượng chung Do đó, nên nhận thức cạnh tranh cho có ý đồ đè bẹp người khác trình cạnh tranh tất yếu dẫn đến tình trạng tự hủy hoại - Quan hệ bên ngồi doanh nghiệp biểu quan hệ doanh nghiệp với thị trường Đây quan hệ góp phần xác định hướng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thị trường tồn khách quan, người quản lý phải biết phân loại, xác định thị trường Từ biết nhu cầu, thị hiếu, thói quen, sức tiêu thụ khách hàng tương lai trở thành khách hàng tốt mình: biết cách làm ăn nhà quản lý muốn cạnh tranh với mình; biết người trung gian với khách hàng Mặc dù thị trường tồn khách quan vận động, vậy, khoảng năm người quản lý phải nghiên cứu kỹ lại thị trường lần, nên nghiên cứu thị trường cách kịp thời tung thị trường sản phẩm Khi muốn tăng vốn để mở rộng doanh nghiệp, phải biết rõ lý mà khách hàng đến với doanh nghiệp giảm dần… HVTH: Trương Thị Ngọc Mai 13 Lớp Cao Học K16 - Đêm Tiểu luận môn Triết Học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu KẾT LUẬN Tóm lại, doanh nghiệp tồn hoạt động bình thường thông qua hai mối quan hệ phổ biến, khách quan Mối quan hệ bên doanh nghiệp đóng vai trò định tồn phát triển doanh nghiệp Còn mối quan hệ bên ngồi doanh nghiệp có ảnh hưởng định đơi mang tính định có thơng qua mối quan hệ bên doanh nghiệp Giáo sư, tiến sĩ Letter C.Throw-nhà kinh tế học quản trị học thuộc Viện Công nghiệp kỹ thuật Matsa-chuset kết luận: “Điều định cho tồn phát triển doanh nghiệp người mà doanh nghiệp có Đó phải người có học vấn cao, đào tạo tốt, có đạo đức, có văn hố biết cách làm việc có hiệu HVTH: Trương Thị Ngọc Mai 14 Lớp Cao Học K16 - Đêm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay