NGUYỄN PHƯƠNG NAM ĐẤU TRANH GIAI CẤP

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 MỤC LỤC PHẦN : CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương : Giai cấp vấn đề xung quanh giai cấp I.Khái niệm giai cấp II.Đặc điểm giai cấp III.Nguồn gốc giai cấp IV.Kết cấu giai cấp V.Vai trò lịch sử giai cấp vô sản .4 Chương : Đấu tranh giai cấp I.Đấu tranh giai cấp ? II.Tính tất yếu đấu tranh giai cấp xã hội có giai cấp đối kháng IV.Đấu tranh giai cấp thời kì độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản .8 PHẦN : 11 VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI ĐỂ LÝ GIẢI CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 11 PHẦN : 18 KẾT LUẬN .18 Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 PHẦN : CƠ SỞ LÝ LUẬN Học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp, kết tất nhiên quan niệm vật lịch sử, nội dung chủ nghĩa Mác - Lê Nin Lý luận sợi dây dẫn đường giúp ta tìm quy luật chi phối tất xã hội kể từ chế độ công xã nguyên thủy tan rã Điều lý luận rõ vai trò lịch sử vĩ đại giai cấp vơ sản đấu tranh giải phóng lồi người khỏi ách thống trị chủ nghĩa tư việc xây dựng xã hội không giai cấp, xã hội cộng sản Nó sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược tất Đảng cộng sản công nhân giới đấu tranh giành quyền, cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản khoa học &-& Chương : Giai cấp vấn đề xung quanh giai cấp I.Khái niệm giai cấp Học thuyết chủ nghĩa Mác – Lê Nin rằng: Sự phân chia xã hội thành giai cấp kết tất nhiên chế độ kinh tế xã hội định lịch sử Quan hệ giai cấp biểu mặt xã hội quan hệ sản xuất tập đồn người bóc lột lao động tập đồn người khác.V.I Lê Nin rõ chất giai cấp định nghĩa kinh điển sau đây: Người ta gọi giai cấp tập đoàn người to lớn, khác địa vị họ hệ thống sản suất xã hội định lịch sử, khác quan hệ họ(thường thường quan hệ pháp luật qui định thừa nhận)đối với tư liệu sản xuất, vai trò họ tổ chức lao động xã hội, khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội nhiều mà họ hưởng Giai cấp tập đồn người mà tập đồn chiếm đoạt lao động tập đoàn khác chỗ tập đồn có địa vị khác chế độ kinh tế xã hội định” Định nghĩa giai cấp nói V.I Lê Nin vũ trang cho lý luận phương pháp khoa học để phân tích giai cấp xã hội có giai cấp, giúp cho Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 biết vị trí khác giai cấp xã hội định, qua hiểu tư tưởng, tình cảm thái độ trị giai cấp II.Đặc điểm giai cấp Từ định nghĩa giai cấp Lê Nin ta rút đặc trưng giai cấp : Đặc trưng thứ nhất: giai cấp tập đồn người có địa vị khác hệ thống sản xuất xã hội định Đặc trưng thứ hai: giai cấp có mối quan hệ khác quyền sở hữu tư liệu sản xuất Đặc trưng thứ ba : giai cấp có vai trò khác việc tổ chức lao động xã hội Đặc trưng thứ tư : giai cấp có phương thức quy mơ thu nhập cải xã hội Bốn đặc trưng có quan hệ mật thiết với nhau, đặc trưng thứ hai đặc trưng nhất, chi phối đặc trưng khác III.Nguồn gốc giai cấp Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định rằng: bạo lực, khơng phải ngun nhân tự nhiên đó, mà phân chia xã hội thành giai cấp nguyên nhân kinh tế Trong xã hội cộng sản ngun thủy, trình độ lực lượng sản xuất thấp buộc người ta muốn sống phải cố kết với Năng suất lao động thấp, xã hội chưa có sản phẩm thừa tương đối, chưa có khả khách quan việc phân chia giai cấp Khi lực lượng sản xuất phát triển, việc sử dụng công cụ kim loại làm cho suất lao động tăng lên dẫn tới phân công lại lao động xã hội Với lực lượng sản xuất mới, sản xuất cá thể trở thành hình thức thích hợp có hiệu Sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất xuất dần thay sở hữu cộng đồng nguyên thủy Chế độ tư hữu đời dẫn đến bất bình đẳng tài sản công xã Xã hội phân hóa thành giai cấp khác nhau, giai cấp bóc lột, giai cấp bị bóc lột Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 Như vậy, phân chia xã hội thành giai cấp kết tất nhiên chế độ kinh tế dựa chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất Sự hình thành giai cấp diễn theo hai đường: Thứ nhất, phân hóa từ nội cơng xã thành kẻ bóc lột người bị bóc lột Thứ hai, tù binh bị bắt chiến tranh bị biến thành nô lệ IV.Kết cấu giai cấp Trong xã hội có giai cấp, hình thái kinh tế - xã hội có kết cấu giai cấp riêng Ở hình thái kinh tế - xã hội dựa chế độ tư hữu tư liệu sản xuất có hai giai cấp Hai giai cấp có địa vị đối lập với hệ thống sản xuất xã hội phương thức sản xuất chiếm địa vị thống trị xã hội định VD: xã hội chiếm hữu nơ lệ có chủ nơ nơ lệ, xã hội phong kiến có địa chủ nơng dân, xã hội tư có tư sản vơ sản Ngoài hai giai cấp bản, kết cấu giai cấp xã hội có giai cấp không Sở dĩ xã hội có giai cấp khơng bên cạnh phương thức sản xuất chiếm địa vị thống trị xã hội, có tàn dư phương thức sản xuất cũ, mầm mống phương thức sản xuất V.Vai trò lịch sử giai cấp vơ sản Giai cấp vô sản giai cấp có sứ mệnh lịch sử lật đổ chủ nghĩa tư đưa xã hội loài người tiến lên chủ nghĩa cộng sản C.Mác- P.Enghen viết: “ giai cấp tư sản khơng rèn vũ khí giết mình; sinh sử dụng vũ khí – công nhân đại, người vô sản” Trong giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vơ sản giai cấp triệt để cách mạng điều khơng phải giai cấp có “ mức sống” thấp xã hội Bần nông người nghèo khổ không khác người vơ sản, song họ khơng thể tự lật đổ chủ nghĩa tư xây dựng chủ nghĩa xã hội, họ người sản xuất nhỏ, người tiểu tư sản Vai trò lịch sử giai cấp vơ sản địa vị phương thức sản xuất tư chủ nghĩa định Là giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới, phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, giai cấp vơ sản có sứ mệnh lịch sử tiêu diệt phương thức sản xuất tư Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 chủ nghĩa lỗi thời Giai cấp vô sản giai cấp bị áp bóc lột cuối lịch sử; giải phóng hình thức áp bức, bóc lột sở chế độ người bóc lột người chế độ tư hữu bị xóa bỏ Chỉ có giai cấp vơ sản, giai cấp hồn tồn khơng tư hữu, thân sản phẩm sản xuất đại gắn liền với sản xuất đó, sản xuất rèn luyện, đủ khả lãnh đạo quần chúng lao động bị áp bức, bóc lột đứng lên lật đổ ách thống trị chủ nghĩa tư xây dựng chủ nghĩa cộng sản Đồng chí Lê Duẩn nói : “ đẻ xã hội tư chủ nghĩa, gắn liền với sản xuất đại công nghiệp, sản phẩm thân đại công nghiệp, giai cấp công nhân tiêu biểu cho lực lượng sản xuất xã hội hóa, giai cấp tiên tiến có khả cải tạo giới, tổ chức nên chế độ xã hội mới, xã hội tương lai loài người, xã hội cộng sản chủ nghĩa” Ngày vai trò giai cấp vơ sản, giai cấp trung tâm thời đại, không giảm mà trái lại không ngừng tăng lên Giai cấp vô sản giai cấp tiên phong ba dòng thác cách mạng thời đại, công vào chủ nghĩa đế quốc đưa loài người bước lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Chương : Đấu tranh giai cấp I.Đấu tranh giai cấp ? Mác Enghen không đưa định nghĩa đấu tranh giai cấp, quan niệm hai ông đấu tranh giai cấp rõ ràng quán Trong tác phẩm tiếng tuyên ngôn Đảng cộng sản, hai ông khẳng định: “lịch sử tất xã hội ngày lịch sử đấu tranh giai cấp Người tự người nơ lệ, q tộc bình dân, chúa đất nơng nơ, trùm phường thợ bạn, nói tóm lại, kẻ bị áp người bị áp luôn đối lập với tiến hành đấu tranh không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, đấu tranh kết thúc cải tạo cách mạng toàn xã hội, diệt vong hai giai cấp đấu tranh với nhau” Như vậy, theo Mác Enghen đấu tranh giai cấp đấu tranh giai cấp mà quyền lợi đối lập nhau, kết cục đấu tranh giai cấp phải dẫn đến cách mạng xã hội Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 Trong định nghĩa giai cấp, Lê Nin rõ thực chất quan hệ giai cấp quan hệ bóc lột bị bóc lột, áp bị áp bức, tức quan hệ tập đoàn người, địa vị khác chế độ kinh tế, nên có lợi ích đối kháng Ap giai cấp tất nhiên dẫn đến đấu tranh giai cấp V.I Lê Nin: “đấu tranh giai cấp đấu tranh phận nhân dân chống phận khác, đấu tranh quần chúng khổ bị áp lao động chống bọn có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bọn ăn bám, đấu tranh người công nhân làm thuê hay người vô sản chống người hữu sản hay giai cấp tư sản:” Mác hình thức đấu tranh giai cấp đấu tranh kinh tế, đấu tranh trị, đấu tranh tư tưởng văn hóa, đấu tranh giai cấp trị hình thức cao nhằm lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chun vơ sản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Trong đấu tranh giai cấp một đó, giai cấp bóc lột tổ chức máy nhà nước dùng máy bạo lực để đàn áp phản kháng giai cấp bị áp nhằm trì chế độ kinh tế - xã hội lỗi thời, bảo vệ quyền lợi ích kỉ chúng Các giai cấp bị áp lợi ích sống phải tổ chức lại thành lực lượng để tiến hành đấu tranh hình thức, bạo lực hình thức chủ yếu nhằm lật đổ thống trị giai cấp bóc lột, dẫn tới cải tạo cách mạng toàn xã hội II.Tính tất yếu đấu tranh giai cấp xã hội có giai cấp đối kháng Những lợi ích giai cấp đối kháng khơng thể dung hòa được, chúng dẫn đến xung đột ngày gay gắt, giải đối kháng đấu tranh Đấu tranh giai cấp quy luật tất xã hội có giai cấp Khi xã hội phân chia thành giai cấp đấu tranh giai cấp khơng thể tránh khỏi Các đấu tranh giai cấp tư tưởng người ta tạo mà đối lập lợi ích khơng thể dung hòa Mỗi đấu tranh kết thúc việc thay hình thái kinh tế – xã hội hình thái kinh tế –xã hội khác cao Cống hiến vĩ đại Mác ra: đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội loài người Và quan điểm giai cấp trở thành sợi đỏ xuyên suốt Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 việc xem xét vấn đề cách mạng, đời sống xã hội có giai cấp Xa rời quan điểm khơng thể nhận thức chất tượng, kiện trị- xã hội diễn hàng ngày nước giới Đấu tranh giai cấp tượng vĩnh viễn lịch sử loài người Cuộc đấu tranh giai cấp giai cấp bị bóc lột giai cấp bóc lột tất yếu phải phát triển đến giai đoạn mà giai cấp bị áp bức, địa vị lịch sử nó, đứng lên dành lấy quyền, thiết lập chuyên mình, thơng qua chun tiến hành cải tạo triệt để xã hội, tiến tới xóa bỏ đối kháng giai cấp, xây dựng xã hội khơng giai cấp Giai cấp có vai trò lịch sử giai cấp vơ sản III.Đấu tranh giai cấp động lực phát triển xã hội có giai cấp Nhân tố định phát triển xã hội loài người hoạt động sản xuất cải vật chất Sự phát triển xã hội kết tác động biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất gạt bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời kiểm hãm Trong xã hội có giai cấp đối kháng, mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất biểu mặt xã hội thành mâu thuẫn giai cấp thống trị phản động với giai cấp bị trị, cách mạng Mâu thuẫn nói giải cách mạng xã hội, đỉnh cao đấu tranh giai cấp Trong xã hội có giai cấp thơng qua đấu tranh giai cấp giải xung đột lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất giai cấp thống trị phản động có lợi ích gắn liền với quan hệ sản xuất lỗi thời trở thành xiềng xích lực lượng sản xuất Những quan hệ sản xuất khơng tự động giai cấp thống trị phản động sức bảo vệ bạo lực, kiến trúc thượng tầng trị, pháp lý tư tưởng Phải dùng bạo lực cách mạng để lật đổ giai cấp thống trị, xóa bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời, xây dựng quan hệ sản xuất mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển vậy, xã hội có giai cấp, đấu tranh giai cấp động lực trực tiếp lịch sử C Mác P Enghen: “ gần bốn mươi năm, nhấn mạnh vào đấu tranh giai cấp, coi động lực trực tiếp lịch sử, đặt biệt nhấn mạnh đấu tranh giai cấp giai cấp tư sản giai cấp vô sản, coi đòn bẩy vĩ đại Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 cách mạng xã hội đại; cộng tác với người muốn loại đấu tranh giai cấp khỏi phong trào” Đấu tranh giai cấp có tác dụng cải tạo xã hội, xóa bỏ lượng xã hội phản động kiềm hãm xã hội phát triển mà có tác dụng cải tạo thân giai cấp cách mạng Trong xã hội có giai cấp, phát triển mặt: văn hóa, khoa học, nghệ thuật mặt khác đời sống xã hội không mang dấu ấn đấu tranh giai cấp Đấu tranh giai cấp thúc đẩy phát triển xã hôi mặt Đặc biệt đấu tranh giai cấp phát triển thành cách mạng xã hội, xã hội phát triển nhanh chóng “một ngày hai mươi năm” C.Mác nói Sự phát triển lịch sử giới chứng minh nguyên lý nói chủ nghĩa Mác Lê Nin hòan tồn Cuộc đấu tranh giai cấp người nô lệ chống bọn chủ nô dẫn tới dự sụp đổ chế độ chiếm hữu nô lệ; đấu tranh chống phong kiến nông dân, thợ thủ công, giai cấp tư sản dẫn tới cách mạng tư sản, chấm dứt thời trung cổ kéo dài hàng ngàn năm Đăc biệt ngày nay, đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản liên minh với quần chúng lao động bị áp bóc lột chống giai cấp tư sản thật “đòn bẩy vĩ đại cách mạng xã hội đại” Thành chủ yếu mà đấu tranh đạt đời hệ thống xã hội chủ nghĩa giới, chế độ xã hội tiên tiến nhất, xã hội tốt đẹp người lao động, trở thành nhân tố định phát tiển xã hội lồi người Ba dòng thác cách mạng thời đại ngày biểu đấu tranh giai cấp gay go phức tạp phạm vi toàn giới, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc giải phóng lồi người khỏi ách thống trị chủ nghĩa tư thối nát Đấu tranh giai cấp quy luật chung cho xã hội có giai cấp Nhưng quy luật có biểu đặc thù xã hội cụ thể Điều kết cấu giai cấp xã hội địa vị lịch sử giai cấp cách mạng phương thức sản xuất quy định IV.Đấu tranh giai cấp thời kì độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản 1)Tính tất yếu đấu tranh giai cấp thời kì độ Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 Cuộc đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản, tất nhiên dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa thiết lập chun vơ sản Đó quy luật đấu tranh giai cấp Mác đặt Giành quyền, đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản chưa phải chấm dứt, trái lại chun vơ sản tiếp tục đấu tranh giai cấp điều kiện với nội dung hình thức Đối với giai cấp vơ sản giành quyền, thiết lập chun vơ sản bước đầu đường muôn dặm nghiệp cách mạng Sau trở thành giai cấp lãnh đạo, giai cấp vô sản đứng trước nhiệm vụ vô trọng đại, khó khăn, phức tạp lâu dài: Tiến hành cải tạo triệt để toàn xã hội cũ, xây dựng xã hội hòan tồn mới, xã hội khơng có giai cấp, xã hội cộng sản Đó nội dung nhiệm vụ đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản V.I.Lê Nin rõ: “về lý luận khơng thể nghi ngờ chủ nghĩa tư chủ nghĩa cộng sản có thời kì q độ định thời kì q độ khơng thể lại khơng phải thời kì đấu tranh chủ nghĩa tư rãy chết chủ nghĩa cộng sản phát sinh, hay nói cách khác, chủ nghĩa tư bị đánh bại chưa bị tiêu diệt hẳn, chủ nghĩa cộng sản phát sinh non yếu” Thật vậy, suốt thời kì độ, đấu tranh giai cấp chưa thể chấm dứt trái lại gay go, phức tạp vì: Giai cấp bóc lột bị đánh đổ chưa hồn tồn bị tiêu diệt, ln ln có âm mưu chống phá cách mạng tìm cách phục hồi địa vị thống trị giai cấp vơ sản triệt để xóa bỏ cải tạo cách mạng Trong thời gian dài sau giai cấp vô sản dành quyền sở để nảy sinh giai cấp bóc lột phân chia giai cấp nói chung tồn tại: chế độ tư hữu, sản xuất nhỏ “hàng ngày hàng đẻ chủ nghĩa tư giai cấp tư sản” cách tự phát quy mô rộng lớn Những tư tưởng tâm lý tập quán giai cấp bóc lột xã hội cũ chưa bị quét sạch, chúng in sâu vào đời sống tinh thần đông đảo quần chúng Giai cấp tư sản nước đế quốc bên ngòai ln ln tìm cách phá hoại thực âm mưu can thiệp nhằm xóa bỏ thành xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân nhân dân lao động Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 Những tàn dư, lực lượng xã hội cũ đối lập với chủ nghĩa xã hội khơng tự đi, có đấu tranh giai cấp giai cấp vơ sản quét chúng Đấu tranh giai cấp chấm dứt giai cấp tư sản giai cấp bóc lột khác bị hồn tồn thủ tiêu; sở để phục hồi giai cấp bị xóa bỏ 2)Những điều kiện, nội dung hình thức đấu tranh giai cấp Cuộc đấu tranh giai cấp thời kì độ diễn điều kiện mới, đương nhiên phải có nội dung hình thức Sau dành quyền, giai cấp vơ sản từ địa vị giai cấp bị trị trở thành giai cấp nắm quyền nhà nước, giai cấp lãnh đạo tồn đời sống xã hội Dưới lãnh đạo giai cấp vơ sản, quyền làm chủ tập thể trị tầng lớp nhân dân lao động xác lập Giai cấp tư sản giai cấp bóc lột khác bị đánh đổ, trở thành giai cấp bị trị Việc thiết lập chun vơ sản thắng lợi định trị giai cấp vô sản giai cấp tư sản, tạo nên thay đổi so sánh lực lượng giai cấp vô sản giai cấp tư sản, có lợi cho giai cấp vô sản Sau trở thành giai cấp thống trị, giai cấp vơ sản phát triển nhanh chóng số lượng chất lượng Nó khơng giai cấp người nô lệ làm thuê cho giai cấp tư sản Giai cấp vô sản trở thành giai cấp lãnh đạo quyền nhà nước,trở thành người tiêu biểu chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa Tính chủ động tích cực sáng tạo giai cấp vô sản phát huy hết V.I Lê nin viết: “ Sau lật đổ giai cấp tư sản giành quyền, giai cấp vô sản trở thành giai cấp thống trị: nắm quyền nhà nước, sử dụng tư liệu sản xuất xã hội hóa, lãnh đạo phần tử giai cấp dao động trung gian, đàn áp phản kháng ngày tăng bọn bóc lột” Vai trò Đảng Mác - Lê Nin liên minh công nông đấu tranh giai cấp giai cấp vơ sản Để hồn thành sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp vơ sản cần có tham mưu, đội tiền phong gồm chiến sĩ ưu tú nhất, sáng suốt kiên cách mạng Đó Đảng vơ sản xây dựng sở nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lê Nin Đảng người tổ chức lãnh đạo giai cấp vô sản, công cụ chủ yếu đấu tranh để cải tạo cách mạng xã hôi tư chủ Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 nghĩa thành xã hội cộng sản chủ nghĩa kinh nghiệm lịch sử chứng tỏ khơng có lãng đạo Đảng Mác Lê Nin có kinh nghiệm tơi luyện giai cấp cơng nhân khơng thể chiến thắng giai cấp vô sản, thiết lập quyền khơng thể giữ quyền Sự đời Đảng cách mạng giai cấp vô sản biểu chuyển biến đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản từ tự phát đến tự giác C.Mác P.Enghen rõ: “trong đấu tranh chống lại quyền lực liên hợp giai cấp hữu sản, có giai cấp vơ sản tự tổ chức thành Đảng độc lập để đối lập với tất Đảng cũ giai cấp hữu sản lập ra, hành động với tư cách giai cấp được.Việc giai cấp vơ sản tổ chức thành Đảng tất yếu để bảo đảm cho cách mạng xã hội thu thắng lợi thực mục đích cuối là: tiêu diệt giai cấp” Đảng Mác Lê Nin lực lượng trị tiến thời đại Đó nhân tố định thắng lợi nghiệp cách mạng giai cấp vô sản Trong tác phẩm tiếng “ngày 18 tháng sương mù Lu-i Bô-na–pác-tơ”, Mác giai cấp vô sản thực liên minh với nơng dân “ cách mạng vô sản thực đồng ca mà khơng có đồng ca tất quốc gia nơng dân, đơn ca cách mạng vô sản trở thành điếu” Có thể kết luận rằng, có đảm bảo vai trỏ lãnh đạo Đảng mác Lê Nin xây dựng khối liên minh vững cơng nhân nơng dân sở mà xây dựng mở rộng mặt trận đoàn kết rộng rãi tầng lớp nhân dân, lực lượng cách mạng, chủ động, tích cực sử dụng phối hợp hình thức đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản để đưa đấu tranh đến thắng lợi cuối PHẦN : VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN VỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI ĐỂ LÝ GIẢI CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 Do biến đổi thời đại, đấu tranh giai cấp nước ta diễn điều kiện phức tạp : Bọn đế quốc bọn phản động hy vọng nhân đà đổ vỡ nước xã hội chủ nghĩa Đơng Au Liên Xơ để xóa bỏ hồn toàn chủ nghĩa xã hội thực hành tinh xóa bỏ ln học thuyết Mác Lênin, có lý luận giai cấp đấu tranh giai cấp Vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp trở nên phức tạp trình phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thực sách mở cửa quan hệ quốc tế Trên thực tế, phát sinh quan điểm sai lệch, trái ngược vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp : Quan điểm hữu khuynh : nhân dân số cán đảng viên có người cho rằng, chủ nghĩa tư có biến đổi chất, nước ta khơng mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp; họ coi học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp chủ nghĩa Mác Lênin cổ lỗ, xa lạ, lỗi thời Có người cho rằng, học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp dẫn đến chia rẽ, dẫn đến bất ổn định xã hội, cản trở mối quan hệ quốc tế, làm cho trở thành đất nước ngoại, cô lập với giới văn minh Thực tế khẳng định rằng, chủ nghĩa đế quốc không từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta Chúng tích cực khai thác khuynh hướng tư chủ nghĩa, sử dụng hàng loạt biện pháp âm mưu phá hoại nhiều mặt, thực diễn “ biến hòa bình đối “ với nước ta Điều đòi hỏi không mơ hồ, ảo tưởng quan điểm giai cấp đấu tranh giai cấp Quan điểm “tả” khuynh : Trước tình hình phức tạp nước giới, đặc biệt trước phân hóa giàu nghèo phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhiều người tỏ hoang mang, dao động, lo lắng không muốn mở rộng quan hệ đối ngoại, nghĩ phải “đóng cửa”, “bế quan tỏa cảng kẻ địch khơng lợi dụng cơng ta, thói hư tật xấu chủ nghĩa tư không xâm nhập vào nước ta Quan điểm bảo thủ hẹp hòi, sơ cứng gây nhiều trở ngại cho cơng mở cửa, hòa nhập vào đời sống kinh tế quốc tế, yêu cầu khách quan thời đại Như vậy, việc xác định cấu giai cấp viêc xác định nội dung đặc điểm đấu tranh giai cấp nước ta giai đoạn vấn đề phải tiếp tục giải sở giữ vững định hướng có tư Tính Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 chất phức tạp đấu tranh đòi hỏi phải nắm vững phương pháp biện chứng vật để phân tích tình hình cụ thể đất nước, vứa khắc phục quan điểm hữu khuynh vừa khắc phục quan điểm tả khuynh giáo điều cứng nhắc giai cấp đấu tranh giai cấp Trước hết, cần thấy nhận thức đường độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta đổi Chúng ta “thực qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa”, “thực thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội” Việc xóa bỏ thành phần kinh tế tư chủ nghĩa hình thức bóc lột khác, việc ngăn chặn khuynh hướng phát triển tự phát tư sản xuất nhỏ, việc đập tan âm mưu ngóc đầu dậy phần tử thù địch, giữ vững trật tự an ninh, tăng cường lực quốc phòng để chống ngoại xâm đương nhiên đấu tranh giai cấp lâu dài, phức tạp, nhiệm vụ quan trọng chun vơ sản Có tiến hành đến thắng lợi hồn tồn đấu tranh hay khơng, điểm mấu chốt phân biệt lập trường cách mạng giai cấp vô sản với chủ nghĩa cải lương tư sản tiểu tư sản Song nội dung đấu tranh giai cấp khơng đóng khung đó, muốn chiến thắng triệt để giai cấp tư sản lực lượng phản động khác,muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, riêng việc trấn áp giai cấp bóc lột lực lượng phản cách mạng khác chưa đủ,chỉ riêng việc xóa bỏ thành phần kinh tế tư chủ nghĩa hình thức bóc lột khác chưa đủ Đặc biệt tình hình nước ta, sản xuất nhỏ phổ biến, thành phần kinh tế tư chủ nghĩa vốn nhỏ bé, riêng việc tước đoạt giai cấp bóc lột chưa thể tạo sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, riêng việc trấn áp lực phản cách mạng chưa đủ đảm bảo thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội Vấn đề phải cải tạo sản xuất nhỏ cá thể thành sản xuất lớn chủ nghĩa xã hội, xây dựng gần toàn sở vật chất kỹ thuật, sở kinh tế kiến trúc thượng tầng thông qua việc thực đồng thời ba cách mạng : cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa Bằng cách đó, chủ yếu cách ngăn chặn sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa tư bản, vĩnh viễn xóa bỏ điều kiện kinh tế, xã hội làm nảy sinh phục hồi chủ nghĩa tư giai cấp tư sản, đảm bảo thắng lợi hoàn toàn triệt chủ nghĩa xã hội Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 Vì vậy, nói, đấu tranh giai cấp thời kỳ độ nước ta đấu tranh hai giai cấp tư sản giai cấp vô sản, hai đường tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mà chủ yếu đấu tranh đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Đó đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp, diễn lãnh vực đời sống xã hội Nội dung đấu tranh khơng trấn áp kẻ thù chủ nghĩa xã hội mà bao gồm toàn nội dung đấu tranh nhằm giải vấn đề “ai thắng ai” giai cấp tư sản giai cấp vô sản, đường tư chủ nghĩa đường xã hội chủ nghĩa Đảng ta rõ đường lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa : “Nắm vững chun vơ sản, phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa, cách mạng khoa học kỹ thuật then chốt, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn hóa mới, xây dựng người xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, không ngừng đề cao cảnh giác, thường xun củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự xã hội; xây dựng thành công tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào đấu tranh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ chủ nghĩa xã hội” Và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa : “Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, đưa kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội hội chủ nghĩa Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát nông nghiệp công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng nông nghiệp công nghiệp nước thành cấu kinh tế công nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương, vừa phát triển kinh tế địa phương cấu kinh tế quốc dân thống nhất; kết hợp phát triển lực lượng sản xuất với xác lập hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; kết hợp kinh tế với quốc phòng; tăng cường quan hệ phân công, hợp tác, tương trợ với nước xã hội chủ nghĩa anh em sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với nước khác sở giữ vững độc lập, chủ quyền bên có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế cơng nơng nghiệp đại, văn hóa khoa học, kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 văn minh, hạnh phúc” Đây nội dung đấu tranh giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Đặc điểm đấu tranh giai cấp “kết hợp cải tạo với xây dựng, trị với kinh tế, hòa bình với bạo lực, thuyết phục với cưỡng bách, giáo dục với hành , đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa nghiệp lâu dài, phức tạp có ý nghĩa định toàn thắng chủ nghĩa xã hội Như vậy, thấy đấu tranh giai cấp ba cách mạng có mối quan hệ khăng khít với Nếu tiến hành đồng thời ba cách mạng động lực chuyển nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, biến đổi người từ địa vị làm thêu sang địa vị làm chủ, đấu tranh giai cấp động lực không phần quan trọng làm thay đổi tận gốc toàn đời sống xã hội, thúc đẩy hình thành bước chế độ mới, kinh tế mới, văn hóa người xã hội chủ nghĩa Q trình đấu tranh giai cấp q trình thơng qua ba cách mạng để thực việc kết hợp cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội Đấu tranh giai cấp biểu qua cách mạng quan hệ sản xuất đấu tranh để xác lập cho nhân dân lao động quyền làm chủ kinh tế, đặt sở vững để củng cố ý thức làm chủ, gắn bó tư tưởng, tình cảm người chế độ mới, kinh tế Đó đấu tranh để xây dựng, củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; khắc phục khuynh hướng tự phát tư chủ nghĩa tàn tích chế độ bóc lột, xóa bỏ dần lề thói sản xuất nhỏ; làm cho phương thức quản lý xã hội chủ nghĩa thắng phương thức quản lý tư chủ nghĩa, phương thức quản lý theo kiểu phường hội; làm cho lề lối tổ chức cách thức làm ăn, kinh doanh theo kiểu đại công nghiệp thắng lề lối tổ chức, cách thức làm ăn, kinh doanh theo kiểu thủ công, bảo thủ, tản mạn người sản xuất nhỏ Còn đấu tranh giai cấp diễn cách mạng khoa học kỹ thuật để tạo sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa – tảng vững chế độ làm chủ tập thể Chỉ có tạo sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa việc giải vấn đề “ai thắng ai” đứng mặt kinh tế mà nói, có sở để hồn thành sứ mệnh lịch sử Thật vậy, cải tạo kinh tế tiểu nơng, cải tao tồn tâm lý, tập quán người sản xuất nhỏ, Lênin nói, cách mạng phải làm nhiều hệ xong Vì “đối với người tiểu nơng có sở vật chất, kỹ thật, máy kéo máy móc với quy mơ lớn, điện khí hóa quy mơ lớn giải Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 vấn đề đó, làm cho toàn tâm lý họ trở nên lành mạnh Đó biện pháp cải tạo nhanh chóng người tiểu nơng bản” Tiến hành cách mạng tư tưởng văn hóa nội dung đấu tranh giai cấp nhằm xây dựng văn hóa mới, xây dựng người vừa có ý thức làm chủ, vừa có lực làm chủ để vươn lên làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên làm chủ thân Đó “q trình xây dựng, vun đắp tư tưởng đúng, tư tưởng lành mạnh, phong tục tập quán tốt đẹp ; đồng thời q trình đấu tranh khơng khoan nhượng chống tư tưởng tiểu tư sản, quét ảnh hưởng văn hóa thực dân, phong kiến, nhân tố lạc hậu đời sống văn hóa xã hội ta” Ở đây, đấu tranh giai cấp diễn từ đầu đến cuối để chống lại văn hóa, lối sống, tâm lý, thói quen xã hội cũ, cản trở người phấn đấu để xây dựng chế độ kinh tế Ở cần phải nói đến vấn đề đấu tranh giai cấp diễn miền Nam tất lãnh vực kinh tế, trị tư tưởng , văn hóa, khoa học, nghệ thuật lên gay gắt mặt trận cải tạo xã hội chủ nghĩa Ở diễn đọ sức liệt giai cấp công nhân giai cấp tư sản, đường xã hội chủ nghĩa đường tư chủ nghĩa Mấy năm qua, sở thiết lập chun vơ sản, xây dựng phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động, đảng ta lãnh đạo công cải tạo xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Nam Đó cách mạng toàn diện, triệt để, sâu sắc tất lãnh vực đạt thắng lợi to lớn : khôi phục phát triển kinh tế, xóa bỏ bước chế độ bóc lột, chuyển dần kinh tế phụ thuộc vào nước theo hướng độc lập, tự chủ xã hội chủ nghĩa; quét tàn tích thực dân mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, người mới, bước đầu đổi quan hệ người với người, trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trị, trật tự xã hội, củng cố quốc phòng Riêng mặt cải tạo xây dựng kinh tế, nhà nước nắm trực tiếp quản lý ngành kinh tế then chốt sở kinh tế quan trọng, nắm giữ độc quyền ngoại thương, quốc hữu hóa xây dựng vận tải đường sắt, đường biển đường hàng khơng, quốc hữu hóa ngân hàng tư nhân, độc quyền phát hành tiền tệ, xóa bỏ kinh tế tư sản mại trừng trị bọn gian thương lớn, xóa bỏ thương nghiệp tư chủ nghĩa, xếp lại tiểu thương xây dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chũ nghĩa, Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 bắt đầu tiến hành hợp tác hóa nơng nghiệp Nói chung, hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thiết lập bước đươc củng cố, giữ vai trò chủ đạo kinh tế miền Nam Với thắng lợi đạt nay, đứng quan điểm tổng hợp, tồn diện mà xét, đánh giá cách tổng quát : miền Nam nước ta, chủ nghĩa xã họi giành thắng lợi to kớn, lực lượng xã hội chủ nghĩa chiếm ưu áp đảo; giai cấp tư sản bị đánh sập mảng lớn, bị suy yếu vào tan rã Tuy nhiên, cần nhận rõ giai cấp tư sản chưa phải bị đánh bại hồn tồn, nắm số sở kinh tế, có chỗ dựa người sản xuất nhỏ cá thể nông nghiệp, thủ cơng nghiệp tiểu cơng nghiệp đó, khơng cảnh giác, truy kích đến cùng, khả gây cho nhiều khó khăn Vì thế, đảng ta có chủ trương phải tiếp tục đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư chủ nghĩa, bước đấu tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa nông nghiệp Cần nhận rõ, cải tạo quan sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp ,lâu dài Cuộc đấu tranh tất phải diễn thực tế khách quan miền Nam định Đó tồn thành phần kinh tế khơng xã hội chủ nghĩa, giai cấp bóc lột, có phận quan trọng tư sản thương nghiệp vừa bị xóa bỏ, số chưa phải thực tâm tiếo thu cải tạo, phận ngụy qn, ngụy quyền khơng chịu cải tạo, bọn chống phá cách mạng hành, vv Chính nên đấu tranh giai cấp không nhằm giải vấn đề “ai thắng ai” giai cấp công nhân giai cấp tư sản, đường xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa, mà nhằm quét tàn tích chủ nghĩa thực dân mới, chế độ tư sản mại bản, quan liêu, quân phiệt tàn tích phong kiến Cuộc đấu tranh tiến hành nhiều hình thức hành động đầu cơ, tích trữ, phân tán tài sản, phá rối thị trường, ăn cắp tài sản nhà nước hành động chống phá cách mạng cách điên cuồng bọn phản động đội lốt tôn giáo, bọn mật vụ ác ôn chưa chịu quy hàng v.v chứng sinh động đấu tranh giai cấp diễn gay go miền Nam Học viên thực : Nguyễn Phương Nam Tiểu Luận Triết Học P2 PHẦN : KẾT LUẬN Tóm lại, ý thức rõ ràng “đặc điểm bật giai đoạn thời đại đấu tranh giai cấp dân tộc gay go, phức tạp nhân dân nước hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội”, cần vận dụng tư tuởng triết học Mác Lênin giai cấp đấu tranh giai cấp cách sáng tạo vào hồn cảnh nước ta Có tránh khuynh hướng cực đoan sai lầm : quan điểm hữu khuynh mơ hồ quan điểm “tả” khuynh, giáo điều giai cấp đấu tranh giai cấp Từ đặc điểm thời đại, cần lưu ý không tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp làm cản trở trình hội nhập hợp tác quốc tế để phát triển đất nước không mơ hồ ảo tưởng cảnh giác đấu tranh giai cấp Đấu tranh chủ nghĩa xã hội gắn chặt với bảo vệ chế độ xã hội, với tổ chức xây dựng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa cách khôn khéo, mềm dẻo sở giữ vững nguyên tắc giai cấp, tranh thủ thành khoa học kĩ thuật – cơng nghệ tồn cầu hóa lực lượng sản xuất, giao lưu kinh tế – văn hóa giới
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYỄN PHƯƠNG NAM ĐẤU TRANH GIAI CẤP, NGUYỄN PHƯƠNG NAM ĐẤU TRANH GIAI CẤP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay