NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam MỞ ĐẦU Nhà nước Pháp luật hai khái niệm xuất song song tồn Pháp luật đời với Nhà nước, công cụ sắc bén để thực quyền lực nhà nước, trì địa vị bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị Ngay từ đời, Pháp luật trở thành phương tiện đặc biệt quan trọng việc quản lý nhà nước xã hội Nhưng pháp luật phát huy hiệu lực dựa sở vững máy quyền lực nhà nước.Vì vậy, quản lý xã hội pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, đồng thời coi trọng việc giáo dục nâng cao đạo đức yêu cầu khách quan trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước thực việc quản lý xã hội đạo đức, tập quán, tổ chức, thuyết phục, tuyên truyền … mà trước hết, số công cụ này, pháp luật công cụ Trong chế độ XHCN, việc tạo điều kiện pháp lý cần thiết để nhân dân sử dụng đầy đủ quyền thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nước yêu cầu cơng cải cách hành cải cách tư pháp Vì vậy, việc quan niệm đắn, đầy đủ chất nhà nước nói chung nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói riêng sở để xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta bối cảnh hội nhập quốc tế, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước Tuy nhiên, kiến thức thân hạn chế, khơng thể tránh khỏi thiếu sót trình bày vấn đề nêu Do mong nhận góp ý để tiểu luận hồn thiện Để hồn thành tiểu luận này, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy giáo TS Nguyễn Trọng Thóc Ths Nguyễn Tiến Hóa - Đại Học Nha Trang tận tình giảng dạy hướng dẫn môn học thời gian qua GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam A / NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC I) Nguồn gốc Bản chất Nhà nước: * Nhà nước phạm trù lịch sử, đời tồn giai đoạn phát triển định xã hội sở tồn khơng Sự phát triển lực lượng sản xuất dẫn đến đời chế độ tư hữu Đó sở kinh tế khách quan dẫn đến phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng đấu tranh giai cấp điều hòa xuất Để giai cấp khơng tiêu diệt lẫn tiêu diệt xã hội quan quyền lực đặc biệt đời Đó nhà nước giai cấp nắm quyền thống trị kinh tế lập Nhà nước lịch sử nhà nước chiếm hữu nô lệ, sau nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản Như vậy, đời nhà nước tất yếu khách quan lịch sử * Bản chất nhà nước chuyên giai cấp giai cấp khác tồn xã hội Bản chất thể chức đặc trưng nhà nước “Nhà nước chẳng qua máy giai cấp dùng để trấn áp giai cấp khác.”( Ph Ăngghen ) II) Đặc trưng Chức Nhà nước: Bất kỳ nhà nước (NN) gồm có đặc trưng sau: - NN quản lý dân cư vùng lãnh thổ định, có quyền lực với thành viên - NN có máy quyền lực chuyên nghiệp bao gồm máy quản lý hành lực lượng vũ trang đặc biệt (quân đội, cảnh sát, nhà tù ), mang tính cưỡng chế thành viên xã hội - NN hình thành hệ thống thuế khóa để trì tăng cường máy cai trị Và có chức : Chức thống trị trị giai cấp chức xã hội Dưới góc độ phạm vi tác động quyền lực, nhà nước có chức đối nội đối ngoại III) Các kiểu hình thức Nhà nước: Tương ứng với ba chế độ xã hội có đối kháng giai cấp lịch sử ba kiểu nhà nước Mỗi kiểu nhà nước tổ chức theo hình thức khác nhau: - Nhà nước chiếm hữu nơ lệ : Có hình thức Qn chủ Cộng hòa - Nhà nước phong kiến : Có hình thức Phân quyền Tập quyền - Nhà nước tư sản : Có hình thức Cộng hòa Qn chủ lập hiến GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam B / QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM I Cơ sở lý luận nhà nước pháp quyền: 1) Nhà nước pháp quyền:(NNPQ) Nhìn chung, quan điểm NNPQ nhà lý luận giới có số điểm khơng thống Tuy nhiên, bước đầu đưa khái niệm sau : “ NNPQ hình thức tổ chức nhà nước đặc biệt mà có ngự trị cao pháp luật, với nội dung thực quyền lực dân" NNPQ có đặc trưng tiêu biểu : Pháp luật hết; Quyền lực nhà nước thể lợi ích ý chí đại đa số nhân dân; Có mối quan hệ hữu quyền trách nhiệm nhà nước nhân dân Tuy nhiên, vấn đề : Quyền lực nhà nước có thật thuộc nhân dân lao động hay không ? 2) Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Đó Nhà nước dân, dân dân , nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Vấn đề đặt phải xây dựng hệ thống lý luận NNPQ XHCN Việt Nam NNPQ XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân Việt Nam nhà nước vừa phải thể giá trị phổ biến nhà nước pháp quyền xác định lý luận thực tiễn chế độ dân chủ đại, vừa khẳng định sắc, đặc điểm riêng II Tính tất yếu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Đối với Việt Nam, vấn đề xây dựng NNPQ đặt tất yếu lịch sử tất yếu khách quan 1) Tính tất yếu lịch sử : Bắt nguồn từ lịch sử xây dựng phát triển Nhà nước ta Ngay từ thành lập trình phát triển, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ln nhà nước hợp hiến, hợp pháp vận hành khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Các đạo luật tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân đạo luật quyền địa phương xây dựng sở Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 năm 1992 Những lần Hiến pháp sửa đổi thông qua bước củng cố sở pháp luật cho tổ chức hoạt động thân quan nhà nước Vì vậy, nói, q trình xây dựng NNPQ Việt Nam trình lịch sử bắt đầu từ Tun ngơn độc lập năm 1945 Hiến pháp năm 1946 Quá trình GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trải qua nửa kỷ với nhiều giai đoạn phát triển đặc thù Ngày nay, trình tiếp tục tầng cao phát triển với nhiều đòi hỏi nhu cầu cải cách 2) Tính tất yếu khách quan: Xuất phát từ định hướng XHCN mà mục tiêu xây dựng chế độ xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Để xây dựng chế độ xã hội có tính mục tiêu vậy, cơng cụ, phương tiện kinh tế thị trường định hướng XHCN NNPQ XHCN lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh Tính tất yếu khách quan xuất phát từ đặc điểm thời đại với xu toàn cầu hóa Nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách nhà nước, cải cách pháp luật, bảo đảm cho Nhà nước khơng ngừng vững mạnh, có hiệu lực để giải có hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hành dân chủ, củng cố độc lập, tự chủ hội nhập vững vào đời sống quốc tế Cơ sở kinh tế NNPQ XHCN Việt Nam kinh tế thị trường định hướng XHCN Cơ sở trị NNPQ XHCN Việt Nam dân chủ XHCN Cơ sở xã hội NNPQ XHCN Việt Nam khối đại đoàn kết toàn dân tộc Như vậy, đặc trưng nguyên tắc NNPQ XHCN Việt Nam thể qua : “ Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – Nhân dân làm chủ “ III Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: 1) Đường lối đạo Đảng: Trong thời gian gần đây, nghị Đảng phác thảo hướng chung xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam Cụ thể sau: - Trong Văn kiện Hội nghị đại biểu tồn quốc khố VII (năm 1991) Đảng đưa thuật ngữ “xây dựng NNPQ nhân dân, nhân dân nhân dân” - Sau đó, Văn kiện Đại hội VIII Đảng (năm 1996) nhấn mạnh: “Tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng NNPQ Việt Nam Quản lý xã hội pháp luật, đồng thời, coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức” - Đại hội IX Đảng (năm 2001) đặt vấn đề tiếp tục “xây dựng NNPQ XHCN lãnh đạo Đảng” Nhà nước XHCN mà xây dựng trước tiên phải nhà nước dân, dân dân Và giá trị trở thành nhân tố quan trọng nghiệp xây dựng nhà nước XHCN nước ta Vì vậy, trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt nghiệp đổi mới, Đảng ta coi trọng việc xây dựng NNPQ Việt Nam Đây nhiệm vụ để phát triển đất nước GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 2) Xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam: Đảng ta vận dụng cách sáng tạo linh hoạt thuyết “tam quyền phân lập” vào bối cảnh trị đảng cầm quyền đặc biệt Việt Nam Nội dung khác với học thuyết “ tam quyền phân lập” phân lập ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, mà có phân nhiệm nội quan nhà nước để đảm nhiệm chức lập pháp, hành pháp tư pháp Có thể tóm lược điểm học thuyết sau: a/ Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng quan nhà nước để thực chức lập pháp, hành pháp tư pháp b/ Nhà nước quản lý đất nước xã hội theo pháp luật Quốc hội ban hành, hiến pháp luật pháp kết thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương sách Đảng c/ Thẩm quyền Chính phủ xác định sở phân định loại việc Chính phủ chủ động định với loại việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư trực tiếp định cho ý kiến định hướng Cũng tương tự vậy, thẩm quyền quyền địa phương xác định sở phân định loại việc hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chủ động định với loại việc ban chấp hành ban thường vụ đảng định cho ý kiến để hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thực d/ Hoạt động tư pháp, kể việc đào tạo, quản lý sử dụng đội ngũ cán tư pháp, Đảng lãnh đạo thông qua vai trò cấp ủy ban cán đảng quan tư pháp quy định Đảng Như vậy, Quốc hội quan có quyền lập hiến, lập pháp, định vấn đề trọng đại đất nước giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nước Chính phủ quan chấp hành quan quyền lực nhà nước cao nhất, chấp hành Hiến pháp, đạo luật Nghị Quốc hội ban hành báo cáo công tác trước Quốc hội, chịu chất vấn giám sát Quốc hội Ðồng thời Chính phủ quan hành nhà nước cao nhất, đứng đầu hệ thống quan hành pháp Vì quyền lực nhà nước tập trung khơng phân lập nên Quốc hội Tòa án hai phận hệ thống quan nhà nước thống nhất, không độc lập tuyệt đối cách tổ chức thể nước khác Học thuyết NNPQ XHCN khẳng định toàn quyền lực nhà nước thuộc nhân dân sở xác lập vai trò đại diện Đảng nhân dân nhằm thực thi bảo vệ quyền lực Tồn hoạt động lập pháp, hành pháp tư pháp tập trung vào việc bảo đảm củng cố vai trò lãnh đạo tuyệt đối Đảng Nhà nước xã hội GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Đối với hoạt động quản lý hành từ trung ương đến địa phương, Học thuyết NNPQ XHCN đề xuất phân định thẩm quyền cụ thể tương ứng quyền tổ chức Đảng cấp trung ương địa phương Như vậy, có hai hệ thống tồn để điều hành cai trị quốc gia, quyền Đảng, Đảng vừa lãnh đạo, vừa trực tiếp định Hoạt động quan tư pháp, tức tòa án, đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng sở quy định Ðảng Cấp ủy Đảng địa phương đảm nhiệm việc lựa chọn để giới thiệu bổ nhiệm thẩm phán cho tòa án cấp Thẩm phán vừa đảng viên vừa công chức máy nhà nước Vì lẽ đó, việc xét xử thẩm phán không dựa vào luật văn lập pháp khác, mà dựa vào văn lập quy Chính phủ, Bộ Ủy ban nhân dân địa phương Với công bố minh bạch dứt khoát nội dung Học thuyết NNPQ XHCN nêu trên, vị trí vai trò Đảng Nhà nước thể xác lập rõ ràng, giúp tránh tình trạng can thiệp chồng lấn công việc hai thiết chế từ trước đến Với nhận thức đó, nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, trước hết xây dựng Quốc hội thực thi đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, xứng đáng với vị trí vai trò quan đại biểu cao nhân dân; quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Ðiều đòi hỏi phải xây dựng Quốc hội mạnh lập pháp, định vấn đề trọng đại đất nước giám sát tối cao Vai trò đại biểu Quốc hội phải tăng cường cách phát huy lĩnh, trí tuệ chuyên sâu, chuyên trách trách nhiệm người đại biểu trước nhân dân Ðối với Chính phủ, Quốc hội mạnh ln gắn liền với Chính phủ mạnh Vì phải xây dựng Chính phủ mạnh đứng đầu hệ thống hành pháp, hoạt động thông suốt, có hiệu lực hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ quản lý đất nước điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế Chính phủ phải có cấu tổ chức đa ngành, gọn nhẹ, đa năng, hiệu lực hiệu Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chính phủ phải tập trung vào nhiệm vụ quản lý vĩ mô kinh tế quốc dân, không can thiệp cụ thể vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ Chính phủ người "cầm lái" không trực tiếp "bơi chèo" Ðó vấn đề có tính ngun tắc, việc xây dựng Chính phủ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Bên cạnh đó, xây dựng người yếu tố để phù hợp với cách thức tổ chức hoạt động máy NNPQ Sự phát tiển kinh tế tri thức khẳng thêm vài trò người phát triển đất nước Đó làm thay đổi quan niệm giai cấp công nhân Giai cấp công nhân lúc giai cấp tri thức, có đầy đủ tảng tri thức khoa học, lý luận Trong thực tế nay, so với yêu cầu công đổi đặt ra, việc xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam nhiều khó khăn ngun sau: + Hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh đồng Bộ máy nhà nước vừa bất cập trình độ, lực quản lý, vừa có phận cán thiếu sạch, gây phiền hà nhũng nhiễu nhân dân Vì hiệu lực quản lý điều hành chưa nghiêm, kỷ cương xã hội bị buông lỏng Vẫn tình trạng thiếu dân chủ, thiếu kỷ cương dẫn đến quyền làm chủ nhân dân bị vi phạm Vẫn tình trạng tham ơ, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, làm trái pháp luật chưa bị ngăn chặn + Công tác đào tạo đội ngũ cán cơng chức làm cơng tác pháp lý nhiều bất cập, việc thi hành cơng vụ nhiều hạn chế Chưa coi trọng mức việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cán nhân dân + Công tác kiểm tra, giám sát xử lý hành vi vi phạm pháp luật chưa thật chặt chẽ, nghiêm minh kịp thời Việc thi hành pháp luật mang nặng tính chủ quan, xử theo tình cảm “Nhất thân – Nhì quen “ Sự lãnh đạo Đảng địa phương nhiều nơi chưa tăng cường mức, nhiều cấp lãnh đạo trình độ kiến thức lực hạn chế + Điều thiếu công cụ hiến định giúp lọc số phần tử lợi dụng pháp luật vừa bất tài vừa tham nhũng GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa Nhà nước pháp quyền Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam NHẬN ĐỊNH VÀ KẾT LUẬN Trong công đổi đất nước, việc xây dựng NNPQ dân, dân, dân yêu cầu khách quan nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Vì vậy, đường lối lãnh đạo mình, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đề đường lối xây dựng hoàn thiện máy nhà nước – yếu tố trung tâm hệ thống trị Để thực mục tiêu đó, cần phải tăng cường hiệu lực máy nhà nước, mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ nhân dân xây dựng quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường lãnh đạo Đảng lĩnh vực Ngày nay, nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ đất nước diễn bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, tình hình giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp Trong điều kiện đó, việc tiếp tục xây dựng hồn thiện NNPQ đòi hỏi khách quan phù hợp với xu hướng chung thời đại Để nhà nước ta thực NNPQ dân, dân, dân, giai đoạn trước mắt phải thực đồng loạt nhiệm vụ : Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp giám sát tối cao Quốc hội toàn hoạt động nhà nước; cải cách hành nhà nước, bao gồm cải cách thể chế hành chính, tổ chức máy kiện tồn đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tổ chức hoạt động tư pháp Đồng thời, phải đẩy mạnh đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham nhũng máy nhà nước Mặt khác, cần phải kết hợp biện pháp cấp bách với giải pháp có tầm chiến lược để vừa hồn thiện chế, sách, vừa xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm, tội phạm GVHD: Ths Nguyễn Tiến Hóa ... hội có đối kháng giai cấp lịch sử ba kiểu nhà nước Mỗi kiểu nhà nước tổ chức theo hình thức khác nhau: - Nhà nước chiếm hữu nơ lệ : Có hình thức Qn chủ Cộng hòa - Nhà nước phong kiến : Có hình... xây dựng bảo vệ đất nước diễn bối cảnh khoa học cơng nghệ phát triển, tình hình giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp Trong điều kiện đó, việc tiếp tục xây dựng hồn thiện NNPQ đòi hỏi khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay