Nhan to con nguoi trong su phat trien LLSX va chien luoc dao tao nguon nhan luc chat luong cao

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Lời mở đầu Chúng ta sống kỷ nguyên kinh tế tri thức, đòi hỏi ngời phải đợc đào tạo trình độ học vấn, lực ; tu dỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt để đáp ứng yêu cầu biến đổi khoa học công nghƯ hÕt søc nhanh chãng Trong sù nghiƯp ®ỉi míi CNH, HĐH đất nớc với mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nay, ngời nguồn nhân lực đợc coi nhân tố quan trọng hàng đầu, định phát triển nhanh, hiệu bền vững kinh tế nớc ta Đó yếu tố thiết cần có tính cập nhật, đáp ứng đợc yêu cầu ngời nguồn nhân lực xét nớc ta nói riêng quốc tế nói chung Chúng ta khẳng định ngời vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải ngời có tri thức đạo đức Từ ngời vị trí chủ thể sáng tạo giá trị, bao gồm giá trị tinh thần giá trị vật chất, cho thân cho xã hội Vì vậy, vấn đề cốt lõi là, ta phải thực chiến lợc GDĐT nguồn nhân lực, phát triển ngời cách toàn diện thể lực lẫn trí lực Nhiệm vụ GDĐT đa ngời đạt đến giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá yêu cầu ®Ỉt ®èi víi ngêi ViƯt Nam ®Ĩ thùc nghiệp CNH, HĐH thời kỳ độ cđa níc ta còng nh xu híng ph¸t triĨn kinh tế nói chung giới Đề tài: nhân tố ngời lực lợng sản xuất với chiến lợc phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá việt nam thời kỳ độ I Khái niệm LLSX vai trò nhân tố ngời LLSX Khái niệm LLSX a Định nghĩa tính chất LLSX LLSX tổng thể nhân tố vật chất kỹ thuật đựơc sử dụng trình sản xuất xã hội tức trình ngời cải tạo, cải biến giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu tồn phát triển Nh vậy, xét mặt tính chất khái niệm LLSX, phản ánh số tính chất sau: Trớc hết, phản ánh quan hệ ngời với tự nhiên trình sản xuất Là động vật cao cấp nhất, tinh hoa muôn loài, ngời sản phẩm trình phát triển lâu dài giới tự nhiên Con ngòi phải tìm kiếm điều kiện cần thiết cho tồn đời sống tự nhiên nh thức ăn, thức uống, nhà để Theo số nhà nhân học khẳng định nhánh ngời bắt đầu hình thành rõ cách khoảng 10 triệu năm vợn ngời Khi vợn ngời biết sử dụng gậy gộc, đá, xơng động vật làm công cụ bắt đàu biết chế tạo công cụ lao động thô sơ nh dùng lửa Nhng sống loài vợn theo quy luật sinh vật : sống hoà lẫn vào thiên nhiên, sinh sống hoàn toàn tuỳ theo vốn có thể thứ sẵn có tự nhiên, nói hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên.Theo thời gian v ợn ngời tiến hoá thành ngời khéo, ngời đứng thẳng, ngời khôn ngời đại ngày Nhng tiến hoá không làm thay đổi mối quan hệ mật thiết ngời với tự nhiên Ngày nay, ngời chinh phục tự nhiên nhiều hình thức phơng pháp khác Nh vậy, từ thời kỳ sơ khai nhất, ngời biết dựa vào thứ vốn có tự nhiên để cải biến theo nhu cầu sinh tồn phục vụ nhu cầu sống Do ta thấy rõ thật tất yếu khách quan ngời tồn mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên Đồng thời thể trình độ chinh phục tự nhiên ngời cụ thể biểu mức độ, khả chinh phục tự nhiên ngêi Trong thêi nguyªn thủ ngêi chØ míi sử dụng công cụ thô sơ, hầu hết công cụ thủ công vào trình lao động sản xuất Do suất lao động thấp kém, ngời cha tạo nhiều cải d thừa có khả trao đổi với phục vụ nhu cầu sống sinh động, phong phú Điều phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên non thấp Cho đến chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, ngời dần sáng tạo công cụ lao động tiến song chất mang tính thủ công Do vậy, sản phẩm lao động làm ngày phong phú song trình lao động sản xuất dựa vào sức ngời - mặt thể lực chính, cần nhiều thời gian quan trọng cha đáp ứng đợc nhu cầu ngày đa dạng ngời Sang chế độ t chủ nghĩa, ngời tạo hàng loạt máy móc phục vụ vào trình lao động sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, cải biến thành vật dụng sản phẩm có giá trị, chất lợng cao, phong phú hình thức, đa dạng chủng loại, mẫu mã Đặc biệt cách mạng công nghiệp diễn kỷ XVII suốt ngày nhanh chóng làm biến đổi mặt kinh tế xã hội giới Theo đánh giá C.Mác Ph.Ăngghen: sau hai kỷ tồn tại, chủ nghĩa t tạo khối kợng cải vật chất nhiều tất thời đại trớc gộp lại Nh trình độ chinh phục tự nhiên ngời bớc lên mốc son mới, đánh dấu bớc phát triển cao tiến loài ngời Cũng giai đoạn ngời chiếm chủ động trình lao động sản xuất Mặt khác, LLSX có tính khách quan trình sản xuất Thật trình sản xuất mà lại không cần đến sức lao động ngời hay yếu tố sẵn có tự nhiên Nói cách khác trình sản xuất vật chất không cần đến LLSX b Cấu trúc LLSX LLSX bao gồm ngời lao động t liệu sản xuất Hoạt động lao động sản xuất vừa điều kiện cho tồn ngời vừa phơng thức để làm biến đổi đời sống mặt xã hội Chính ngời lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ lao động mình, sử dụng t liệu lao động trớc hết công cụ lao động, tác động vào đối t ợng lao động để sản xuất cđa c¶i vËt chÊt Bíc kinh tÕ tri thøc, phát triển LLSX biểu hai mặt : Trí lực đóng vai trò chủ đạo, tức xuất tầng lớp lao động trí óc đông đảo hợp thành chủ thể đội ngũ ngời lao động Những nhân tố thúc đẩy LLSX đợc phát triển rộng khắp T liệu sản xuất bao gồm t liệu lao động đối tợng lao động Con ngời SXVC mà không cần đến yếu tố sẵn có tự nhiên nh đất, nớc, khoáng sản, không khí, Đó đối tợng lao động Đặc trng bật công cụ sản xuất đối tợng lao động biểu chủ yếu gia tăng hàm lợng khoa học công nghệ, cuối hàm lợng tri thức đợc kết tinh sản phẩm ngày nhiều Còn t liệu lao động phơng tiện, công cụ lao động mà ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, sản xuất cải vật chất Thông qua công cụ họ chứng tỏ họ có hoạt động lao động ranh giới tách ngời khái giíi sinh vËt nãi chung, thÕ giíi ®éng vËt nói riêng c Tính chất đặc biệt LLSX đại Trong phát triển LLSX, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp nhiều biến đổi to lớn sản xuất, đời sống trở thành LLSX trực tiếp Những phát minh khoa học trở thành thang điểm xuất phát đời ngành sản xuất mới, máy móc thiết bị mới, công nghệ nguyên vật liệu mới, lợng Sự thâm nhập ngày sâu khoa học vào sản xuất, cụ thể vào ngời lao động t liệu sản xuất, trở thành yếu tố thiếu đợc sản xuất làm cho LLSX có bớc phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học công nghệ ®¹i Ỹu tè trÝ lùc søc lao ®éng đặc trng cho lao động đại không kinh nghiƯm vµ thãi quen cđa hä mµ lµ tri thức khoa học Nh vậy, dù yếu tè thø ba cđa LLSX nhng cã thĨ nãi khoa học công nghệ đại đặc trng cho LLSX đại Vai trò ngời LLSX a Khái niệm ngời Vấn đề ngời chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ thời cổ đại đến đại Trong quan niệm triết học Mac-Lênin ngời chất ngời, xuất phát từ giác độ khái quát nhất, đứng lập trờng vật biên chứng, làm sở phơng pháp luận cho việc giải vấn đề khác ngời, nói đắn ngày Trớc hết ngời thực thể thống mặt sinh vật với mặt xã hội Tiền đề vật chất quy định tồn ngời sản phẩm giới tự nhiên Con ngời phận tự nhiên.Con ngời tồn mà thoát ly khỏi trình tất yếu sinh ra, phát triển chết Trải qua hàng chục vạn năm, ngời thay đổi từ vợn thành ngời điều đợc chứng minh công trình nghiên cứu Đacuyn Những thuộc tính, đặc điểm sinh học, trình tâm sinh lý, giai đoạn phát triển khác nói lên chất sinh học cá nhân ngời Tuy nhiên, mặt tự nhiên yếu tố quy định chất ngời Đặc trng quy định khác biệt ngời với giới loài vật mặt xã hội Thông qua hoạt động lao động sản xuất ngời sản xuất cải vật chất tinh thần phục vụ đời sống hình thành phát triển ngôn ngữ t duy, x¸c lËp quan hƯ x· héi Bëi vËy, lao động yếu tố định hình thành chất xã hội ngời đồng thời hình thành nhân cách cá nhân cộng đồng xã hội Là sản phẩm tự nhiên xã hội nên trình hình thành phát triển ngời bị định hệ thống quy luật khác nhng thống với Chúng tác động, tạo nên thể thống hoàn chỉnh đời sống ngời bao gồm mặt sinh học mặt x· héi Mèi quan hƯ sinh häc vµ x· héi sở để hình thành nhu cầu sinh học nhu cầu xã hội đời sống ngời nh nhu cầu ăn, mặc, ở, nhu cầu tái sản xuất xã hội, nhu cầu tình cảm, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu hởng thụ giá trị tinh thần Nh ta thấy rõ mặt sinh học sở tất yếu tự nhiên ngời mặt xã hội đặc trng chất để phân biệt ngời với loài vật Hai mặt thống với để tạo nên ngời tù nhiªn- x· héi hay mét thùc thĨ song trïng Để nhấn mạnh chất xã hội ngời Mác nêu luận đề tiếng Luận cơng Phoiơbăc: chất ngời trừu tợng cố hữu cá nhân riêng biƯt Trong tÝnh hiƯn thùc cđa nã, b¶n chÊt ngời tổng hoà quan hệ xã hội Trong đời sống ngời, xét ba phơng diện khác nhau: quan hệ ngời với tự nhiên, với xã hội thân ngời, suy đến cïng ®Ịu mang tÝnh x· héi Nhng cã thĨ nãi quan hệ ngời với ngời quan hệ chất bao trùm lên mối quan hệ khác Thực tế lịch sử chứng minh cá nhân tự đáp ứng đầy đủ nhu cầu thân nh lao động cách độc lập tuyệt đối để SXVC mà phải liên kết lại với nhau, phân công lao động trao đổi sản phẩm cho Từ hình thành quan hệ xã hội, điều chỉnh chi phối hoạt động, hành vi ngời Chỉ toàn mối quan hệ đó, ngời bộc lộ toàn chất Trong điều kiện lịch sử cụ thể định, hoạt động thực tiễn mình, ngời sản xuất cải vật chất đồng thời hoàn thiện thân Con ngời chủ thể sản phẩm lịch sử Không có giới tự nhiên, lịch sử xã hội không tồn ngời Bởi ngời sản phẩm lịch sử Song điều quan trọng ngời luôn chủ thể lịch sử - xã hội Con ngời sáng tạo lịch sử, nhng không sáng tạo lịch sử hoàn cảnh điều kiện đợc lựa chọn, mà hoàn cảnh điều kiện sẵn có khứ để lại Do ta phải ý tới mối quan hệ hai chiều khứ, đặc biệt môi trờng sống ngời Thông qua môi trờng sống ngời có tác động qua lại lẫn thực quan hệ xã hội tạo nên chất ngời, làm cho ngời khác với vật b Con ngời nhân tố trung tâm có tính định LLSX Trong yếu tố LLSX, LLSX hàng đầu toàn thể nhân loại công nhân ngời lao động Con ngời nhân vật lịch sử, vừa mục tiêu, vừa động lực để phát triển xã hội nhân tố ngời vừa phơng tiện sáng tạo giá trị cải vật chất tinh thần, sáng tạo hoàn thiện thân đồng thời vừa chủ nhân sử dụng có hiệu tài sản vô giá Trên phơng diện vai trò nhân tố ngời lao động LLSX yếu tố động sáng tạo trình sản xuất Nhân tố trung tâm ngời sức lao động bao gồm thể lực trí lực Không có ngời lao động trình sản xuất vật chất lại không cần đến lao đông thể lực hay lao động bắp Chính ngời lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kĩ lao ®éng cđa m×nh, sư dơng t liƯu lao ®éng tríc hết công cụ lao động, tác động vào đối tợng lao động để sản xuất cải vật chất Cùng với trình lao động sản xuất, sức mạnh kỹ lao động ngời không ngừng đợc tăng lên, đặc biệt trí tuệ ngời ngày phát triển Trong trình ngời sử dụng trí tuệ nội mà đợc kế thừa kinh nghiệm qua học hỏi lẫn ngời lao động nói kinh nghiệm LLSX Kinh nghiệm đợc tích luỹ dần trở thành kỹ cao trở thành tri thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ Vai trò ngời thời đại cần hiểu sâu sắc giá trị lớn lao ý nghĩa định nhân tố ngời, chủ thể sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hoá, văn minh quốc gia.Con ngêi ph¸t triĨn cao vỊ trÝ t, cêng tr¸ng vỊ thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức động lực nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời mục tiêu CNXH Hơn nữa, nhân tố khác sản phẩm ngời lao động Chỉ có nhân tố ngời làm thay đổi đợc công cụ sản xuất làm cho sản xuất ngày phát triển với suất chất lợng cao, thay đổi quan hệ sản xuất quan hệ xã hội khác Công cụ lao động thô sơ hay đại, xấu hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố ngời Giới tự nhiên nói chung đối tợng lao động nói riêng, vật vô tri vô giác mà Nó có ý nghĩa trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu ngời Muốn tất yếu ngời lao động phải tác động vào t liệu sản xuất để sản sinh Nh trình SXVC thoát ly khỏi lao động ngời Trong thời đại mới, nhân tố ngời có tri thức ngày đóng vai trò định LLSX Có thể khẳng định nhân tố ngời đóng vai trò định trình lao động sản xuất cải vật chất II.Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực theo hớng CNH, HĐH Việt Nam thời kì độ Tính tất yếu khách quan nội dung CNH, HĐH Việt Nam thời kí độ a Tính tất yếu khách quan nớc ta phải CNH, HĐH Mỗi phơng thức sản xuất đời tồn sở VCKT tơng ứng với Cơ sở VCKT CNXH công nghiệp lớn đại, trớc hết công nghiệp nặng có đủ khả trang bị kỹ thuật đại cho công nghiệp ngành khác kinh tế quốc dân, nhằm không ngừng phát triển sản xuất lớn xá hội chủ nghĩa cải thiện đời sống nhân dân CNH, HĐH trình chuyển đổi toàn diện hoạt động kinh tế, dịch vụ quản lý từ trạng thái sử dụng sức lao động sang trạng thái sử dụng sức lao động kết hợp với kỹ thuật công nghệ đại tạo suất lao động ngày cao CNH, HĐH tính quy luật để xây dựng c¬ së VCKT cho CNXH C¬ së VCKT cđa mét phơng thức sản xuất toàn t liệu vật chất chủ yếu công cụ sản xuất mà lao động xã hội sử dụng Cơ sở VCKT phơng thức sản xuất trớc t lạc hậu, chủ yếu công cụ lao động thủ công Trong chủ nghĩa t đại công nghiệp khí hoá tạo cốt cho chủ nghĩa t tồn Nó tự khẳng định phơng thức sản xuất thống trị lịch sử Việt Nam độ lên CHXH bỏ qua giai đoạn t thiếu tiền đề VCKT mà chủ nghĩa t để lại Mặt khác ViƯt Nam lµ mét níc cã nỊn kinh tÕ kÐm phát triển, cha có sản xuất lớn dựa tảng công nghiệp lớn Do để xây dựng CNXH tất yếu nớc ta phải CNH, HĐH Gắn CNH với HĐH làm cho kinh tế nớc ta dần đạt tới trình độ tiên tiến giới Thời đại ngày cách mạng khoa học công nghệ đặc trng, khoa học công nghệ trở thành LLSX trực tiếp, vừa tảng vừa động lực trình CNH Đồng thời gắn CNH với HĐH tránh đợc nguy tụt hậu xa kinh tế nớc ta với nớc giới, đặc biệt nớc có kinh tế phát triển Hơn CNH cần thiết có nhiều tác dụng Đó : Thúc đẩy LLSX phát triển cao dẫn đến suất lao động cao Củng cố quan hệ sản xuất đảm bảo cho thắng lợi hoàn toàn công xây dựng CNXH nớc ta Tạo điều kiện cho phát triển văn hoá giáo dục Bản thân nghiệp xây dựng sở VCKT đòi hỏi quần chúng phải có trình độ giác nhộ cách mạng, trình độ văn hoá, trình độ khoa học ngày cao Tạo sở cho việc phát triển kinh tế đối ngoại Để xây dựng kinh tế độc lập tự chủ phải có công nghiệp đại tích luỹ từ nội kinh tế quốc dân, đảm bảo an toàn lơng thực Nó sở vật chất cho củng cố an ninh quốc phòng, độc lập dân tộc CNXH đợc bảo vệ vững b Nội dung CNH, HĐH nớc ta Thực chất CNH, HĐH chuyển kinh tế từ lao động thủ công sang lao động khí hay nói cách khác tiến hành trang bị kỹ thuật đại cho kinh tế quốc dân Không tiến hành cách mạng kỹ thuật biến nớc nông nghiệp lạc hậu thành nớc có sản xuất lớn Nó làm thay đổi đến tËn gèc rƠ LLSX cđa x· héi Tríc tiªn phải làm biến đổi công cụ lao động - thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên ngời sở phân biệt thời đại với Muốn ta phải thực nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đại giới Một yếu tố thiếu nữa, ta phải phát huy đợc lợi so sánh Ta sau cạnh tranh, thu hút, sử dụng công nghệ đại nớc bạn thông qua việc chuyển giao công nghệ Việc đợc tiến hành từ níc kh¸c chun sang níc ta bao gåm qun së hữu, quyền sử dụng, bao gồm phần cứng tức máy móc thiết bị phần mềm tức ph ơng pháp công nghệ Nhờ cho phép ta khai thác đợc nguồn lực nớc khắc phục đợc nguy tụt hậu kinh tế nh thúc đẩy sản xuất hớng xuất thị trờng quốc tế Ngoài ra, ta phải xây dựng cấu kinh tế hợp lý Cơ cấu kinh tế tổng thể ngành, vùng kinh tế cấu kinh tế ngành quan trọng đợc cân đối quy mô, tỉ trọng, phù hợp điều kiện tự nhiên xu hớng phân công hợp tác lao động quốc tế Trớc hết, phải phù hợp với quy luật khách quan xu phát triển khoa học công nghệ đồng thời phát huy đợc lợi so sánh nớc Để xây dựng cấu kinh tế hợp lý phải chuyển dịch cấu gắn liền với phân công lại lao ®éng x· héi theo mét tÝnh quy luËt Trong tỉ trọng lao động ngành công nghiệp gia tăng, nông nghiệp giảm dịch vụ tăng lên Tuy nhiên phải luôn đảm bảo tỉ trọng hợp lý chúng cách tơng đối so với Mặt khác tỉ trọng lao động giản đơn, lao động bắp giảm lao động phức tạp tăng lên Chiến lợc phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nớc ta a Vai trò thực trạng nguồn nhân lực níc ta Trong c¸c ngn lùc cã thĨ khai th¸c nh nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghƯ, ngn lùc ngêi th× ngn lùc ngêi định lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực ngời đợc phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngợc lại nguồn lực ngời ngày đa dạng phong phú Các lĩnh vực khoc häc kh¸c cã thĨ hiĨu ngn lùc theo cách khác nhau, nhng chung nguồn lực hệ thống nhân tố mà nhân tố có vai trò riêng nhng có mối quan hệ qua lại lẫn tạo nên phát triển vật, tợng Từ cách hiểu nh vậy, nguồn lực ngời yếu tố cã thĨ huy ®éng, sư dơng ®Ĩ thóc ®Èy nỊn kinh tế đất nớc phát triển xã hội Khi chóng ta nãi tíi ngn lùc ngêi lµ nói tới ng ời với t cách chủ thể trình sáng tạo tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội Tỷ trọng (%) khối kinh tế GDP Ngành Nông nghiệp Công nghiƯp DÞch vơ 1998 25,75 33,35 41 2010 17 40 43 Năm Nguồn : Chiến lợc phát triển kinh tế x· héi 2001 – 2010, trang 7 Nãi ®Õn nguån lực ngời nói đến chất lợng số lợng nguồn nhân lực Chúng có quan hệ chặt chẽ với Thực trạng nớc ta nh sau: Cơ cấu ngành bất hợp lý Cơ cấu vùng miền cha hợp lý Bình quân chung nớc ta 118 sinh viên/ vạn dân, nhng Tây Bắc là17 sinh viên/ vạn dân Hình thức đào tạo: - Chính quy : 509637 - Chuyên tu, chức: 235975 Tỉ lệ giáo viên/ sinh viên cao dẫn đến giáo viên phải làm việc chạy xô Trong dạy nghề có 157 trờng dạy nghề, 190 trờng đại học nhng đầu t kinh tế nhỏ Phạm Minh Hạc, Tổng kết mời năm (1990 - 2000) xoá mù chữ phổ cập giáo dơc tiĨu häc - trang 159 Nh thÕ nỊn kinh tÕ níc ta chđ u dïng søc ngêi víi mét sè u tè cđa tri thøc b Quan ®iĨm cđa Đảng phát triển GDĐT nguồn nhân lực Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định : Con ngời nguồn nhân lực nhân tố định phát triển đất nớc thời kỳ CNH, HĐH cần tạo chuyển biến toàn diện GDĐT.Đào tạo lớp ngời lao động có kiến thức làm chủ kỹ năng, nghề nghiệp, quan tâm hiệu thiết thực, nhạy cảm với có ý thức vơn lên khoa học công nghệ Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên gia nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà kinh doanh, nhà quản lý Chính sách sử dụng lao động nhân tài phải tận dụng lực phát huy, tiềm tập thể cá nhân phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ đất n ớc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX xác định rõ mục tiêu chiến lợc phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001-2010 ) : Đa nớc ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nớc ta trở thành nớc công nghiệp theo hớng đại Nguồn lực ngời, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc phòng an ninh đợc tăng cờng, thể chế kinh tế thị tr ờng định hớng xã hội chủ nghĩa đợc hình thành bản, vị nớc ta trờng quốc tế đ ợc nâng cao Để thực mục tiêu 10 năm tới cần : Phát triển giáo dục mần non Củng cố vững kết xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học tiến hành phổ cập trung học sở nớc phần lớn thiếu niên độ tuổi thành thị vùng nông thôn đợc học hết trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp đợc đào tạo nghề Điều chỉnh cấu bậc học, cấu ngành nghề, cấu vùng, cấu dân tộctrong hệ thống GDĐT phù hợp với yêu cầu học tập nhân dân phát triển kinh tế xã hội mục tiêu chiến lợc Chú trọng giáo dơc híng nghiƯp thiÕt thùc trêng phỉ th«ng Më rộng đào tạo công nhân kỹ thuật viên nhân viên nghiệp vụ theo nhiều trình độ Phát triển nâng cao chất lợng đào tạo đại học sau đại học tập trung đầu t xây dựng số trờng đại học trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực tiến tới đạt trình độ quốc tế Phát triển giáo dục thờng cuyên giáo dục từ xa Khẩn trơng biên soạn đa vào sử dụng ổn định nớc chơng trình sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu nghiệp p¸ht triĨn gi¸o dơc thÕ kû XXI c Mơc tiêu phơng hớng phát triển GDĐT nguồn nhân lực nớc ta Phát triển toàn diện ngời cần đạt tới giá trị xã hội sau Con ngời có lĩnh, lý tởng, niềm tin tâm thực sứ mệnh CNH, HĐH Con ngời cần có tác phong công nghiệp Con ngời có sức khoẻ cờng tráng Có nhân cách đậm đà sắc dân tộc tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, sống nhân ái, tình nghĩa Có đủ trí tuệ, đầu óc lý thời đại kĩ lao động lành nghề Có tinh thần công dân sống làm việc theo pháp luật, thực quyền lợi nghĩa vụ Ngoài ta cần ý đến công giáo dục, ý đến vai trò ngời thầy Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu ngời nguồn nhân lực vào công nghiệp hoá, đại hoá - trang 260 Cần đổi giáo dục nớc ta, vừa phù hợp hoàn cảnh riêng nớc ta, vừa thống chung với văn hoá văn minh nhân loại UNESCO đa Bốn trụ cột giáo dục thÕ kØ XXI : 10 Häc ®Ĩ biÕt 11 Häc để làm Chú ý tới học đôi với hành 12 Häc cïng chung sèng, häc c¸ch sèng víi ngêi khác 13 Học để tự khẳng định Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài trang 193 Toàn hệ thống GDĐT, từ tiểu học đến đại học, phải tập trung phục vụ mục tiêu này, làm cho tinh thần hớng nghiệp với hớng học vào từ học , học sinh nh cha ông ta 10 dậy Nhất nghệ tinh thân vinh, chấm dứt động học mảnh H văn (Phạm Văn Đồng) Các môn học, khoa học xã hội - nhân văn lẫn khoa học tự nhiên, phải dạy theo tinh thần kỹ thuật tổng hợp, gắn bó nội dung khoa học Thời đại ngày thời đại lao động ngày căng thẳng đòi hỏi trí tuệ cao có ý thức công việc Do đó, phát triển giáo dục ngời trở nên quan trọng hết Nhân tài nói chung nhân tài quản lý nói riêng tự nhiên mà có mà nhân tài sản phẩm trình đào tạo rèn luyện tự rèn luyện lâu dài công phu Cần nhận dạng nhân tài hình thức thi cử đặt nhiều tiêu chí Để nhân tài phát triển đợc phải có điều kiện: Thứ nhân tài trớc hết phải đợc đào tạo cẩn thận, tu dìng, rÌn lun, tù tÝch l kinh nghiƯm vµ kiến thức môi trờng thuận lợi thúc đẩy ngời sáng tạo hành động Thứ hai, phải có nguồn lực dành cho ngời khả lựa chọn huy động tổ chức nguồn lực thực có hiệu mục đích đề Tóm lại, điều kiện nảy sinh phát triển nhân tài phải có giáo dục tiên tiến có kết hợp hài hoà ba yếu tố nhà trờng - gia đình - xã hội quan tâm đến hệ trẻ giáo dục Kết luận Ngày nay, với cách mạng kỹ thuật công nghệ đại, đến khẳng định phát triển ngời yếu tố định phát triển Trong phát triển ng ời đặc biệt nhấn mạnh vai trò trí tuệ liền với vai trò giáo dục đào tạo nguồn lực ngời Đối với nghiệp công nghiệp hoá đại hoá nớc ta phải coi nhân tố ngời nhân tố định, từ phải nâng cao dân trí nh chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có đủ trí tuệ nghị lực, tay nghề công nghệ, ý thức tâm hồn thấm đợm sâu sắc dân tộc, khoa học ý chí, thực chuyển từ xã hội nông nghiệp thành xã hội công nghiệp theo định hớng xã hội chủ nghĩa Các đại thắng dân vào lịch sử suy cho thắng lợi ngời Việt Nam Bài học nguyên giá trị ngày Với chiến lợc giáo dục đào tạo đắn khoa học Đảng, với trí t vµ phÈm chÊt cđa ngêi ViƯt Nam, chóng ta thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Với kiến thức cố gắng, em hoàn thành tiểu luận song không tránh khỏi nhiều thiếu sót Kính mong nhận đợc lời nhận xét đánh giá thầy để em rút kinh nghiệm sau 11 Em xin chân thành cảm ơn! 12 tài liệu tham khảo Phạm Minh Hạc, nghiên cứu ngời nguồn nhân lực vào công nghiệp hoá, đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, 2001 Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia, 2002 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc, Nxb Chính trị quốc gia, 2001 Ngô Đình Giao (chủ biên), Suy nghĩ công nghiệp hoá, đại hoá nớc ta, Nxb Chính trị quốc gia, 1996 Nguồn chiến lợc phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, Khoa giáo Trung ơng, Hà Nội, 2000 Dự thảo tầm nhìn Việt Nam 2020, Bộ khoa học công nghệ môi trờng, 2001 Phạm Minh Hạc, Tổng kết mời năm (1990 - 2000) xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, 2000 13 ... chất ngời, làm cho ngời khác với vật b Con ngời nhân tố trung tâm có tính định LLSX Trong yếu tố LLSX, LLSX hàng đầu to n thể nhân loại công nhân ngời lao động Con ngời nhân vật lịch sử, vừa mục... thø ba cđa LLSX nhng cã thĨ nãi khoa học công nghệ đại đặc trng cho LLSX đại Vai trò ngời LLSX a Khái niệm ngời Vấn đề ngời chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ thời cổ đại đến đại Trong quan... sinh vËt nãi chung, thÕ giíi ®éng vËt nói riêng c Tính chất đặc biệt LLSX đại Trong phát triển LLSX, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học gắn liền với sản xuất động lực mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhan to con nguoi trong su phat trien LLSX va chien luoc dao tao nguon nhan luc chat luong cao , Nhan to con nguoi trong su phat trien LLSX va chien luoc dao tao nguon nhan luc chat luong cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay