Tieu luan triet hoc II hinh thai kinh te xa hoi CNXH o vietnam

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm GIÁO VIÊN NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM: GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 0/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu HVTH: Lê Sơn Lâm STT: 58 LỚP: Đêm 4- Cao Học Khoá 16 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 1/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm PHẦN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ QUAN NIỆM DUY VẬT LỊCH SỬ Hình thái kinh tế - xã hội quan niệm vật lịch sử Trong tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, học trò C.Mác Ph.Ăngghen lẫn độc giả khơng tìm thấy thuật ngữ hình thái kinh tế - xã hội theo nguyên dạng Thuật ngữ này, ghi nhận giới chuyên môn, xuất muộn nhiều Lần đầu tiên, vào năm 1859, tức sau Tuyên ngôn đến 10 năm, Mác sử dụng Lời tựa cho sách Góp phần phê phán khoa kinh tế trị, dạng thức “tiền thân” Tư Tuy nhiên, nắm bắt thực chất tinh thần câu chữ văn phân tích đối chiếu với cấu trúc nội hàm khái niệm trình độ hồn thiện, chín muồi khẳng định rằng, vấn đề hình thái kinh tế - xã hội nằm số nội dung quan trọng hàng đầu Tuyên ngôn Thật thế, phần đầu tác phẩm, Mác - Ăngghen khái quát, phân định toàn lịch sử phát triển xã hội loài người theo cặp giai cấp tiêu biểu đặc thù, đối kháng sở kinh tế - xã hội đấu tranh liệt với bình diện trị - xã hội, từ rút chế độ xã hội, loại hình xã hội tương ứng Theo trình tự thời gian lịch sử, là: 1- xã hội thời kỳ tiền sử, chưa “thành văn”, tức công xã nguyên thuỷ; xã hội thời kỳ “thành văn”, bao gồm: 2- xã hội cổ đại, chiếm hữu nô lệ, với giai cấp đối kháng người tự nơ lệ, q tộc bình dân; 3- xã hội trung cổ phong kiến với chúa đất nông nô, thợ thợ bạn; 4- xã hội tư đại với tư sản vô sản; 5- xã hội cộng sản văn minh tương lai đời từ diệt vong xã hội tư GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 2/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm Trong phần sau, Mác - Ăngghen tập trung tiến hành việc nghiên cứu, “giải phẫu” sâu sắc xã hội tư trước hết tảng kinh tế - xã hội phương thức sản xuất Từ ơng vạch quy luật phát sinh, phát triển diệt vong xã hội nói riêng, quy luật vận động phổ biến, chung tất loại hình xã hội lịch sử nói chung Đó quy luật mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, xác định rằng, phát triển tới hạn lực lượng sản xuất dẫn đến chỗ phá vỡ quan hệ sản xuất cũ, thúc đẩy phương thức sản xuất phát triển lên trình độ cao hơn, cách mạng hố tồn đời sống xã hội… Như vậy, cấu trúc nội dung chung quan niệm vật lịch sử xác lập hồn chỉnh Tun ngơn bao gồm hai phận hợp thành chính: Một là, hệ thống lơ gíc lý luận có tính khái qt, tổng hợp trừu tượng cao gồm nguyên lý, quy luật, phạm trù, khái niệm triết học vật lịch sử phản ánh toàn kết cấu “cơ thể” xã hội nói chung; Hai là, khảo sát, phân tích cụ thể sinh động từ góc độ tiếp cận khoa học chuyên ngành lịch sử, xã hội, kinh tế… Hai hợp phần nội dung kết hai tuyến nghiên cứu độc lập tương nhau, thống với tiến trình chung, vừa làm tiền đề cho nhau, vừa hệ để đạt tới nhận thức khoa học sâu sắc, đắn xác hệ thống quy luật phổ biến, chung lịch sử, xã hội Ở thể rõ phương pháp biện chứng khoa học đặc sắc “đi từ cụ thể (trong thực) - đến trừu tượng - trở cụ thể (trong tư duy)” Phương pháp Mác cắt nghĩa trình bày trực tiếp sáng tỏ sau, tiểu mục Phương pháp khoa kinh tế trị, Lời nói đầu (1857) Góp phần phê phán khoa kinh tế trị Tư tưởng hình thái kinh tế - xã hội Mác - Ăngghen Tuyên ngôn, rút từ trình nghiên cứu theo phương pháp đầy hiệu lực đắn (xét cấp độ tiếp cận khái quát triết học), “cái cụ thể” xét hai phương diện cấu trúc chung quan niệm vật lịch sử: Thứ nhất, với tính cách “cái cụ thể thực”, hình thái kinh tế - xã hội phản ánh lịch sử xã hội loài người bao gồm thời kỳ, giai đoạn với loại hình, chế độ khác nhau, tương đối tách biệt Trong đó, thời kỳ, giai đoạn lịch sử, loại hình, chế độ lại có nội dung, tính chất, đặc điểm riêng biệt khác định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, cấu mâu thuẫn giai cấp xã hội, hệ thống trị đời sống tinh thần Thứ hai, với tính cách “cái cụ thể tư duy”, hình thái kinh tế - xã hội thống nhất, kết hợp, tổng hợp với hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù, khái niệm triết học GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 3/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm vật lịch sử để tạo thành quan niệm vật lịch sử có nội dung chung vừa khái qt vừa sinh động, vừa mang tính lơ gíc vừa mang tính lịch sử, vừa bao hàm chung vừa thể riêng, vừa khẳng định phổ biến vừa phản ánh đặc thù… Với nội hàm ý nghĩa thế, quan niệm vật lịch sử trở thành giới quan phương pháp luận khoa học thực để nhận thức định hướng đắn cho hoạt động cải tạo giới Nó khác biệt chất so với triết học - lịch sử mang “đức tính cao tính siêu lịch sử”, tách rời khỏi hồn cảnh thực tiễn cụ thể, có cao vọng trở thành chìa khố vạn để hiểu biết tồn đời sống lịch sử, xã hội Hình thái kinh tế - xã hội với tính cách đối tượng nghiên cứu chỉnh thể Mác - Ăngghen sâu phân tích kỹ lưỡng theo phương pháp “cụ thể - trừu tượng - cụ thể”, giống q trình nghiên cứu tồn cấu trúc “cơ thể” đời sống xã hội, toàn lịch sử nhân loại nói chung Nhờ ơng phác hoạ, khái qt tồn lịch trình tiến triển xã hội lồi người thành “mơ hình”, “sơ đồ” mang tính “chuẩn hóa” gồm hình thái kinh tế - xã hội Trong đó, vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác tuân theo quy luật vật lịch sử chung nhất, phổ biến, tất yếu Đồng thời, Mác - Ăngghen xem xét, khảo sát cách cụ thể chi tiết sâu sắc diễn biến, nội dung đời sống lịch sử thực trực tiếp nhiều loại hình xã hội tồn Tây Âu nước, khu vực khác giới Từ hai ơng đạt tới nhận thức tồn diện lịch sử lẫn lơ gíc, đặc thù lẫn phổ biến, riêng lẫn chung, phận lẫn toàn thể…, tức “cái cụ thể thực” lẫn “cái trừu tượng” Kết cuối nghiên cứu theo phương pháp thống nhất, hợp nhất, tổng hợp chúng thành “cái cụ thể tư duy” vừa sinh động phong phú hơn, vừa sâu sắc đầy đủ hoàn chỉnh Đáng chủ ý rằng, điều tất thấy Trong đó, nhà “phê phán Mác - Ăngghen” trước lẫn thường bỏ qua để quay lại quy kết ông “giáo điều”, coi học thuyết hình thái kinh tế - xã hội loại định luận mang tính “kinh viện”, “định mệnh”, “khn mẫu”, “cứng nhắc” có ý nghĩa “hạn hẹp”, “cục bộ”…(!) Hình thái kinh tế - xã hội phát triển vượt cấp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 4/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm Sự quan tâm nghiên cứu toàn diện Mác - Ăngghen lịch sử, đặc thù, riêng, phận (“cái cụ thể thực”), đem lại số kết quan trọng vừa mang tính khoa học lý luận đặc sắc độc đáo, vừa mang tính thời trực tiếp cấp thiết tiến trình chủ nghĩa xã hội giới cuối kỷ XX - đầu kỷ XXI nói chung, cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp Đổi Việt Nam nói riêng Đáng ý số tư tưởng việc cần phải “hạn chế tính tất yếu lịch sử” phát triển chủ nghĩa tư mà ơng vạch ra, phạm vi nước Tây Âu tư tưởng phát triển vượt cấp đặc thù, “phi chuẩn hóa” hình thái kinh tế - xã hội bên cạnh tiến trình phát triển chung nhất, phổ biến chúng Phép biện chứng đời sống thực tiễn là: chung, phổ biến, trừu tượng luôn đồng với riêng, đặc thù, cụ thể đồng với tất riêng, cụ thể Trái lại, vận động phát triển thực lịch sử xã hội, đặc thù, riêng, cụ thể chung, phổ biến, trừu tượng khơng đồng với hồn tồn thống với Ngay Tuyên ngôn, tư tưởng hình thái kinh tế - xã hội gắn liền với tư tưởng phát triển vượt cấp Bởi thực tư tưởng với nhiều tư tưởng quan trọng khác tổng thể nội dung chung quan niệm vật lịch sử, Mác - Ăngghen nêu lên tiếp tục đề cập đến suốt năm 40 kỷ XIX, tức giai đoạn ông hình thành giới quan vật biện chứng - vật lịch sử, lập trường cộng sản chủ nghĩa Ngồi ra, phát triển vượt cấp cần xem vấn đề thuộc nội dung Tun ngơn ý rằng, Mác Ăngghen trực tiếp nhắc tới Lời tựa cuối mà hai ông soạn thảo, viết cho Tuyên ngôn xuất tiếng Nga lần thứ hai vào năm 1882 Tư tưởng Mác - Ăngghen phát triển vượt cấp bao gồm số nội dung sau: - Trong số điều kiện lịch sử cụ thể định, hình thái kinh tế - xã hội thấp (thứ nhất) phát triển vượt cấp lên trình độ cao hẳn (thứ ba), bỏ qua giai đoạn phát triển hình thái kinh tế - xã hội liền kề (thứ hai) Hiện tượng “lệch chuẩn” so với “sơ đồ mẫu hình thái” thực khơng mâu thuẫn mà thống với phát triển qua “sơ đồ” chung lịch sử tồn giới Còn thân “sơ đồ mẫu” không loại trừ mà lại bao hàm bước nhảy vượt cấp, bỏ qua Đây phép GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 5/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm biện chứng sinh động chung riêng, trừu tượng cụ thể, phổ biến đặc thù, tổng thể phận vận động, phát triển lịch sử thực xã hội loài người - Những điều kiện cho phát triển vượt cấp bao gồm: Một là, xã hội thứ phải vừa có mối liên hệ trực tiếp nhiều sâu rộng chặt chẽ, đồng thời vừa có vị độc lập tương đối định xã hội thứ hai Hai là, xã hội thứ hai không phải tồn tại, mà phải phát triển đến mức độ chín muồi định Ba là, xã hội thứ có trình độ kinh tế - xã hội thấp hơn, phương thức sản xuất phát triển hơn, phải có nhân tố vật chất - xã hội nội định có sức sống mạnh mẽ mang tính tích cực bền vững, để tham gia vào q trình kết hợp tổng hợp hình thành nên kết cấu kinh tế - xã hội xã hội thứ ba Theo khảo sát, phân tích lịch sử Mác - Ănghen, phát triển vượt cấp diễn với số trường hợp Chẳng hạn xã hội công xã nguyên thuỷ người Giéc manh xã hội chiếm hữu nô lệ người người La Mã thời kỳ cuối cổ đại chuyển sang đầu trung đại Lúc người Giéc - manh có trình độ phát triển thấp hơn, lại chinh phục đế quốc La Mã phát triển cao Kết xã hội thống nhất, hợp với lên xã hội phong kiến Ở đây, phương thức sản xuất hình thành kết việc kế thừa, kết hợp, tổng hợp, cải biến hai yếu tố chính: lực lượng sản xuất người La Mã tổ chức quân người Giéc - manh Hoặc thời đại, có liên quan đến chủ đề nước Nga phong kiến chuyên chế nửa cuối kỷ XIX Trong đời hoạt động mình, Mác - Ăngghen sớm quan tâm đến nước Nga Đây cường quốc Âu - Á có kiến trúc thượng tầng phong kiến chuyên chế sở hạ tầng tư chủ nghĩa phát triển không cao, hai ông đề cập riêng đến nhiều khoảng vài ba thập niên cuối đời Mác - Ăngghen không ý đến tình cách mạng ngày gay gắt Nga nói chung, mà nhìn thấy nước khả định cho phát triển bỏ qua xã hội tư vượt cấp lên xã hội cộng sản Theo Mác – Ăngghen, từ tiền đề như: có kết cấu cơng xã nông thôn tồn khắp nước, cộng thêm vị độc lập thuận lợi nước lớn cục diện quốc tế đương thời, đặt bối cảnh chủ nghĩa tư phát triển mạnh châu Âu, nước thực bước chuyển vượt cấp lên xã hội cộng sản, bỏ qua “khe sâu Cáp-đi-a” nỗi tai ương, đau khổ chủ nghĩa tư Trên GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 6/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm sở tài liệu cụ thể, sinh động đó, hai ông củng cố, khẳng định khái quát vững thêm nội dung lơ gíc lý luận chung tư tưởng phát triển vượt cấp vốn sớm hình thành từ thời kỳ viết “những tác phẩm đầu tay” Tuyên ngôn Trong giai đoạn từ Tuyên ngôn trở đi, với thực tiễn chủ nghĩa tư nửa cuối kỷ XIX, có tình hình nước Nga phong kiến chuyên chế bước vào đường tư hóa từ năm 1861, hai ông lại tiếp tục tiến hành việc nghiên cứu khoa học chuyên biệt vấn đề phát triển vượt cấp với vận dụng phương pháp biện chứng “cụ thể - trừu tượng cụ thể” Theo đó, Mác - Ăngghen bổ sung thêm vào tài liệu lịch sử cụ thể có từ thời cổ - trung đại cận đại phát triển vượt cấp tài liệu nước Nga đương thời Qua “cái cụ thể thực” tượng lịch sử đặc biệt làm phong phú thêm, đồng thời “cái trừu tượng” (lơ gíc lý luận chung tượng đó) củng cố, khẳng định thêm Cuối trình nhận thức đạt đến “cái cụ thể tư duy” vừa khái quát vừa sinh động “Cái cụ thể tư duy” tiền đề nhận thức, lý luận dẫn đến tư tưởng phát triển vượt cấp thời đại với nội dung bỏ qua xã hội tư độ lên xã hội cộng sản khả mẻ có tính thực trực tiếp cao Khả khơng phải ngoại lệ cá biệt, xét bối cảnh chủ nghĩa tư cuối kỷ XIX công nghiệp hóa quốc tế hóa mạnh mẽ, bắt đầu vượt khỏi phạm vi Tây Âu để vươn sang địa bàn Đơng Âu, châu Á, Bắc Mỹ tồn giới Như vậy, tư tưởng Mác - Ăngghen Tun ngơn từ Tun ngơn hình thái kinh tế - xã hội, gồm nội dung đặc sắc phát triển vượt cấp, bao quát toàn diện thực xã hội tư kể từ nửa cuối kỷ XIX trở vùng trung tâm vốn tiến triển theo “khuôn mẫu” điển hình lẫn vùng ngoại vi diễn biến “bất thường” theo mơ hình phát triển vượt cấp Những tư tưởng cách mạng khoa học thiên tài ông dự báo, dự kiến xác hai tuyến vận động chuyển hoá phổ biến đặc thù diễn đồng thời, thống biện chứng với vận động, phát triển chung hệ thống tư giới từ bước vào thời đại Đó trình chuyển biến lên xã hội cộng sản từ xã hội tư phát triển cao, điển hình; trình chuyển biến lên xã hội cộng sản từ xã hội tư phát triển không cao, khơng điển hình, kể xã hội tiền tư diễn sau kỷ XX GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 7/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm Tuyên ngôn thời đại ngày Vấn đề hình thái kinh tế - xã hội Tuyên ngôn với nội dung phong phú toàn diện hoàn chỉnh nêu, đặc biệt tư tưởng Mác – Ăngghen phát triển vượt cấp, có ý nghĩa khoa học thực tiễn quan trọng Về mặt khoa học, tư tưởng trước hết làm cho nội hàm khái niệm hình thái kinh tế - xã hội thêm đầy đủ sinh động thân trở thành khái niệm mang tính biện chứng khoa học sâu sắc Đồng thời tư tưởng mở hướng nghiên cứu mẻ độc đáo thiết thực cho lý luận lẫn vận dụng lý luận vật lịch sử Về mặt thực tiễn, vận động lịch sử toàn giới 160 năm qua nét làm sáng tỏ minh chứng hùng hồn giá trị vượt thời đại Tun ngơn nói chung, tư tưởng hình thái kinh tế - xã hội nói riêng Chỉ vài thập niên sau Tuyên ngôn đời, Công xã Pa-ri bùng nổ đứng vững 70 ngày Sự kiện chứng tỏ mâu thuẫn nội xã hội tư gay gắt, chế độ khơng phải “hồn hảo”, “vạn năng”, “vĩnh cửu” Trái lại, kể từ vết rạn nứt sâu sắc khơng xố nhồ hệ thống tư hiển rõ ràng trước mắt người Tròn 70 năm sau thời điểm Mác – Ăngghen khởi thảo Tuyên ngôn, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917 giành thắng lợi nước Nga, mở thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Sự đời phát triển mạnh mẽ Liên Xơ sau hệ thống xã hội chủ nghĩa giới từ cuối năm 40 kỷ XX kéo theo thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc suốt 3/4 kỷ XX, xác nhận rực rỡ giá trị khoa học vạch thời đại Tuyên ngôn học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Thực tế cho thấy tính đắn tư tưởng Mác - Ăngghen mâu thuẫn nội diệt vong tất yếu chủ nghĩa tư bản; chuyển biến, đời thắng lợi tất yếu thời kỳ độ từ xã hội tư lên xã hội cộng sản, thân xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Đặc biệt, ý tới tình hình tất nước lên chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm xã hội tư phát triển không cao, khơng điển hình, kể tiền tư bản, lời khẳng định mạnh mẽ đầy thuyết phục cho tính thực khả thi trực tiếp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 8/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm phát triển vượt cấp lên xã hội cộng sản thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội toàn giới ngày Một nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu cuối kỷ XX thuộc nhân tố chủ quan Đó tình trạng đảng cộng sản công nhân cầm quyền chậm đổi mô hình chủ nghĩa xã hội, mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng việc tiến hành cải tổ Nhưng mà kiện lại không bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, lý tưởng cộng sản Trái lại chúng chứng minh cho đắn tư tưởng mác xít tính phức tạp, khó khăn lâu dài thời kỳ độ từ xã hội tư lên xã hội cộng sản nói chung, phát triển vượt cấp bỏ qua xã hội tư độ lên xã hội cộng sản nói riêng Thực tiễn Việt Nam, Trung Quốc số nước khác vững bước đường xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công đổi cải cách, mở rộng giao lưu hội nhập hợp tác quốc tế chứng sinh động, vững khẳng định cho tính chân lý chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mác - Ăngghen hình thái kinh tế - xã hội phát triển vượt cấp Tại Đại hội X vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định “giá trị định hướng đạo có ý nghĩa to lớn Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991)”1 Đường lối, quan điểm Đảng ta coi cách mạng Việt Nam “thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội” mà chưa phải chủ nghĩa xã hội “phát triển” hay “giai đoạn đầu” chủ nghĩa xã hội, xuất phát từ tình hình thực tiễn đất nước ta Đường lối, quan điểm đắn phù hợp với lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng hồ Chí Minh, với tư tưởng Mác - Ăngghen Tun ngơn hình thái kinh tế - xã hội phát triển vượt cấp Sự thắng lan rộng phong trào cánh tả Mỹ la-tinh, nơi từ hàng trăm năm vốn sân sau chủ nghĩa tư Bắc Mỹ, với tuyên bố công khai mạnh mẽ đường xã hội chủ nghĩa khoảng 10 năm trở lại đây, thể rõ rệt xu hướng phản kháng liệt chống chủ nghĩa đế quốc áp đặt cường quyền, chống chủ nghĩa tư tự vùng trung tâm, phương Bắc phương Tây Cho dù chưa phải khẳng định thật chủ nghĩa xã hội, phản ánh phê phán hạn chế, bế tắc, thuyết phục chủ nghĩa tư xét quy mô hệ thống tồn giới hình thái xã hội GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 9/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm Còn địa bàn q hương chủ nghĩa tư bản, nơi mà trì tiến trình, nhịp độ chuyển biến tiệm tiến theo “chuẩn mẫu” điển hình hố tình hình sao? Tại đây, thực tế nước tư hàng đầu Tây Âu, Bắc Mỹ tiếp tục phát triển lên tầng cấp, mức độ đáng kể kinh tế, sản xuất, khoa học - công nghệ, suất lao động, tổng sản phẩm quốc dân, thu nhập bình qn đầu người… Tuy nhiên, thật tăng trưởng lượng phát triển theo nghĩa tiến chất Bản chất quan hệ kinh tế - xã hội mà giai cấp tư sản thống trị nước sức liệt củng cố, trì hồn tồn khơng thay đổi Sự xuất nhân tố mẻ, mà mặt coi mang “tính chất xã hội chủ nghĩa” (chẳng hạn chế độ cổ phần hố cho đơng đảo người lao động), khơng nằm chủ trương thúc đẩy, khuyến khích thể tư sản Cùng nhân tố hay số cá nhân nhà tư áp dụng, thực thi Một số tượng trội giới tư từ nửa sau kỷ XX trở lại đây, cách mạng khoa học - cơng nghệ tồn cầu hố, có mặt gắn với tiến toàn giới, toàn nhân loại, nhiều mặt khác lại bộc lộ rõ rằng, chúng cứu cánh cho chế độ tư bản, quan hệ sản xuất tư bản, thành đạt từ hiệu tự thân nội chế độ quan hệ sản xuất Rõ ràng, giới “hậu chiến tranh lạnh” bước vào kỷ XXI nay, khơng hệ thống xã hội chủ nghĩa “cục diện lưỡng cực” cũ, Tun ngơn sống, tư tưởng hình thái kinh tế - xã hội phát triển vượt cấp gắn với tác phẩm sống Thế giới bước vào thời kỳ mới, thời Nhưng thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới mở từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 tiếp diễn đảo ngược Tiến trình độ vượt cấp lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Việt Nam tiếp diễn đảo ngược Tuyên ngôn bất hủ với tư tưởng thiên tài vạch thời đại Mác – Ăngghen vĩ đại soi sáng, thúc đẩy tiến trình cách mạng vô sản giới đường cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 10/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm PHẦN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ÔÛ VIEÄT NAM Con đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Thực tiễn phong phú thành tựu thu qua 15 năm đổi chứng minh tính đắn Cương lĩnh thông qua Đại hội Đảng, đồng thời giúp nhận thức ngày rõ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Chúng ta lần khẳng định: Cương lĩnh cờ chiến đấu thắng lợi nghiệp xây dựng nước Việt Nam bước độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho hoạt động Đảng thập kỷ tới Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nói rõ thêm số vấn đề : Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lòng yêu nước thương dân, sức mạnh nhân dân, lấy dân làm gốc; sản xuất tiết kiệm, chống tham ơ, lãng phí, quan liêu; tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; văn hóa dân tộc đại; đạo đức cách mạng; đoàn kết Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; xây dựng nhà nước dân, dân, dân Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi Đó tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 11/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng bước phát triển quan trọng nhận thức tư lý luận Đảng ta Con đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học - công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Đó thực cơng nghiệp hố, đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp, tất yếu phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất q độ Trong lĩnh vực đời sống xã hội diễn đan xen đấu tranh cũ Từ Đại hội 8, đất nước ta chuyển sang chặng đường đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước cơng nghiệp Trong chặng đường phải tiếp tục hoàn thành số nhiệm vụ chặng đường trước Trong thời kỳ q độ, có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, tất yếu mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp; nhiên cấu, nội dung, vị trí giai cấp xã hội ta thay đổi nhiều với biến đổi to lớn kinh tế, xã hội Mối quan hệ giai cấp, tầng lớp xã hội quan hệ hợp tác đấu tranh nội nhân dân, đoàn kết hợp tác lâu dài nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc lãnh đạo Đảng Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh hai đường xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa diễn điều kiện mới, với nội dung giai cấp nội dung dân tộc gắn kết với hình thức Lợi ích giai cấp cơng nhân thống với lợi ích tồn dân tộc mục tiêu chung: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Nội dung chủ yếu GVHD: TS Nguyeãn Ngọc Thu 12/15 Tiểu luận Triết học lòch sử trieát Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm đấu tranh giai cấp giai đoạn thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, chậm phát triển, coi nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ; thực công xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái để giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc Động lực chủ yếu để phát triển đất nước phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, đại đoàn kết toàn dân sở liên minh công nhân với nông dân trí thức, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội Phát triển lực lượng sản xuất đại phải gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa ba mặt sở hữu, quản lý phân phối Chế độ sở hữu công cộng (công hữu) tư liệu sản xuất chủ yếu sản phẩm kinh tế phát triển với trình độ xã hội hóa cao lực lượng sản xuất đại, bước xác lập chiếm ưu tuyệt đối chủ nghĩa xã hội xây dựng xong Xây dựng chế độ q trình phát triển kinh tế - xã hội lâu dài qua nhiều bước, nhiều hình thức từ thấp đến cao Phải từ thực tiễn tìm tòi, thử nghiệm để xây dựng chế độ sở hữu công cộng nói riêng quan hệ sản xuất nói chung với bước vững Tiêu chuẩn để đánh giá hiệu xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, thực công xã hội Đảng Nhà nước ta chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nói gọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Mục đích kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất-kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 13/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm đời sống nhân dân Sử dụng chế thị trường, áp dụng hình thức kinh tế phương pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, phát huy tinh thần động, sáng tạo người lao động, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa; phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta có quản lý Nhà nước Nhà nước ta nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước thật dân, dân, dân, quản lý kinh tế theo nguyên tắc kết hợp thị trường với kế hoạch, phát huy mặt tích cực, hạn chế khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường, bảo vệ lợi ích nhân dân lao động, tồn thể nhân dân Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực phân phối chủ yếu theo kết lao động hiệu kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh thông qua phúc lợi xã hội Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến công xã hội bước phát triển Tăng trưởng kinh tế đơi với phát triển văn hóa giáo dục, xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần nhân dân, nâng cao dân trí, giáo dục đào tạo người phát triển toàn diện, xây dựng phát triển nguồn nhân lực đất nước Chủ trương Đảng xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể tư duy, quan niệm Đảng ta phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Đó mơ hình kinh tế tổng qt nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 14/15 Tiểu luận Triết học lòch sử triết Học viên thực hiện: L ê S ơn L âm TÀI LIỆU THAM KHẢO GS Nguyễn Đức Bình, TIẾP TỤC CÁCH KIÊN ĐỊNH VÀ SÁNG TẠO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA C.Mác Ph.Ăngghen Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, trang 596-597, 603 C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, trang 177 C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, trang 359-360 Luận điểm Mác sau, vào khoảng đầu năm 20 kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đề cập đến trình tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin C.Mác Ph.Ăngghen Tuyển tập, gồm sáu tập, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, trang 273, 354 – 357; tập II, năm 1981, trang 611; C.Mác – Ph.Ăngghen Toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nơi, 1994, trang 172, 360, 432434, 572-603 Vấn đề “phát triển vượt cấp” lý luận tiến xã hội mác xít Tạp chí Cộng sản, số 8-4/1997, trang 29-32, 46 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, trang 20 P.GS – TS Phạm Văn Chúc, TS Lương Khắc Hiếu, Vấn đề hình thái kinh tế - xã hội tuyên ngôn Đảng Cộng Sản: Lý luận tính thời sự, Tạp chí Cộng Sản C.Mác - Ph.Ăng-ghen: Tồn tập, t 25, phần I, tr 667, 673 Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 43, tr 276 Lê-nin: Toàn tập, Sđd, t 44, tr 189 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Thu 15/15 ... xã hội phản ánh lịch sử xã hội loài người bao gồm thời kỳ, giai o n với loại hình, chế độ khác nhau, tương đối tách biệt Trong đó, thời kỳ, giai o n lịch sử, loại hình, chế độ lại có nội dung,... pháp luận khoa học thực để nhận thức định hướng đắn cho hoạt động cải t o giới Nó khác biệt chất so với triết học - lịch sử mang “đức tính cao tính siêu lịch sử”, tách rời khỏi hoàn cảnh thực... Lời tựa cuối mà hai ông soạn th o, viết cho Tuyên ngôn xuất tiếng Nga lần thứ hai v o năm 1882 Tư tưởng Mác - Ăngghen phát triển vượt cấp bao gồm số nội dung sau: - Trong số điều kiện lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan triet hoc II hinh thai kinh te xa hoi CNXH o vietnam , Tieu luan triet hoc II hinh thai kinh te xa hoi CNXH o vietnam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay