QUY LUẬT SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

LỜI MỞ ĐẦU Triết học-một phận thiếu đời sống văn hóa xã hội quốc gia giới Giống tảng xã hội, triết học không góp phần làm phát triển thêm vấn đề tư tưởng người mà tham gia vào qúa trình phát triển kinh tế nhiều quốc gia Ở Việt Nam vậy, triết học làm tăng thêm tính khoa học cho lý luận quan điểm Đảng Nhà nước thời đại hội nhập ngày Quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất vấn đề triết học Mac-Lênin Không có vậy, bốn phận cấu thành nên hình thái kinh tế xã hội Hiểu mối quan hệ biện chứng quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất giúp cho việc phát triển xã hội diễn cách nhanh chóng dễ dàng Ở nước ta, Đảng không ngừng nâng cao nhận thức lý luận, áp dụng linh hoạt vào việc phát triển kinh tế thò trường theo đònh hướng xã hội chủ nghóa, hoàn thiện máy lãnh đạo Đảng toàn thể xã hội Mục tiêu hướng tới đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp đại, khoa học kó thuật phát triển, suất lao động không ngừng tăng lên, đời sống người dân cải thiện Bài viết em làm sáng tỏ trình phát triển kinh tế nước ta dựa vận dụng mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất vào tình hình kinh tế Có viết này, cho phép em cảm ơn hướng dẫn tận tình trình truyền đạt kiến thức thầy giáo-thạc só Bùi Xuân Thanh giúp em có hiểu biết vấn đề Tuy nhiên, sinh viên năm thứ nhất, em tránh khỏi thiếu sót trình thực đề tài Vì em mong góp ý thầy để em hoàn thiện viết Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Trần Việt Đức An LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN I QUY LUẬT: “QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯNG SẢN XUẤT”-NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất , quan hệ sản xuất 1.1 Phương thức sản xuất Là cách thức ngươì thực trình sản xuất cải vật chất giai đoạn phát triển đònh lòch sử xã hội loài người Mỗi xã hội đặc trưng phương thức sản xuất đònh Phương thức sản xuất giữ vai trò đònh hệ thống điều kiện vật chất tinh thần đời sống xã hội, biểu đặc trưng cho lónh vực hoạt động sản xuất vật chất người, giữ vai trò đònh lónh vực sinh hoạt xã hội, trò vàtinh thần nói chung Sự thay phương thức sản xuất lòch sử đònh đến phát triển xã hội loài người từ thấp đến cao Trong sản xuất, người có mối “quan hệ song trùng”: mặt quan hệ người với tự nhiên, tức lực lượng sản xuất , mặt khác quan hệ người với người, tức quan hệ sản xuất Phương thức sản xuất thống lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tương ứng Vậy lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất gì? 1.2 Lực lượng sản xuất Là biểu mối quan hệ người với giới tự nhiên Con người với trình độ khoa học kó thuật, kó năng, kó xảo sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên nhằm cải biến dạng vật chất tự nhiên tạo sản phẩm vật chất phục vụ cho nhu cầu người Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản xuất cải vật chất Lực lượng sản xuất thống hữu người lao động tích luỹ (tư liệu sản xuất mà trước hết công cụ lao động)với lao động sống (những người sử dụng tư liệu sản xuất để sản xuất cải nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống phát triển người xã hội Với cách hiểu vậy, kết cấu lực lượng sản xuất bao gồm yếu tố sau:  Người lao động người biết sáng tạo, sử dung công cụ lao động để sản xuất vật phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu người đời sống xã hội Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất Trong trình sản xuất người kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động tạo thành sức mạnh khai thác giới tự nhiên, làm sản phẩm cần thiết cho sống  Cùng với người lao động, công cụ lao động yếu tố lực lượng sản xuất Công cụ lao động khí quan vật chất “nhân”sức mạnh người trình biến đổi tự nhiên Công cụ lao động yếu tố động lực lượng sản xuất, có vò trí đònh tư liệu sản xuất Với sáng chế, phát minh khoa học thời đại, công cụ không ngừng cải tiến, tư liệu sản xuất mở rộng, đối tượng lao động đa dạng hoá, ngành nghề xuất dẫn đến phân công lao động xã hội ngày cao Trình độ phát triển công cụ lao động vừa thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người, vừa tiêu chuẩn phân biệt khác thời đại kinh tế, kó thuật lòch sử  Đối tượng lao động bao gồm có sẵn tự nhiên mà người lao động tác động vào trải qua lao động sản xuất,được kết tinh dạng sản phẩm.Sản xuất ngày phát triển ,thì người phải tìm kiếm, sáng tạo đối tượng lao động mới, có sẵn tự nhiên ngày bò người khai thác đến “cạn kiệt” CacMac viết: “những thời đại kinh tế khác chỗ chúng sản xuất ,mà chỗ chúng sản xuất cách nào,với tư liệu lao động nào” Ngày khoa học phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp biến đổi to lớn sản xuất, quản lý, điều khiển trình công nghệ, tạo nghành sản xuất ,hiện đại, lónh vực kó thuật mũi nhọn, phương pháp sản xuất mới, nguồn lượng với hàng loạt vật liệu nhân tạo có tác dụng to lớn, nhiều mặt mà cách mạng khoa học, kỹ thuật kỷ trước có Với ý nghóa to lớn đó, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp trình sản xuất xã hội Chưa tri thức khoa học vật hoá, kết tinh, thâm nhập vào yếu tố lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nhanh có hiệu ngày Lực lượng sản xuất người tạo ra, song yếu tố khách quan, tảng vật chất toàn lòch sử nhân loại Lực lượng sản xuất kế thừa phát triển liên tục từ hệ sang hệ khác Mỗi hệ sinh phải thích ứng với trình độ lực lượng sản xuất hệ trước để lại, lực lượng sản xuất kết lực thực tiễn người, nhưngbản thân lực thực tiễn bò đònh điều kiện người ta sống, C.Mác: Tư , thứ nhất, NXB Sự Thật, Hà Nội,1973, t.I, tr.388 lực lượng sản xuất đạt được, hình thái xã hội có trước họ, họ tạo mà hệ trước tạo 1.3 Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất, bao gồm mối quan hệ kinh tế như: quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lí sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất Quan hệ sản xuất người tạo ra, song hình thành cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan, tuỳ tiện lực lượng sản xuất giai đoạn lòch sử đònh C Mác viết: “Trong sản xuất, người ta không quan hệ với giới tự nhiên Người ta sản xuất không kết hợp với theo cách để hoạt động chung để trao đổi hoạt động với Muốn sản xuất được, người ta phải có mối liên hệ quan hệ đònh với nhau; quan hệ họ với giới tự nhiên quan hệ sản xuất” Quan hệ sản xuất hình thức xã hội sản xuất; ba mặt quan hệ sản xuất thống với nhau, tạo thành hệ thống mang tính ổn đònh tương đối so với vận động, phát triển không ngừng lực lượng sản xuất Trong quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò đònh quan hệ khác Đòa vò kinh tế tập đoàn người sản xuất phân phối sản phẩm chế độ sở hữu hình thức chiếm hữu tư liệu sản xuất quy đònh Trong lòch sử phát triển xã hội loài người tồn hai loại hình sở hữu tư liệu sản xuất :sở hữu tư nhân (tư hữu) sở hữu công cộng (công hữu) Sở hữu tư nhân loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất tập trung vào tay số người , đại đa số có tư liệu sản xuất Do quan hệ người với người quan hệ thống trò bò trò, bóc lột bò bóc lột Sở hữu công cộng loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất thuộc thành viên công đồng Các hình thức sở hữu quy đònh mối quan hệ tổ chức quản lí phân phối sản phẩm, quy đònh nét đặc thù quan hệ kinh tế Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất trực tiếp tác động đến trình sản xuất, đến việc tổ chức, điều khiển trình sản xuất Nó thúc đẩy kìm hãm trình sản xuất Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất quan hệ sở hữu đònh phải thích ứng với quan hệ sở hữu Tuy nhiên có trường hợp, quan hệ tổ chức quản lý không thích hợp với quan hệ sở hữu, làm biến dạng quan hệ sở hữu Trong tác động lẫn quan hệ cấu thành quan hệ sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý quan hệ phân phối có vai trò quan trọng Quan hệ tổ chức, quản lý quan hệ phân phối góp phần củng cố phát triển quan hệ sản xuatá, làm xói mòn, biến dạng quan hệ sở hữu Quan hệ sản xuất mang tính ổn đònh tương đối chất xã hội mang tính phong phú, đa dạng hình thức biểu Quy luật “Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất” Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất hai măït phương thức sản xuất , chúng tồn không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn cánh biện chứng, tạo thành quy luật, tạo thành quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quy luật vận động phát triển xã hội Khuynh hướng chung sản xuất vật chất không ngừng phát triển Sự phát triển xét đến bắt nguồn từ biến đổi phát triển lực lượng sản xuất, trước hết công cụ lao động Ph ngghen viết: “… giai cấp tư sản … biến tư liệu sản xuất thành lực lượng sản xuất hùng mạnh mà lại không biến chúng thành tư liệu sản xuất xã hội , sử dụng chung số đông người” Trình độ lực lượng sản xuất giai đọan lòch sử thể trình độ chinh phục tự nhiên người giai đoạn lòch sử Trình độ lực lượng sản xuất biểu trình độ công cụ lao động, trình độ, kinh nghiệm kó lao động người, trình độ tổ chức phân công lao động xã hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất Trình độ phân công lao động biểu trình độ lực lượng sản xuất giai đoạn đònh lòch sử sản xuất vật chất Gắn liền với trình độ lực lượng sản xuất tính chất lực lượng sản xuất Một tình trạng đònh lực lượng sản xuất nói lên tính chất trình độ lực lượng sản xuất Khi sản xuất với công cụ thủ công, lực lượng sản xuất mang tính chất cá nhân Nó thể tính chất tư liệu sản xuất sử dụng công cụ thủ công tính chất lao động riêng rẽ, tách rời Khi sản xuất máy đời, lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa Nó thể tính chất tư liệu sản xuất sử dụng máy móc tính chất lao động nhiều người sử dụng tư liệu sản xuất theo kiểu phân công người phận; sản phẩm làm kết hiệp tác nhiều người Chỉ đến sản xuất tư chủ nghóa, lực lượng sản xuất đạt tới tính chất xã hội hóa Sự vận động, phát triển lực lượng sản xuất đònh làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với Đó kết hợp đắn C.Mác ngghen: Toàn tập, NXB Chính trò quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.373 yêùu tố cấu thành quan hệ sản xuất; quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất đem lại phương thức liên kết có hiệu cao người lao động với tư liệu sản xuất Khi phương thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất đời theo Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trạng thái mà quan hệ sản xuất “hình thức phát triển” lực lượng sản xuất Trong đó, tất mặt quan hệ sản xuất “tạo đòa bàn đầy đủ” cho lực lượng sản xuất phát triển Điều có nghóa là, tạo điều kiện sử dụng kết hợp tối ưu người lao động với tư liệu sản xuất lực lượng sản xuất có sở để phát triển hết khả Quan hệ sản xuất hình thành, đựợc biến đổi, phát triển ảnh hưởng đònh lực lượng sản xuất Sự phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ đònh làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Lúc này, quan hệ sản xuất trở thành “xiềng xích”của lực lượng sản xuất, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với trình đôï phát triển lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất có nghóa phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất đời thay Khi lực lượng sản xuất trình độ thấp, công cụ lao động thô sơ quan hệ sản xuất lúc nàylà quan hệ dựa chế độ công xã nguyên thủy Nhưng với đời công cụ kim loại, thủ công với người lao động biết trồng trọt chăn nuôi, suất lao động cao hơn,loài 10 người bắt đầu sản xuất sản phẩm thặng dư Do quan hệ sản xuất dựa chế độ công xã nguyên thủy bò tan rã thay vào quan hệ sản xuất dựa chế độ tư hữu chủ nô đời Sự xuất quan hệ sản xuất dựa chế độ tư hữu chủ nô bước đầu phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất lúc làm cho quan hệ sản xuất phát triển Nhưng, loài người tiếp tục cải tiến công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất; đất đai ngày khai phá nhiều hơn, với xuất nhiều ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp mới, với giao lưu buôn bán sản phẩm làm phát triển Vì thế, quan hệ sản xuất dựa chế độ tư hữu chủ nô không phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất nữa, lúc quan hệ xuất đòi hỏi phải thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất dựa chế độ tư hữu đòa chủ Tuy nhiên lực lượng sản xuất không dừng lại Loài người tiếp tục cải tiến công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất Khi công cụ lao động máy móc đời với lao động người công nhân nhà máy, xí nghiệp, phân công lao động mang tính xã hội Vì thế, quan hệ sản xuất dựa chế độ tư hữu tư chủ nghóa đời Điều đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất đạt tới trình độ chuyên môn hóa xã hội hóa cao Đến lượt lại mâu thuẫn gay gắtvới quan hệ sản xuất dựa chế độ tư hữu tư chủ nghóa Để giải mâu thuẫn tất yếu phải xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ xác lập quan hệ sản xuất Như vậy, phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất phù hợp mâu thuẫn; mâu thuẫn lực lượng sản xuất nội dung thường xuyên biến đổi (động) với quan hệ sản xuất hình thức xã hội lại tương đối ổn đònh (tónh) 11 Lực lượng sản xuất đònh quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất có tính độc lập tương đối tác động trở lại phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất quy đònh mục đích sản xuất, khuynh hướng phát triển quan hệ lợi ích; từ hình thành hệ thống yếu tố thúc đẩy, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Tác dụng mang tính tương đối Quan hệ sản xuất phù hợp với trình đôï phát triển lực lượng sản xuất động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời lạc hậu “tiên tiến” cách giả tạo so với trình độ phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Với phát triển tất yếu, khách quan lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lỗi thời cuối bò thay kiểu quan hệ sản xuất phù hợp với trình đôï phát triển lực lượng sản xuất Tuy mâu thuẫn khách quan lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất bộc lộ gay gắt đòi hỏi người phải giải người không phát ra, phát mà không giải mâu thuẫn, sai lầm chủ quan trình giải mâu thuẫn v.v.thì tác dụng kìm hãm quan hệ sản xuất trở thành nhân tố phá hoại lực lượng sản xuất Tuy nhiên, việc giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất giản đơn Nó phải thông qua nhận thức hoạt động cải tạo xã hội người Trong xã hội có giai cấp phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng xã hội Chính thế, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật phổ biến tác động toàn tiến trình lòch sử nhân loại Sự thay thế, phát triển lòch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thủy, qua chế 12 độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư chủ nghóa đến xã hội cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật II- VẬN DỤNG QUY LUẬT “QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯNG SẢN XUẤT” VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN LỰC LƯNG SẢN XUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Biện chững quy luật mối quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất có tác động mạnh mẽ vào nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghóa xã hội nước ta Lý luận thực tiễn cho thấy, lực lượng sản xuất phát triển có quan hệ sản xuất phù hợp với Thực trạng đất nước ta trước Đảng tiến hành đổi (từ năm 1986 trở trước) Trước năm 1986, chế kinh tế nước ta quan liêu, bao cấp Vì kìm hãm phát triển sản xuất vật chất, tạo cho người thói ỷ lại Do đó, kinh tế nước ta lúc kinh tế lạc hậu, trì trệ phát triển So với nước phát triển giới lúc kinh tế nước ta tụt hậu xa Trước tình hình đặt cho Đảng nhà nước ta yêu cầu cấp bách phải có sách kinh tế cho phù hợp với yêu cầu thời đại thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng phát triển Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976) vạch đường lối rằng: “đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghóa nước nhà, xây dựng sở vật chất kó thuật chủ nghóa xã hội , đưa kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên thành sản xuất lớn xã hội chủ nghóa, kết hợp phát triển lực 13 lượng sản xuất với xác lập hoàn thiện quan hệ sản xuất mới”(3) Với phương châm lãnh đạo sáng suốt Đảng, nhân dân ta đạt nhiều thành tựu kinh tế đáng kể Tuy nhiên sai lầm Đảng ta đònh chưa xác đònh chặng đường để tiến lên chủ nghóa xã hội, nóng vội tả khuynh việc cải tạo xây dựng chủ nghóa xã hội (CNXH) nước vốn có nông nghiệp lạc hậu trải qua chục năm chiến tranh , đất nước bò tàn phá nặng nề Đến tháng 3/1982 Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Đảng đề nhiệm vụ chủ yếu kinh tế-xã hội năm: “Để chuyển biến thực trạng kinh tế phải tạo cho lực lượng sản xuất mới, suất lao động xã hội cao chưa có công nhgiệp tương đối phát triển Đồng thời phải đảm bảo phù hợp lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất” Đại hội có bước tìm tòi đường lên CNXH, trước hết mặt kinh tế Song đại hội chưa thấy cần thiết phải trì kinh tế nhiều thành phần suốt thời kì độ, chưa xác đònh quan điểm cụ thể kết hợp kế hoạch với thò trường, công tác quản lí lưu thông, phân phối chiều kế hoạch nhà nước đònh, chưa có sách, giải pháp cụ thể đồng để giải phóng lực lượng sản xuất nông nghiệp Đi kèm sai lầm quan điểm chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn việc thực kế hoạch năm cải cách Đặc biệt sai lầm cải cách giá, tiền lương tiến hành lần vào ngày 14-9-1985 dẫn đến tình trạng lạm phát “phi mã” năm 1986-1988 Chính vậy, nhà nước phải lùi lại bước , thực sách giá năm 1985 Đặc điểm kinh tế Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IV, nxb Chính trò Quốc gia, Hà Nội, 1976, tr.32 14 nước ta lúc trì trệ, phát triển Lực lượng sản xuất Việt Nam với trình độ chuyên môn thấp, công cụ lao động thô sơ chưa đạt đến trình độ tinh xảo, tổ chức quản lí không chặt chẽ , quy mô phân tán nhỏ hẹp Phân phối sản phẩm theo chế bao cấp tràn lan Hậu tách rời người với tư liệu sản xuất, công cụ lao động bò phá hoại cách nghiêm trọng, đời sống người dân thấp Từ thực tế cho thấy tầm quan trọng việc xác đònh đắn mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, quy luật chi phối lẫn chúng Qua vận dụng cách đắn sáng tạo vào công đổi đất nước ta thời kì tiến lên CNXH Công đổi từ năm 1986 đến Sự đổ vỡ nghiệp xây dựng CNXH Liên Xô nước Đông Âu năm 90 tổn thất lớn mà phong trào cộng sản gặp phải suốt 150 năm qua Sự đổ vỡ không trực tiếp đẩy hệ thống XHCN giới vào giai đoạn khó khăn chưa thấy lòch sử, mà quan trọng cho thấy rõ lý luận chủ nghóa xã hội cồn tồn không vấn đề nan giải, liên quan đến vận mệnh nước XHCN lại nói riêng, xu phát triển giới nói chung Đổi đất nước theo đònh hướng xã hội chủ nghóa trước hết cần xác đònh rằng, phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp tiêu điểm đấu tranh đònh hướng XHCN đường tự phát lên CNTB, đồng thời vấn đề phức tạp mặt lí luận thực tiễn Cuộc đấu tranh đo ngày gay go phức tạp, nước từ kinh tế tiểu nông, lạc hậu độ lên CNXH nước ta Vấn đề đònh hướng XHCN xây dựng quan hệ sản xuất nằm bình diện lý luận quan hệ sản xuất thời kì độ, 15 độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Những quan điểm lí luận giải không chất, vai trò mối quan hệ thành phần kinh tế, đặc biệt kinh tế nhà nước kinh tế tư tư nhân, theo hướng hữu khuynh tả khuynh Những lúng túng lệch lạc tư lý luận dẫn đến vướng mắc xử lí , quan hệ sở hữu , tổ chức quản lí, phân phối tiêu dùng Nếu không giải không kòp thời dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghóa xây dựng phát triển quan hệ sản xuất Cần phải ý sở khoa học đònh hướng XHCN xây dựng nhận thức quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Mác dự đoán phận trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp- cách mạng khoa học kó thuật Ngày trước đổi thay mạnh mẽ ngành khoa học, phận cần phải mở rộng sang lónh vực công nghệ mới- cách mạng khoa học- kó thuật công nghệ Trong công đổi mới, kể từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng, Đại hội đề mục tiêu cụ thể kinh tế xã hội sau: “xây dựng hoàn thiện bước quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghóa bao gồm khu vực quốc doanh khu vực tập thể cách toàn diện, chế độ sở hữu, chế độ quản lí, chế độ phân phối làm cho thành phần kinh tế giữ vai trò chi phối kinh tế quốc doanh, thể tính ưu việt suất lao động, chất lượng sản phẩm, thu nhập người lao động tích lũy cho cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bằng biện pháp thích hợp sử dụng khả thành phần kinh tế khác nghiệp liên kết chặt chẽ, đạo thành phần kinh tế xã 16 hội chủ nghóa…” (4) Yêu cầu đặt phải bố trí lại cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cấu đầu tư Xây dựng củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghóa (XHCN), sử dụng cải tạo đắn thành phần kinh tế “muốn phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đôi với việc bố trí lại cấu sản xuất, cấu đầu tư, theo ngành theo vùng phải xác đònh cấu thành phần kinh tế”5 Giải pháp xuất phát từ tình hình thực tế nước ta vận dụng quan điểm Lênin “coi kinh tế có cấu nhiều thành phần vấn đề đặc trưng thời kì độ Mac ngghen cho “lực lượng sản xuất xét đến đóng vai trò đònh việc thay đổi quan hệ sản xuất thay đổi hình thái kinh tế xã hội” Mac viết rằng: “ quan hệ xã hội gắn liền mật thiết với lực lượng sản xuất Do có lực lượng sản xuất thay đổi phương thức sản xuất thay đổi phương thức sản xuất, cách kiếm sống mình, thay đổi tất quan hệ xã hội với mình” Chính thế, sách cải tạo xã hội chủ nghóa trước hết phải xuất phát từ đặc trưng cụ thể kinh tế, để từ đề chủ trương biện pháp đắn Đảng chủ trương cải tạo XHCN, xây dựng XHCN phải tiến hành mặt: xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chế độ quản lí chế độ phân phối xã hội chủ nghóa Đảng xác đònh rõ, chế độ công hữu tư liệu sản xuất tảng của quan hệ sản xuất chế độ quản lí chế độ phân phối không phù hợp tổ chức kinh tế thuộc sở hữu toàn dân, trang bò kó thuật cao làm Đảng cộng sản Việt Nam, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần VI, nxb trò quốc gia , Hà Nội, 1986, tr 125,132 Đảng cộng sản Việt Nam,Văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần VI, nxb Chính trò quốc gia, Hà nội, 1991 C.Mac ngghen, toàn tập, nxb Chính trò quốc gia, Hà Nội,1995,tr.187 17 ăn hiệu “Đẩy mạnh XHCN phải mục tiêu thường xuyên, liên tục suốt thời kì độ lên CNXH với hình thức bước thích hợp làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, luôn có tác động thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất” Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học kó thuật (KHKT) diều kiện giới tiến nhanh vào giai đoạn cách mạng KHKT qua tình hình thực tế nước ta thấy rõ bách phải làm cho KHKT trở thành động lực to lớn đẩy nhanh trình kó thuật xã hội đất nước Sự lựa chọn phương hướng KHKT phải thống với lựa chọn mục tiêu, phương hướng XHCN Trên cở sở đường lối đắn Đại hội VI, đại hội VII, VIII lần thứ IX, Đảng ta tiếp tục chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thò trường có quản lí nhà nước theo đònh hướng XHCN Bên cạnh tiếp tục phát triển khoa học, công nghệ, góp phần đưa trình độ lực lượng sản xuất tiến lên bước cao Đối với nước ta, từ nước nông nghiệp lạc hậu lại bò chiếân tranh tàn phá nặng nề, nghiệp xây dựng CHXH đôi với việc củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất điều cần thiết phải phát triển lực lượng sản xuất Muốn phát triển lực lượng sản xuất đường khác công nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) đất nước Đảng khẳng đònh: “về thực chất CNH, HĐH trình chuyển đổi toàn diện họat động sản xuất kinh doanh, dòch vụ quản lí kinh tế, xã hội Chuyển từ lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến, đại dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học công nghệ, tạo suất lao động cao” 18 Đảng nhà nước vận dụng cách triệt để mối quan hệ biên chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất để phát triển kinh tế nước nhà Thấy quy luật tác động qua lại lẫn chúng, từ áp dụng vào tình hình thực tế nước ta, bước đầu tạo lập kết dính người lao động với tư liệu sản xuất, phát triển mạnh mẽ khoa học kó thuật, công nghệ đại tiên tiến vào trình sản xuất xã hội Qua nâng cao thu nhập người dân trình độ văn hóa dân trí cho toàn xã hội “Ngày điều kiện cách mạng khoa học kó thuật, khoa học không tham gia trực tiếp vào trình sản xuất mà tham gia trực tiếp vào trình phát triển xã hội Khoa học trở thành thiết chế xã hội, sức mạnh, lực lượng xã hội Không thể hiểu gương mặt xã hội đại thiếu khoa học, xã hội đại phát triển khoa học Khoa học, kể khoa học tự nhiên khoa học xã hội sử dụng để khởi thảo kế hoạch chương trình phát triển kinh tếvà xã hội khoa học làm tăng sức mạnh người việc cải tạo thực.” Nhận thức tầm quan trọng khoa học kó thuật việc phát triển kinh tế nước nhà, Đảng chủ trương phát triển khoa học kó thuât cách hợp lí qua nâng cao trình độ lực lượng sản xuất Khoa học góp phần lý giải làm rõ thêm quan điểm Đảng đường lên chủ nghóa xã hội Việt Nam; làm rõ sở khoa học thực tiễn cho việc lấy chủ nghóa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng Đảng Các ngành khoa học công nghệ gắn bó với sản xuất đời sống Nhiều thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao suất, chất lượng hiệu ngành sản xuất nông nghiệp, y tế, bưu viễn thông, giao 19 thông vận tải, xây dựng, lượng,…, xây dựng củng cố quốc phòng an ninh Đảng đề biện pháp phát triển tiềm lực khoa học công nghệ sau: _ Xây dựng đội ngũ trí thức giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghóa xã hội phấn đấu đưa số lượng nghiên cứu khoa học triển khai công nghệ lên gấp rưỡi so với thực nâng cao hiệu sử dụng đội ngũ _ Tăng cường bước cở vật chất kó thuật cho khoa học công nghệ Tập trung xây dựng số phòng thí nghiệm đạt trình độ tiên tiến khu vực lónh vực công nghệ trọng điểm, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu hóa dầu, lượng, chế tạo máy móc tự động hóa, để phát triển nhanh lónh vực khoa học công nghệ ưu tiên _ Lấy ứng dụng chuyển giao công nghệ Tạo khẳ lựa chọn, thích nghi làm chủ công nghệ; thẳng vào công nghệ tiên tiến nhất, trước hết ngành, lónh vực có tác động chi phối kinh tế quốc dân, ngành có giá trò gia tăng cao, ngành công nghiệp xây dựng xây dựng, ngành sản xuất sản phẩm xuất chủ lực Đồng thời, đổi công nghệ phần, đại hóa khâu lónh vực sở vật chất-kó thuật sản xuất hiệu Thực tế thấy rõ, muốn khoa học- kó thuật công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thiết phải thông qua hoạt động sáng tạo , tự giác có tổ chức cao người Bản thân khoa học- kó thuật công nghệ phận đơn thuần, riêng biệt lực lượng sản xuất, độc lập với phận khác Nó phải người vật hóa vào tất công cụ, phương tiện, trang thiết bò, nguyên nhiên liệu Đảng cộâng sản Việt nam, Văn kiện hội nghò lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII, nxb Chính trò Quốc gia, 1997, tr 61,64 20 sản xuất Nếu trình nhận thức đắn, sáng tạo, nâng cao lực chuyên môn … thân khoa học kó thuật công nghệ phát huy hết tác dụng, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Vấn đề dặt phải không ngừng phát triển người để theo kòp với phát triển khoa học kó thuật Nếu không người bò tụt hậu trở nên khó phát triển cách toàn diện Thực mục tiêu chiến lược đó, Đảng nhà nước không ngừng mở mang phát triển vấn đề giáo dục Điều thể cách rõ nét sách Đảng, năm 2000 chi tiêu cho giáo dục đạt 18% tổng chi ngân sách, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ Bộ giáo dục đào tạo ban hành sách để khuyến khích việc phát triển đào tạo nhân tài cho đất nước Việc ngày nhiều có học sinh du học nước ngoài, quan nhà nước tạo điều kiện cho nhân viên có triển vọng đào tạo đất nước có trình độ khoa học kó thuật tiên tiến cho thấy điều Việc nâng cao nhận thức cho toàn thể người dân việc tiếp cận cách có hiệu với thành tựu khoa học kó thuật vấn đề Đảng Nhà nước trọng Các quan chức quan hữu quan co trách nhiệm việc tổ chức thực tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia cách tích cực vào công việc Tuy nhiên tổng kết chặng đường thực công nghiệp hóa đại hóa năm qua, Đảng sai lầm, khuyết điểm yếu để hoàn thiện công đổi đất nước Đó tư tưởng chủ quan, nóng vội lên đại hóa chưa phát triển quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất ngày phát triển Phải phát triển cách đồng quan hệ sản xuất phù hợp với 21 trình độ lực lượng sản xuất, vận dụng cách sáng tạo chủ nghóa Mac-Lênin vào thực tiễn đất nước Đi kèm theo việc bồi dưỡng, đào tạo người đủ tài đủ đức phục vụ cho đất nước Có đưa kinh tế nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững đường tiến lên chủ nghóa xã hội, hoàn thành tâm nguyện Hồ Chủ Tòch : “…nhân dân ta có cơm ăn, áo mặc, học hành…” Với bước nhanh, vững mạnh, biết tận dụng thời tắt đón đầu, việc thực mục tiêu toàn thể nhân dân ta với lãnh đạo Đảng Nhà nước thực cách dễ dàng nhanh chóng KẾT LUẬN Triết học phận thiếu đời sỗng xã hội, lực lượng sản xuất yếu tố quan trọng việc phát triển kinh 22 tế quốc gia giới Và Việt Nam ngoại lệ Từ nhận thức đắn mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, nước ta có khởi sắc đáng kể kinh tế lãnh đạo Đảng sách Nhà nước Đó thành tựu quan trọng mà Đảng nhân dân ta đạt tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày Những thực tế cho thấy tầm quan trọng quy luật “quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất” Mối quan hệ chúng không góp phần vào việc phát triển kinh tế mà có đóng góp to lớn cho công đổi đất nước theo đònh hướng xã hội chủ nghóa nước ta Tóm lại, quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất hai mặt thiếu trình sản xuất vật chất, tạo sản phẩm phục vụ cho đời sống của, có mối quan hệ chi phối trình khác đời sống người Và quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất phù hợp với tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ kinh tế Hiểu dược quy luật chúng hiểu quy luật phát triển toàn xã hội,từ có biện pháp để phát triển đát nước cách toàn diện mạnh mẽ MỤC LỤC 23 Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình triết học Mac-Lênin, giáo dục đào tạo, NXB Chính trò quốc gia Hà Nội,2007 24 Hỏi đáp triết học Mac-Lênin, trøng đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Tìm hiểu học thuyết Mac-Lênin hình thái kinh tế xã hội, NXB Chính trò Quốc gia Hà Nội, 1997 C.Mac ngghen toàn tập, NXB Chính trò quốc gia Hà Nội,1994 Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Chính trò quốc gia, Hà Nội, 1976 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V,NXB Chính trò quốc gia, Hà Nội, 1986 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI , NXB Chính trò quốc gia Hà Nội, 1991 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,NXB Chính trò quốc gia, Hà Nội,1997 Văn kiện hội nghò lần ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII 10 Tìm hiểu triết học Mac-Lênin tập 3, NXB Chính trò quốc gia Hà Nội, 2000 11 Ngoài viết tham khảo số tài liệu từ trang Bachkhoatoanthu.gov.vn Dangcongsan.vn 25 ... mà hệ trước tạo 1.3 Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất, bao gồm mối quan hệ kinh tế như: quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lí sản xuất, ... khác quan hệ người với người, tức quan hệ sản xuất Phương thức sản xuất thống lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tương ứng Vậy lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất gì? 1.2 Lực lượng sản xuất Là... xã hội cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật II- VẬN DỤNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY LUẬT SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT, QUY LUẬT SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay