Tieu luan TRIẾT HỌC philosophy

21 3 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang LỜI NÓI ĐẦU Triết học Mác đời từ năm 40 kỷ XIX Thế giới vật chất không tồn thống đa dạng vật tượng mà chúng có mối liên hệ biện chứng vận động phát triển không ngừng theo quy luật vốn có Thế giới vật chất chỉnh thể thống nhất, vật tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt vừa có quan hệ qua lại thâm nhập chuyển hóa lẫn Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại cho biết phương thức vận động phát triển vật, tượng Sự liên hệ, tác động qua lại làm cho vật vận động phát triển không ngừng Phát triển theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng kết trình thay đổi lượng dẫn tới thay đổi chất Đây nội dung quan trọng quy luật chuyển hóa lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại – vấn đề phép biện chứng vật triết học Mác Với lịch sử 60 năm hình thành phát triển mình, Bưu Viễn thơng Việt Nam - ngành kinh tế mũi nhọn kinh tế, đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ln đạt tốc độ tăng trưởng cao bền vững Phải biểu sinh động việc vận dụng thành công Quy luật chuyển hóa lượng dẫn đến thay đổi chất suốt năm qua Với kiến thức nghiên cứu, với hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giảng viên nhà trường, viết này, xin tập trung nghiên cứu vấn đề xung quanh Quy luật Lượng – Chất Sự vận dụng Quy luật q trình phát triển ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam Đề tài có tên gọi: “Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUY LUẬT LƯỢNG - CHẤT” Đây đề tài có tính lý luận, thực tiễn cao, đòi hỏi khả nắm bắt sâu quan điểm triết học Mác - Lê Nin kiến thức tư Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang liệu lịch sử tình hình hoạt động ngành Bưu Viễn thơng Vì thế, với khả có hạn hạn chế định quỹ thời gian điều kiện học tập, đề tài khơng tránh khỏi nhược điểm, thiếu sót Kính mong nhận góp ý, bổ sung thầy cô đồng nghiệp Đề tài gồm nội dung sau : Phần thứ : Những vấn đề lý luận chung Phần thứ hai : Quá trình hình thành phát triển Ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam – Nhìn tự góc độ Quy luật Lượng - Chất Phần thứ ba : Kết luận Để hồn thành Đề tài này, tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giảng viên Khoa Mác - Lê Nin Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng giúp đỡ tơi suốt trình thực tập đề tài này./ Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008 NGƯỜI THỰC HIỆN Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang Phần thứ : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG I PHẠM TRÙ “CHẤT” VÀ “LƯỢNG” Theo Arixtốt, “chất” tất phân thành phận cấu thành, “lượng” phân thành hai loại: số lượng (là loại lượng mang tính rời rạc) đại lượng (là loại lượng mang tính liên tục) Arixtốt người nêu quan niệm tính nhiều chất vật, từ ơng phân biệt khác hình thức với chất vật – xuất (hoặc đi) với sinh thành (hay đi) thân vật Ông đạt bước tiến đáng kể việc nghiên cứu phạm trù “độ”, xem “độ” thống nhất, phân chia “chất” “lượng” Quan điểm biện chứng “chất” “lượng” đạt bước phát triển triết học cổ điển Đức, đặc biệt triết học Hê ghen Với quan điểm biện chứng, Hêghen cho chất phát triển từ “chất túy” đến “chất xác định”, chất phát triển đến độ đời lượng Lượng khơng ngừng tiến hóa, “số lượng” đỉnh cao tiến hóa lượng Hê ghen xem xét tính độc lập tương đối thay đổi lượng thay đổi chất khoảng định, sở để hình thành phạm trù “độ” Trong việc xem xét mối quan hệ thay đổi lượng thay đổi chất, Hêghen đặc biệt ý tới phạm trù “bước nhảy” Chính dựa tư tưởng Hêghen mà Lê Nin rút kết luận quan trọng: việc có thừa nhận bước nhảy hay khơng tiêu chí để xem người theo quan điểm biện chứng hay quan điểm siêu hình phát triển Tất nhiên, với tư cách nhà triết học tâm, Hêghen xem phạm trù chất, lượng, độ nấc thang tự phát tinh thần, ”ý niệm tuyệt đối” Sự đời phép biện chứng vật đánh dấu giai đoạn phát triển quan trọng quan niệm chất, lượng quy luật mối quan hệ qua lại thay đổi lượng thay đổi chất nói chung Khi quan sát vật, tượng tự nhiên xã hội, thấy rằng, vật tượng ln tác động qua lại với Chính qua tác động qua lại đó, Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang vật bộc lộ tính chất Tất tính chất khái qt phạm trù “thuộc tính” Thuộc tính vốn có vật, bộc lộ bên qua tác động qua lại vật mang thuộc tính với vật khác Để nhận thức thuộc tính vật, phải nhận thức qua mối quan hệ vật với vật khác Trong số thuộc tính đó, có số thay đổi, chí đi, vật Chẳng hạn, thuộc tính “tự cạnh tranh” chủ nghĩa tư mức độ đáng kể, thay vào độc quyền ngày áp đảo, chủ nghĩa tư chủ nghĩa tư Do vậy, thuộc tính vật biểu hơn, đặc trưng cho vật Cái chất vật Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật tượng, thống hữu thuộc tính làm cho nó mà khơng phải khác Thuộc tính khía cạnh chất vật, bộc lộ mối quan hệ qua lại với vật khác Đặc trưng khách quan nói quy định phương thức nhận thức người chất vật Để nhận thức thuộc tính, từ nhận thức chất vật, cần nhận thức mối quan hệ vật Trong mối quan hệ cụ thể thường bộc lộ thuộc tính (một khía cạnh chất) vật Do vậy, để nhận thức chất với tư cách tổng hợp tất thuộc tính vốn có nó, phải nhận thức vật tổng hợp mối quan hệ có vật với vật khác Mỗi vật có mn vàn thuộc tính, thuộc tính vật có phức hợp đặc trưng chất mình, khiến cho thuộc tính lại trở thành chất Điều có nghĩa vật có vơ vàn chất Cho nên diễn đạt tính khơng thể tách rời chất vật tính nhiều chất Ph Ăng ghen cho rằng, chất lượng không tồn tại, mà vật có chất lượng, nữa, vật có vơ vàn chất lượng tồn Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang Mỗi vật có vơ vàn thuộc tính Các thuộc tính khác có vị trí khơng nhau, đó, có thuộc tính thuộc tính khơng Tổng hợp thuộc tính tạo thành chất vật Ở vật có chất bản, loại chất mà tồn hay quy định tồn hay thân vật Chất vật xác định chất yếu tố cấu thành mà cấu trúc vật, phương thức liên kết yếu tố cấu thành vật Trong tự nhiên xã hội có khơng vật, mà xét riêng yếu tố cấu thành, chúng hồn tồn đồng nhất, vật lại khác chất Việc nắm tính cấu trúc vật cho phép hiểu thay đổi hay số thuộc tính hay thuộc tính khác vật khơng trực tiếp dẫn đến thay đổi chất Chẳng hạn, ngày tiến khoa học – công nghệ, đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động … mà quản lý trực tiếp nhà tư doanh nghiệp có xu hướng giảm, giai cấp tư sản số nước thực chủ trương cổ phần hóa phận cho người lao động, trung lưu hóa phận đáng kể dân cư, chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất tồn tại, quan hệ tư với lao động quan hệ bóc lột bị bóc lột Bởi vì, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối quan hệ chiếm hữu tư liệu sản xuất tư nhân tư chủ nghĩa quy định Có thể nói, có số thay đổi nêu trên, nước đó, chủ nghĩa tư chủ nghĩa tư Từ thấy thay đổi chất vật không phụ thuộc vào thay đổi yếu tố cấu thành, phụ thuộc vào thay đổi phương thức liên kết yếu tố Tính xác định chất loại đối tượng tính đối tượng Giữa đối tượng thuộc loại có khác lượng Chúng lớn hay nhỏ hơn, chúng khác thể tích, đại lượng… Như ngồi tính quy định chất, vật có tính quy định lượng Đối với đối tượng loại, lượng nói lên mặt đồng chúng Trong thực tế, đề cập, đối tượng loại Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang có nhiều thuộc tính khơng Từ đối tượng vốn đa dạng đó, muốn tìm đồng để từ đến ý niệm lượng, đòi hỏi phải có trừu tượng hóa, tư bỏ qua tất khác vốn có thật đối tượng loại Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật mặt số lượng, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động, phát triển vật thuộc tính Lượng thể thành số lượng, đại lượng, trình độ, quy mô, nhịp điệu vận động phát triển – tức thể thuộc tính khơng gian, thời gian vật tượng Lượng mang tính khách quan, người sáng tạo hay hủy bỏ lượng vật Những đặc trưng lượng (đặc biệt đại lượng) biểu mối quan hệ định Trong thực tế có thuộc tính lượng vật khơng thể biểu thị cách xác số lượng hay đại lượng Thí dụ, trình độ giác ngộ cách mạng, phẩm chất tư cách đạo đức người … Trong trường hợp thế, để có tri thức đắn lượng phải có trừu tượng hóa cao với phương pháp khoa học Không chất mà thuộc tính chất có tính quy định lượng Do vậy, vật có vơ vàn lượng II MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG VÀ THAY ĐỔI VỀ CHẤT Trong trình vận động phát triển vật, chất lượng biến đổi Nhưng thay đổi lượng làm thay đổi chất vật Lượng vật thay đổi giới hạn định mà không làm thay đổi chất vật Song thay đổi lượng chưa dẫn tới thay đổi chất giới hạn định Vượt qua giới hạn đó, làm cho vật khơng nó, chất cũ đi, chất đời Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang Giới hạn, thay đổi lượng vật chưa gây thay đổi chất gọi “độ” Độ phạm trù triết học dùng để thống lượng chất, khoảng giới hạn, mà đó, thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật Điểm mà đó, thay đổi chất thực gọi “điểm nút” Bất kỳ độ giới hạn hai điểm nút Sự thay đổi lượng đạt tới điểm nút dẫn tới đời chất Sự thống lượng chất tạo thành độ với điểm nút Sự vận động phát triển khơng Do đó, vận động, biến đổi vật hình thành đường nút quan hệ độ Sự thay đổi chất thay đổi lượng trước gây gọi “bước nhảy” Nói cách khác, bước nhảy phạm trù triết học dùng để giai đoạn chuyển hóa chất vật thay đổi lượng trước gây Trong lịch sử triết học, tuyệt đối hóa tính tiệm tiến, tính thay đổi lượng nên nhà siêu hình phủ nhận tồn thực tế bước nhảy Theo Hêghen, thay đổi chất đứt đoạn tính tiệm tiến lượng, bước nhảy Thừa nhận bước nhảy điều kiện lý giải tính đa dạng chất thực, Lê Nin nhấn mạnh “Tính tiệm tiến mà khơng có bước nhảy vọt, khơng giải thích “(1) Sau đời, chất có tác động trở lại thay đổi lượng Chất làm thay đổi quy mô tồn vật, làm thay đổi nhịp điệu vận động phát triển vật Thế giới mn hình, mn vẻ thay đổi chất đa dạng, với nhiều hình thức bước nhảy khác Tính chất bước nhảy định tính chất thân vật, mâu thuẫn vốn có nó, điều kiện diễn thay đổi chất Trong tính đa dạng hình thức thay đổi chất, lưu ý tới số loại bước nhảy bản: Bước nhảy đột biến bước nhảy diễn cách dần dần, bước nhảy toàn bước nhảy cục Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang Sự phân chia thay đổi chất thành bước nhảy đột biến bước nhảy dần dân vừa dựa thời gian thay đổi chất, vừa dựa tính chất thân thay đổi Những bước nhảy gọi đột biến, chất vật biến đổi cách nhanh chóng tất phận cấu thành Những bước nhảy thực cách trình thay đổi chất diễn đường tích lũy nhân tố chất nhân tố chất cũ Thời kỳ độ từ nước vốn thuộc địa nửa phong kiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta thí dụ cho bước nhảy Bước nhảy q trình phức tạp, có q trình lẫn bước nhảy nhỏ Như vậy, khác hai loại bước nhảy vừa nêu không thời gian diễn thay đổi chất, mà chế thay đổi Mặc khác, cần phân biệt bước nhảy với thay đổi lượng Những thay đổi lượng diễn cách liên tục khn khổ chất có, bước nhảy chuyển hóa chất sang chất khác, đứt đoạn tính liên tục Bước nhảy toàn loại bước nhảy làm thay đổi chất tất mặt, phận, yếu tố cấu thành vật Bước nhảy cục loại bước nhảy làm thay đổi số mặt, số yếu tố, số phận vật Đối với vật phức tạp tính chất, yếu tố cấu trúc, phận cấu thành… bước nhảy thường diễn đường từ thay đổi chất cục đến thay đổi chất toàn Khi xem xét thay đổi chất, người ta chia thay đổi thành thay đổi cách mạng thay đổi có tính chất tiến hóa Trong trường hợp này, cách mạng thay đổi mà trình diễn cải tạo chất vật, không phụ thuộc vào cải tạo diễn Tiến hóa thay đổi chất không vật Do vậy, cách mạng khái niệm có ngoại diên hẹp so với phạm trù bước nhảy Bước nhảy phạm trù dùng để thay đổi chất, cách mạng Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 10 cải tạo chất Hơn nữa, khơng phải thay đổi chất cách mạng Chỉ thay đổi mang tính tiến bộ, tiến lên, có chuyển hóa từ nấc thang phát triển thấp sang nấc thang phát triển cao cách mạng Từ phân tích trên, rút nội dung quy luật chuyển dần từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại sau: Bất kỳ vật thống chất lượng, thay đổi lượng vượt qua giới hạn độ dẫn tới thay đổi chất vật thông qua bước nhảy; chất đời tác động trở lại tới thay đổi lượng Vì để có tri thức tương đối đầy đủ vật, ta phải nhận thức mặt lượng mặt chất Con đường nhận thức diễn sau: từ nhận thức ban đầu chất tới nhận thức lượng, q trình đó, tri thức chất làm sâu sắc thêm, đạt đến tri thức thống chất lượng có tri thức tương đối hồn chỉnh vật Vì thay đổi lượng thay đổi chất có mối quan hệ biện chứng với nhau, nên hoạt động thực tiễn phải dựa việc hiểu đắn vị trí vai trò ý nghĩa loại thay đổi nói Trong phát triển xã hội, phải biết kịp thời chuyển từ thay đổi lượng thành thay đổi chất, từ thay đổi mang tính tiến hóa sáng thay đổi mang tính cách mạng Xem xét tiến hóa cách mạng mối quan hệ biện chứng chúng nguyên tắc phương pháp luận việc xây dựng chiến lược sách lược cách mạng Hiểu đắn mối quan hệ sở để chống lại chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa xét lại hữu khuynh chủ nghĩa tả khuynh Việc nắm vững nội dung quy luật mối quan hệ biện chứng thay đổi lượng thay đổi chất ý nghĩa phương pháp luận có vai trò to lớn việc xem xét giải vấn đề công đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta đặt Việc thực thành cơng q trình đổi lĩnh vực đời sống xã hội tạo bước nhảy chất lĩnh vực tạo điều kiện để thực thành công trình đổi Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 11 toàn diện tất mặt đời sống xã hội nhằm tạo bước nhảy chất tồn xã hội nói chung Như thay đổi chất khác, bước nhảy q trình đổi kết trình thay đổi lượng thích hợp Ở nơn nóng, chủ quan, ảo tưởng gây tổn thất cho cách mạng, cản trở nghiệp đổi đất nước Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 12 Phần thứ hai: SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM – NHÌN TỪ QUY LUẬT LƯỢNG – CHẤT Sự đời phát triển Bưu điện cách mạng Việt Nam gắn liền với đời tiến trình phát triển Đảng Nhà nước ta Có thể nói, lịch sử 62 năm qua Bưu điện cách mạng Việt Nam q trình liên tục tích lũy lượng dẫn đến có nhiều biến đổi chất để từ chỗ công cụ phục vụ thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, góp phần vào thắng lợi chung công đấu tranh giải phóng dân tộc, thống đất nước đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, góp phần quan trọng vào thành cơng cơng đổi đất nước Khẳng định vai trò quan trọng công tác thông tin bưu điện nghiệp cách mạng nước ta, lớp huấn luyện điện báo năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: ”Việc liên lạc việc quan trọng bậc cơng tác cách mệnh, định thống huy, phân phối lực lượng đảm bảo thắng lợi” (2) I Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Bưu Viễn thơng Việt Nam mà tiền thân Ban Giao thông chuyên môn Trung ương Đảng thành lập từ ngày đầu Tổng khởi nghĩa giành quyền năm 1945 với nhiệm vụ “kế tục di sản thông tin lịch sử, tiếp nhận mạng thơng tin có… sức bảo đảm nhiệm vụ thơng tin, phục vụ bảo vệ quyền cách mạng, phục vụ nhân dân” (3) Tháng năm 1975, đất nước hồn tồn giải phóng bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, bước xây dựng lại kinh tế nước nhà Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban giao thông chuyên môn đổi tên thành Tổng cục Bưu điện vừa thực chức quản lý Nhà nước vừa tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ bưu viễn thơng, chuyển hoạt Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 13 động từ thời chiến sang thời bình, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế Đây thực bước chuyển biến chất mang tính cách mạng sau thời gian dài tích lũy lượng Chính chất tạo điều kiện thúc đẩy tốc độ phát triển lượng nhanh Tuy nhiên, việc trì lâu chế tập trung quan liêu bao cấp điều kiện thực tế thay đổi gây không hệ lụy, trì trệ, kiềm hãm phát triển đất nước có ngành Bưu điện Năm 1984, ngành Bưu điện thực lâm vào cảnh khó khăn, nhiều cán công nhân viên rời bỏ ngành, "người Bưu điện chưa sống nghề Bưu điện" Lúc giờ, mạng lưới bưu viễn thơng q nghèo nàn, toàn thiết bị sử dụng công nghệ tương tự (analog) lạc hậu, cần sớm đầu tư đổi Nhờ chủ trương "lấy ngồi ni trong" kiên theo đuổi Chiến lược “Đi tắt, đón đầu”, “Đi thẳng vào cơng nghệ đại“ nên thời gian ngắn, Ngành đại hoá mạng lưới, trang thiết bị kỹ thuật mình, tạo nên bước nhảy để chuyển hóa bước chất Vào năm đầu 90 kỷ XX, cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin bùng nổ phạm vi tồn cầu, ngành viễn thơng, cơng nghệ thơng tin giới đạt bước phát triển ngoạn mục đặc biệt đời phát triển mạng máy tính tồn cầu internet Ngành nhanh chóng đề “Chiến lược tăng tốc phát triển Bưu Viễn thơng giai đoạn 1993 – 2000” mở hội to lớn cho đổi Ngành Có thể nói trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Ngành thể rõ nét thời kỳ Đây thời kỳ có tích lũy đáng kể lượng để hướng đến thay đổi đột biến chất sau Những thành cơng q trình thực Chiến lược làm cho lực Ngành nâng lên đáng kể Các tiêu doanh thu, số lượng thuê bao điện thoại tăng lên đột biến, thu nhập, đời sống người lao động cải thiện rõ rệt, ngành Bưu Viễn thơng trở thành ngành có mức đóng góp hàng ngàn tỷ đồng năm cho ngân sách Nhà nước Năm 1995, Tổng cục Bưu điện tách chức quản lý nhà nước khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp Nhiệm vụ sản xuất Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 14 kinh doanh giao cho doanh nghiệp – Tổng công ty Bưu Viễn thơng Việt Nam (nay Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam gọi tắt VNPT) đảm trách Đây doanh nghiệp chủ lực Nhà nước lĩnh vực bưu viễn thơng, tổ chức hoạt động theo mơ hình tổng cơng ty mạnh theo Nghị định 91/CP Chính phủ đơn vị kế tục trọn vẹn trình phát triển ngành Bưu điện Việt Nam Ngoài ra, để xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho kinh tế, Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu Viễn thơng Sài Gòn (SPT) đời Có thể nói tách biệt chức quản lý nhà nước chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành Bưu điện công việc khó khăn, lâu dài thành cơng tạo điều kiện để đơn vị làm tốt nhiệm vụ mình: Tổng cục Bưu điện thực chức quản lý nhà nước bưu viễn thơng; Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy hiệu kinh tế làm thước đo thành công Chính thay đổi làm chế tập trung quan liêu bao cấp bước đẩy lùi, thị trường bưu viễn thơng phát triển mạnh mẽ Bưu điện Việt nam mà có vai trò định VNPT đạt thành tựu quan trọng Liên minh Viễn thông Quốc tế xếp vào hàng ngũ nước có tốc độ phát triển viễn thông nhanh giới, bầu làm thành viên Hội đồng Điều hành Liên minh Viễn thông Quốc tế đồng thời thành viên Ban chấp hành Đại Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu Quốc tế Chiến lược “Đi tắt đón đầu” Chiến lược “Tăng tốc phát triển Bưu Viễn thơng giai đoạn 1993 – 2000” thực tạo cú huých mạnh mẽ trình phát triển Ngành làm tiền đề để Bưu Viễn thơng Việt Nam sẵn sàng cho q trình hội nhập, phát triển sau Đây thực bước nhảy quan trọng mang tính cách mạng trình đổi mới, đại hóa ngành Năm 2002, Bộ Bưu Viễn thơng thành lập sở Tổng cục Bưu điện bổ sung thêm chức quản lý công nghệ thông tin, Internet, tần số vô tuyến điện, phát truyền hình, điện tử, cơng nghiệp, cơng nghệ thơng tin Ở địa phương, sở bưu viễn thơng nhanh chóng hình thành để thay Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 15 vai trò Cục bưu điện khu vực, làm nhiệm vụ tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh, thành phố cơng tác quản lý nhà nước bưu viễn thông công nghệ thông tin Ở giác độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị thành lập, cấp phép hoạt động lĩnh vực bưu viễn thơng công nghệ thông tin như: Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), Công ty Viễn thông Hàng hải (Vietshipel), Công ty Viễn thông Hà Nội (Hanoitelecom) … làm cho thị trường bưu viễn thơng phát triển sơi động, nhiều dịch vụ đời, chất lượng dịch vụ chất lượng phục vụ nhân viên cải thiện đáng kể, đặc biệt cắt giảm giá cước với biên độ lớn liên tục thực làm cho sức mua dân cư tăng lên đáng kể Tại Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XII năm 2007, Bộ Bưu Viễn thơng tiếp tục bổ sung thêm lĩnh vực quản lý Nhà nước xuất bản, tuyên truyền đổi tên thành Bộ thông tin truyền thông Đây không đơn đổi tên hay bổ sung số chức mà yêu cầu tất yếu trình hội nhập mở cửa, lĩnh vực bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin, phát thanh, truyền hình, báo chí xuất có tích hợp, đan xen lẫn nhau; Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO; thị trường bưu viễn thơng Việt Nam phát triển sơi động, đầy hứa hẹn Nhìn lại trình hình thành phát triển ngành Bưu Viễn thơng từ ngày đầu cách mạng đến nay, có bước thăng trầm khơng thể tránh khỏi nhìn chung Bưu Viễn thơng Việt Nam thực ngành đầu nghiệp đổi mới, tạo tiền đề để thực thành cơng cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa, góp phần đất nước bước vào giai đoạn hội nhập phát triển, minh chứng cho đắn đường lối lãnh đạo Đảng ta “Phát triển khoa học công nghệ nước ta phải phù hợp xu phát triển nhảy vọt cách mạng khoa học – công nghệ giới Cố gắng vào công nghệ đại số lĩnh vực then chốt bước mở rộng toàn kinh tế” (4) Đó biểu sinh động việc vận dụng Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất lĩnh vực Bưu Viễn thơng cơng nghệ thơng tin nước ta Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 16 II TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM – BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM Như nói, phát triển ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam thời gian qua gắn liền với đời phát triển Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam VNPT – đơn vị chủ lực lĩnh vực Bưu chính, Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin Việt Nam, nên phần này, đề tài tập trung phân tích phân tích đời phát triển VNPT Nhờ thành công đổi đất nước thực chiến lược tăng tốc, ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam đạt bước tiến ngoạn mục, góp phần đáng kể vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đứng trước yêu cầu đổi mới, nhằm bước xóa bỏ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp lĩnh vực bưu viễn thơng, tháng 4/1995, Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam thành lập Đây Tổng công ty Nhà nước, hoạt động lĩnh vực Bưu Viễn thơng cơng nghệ thơng tin Trong vòng 10 năm (1995 – 2005), VNPT giữ mức tăng trưởng 12 14%, đảm bảo thông tin cho lãnh đạo Đảng Nhà nước, giữ vững an ninh quốc phòng Tổng lợi nhuận tổng nộp ngân sách đạt 13,6%/năm Giai đoạn 1995 -2003, VNPT đầu tư 38 ngàn tỷ đồng; tổng doanh thu phát sinh 132 ngàn tỷ đồng; tổng lợi nhuận 40,7 ngàn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách 23,7 ngàn tỷ đồng Vốn Nhà nước doanh nghiệp tăng từ 2,1 ngàn tỷ đồng lên 26,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14 lần Tổng tài sản từ 6,6 ngàn tỷ đồng đến năm 2005 48.000 tỷ đồng Trình độ cơng nghệ ngang với nước tiên tiến khu vực Công nghiệp nước sản xuất thiết bị đại, chiếm khoảng 40% giá trị thiết bị có xuất VNPT khơng giữ vai trò chủ lực kinh doanh mà làm tốt nhiệm vụ xã hội nghĩa vụ cơng ích với 95% số xã có điện thoại, 86% số xã có báo đến ngày; mơ hình điểm bưu điện văn hóa xã sau năm đời có 7.550 điểm Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 17 nước góp phần quan trọng vào thực Nghị Trung ương (khóa VIII) VNPT mở nhiều dịch vụ sử dụng công nghệ IP VOIP, IP Telephony, VSAT-IP … tạo thuận lợi cho người có thu nhập thấp Một cố gắng lớn VNPT thời gian qua kiên trì thực lộ trình cắt giảm giá cước Chính phủ: giai đoạn 1995-2004 giảm cước di động chín lần, giảm cước quốc tế mười lần Cước điện thoại trực tiếp quốc tế, cước Internet, cước di động Việt Nam thấp mức bình quân khu vực Đứng trước yêu cầu phát triển mở rộng Tổng công ty, theo tinh thần Nghị hội nghị trung ương (khóa IX), ngày 23/3/2005 Thủ tướng Chính phủ có định số 58/2005/QĐ-TTg thành lập Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam, sở xếp tổ chức lại Tổng công ty Bưu Viễn thơng Việt Nam Cơng ty mẹ - Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam có chức thực quyền chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư vào công ty giao vốn cho tổng công ty công ty con, chịu trách nhiệm trước nhà nước bảo toàn phát triển vốn đầu tư vào công ty mẹ, công ty mẹ đầu tư vốn vào công ty con; trực tiếp quản lý kinh doanh phát triển mạng lưới viễn thông đường trục, thực quyền quản lý điều hành tổng công ty công ty tỷ lệ vốn nhà nước mà công ty mẹ đầu tư giao lại thông qua quan quản lý điều phối người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào công ty Mục tiêu xây dựng VNPT nhằm xây dựng doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực bưu viễn thơng cơng nghệ thơng tin, tạo gắn kết sản xuất kinh doanh nghiên cứu phát triển; kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực Bưu Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin chủ đạo; tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế xã hội; đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng ; giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia trình hội nhập kinh tế quốc tế Phát triển mạng lưới đồng bộ, công nghệ đại, chất lượng cao, dung lượng lớn, tổ chức mạng hợp lý để tạo hạ tầng thông tin quốc gia đại làm tảng cho việc đa dạng hóa dịch vụ bưu viễn thơng cơng nghệ thơng tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Khai thác có hiệu sở hạ tầng có để đảm bảo Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 18 cung cấp cho xã hội với dịch vụ đa dạng, phong phú, với chất lượng cao; thúc đẩy hoạt động kinh doanh, với doanh nghiệp khác đẩy mạnh hoạt động để mở rộng, phát triển ngành bưu viễn thơng công nghệ thông tin Tạo chế sách nhằm tăng cường quyền hạn trách nhiệm đơn vị thành viên, chủ động sáng tạo doanh nghiệp, phù hợp với kinh tế thị trương định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục nhược điểm tồn mơ hình tổ chức cũ, tạo sở để đảm bảo cho Tập đoàn ổn định, phát triển bền vững, hội nhập thành công điều kiện cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Phát triển thị trường nước, tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, hướng đầu tư nước ngoài, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực Phát huy nguồn lực thành phần kinh tế tham gia vào phát triển Tập đoàn; đa dạng hóa loại hình sở hữu đơn vị thành viên Tập đồn sở hữu nhà nước đóng vai trò chủ đạo đơn vị chủ lực Tập đoàn Sau hai năm thực hiện, đến mơ hình tổ chức VNPT hình thành với cấu tổ chức gồm : đơn vị trực thuộc : Bưu điện Trung ương, Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông quốc tế, Trung tâm Thông tin Quan hệ công chúng đơn vị thành viên gồm: + Các công ty VNPT nắm giữ 100% vốn điều lệ : Tổng cơng ty Bưu gồm 64 bưu điện tỉnh, thành; 61 Viễn thông tỉnh; Công ty điện tốn truyền số liệu (VDC); Cơng ty phần mềm truyền thông (VASC) + Các công ty VNPT nắm 50% vốn điều lệ : Công ty cổ phần thông tin di động VMS, Công ty cổ phần viễn thơng Vinaphone, Cơng ty Tài Bưu điện, Công ty cổ phần vật liệu bưu điện (Postef), công ty cổ phần In Bưu điện, công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Cokyvina), Công ty cổ phần Phát triển cơng trình viễn thơng, Cơng ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Bưu điện, Công ty cổ phần Thiết bị điện thoại + Các công ty liên kết : Công ty cổ phần Cáp viễn thông (Sacom), Công ty Kasati, Công ty CT-IN, công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bưu điện, công ty cổ phần Niên giám điện thoại trang vàng 1, công ty cổ phần Niên giám điện Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 19 thoại trang vàng 2, công ty liên doanh VinaDeasung, công ty VKX, công ty Focal, công ty Vina-GSC, công ty Vineco, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống viễn thông, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị viễn thông Teleq + Các đơn vị nghiệp đào tạo, y tế : Học viện công nghệ Bưu Viễn thơng, Bệnh viện Bưu điện I, II, III, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức Bưu điện I, II, III III ĐÁNH GIÁ CHUNG Nhìn lại trình hình thành phát triển lớn mạnh ngành Bưu Viễn thơng nói chung Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam nói riêng cho thấy q trình vận động phát triển liên tục, đan xen nhiều bước nhảy đột biến, bước nhảy dần dần, bước nhảy toàn bước nhảy cục Những bước ngoặt thành tựu ngành Bưu Viễn thơng trình phát triển biện chứng thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại với chất mới, việc tích lũy lượng đạt đến quy mơ, tần suất cao Chính chất làm thay đổi quy mô tồn vật tượng – Ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 20 Phần thứ ba : KẾT LUẬN Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại quy luật cách thức vận động phát triển vật tượng Điều hồn tồn phù hợp liên hệ đến trình hình thành phát triển Ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam 60 năm qua Đó “q trình phát triển dường có quay trở lại điểm xuất phát, sở cao hơn” Nhờ vận dụng thành công quy luật ấy, Ngành Bưu Viễn thơng Việt Nam khơng hoàn thành sứ mệnh cao mà Đảng giao phó, góp phần quan trọng vào cơng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống đất nước mà nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đầu nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước chiến lược, bước sáng tạo động Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hóa nay, Ngành Bưu Viễn thơng mà tiêu biểu Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam hội đủ tố chất cần thiết để trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, thực “quả đấm thép” góp phần đáng kể vào việc “sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển; tạo tảng để đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” (5) Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Triết học Mác Lê Nin, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2003 Giáo trình Triết học dành cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học, Nxb lý luận trị, năm 2006 V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến Matxcơva, năm 1981 Lịch sử ngành Bưu điện Việt Nam, năm 1990 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2006 Đổi doanh nghiệp nhà nước Tập đoàn Bưu Viễn thơng Việt Nam, Nxb Bưu điện, năm 2005 Đổi mới, quản lý khai thác, kinh doanh Bưu Viễn thơng, Nxb Bưu điện năm 2003 Tạp chí Thơng tin khoa học Bưu điện số 5/2005 Tạp chí Bưu Viễn thơng số 1/2001 (1) V.I.Lênin : Toàn tập, Nxb Tiến Matxcơva, 1981, t 29, tr133 (2) Lịch sử ngành Bưu điện Việt Nam - Trung tâm thông tin xuất in Bưu điện, năm 1990, tập trang (3) Lịch sử Ngành Bưu điện Việt Nam tập 1, Nxb Bưu điện 1990, trang 15) (4) Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb trị quốc gia , 2006, trang 31 (5) Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB trị quốc gia , 2006, trang 76 Sự phát triển BCVT Việt Nam – nhìn từ góc độ Quy luật – Lượng chất trang 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan TRIẾT HỌC philosophy , Tieu luan TRIẾT HỌC philosophy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay