QUY LUẬT CHẤT VÀ LƯỢNG

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Tài Liệu Tham Khảo: TS Lê Thanh Sinh - Phép Biện Chứng Duy Vật Với Quản Lý Doanh Nghiệp – Trường Đại Học Kinh Tế – NXB TP HCM Triết Học Tập – NXB Chính Trò Quốc Gia Hà Nội – 2003 Hà Thiên Sơn - Lòch Sử Triết Học – NXB Trẻ Bộ Môn Triết Học – Triết Học Mác – LêninNhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP HCM – 2005 TS Lê Thanh Sinh – Triết Học Tây u Trước Mác (những vấn đề bản)– Trường Đại Học Kinh Tế – NXB TP HCM Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất Nội dung, ý nghóa phương pháp luận vận dụng vào thực tiễn quy luật Lời nói đầu Trong sống chúng ta, phải đứng trước tình lựa chọn, đònh thay đổi công việc, môi trường sống, học hành Lúc tự hỏi mình, có nên thay đổi công việc hay không? Nên học cao học hay không? Để trả lời câu hỏi thật điều dễ dàng, lẽ dấu hiệu phát triển Vấn đề rõ ràng có nhìn tổng thể thời gian qua, đạt gì?Chưa đạt gì?Liệu đạt có hành trang vững giúp thành công hay không? Hay nói cách khác, có phải thời chín mùi chưa, đến độ chưa? Đến với quy luật lượng chất, thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất quan trọng “độ” giúp phần cảm thấy thú vò sống Trong viết, tác giả nhiều sai sót, mức độ thu thập thông tin chưa cao, mong nhận ý kiến đóng góp Thầy Cô người đọc để hoàn thiện Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Cơ sở lý luận: Quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại ba quy luật phép biện chứng vật Quy luật rõ cách thức phát triển vật, tượng Quy luật phản ánh khía cạnh vận động phát triển vật cách thức phát triển Cụ thể quy luật phản ánh thực tế phát triển vật khách quan thay đổi lượng để dẫn tới nhảy vọt chất Mỗi vật, tượng thể thống hai mặt chất lượng Để hiểu mối quan hệ biện chứng này, trước hết cần phải nắm khái niệm chất lượng a Phạm trù chất lượng: Chất phạm trù triết học dùng để tính quy đònh khách quan vốn có vật, thống hữu thuộc tính làm cho vật nó khác Thuộc tính vật tính chất, trạng thái, yếu tố cấu thành vật,….đó vốn có vật từ vật sinh hình thành vận động phát triển Tuy nhiên, thuộc tính bộc lộ thông qua tác động qua lại vật, tượng khác Chất bộc lộ thông qua thuộc tính, chất Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng thuộc tính có ý nghóa Chất đặc điểm hoàn chỉnh vật hay tượng, thuộc tính đứng mặt mà vạch rõ vật hay tượng, vậy, có thuộc tính tổng hợp lại tạo thành chất vật Chất phản ánh chất vật tượng, liên hệ khắng khít với hình thức ổn đònh vận động hay nhiều vận động Khi thuộc tính thay đổi chất vật thay đổi Chất tổng hợp nhiều thuộc tính, đồng thời thuộc tính lại coi chất xem xét quan hệ khác Mỗi vật có chất có nhiều chất, chất vật hay tượng lộ tác động lẫn với vật hay tượng khác Chất không tồn độc lập, tách rời thân với vật tượng Chất vạch rõ giới hạn phân chia vật tượng với vật tượng khác Chất thuộc tính khách quan vật tượng Trái với hệ thống triết học tâm siêu hình coi chất phạm trù chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác người, chủ nghóa vật biện chứng cho rằng, chất thực khách quan giống thân vật chất vận động Chất vật tượng quy đònh phương thức liên kết yếu tố tạo thành, nghóa kết cấu vật Aritop cho chất tổng hợp để cuối quan niệm chất phép biện chứng tâm Phép biện chứng vật có L C, L C vật có tác động qua lại với nhờ tác động làm cho vật phát triển Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy đònh vốn có vật mặt số lượng, quy mô, Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng trình độ, nhòp điệu vận động phát triển thuộc tính vật Lượng chất, tồn khách quan không tách rời thân vật, tượng Lượng vật chưa nói lên khác vật khác, mà lượng biểu thò kích thước ngắn hay dài, số lượng nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhòp điệu nhanh hay chậm…tính quy đònh lượng phong phú tính quy đònh chất; thứ theo mặt khác mà phản ảnh hình thức đa dạng vật chất vận động Lượng vật biểu thò số (nhà cao năm tầng); có trường hợp biểu thò dạng trừu tượng khái quát (trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm cao hay thấp công nhân); có trường hợp lượng nhân tố bên vật (một phân tử oxy (O ) hai nguyên tử oxy hợp thành); có trường hợp lượng nhân tố bên vật (chiều dài, chiều rộng, chiều cao vật) Sự phân biệt chất lượng vật iện tượng mang tính tương đối, chúng chuyển hóa cho thay đổi quan hệ, có tính quy đònh mối quan hệ chất vật, song mối quan hệ khác lại biểu thò lượng vật, ngược lại Phép biện chứng vật cho lượng có tính khách quan nằm long Nó có tính cụ thể trừu tượng Một phận nhà triết học cho tồ ntại vật tượng thông qua số Một số cho thông qua chất b Mối quan hệ biện chứng chất lượng: Nguyên lý phát triển Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Trong tồn vật tượng nằm trạng thái vận động biến đổi không ngừng, trình vận động không ngừng nảy sinh trạng thái vận động đặc biệt phát triển Cơ sở khách quan điểm xuất phát từ tính thống vật chất giới Sự phát triển biểu xu hướng vận động lên trình vận động biến đổi vật biểu ba hình thức: + Từ thấp đến cao + Từ đơn giản đến phức tạp + Từ chưa hoàn thiện đến đến hoàn thiện tăng chất lượng Nguyên nhân phát triển có nhiều nguyên nhân nguyên nhân thực nguyên nhân bên biểu việc tự giải mâu thuẫn nảy sinh lòng vật Cách thức phát triển diễn theo cách thức cụ thể: biến đổi mặt lượng vật, để dẫn tới nhảy vọt chất vật Hình thức phát triển: phát triển diễn theo hình thức cụ thể, đời sở phủ đònh biện chứng cũ để lại bò phủ đònh Bất kỳ vật tượng thống biện chứng chất lượng Sự thống hữu tính quy đònh chất tính quy đònh lượng gọi độ vật hay tượng Độ: phạm trù triết học thống chất lượng, độ giới hạn mà thay đổi Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng lượng vật chưa làm thay đổi chất vật Trong độ, vật chưa biến thành khác Tại điểm mà giới hạn thay đổi lượng đủ làm thay đổi chất vật gọi điểm nút Điểm nút phạm trù triết học dùng để thời điểm mà thay đổi lựơng đủ làm thay đổi chất vật Quá trình biến đổi chất vật gọi bước nhảy Bước nhảy phạm trù triết học dùng để chuyển hóa chất vật thay đổi lượng vật trước gây nên Các nhà triết học siêu hình phủ nhận tồn thực tế bước nhảy, họ tuyệt đối hóa tính tiệm tiến, tính thay đổi lượng Ph Heghen phê phán quan điểm cho rằng, tính tiệm tiến thay đổi lượng, tức đối lập với thay đổi chất Chỉ phạm trù tính tiệm tiến giải thích xuất chất ng cho thay đổi chất đứt đoạn tiệm tiến lượng, bước nhảy Cũng điểm này, V.I.Lênin nhấn mạnh:”Tính tiệm tiến mà bước nhảy vọt không giải thích cả” Bước nhảy kết thúc giai đoạn phát triễn vật điểm khởi đầu giai đoạn phát triển Nó gián đoạn trình vận động phát triển liên tục vật Như vậy, phát triển vật tích lũy lượng độ đònh điểm nút để thực bước nhảy chất Song điểm nút đònh mà thay đổi tác động điều kiện chủ quan khách quan quy đònh Nghóa là, muốn có chất mới, trước hết phải tích lũy lựơng đến độ cho phép, để chuyển sang chất Ví dụ: muốn trở thành cử nhân kinh tế, trước hết phải tích lũy kiến thức chuyên môn trường đại học kinh tế năm, thi tốt nghiệp đổ, điểm Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng nút chuyển từ chất “sinh viên” thành chất mới”cử nhân kinh tế” Chất đời làm thay đổi quy mô, nhòp điệu vận động phát triển vật; nghóa tạo điều kiện lượng xuất Ví dụ, chất lỏng chuyển sang chất làm cho tốc độ vận động nước nhanh hơn, thể tích nước lớn hơn, độ hòa tan khác với trước,… Các hình thức bước nhảy: o Sự thay đổi chất vật tượng đa dạng phong phú với nhiều hình thức khác Có thể quy thành hai hình thức bản: bước nhảy đột biến bước nhảy Bước nhảy đột biến bước nhảy thực thời gian ngắn làm thay đổi chất toàn kết cấu vật Bước nhảy bước nhảy thực từ từ, bước, cách tích lũy nhân tố chất nhân tố chất cũ Bước nhảy khác với thay đổi lượng vật Bước nhảy chuyển hóa từ chất sang chất khác, thay đổi lượng tích lũy lượng để đến giới hạn đònh chuyển hóa chất Bước nhảy đột biến ngẫu nhiên, mà diễn hợp quy luật o Căn vào quy mô thực bước nhảy vật có bước nhảy toàn bước nhảy cục Bước nhảy toàn bước nhảy làm thay đổi chất toàn mặt, yếu tố cấu thành vật Bước nhảy cục bước nhảy làm thay đổi chất mặt, yếu tố riêng lẽ vật tượng Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng o Khi xem xét thay đổi chất xã hội người ta phân chia thay đổi thành hai loại có tính chất cách mạng thay đổi có tính tiến hóa Cách mạng thay đổi mà trình diễn cải tạo chất vật, không phụ thuộc vào cải tạo diễn (đột biến hay dần dần) Còn tiến hóa thay đổi lượng với biến đổi đònh chất, chất không vật Tóm lại, nội dung quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại sau: Bất kỳ vật thống chất lượng, thay đổi lượng khuôn khổ độ tới, điểm nút dẫn đến thay đổi chất vật thông qua bước nhảy; chất đời tác động trở lại thay đổi lượng Quá trình tác động diễn liên tục làm cho vật không ngừng phát triển, biến đổi Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Ý nghóa vận dụng: a Ý nghóa o Phải biết tích lũy lượng để làm biến đổi chất vật: hoạt động nhận thức thực tiễn biết muốn có chất phải tích lũy lượng đến độ cho phép chuyển sang chất Tuy nhiên, vấn đề chổ biết cách tích lũy lượng, nghóa không nôn nóng, chủ quan chưa có tích lũy lượng đến độ chín để muốn thực bước nhảy o Phải có tâm tiến hành bước nhảy Nghóa chống tư tưởng bảo thủ, chờ đợi không dám thực bước nhảy có tích lũy đầy đủ lượng, kéo dài tích lũy, nhấn mạnh đến biến đổi lượng…sẽ kìm hãm phát triển vật tượng o Phải biết vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy sống Sự vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy tùy thuộc vào việc phân tích đắn điều kiện khách quan nhân tố chủ quan hiểu biết quy luật Tùy theo trường hợp cụ thể, điều kiện cụ thể, quan hệ cụ thể để lựa chọn hình thức bước nhảy cho phù hợp để đạt tới chất lượng hiệu cao hoạt động Ngày nay, công đổi mới, xây dựng kinh tế đất nước, ứng dụng phương pháp quy luật lượng chất Quá trình phát triển kinh tế đất nước giai đoạn nóng vội Phải xây dựng sở vật chất từ đầu, phải tích lũy tận dụng sức mạnh thành phần kinh tế, phát động sức mạnh toàn dân, nguồn lực kinh tế đất nước, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản , lượng dầu khí, du lòch, dòch vụ,…tất tạo nên sức Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân 10 Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng mạnh to lớn kinh tế quốc dân Chính vậy, kinh tế nước ta đạt thành tựu to lớn Tổng thu nhập GDP đạ đạt vượt tiêu kế hoạch b Vận dụng: Quy luật thay đổi lượng thành thay đổi chất có mặt lónh vực, thí dụ: Trong hóa học, + → + 0→ Trong toán học, có hình chữ nhật, người ta tăng giảm chiều rộng Nhưng tăng giảm phải giới hạn đònh hình chữ nhật Nếu tăng chiều rộng chiều dài hình chữ nhật biến thành hình vuông – chất biến đổi Hoặc giảm chiều rộng hình chữ nhật biến thành đường thẳng Trong thực tiễn cách mạng, trình chuyển biến phong trào cách mạng Việt Nam trình thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất: từ phong trào Xô Viết Nghệ Tónh (1930-1931) đến phong trào dân chủ chống phát xít (1936-1939) đến cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945) cách mạng tháng tám (1945) thắng lợi vó đại dân tộc Trong lónh vực sản xuất, công nhân nghiên cứu làm sản phẩm lần thứ nhất, rút kinh nghiệm trình nghiên cứu làm sản phẩm lần thứ hai chất lượng tốt Nếu công nhân chòu đầu tư nghiên cứu thể liên tục cho đời sản phẩm lần sau chất lượng đa dạng lần đầu Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân 11 Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Kết luận ( Phải nhận thức lượng chất vật ( Khi nhận thức xã hội liên quan đến lượng chất xã hội cần lưu ý tượng xã hội liên quan chặt đến hoạt động có mục đích có lợi ích ( Cần nhận thức tượng nảy sinh tự nhiên xã hội biến đổi tích tụ, tích lũy lượng vật (về nguyên tắc thực tế khách quan tự nhiên sinh mà nguyên nhân bắt nguồn từ biến đổi lượng) ( Trong hành động để có kết mong muốn đòi hỏi người ta cần phải có nỗ lực cố gắng trình tích lũy lượng ( Nhảy vọt xã hội cách mạng xã hội, tiến hóa Đổi nước ta có phải nhảy vọt gọi cách mạng tiến hóa? Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại rõ Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân 12 Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng cách thức vận động, phát triển vật, tượng Là cụ thể hóa nguyên lý phát triển:  Đều có ý nghóa phương pháp luận để đạo hoạt động người, đạo quan điểm toàn diện, lòch sử phát triển  Vạch cách thức, nguồn gốc, động lực xu hướng tiến lên vật, tượng  Mọi biến đổi lượng không tức khắc dẫn đến biến đổi chất Phép biện chứng yêu cầu trình tồn vật tượng tồn trạng thái vận động phát triển không ngừng đánh giá vật tượng cần phải đặt trạng thái vận động phát triển o Cần tìm nguyên nhân khứ vật (để nhận thức đắn vật) o Xác đònh xu hướng tương lai vật (đề giải pháp mang tính đón đầu), để thu hiệu thực tiễn mong muốn, đồng thời xây dựng niềm tin sống o Phải thấy tính chất phức tạp trình vận động phát triển giới, đặc biệt xã hội loài người (cần phải thấy phát triển xã hội bao hàm thụt lùi, thất bại tạm thời) Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân 13 Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngaân 14 ... Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Cơ sở lý luận: Quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại ba quy luật phép biện chứng vật Quy luật rõ cách thức.. .Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất Nội dung, ý nghóa phương pháp luận vận dụng vào thực tiễn quy luật Lời... cho vật phát triển Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy đònh vốn có vật mặt số lượng, quy mô, Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Ngân Quy luật lượng chất - Nội dung, ý nghóa vận dụng trình độ,
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY LUẬT CHẤT VÀ LƯỢNG, QUY LUẬT CHẤT VÀ LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay