Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế của người nộp thuế tại tỉnh sóc trăng

131 9 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG VÕ NGỌC HIẾU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TUÂN THỦ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  VÕ NGỌC HIẾU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TUÂN THỦ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ PHỤNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : ……………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: .MSHV: I- Tên tài: đề II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IVNgày hoàn thành V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học nhiệm hàm, học vị, vụ: họ, tên) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CÁM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Kết hơm khơng q trình nỗ lực thân, mà nhờ nhiều hỗ trợ động viên nhiều người Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Quý Thầy, Cô công tác giảng dạy trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức suốt thời gian học trường, đặc biệt hướng dẫn tận tình TS Phạm Thị Phụng; - Các doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ việc cung cấp thơng tin q báu để tơi hồn thành luận văn này; - Gia đình, bạn bè, người động viên, hỗ trợ chỗ dựa tinh thần, chia sẻ khó khăn q trình tơi thực luận văn Trong q trình hồn tất luận văn, cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, song thiếu sót điều không tránh khỏi Rất mong nhận đóng góp q báu từ Thầy, Cơ, doanh nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn Học viên thực Luận văn TÓM TẮT Tuân thủ thuế đề tài phức tạp có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác Tuân thủ thuế ngày trở thành phận quan trọng sách thuế Chính vậy, đề tài hướng đến mục tiêu phân tích định lượng mức độ tác động nhân tố đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp giai đoạn tỉnh Sóc Trăng Biết nhân tố ảnh hưởng tác động đến việc tuân thủ thuế người nộp thuế cần thiết để quan thuế lựa chọn đề chiến lược quản lý thu thuế phù hợp, hiệu đầy đủ Trên sở lý thuyết tìm hiểu từ nghiên cứu trước thực tiễn khảo sát thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến người nộp thuế tỉnh Sóc Trăng tuân thủ thuế người nộp thuế để phân tích đưa nhận định cách khách quan trung thực để làm nên tảng giúp cho cục thuế tỉnh Sóc Trăng đưa sách quản lý thuế phù hợp Dữ liệu xử lý phương pháp thống kê phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan hồi quy tuyến tính kiểm định mơ hình Kết phân tích, đề tài định danh định lượng mức độ tác động nhân tố đến tuân thủ thuế người nộp thuế Từ kết nghiên cứu này, đề tài đưa giải pháp liên quan đến hệ thống thuế sách thuế Chính phủ nhằm tăng cường tuân thủ thuế người nộp thuế Trong đó, cần trọng đến nhân tố Kiểm tra thuế hình phạt nhân tố có tác động mạnh đến việc tuân thủ thuế người nộp thuế tỉnh Sóc Trăng Bên cạnh đó, nhân tố như: Tính đươn giản việc kê khai thuế; Chính sách Chính phủ hiệu chi tiêu công; Kiến thức thuế; Vai trò, vị danh tiếng doanh nghiệp cần quan tâm nhằm giúp cho doanh nghiệp tăng tinh thần tuân thủ thuế tỉnh Sóc Trăng Kết nghiên cứu làm tiền đề cho nghiên cứu tỉnh Sóc Trăng như: nghiên cứu nhân tố tác động đến loại thuế loại hình doanh nghiệp địa phương tỉnh Sóc Trăng ABSTRACT Tax compliance is a complicated topic and is related to many other fields Tax compliance has increasingly become an important part of tax policy Therefore, the study aims at analyzing and quantifying the impact of factors on the tax compliance attitude of enterprises in Soc Trang province currently Knowing the factors that influence on the tax compliance of taxpayers is very essential so that tax agencies can select and devise management strategies for tax collection in the most appropriately, effectively and sufficiently way Based on theory found in the previous studies and the reality through the survey on taxpayers in Soc Trang about their tax compliance, the subject will analyze and devise truthful and unprejudiced judgements as bases for Soctrang Tax Department to propose the most appropriate tax management policies Data were procedured using statistical methods such as scale reliability analysic, Exploratory Factor Analysis, correlation analysic and linear regression model tests From the result of analysis, seven factors impact on tax compliance of taxpayers has been identified and quantified Based on the result of this study, the research suggested solutions related to the tax system and tax policy of government to increase taxpayers’compliance, in which the factor of tax inspectorate and penalty should be concerned because it influences considerably on the tax compliance of taxpayers in Soc Trang Province Besides, factors such as the simplification of tax declaration, the policies of government, the effectiveness of public spending, knowlegde of tax, and the role and reputation of enterprises should also be taken into consideration so as to improve their attitudes toward tax compliance The results of this study may form the basis for other researchers in Soc Trang province to conduct resesearch on factors affecting catergories of tax or types of enterprises in the area of Soc Trang province Component Matrix a Component KTT4 ,766 KTT5 ,725 KTTHP4 ,724 TS2 ,710 TS3 ,691 TTHT2 ,689 KTT6 ,679 TTHT1 ,672 KTTHP5 ,669 TTHT3 ,652 TTHT4 ,649 KTTHP6 ,648 TS1 ,643 VKKT3 ,632 VKKT2 ,589 CSHQ5 ,581 KTT1 ,570 KTTHP1 ,502 -,502 DN3 VKKT5 KTT2 CSHQ2 ,650 CSHQ3 CSHQ1 ,509 CSHQ4 DN1 ,607 ,581 ,558 DN2 ,634 KTT3 ,619 KTTHP2 KTTHP3 ,614 VKKT4 ,680 VKKT1 ,553 ,545 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Component KTTHP2 ,707 KTTHP1 ,702 KTTHP3 ,563 KTTHP5 ,657 KTTHP6 ,648 KTTHP4 ,614 VKKT4 VKKT2 ,719 ,668 CSHQ3 CSHQ1 CSHQ4 CSHQ5 KTT2 KTT3 KTT1 KTT6 KTT5 KTT4 DN2 ,736 VKKT1 CSHQ2 ,756 VKKT3 VKKT5 ,587 ,803 ,778 ,744 ,709 ,615 ,759 ,719 ,663 ,516 ,542 ,661 DN1 ,806 DN3 ,795 TS3 ,620 TS1 ,607 TS2 ,592 TTHT2 ,581 TTHT3 ,597 TTHT1 ,715 TTHT4 ,525 ,696 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component ,700 ,412 ,336 ,327 ,278 ,205 -,252 ,141 ,843 -,443 -,093 ,031 ,027 -,782 ,331 ,266 ,446 -,091 -,283 ,289 -,194 -,291 ,845 ,024 -,465 ,339 ,170 ,665 ,009 -,444 -,385 -,019 ,018 ,315 -,034 ,866 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 3.10 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Tuân thủ thuế” KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Communalities Initial Extraction TTT1 1,000 ,768 TTT2 1,000 ,780 TTT3 1,000 ,730 ,724 283,026 ,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,278 75,918 75,918 ,399 13,299 89,217 ,323 10,783 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component TTT2 ,883 Total 2,278 % of Variance 75,918 Cumulative % 75,918 TTT1 ,877 TTT3 ,854 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 3.11 Phân tích tương quan Pearson TTT TS Pearson Correlation TTT Pearson Correlation TS Sig (2-tailed) N Pearson Correlation KTTHP Sig (2-tailed) N Pearson Correlation VKKT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TTHT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CSHQ Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DN KTT Sig (2-tailed) N Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Correlations KTTHP VKKT 234 ** ,760 ** ,760 ,722 ,462 DN ** KTT ,474 ** ,000 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 234 234 ** ** ** ** ** 234 ** ** ,709 ,709 ,359 ,444 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 234 ** ** ** ** 234 234 234 ** ** ** ,569 ,000 ,000 ,000 234 234 234 ** ** ** ,672 ,672 ,000 ,000 ,473 ,473 ,000 ,000 ,722 ,617 CSHQ ** ,000 234 ,617 TTHT ** ,000 ,000 ,812 ,812 ** ,667 ,569 ,667 ,450 ,448 ,000 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 ** ** ** ,543 ,394 ,327 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 ** ** ** ,543 ,427 ,342 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 234 234 234 ** ** ** ** ** ** ,462 ,359 ,450 ,394 ,427 ,303 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 234 234 234 ** ** ** ** ** ** ,474 ,444 ,448 ,327 ,342 ,000 ,303 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 234 ** ,845 234 ** ,708 234 ** ,703 234 ** ,510 234 ** ,670 234 ** ,351 ,000 234 ,000 234 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ,000 234 ,000 234 ,000 234 ,000 234 ** ,845 ,000 234 ** ,708 ,000 234 ** ,703 ,000 234 ,510 ** ,000 234 ** ,670 ,000 234 ** ,351 ,000 234 ,450 ** ,000 234 ** ,450 ,000 234 234 234 3.12 Phân tích hồi quy Variables Entered/Removed Model Variables Entered a Variables Method Removed KTT, CSHQ, DN, VKKT, TTHT, TS, KTTHP Enter b a Dependent Variable: TTT b All requested variables entered b Model Summary Model R ,916 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate ,840 ,835 ,300 a Predictors: (Constant), KTT, CSHQ, DN, VKKT, TTHT, TS, KKTHP b Dependent Variable: TTT a ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 106,396 15,199 20,303 226 ,090 126,699 233 Sig 169,193 ,000 b a Dependent Variable: TTT b Predictors: (Constant), KTT, CSHQ, DN, VKKT, TTHT, TS, KTTHP Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std a t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF Error -1,277 ,158 -8,070 ,000 TS ,148 ,047 ,137 3,155 ,002 ,375 1,668 KTTHP 350 ,059 ,266 5,916 ,000 ,350 1,857 VKKT ,128 ,039 ,113 3,320 ,001 ,607 1,647 TTHT ,086 ,047 ,075 1,815 ,041 ,412 1,429 CSHQ ,075 ,037 ,062 1,998 ,047 ,741 1,349 DN ,026 ,035 ,023 ,749 ,455 ,735 1,360 KTT ,507 ,052 ,420 9,673 ,000 ,376 1,662 (Constant) a Dependent Variable: TTT Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) a TS KTTHP VKKT TTHT CSHQ DN KTT 7,897 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,026 17,309 ,01 ,02 ,00 ,02 ,07 ,01 ,72 ,01 ,024 18,095 ,08 ,08 ,00 ,03 ,01 ,39 ,12 ,04 ,016 22,376 ,01 ,05 ,00 ,74 ,02 ,29 ,01 ,00 ,013 24,543 ,76 ,00 ,00 ,10 ,05 ,22 ,09 ,02 ,010 28,590 ,06 ,30 ,03 ,05 ,80 ,06 ,05 ,01 ,008 31,069 ,05 ,40 ,00 ,01 ,05 ,02 ,01 ,79 ,006 35,715 ,04 ,14 ,96 ,04 ,00 ,03 ,00 ,13 a Dependent Variable: TTT a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N ,75 5,18 3,64 ,676 234 -,815 ,849 ,000 ,295 234 Std Predicted Value -4,275 2,277 ,000 1,000 234 Std Residual -2,719 2,834 ,000 ,985 234 Residual a Dependent Variable: TTT 3.13 Kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy Correlations TTT 1,000 Correlation Coefficient TTT Sig (2-tailed) rho 234 234 234 234 234 234 234 ** 1,000 Sig (2-tailed) ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 234 234 234 234 234 234 234 ** ** 1,000 ** ** ** ,727 ,776 ,663 ** ,663 ,423 ,519 ** ,610 ,604 ** , ,000 ,000 ,000 ,000 N 234 234 234 234 234 234 234 ** 1,000 ,542 ** ,423 ** ,519 ,481 ** ,000 , ,000 ,000 ,000 N 234 234 234 234 234 234 234 ** ** ** ** 1,000 ** ,648 ,610 ,604 ,481 ,363 ** ,607 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 N 234 234 234 234 234 234 234 ** 1,000 Variables Entered ,408 ** ,324 ** ,417 ** ,336 ** ,363 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 234 234 234 234 234 234 234 ** ** ** ** ** ** 1,000 ,827 ,659 ,672 ,475 ,607 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 234 234 234 234 234 234 Method KTT, CSHQ, DN, VKKT, TTHT, TS, Enter b a Dependent Variable: TTT b All requested variables entered b Model Summary R Square a ,840 Adjusted R Std Error of the Square Estimate ,835 a Predictors: (Constant), KTT, CSHQ, DN, VKKT, TTHT, TS, KTTHP b Dependent Variable: TTT ,323 ,000 a Variables ** ,323 ,000 Removed ,916 ** ,475 ,000 Variables Entered/Removed ** ,000 Sig (2-tailed) R ,336 Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model ** ,672 ,000 N KTTHP ,417 ** ,659 ,000 Correlation Coefficient ** ,324 Sig (2-tailed) N Model ** ,827 ,000 Sig (2-tailed) KTT ,408 ,000 Correlation Coefficient CSHQ ,648 KTT ** ,000 Correlation Coefficient TTHT ,542 CSHQ ** ,000 Correlation Coefficient VKKT ,776 TTHT ** ,000 Correlation Coefficient KTTHP VKKT ** ,000 Correlation Coefficient TS ,727 KTTHP ** , N Spearman's TS ,300 Durbin-Watson 1,916 234 a ANOVA Model Sum of Squares Regression Mean Square 106,396 15,199 20,303 226 ,090 126,699 233 Residual Total df F Sig 169,193 ,000 b a Dependent Variable: TTT b Predictors: (Constant), KTT, CSHQ, DN, VKKT, TTHT, TS, KTTHP Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) a Std Error -1,277 ,158 TS ,148 ,047 KTTHP ,350 VKKT t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -8,070 ,000 ,137 3,155 ,002 ,375 2,668 ,059 ,266 5,916 ,000 ,350 2,857 ,128 ,039 ,113 3,320 ,001 ,607 1,647 TTHT ,086 ,047 ,075 1,815 ,071 ,412 2,429 CSHQ ,075 ,037 ,062 1,998 ,047 ,741 1,349 DN ,026 ,035 ,023 ,749 ,455 ,735 1,360 KTT ,507 ,052 ,420 9,673 ,000 ,376 2,662 a Dependent Variable: TTT Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) a TS KTTHP VKKT TTHT CSHQ DN KTT 7,897 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,026 17,309 ,01 ,02 ,00 ,02 ,07 ,01 ,72 ,01 ,024 18,095 ,08 ,08 ,00 ,03 ,01 ,39 ,12 ,04 ,016 22,376 ,01 ,05 ,00 ,74 ,02 ,29 ,01 ,00 ,013 24,543 ,76 ,00 ,00 ,10 ,05 ,22 ,09 ,02 ,010 28,590 ,06 ,30 ,03 ,05 ,80 ,06 ,05 ,01 ,008 31,069 ,05 ,40 ,00 ,01 ,05 ,02 ,01 ,79 ,006 35,715 ,04 ,14 ,96 ,04 ,00 ,03 ,00 ,13 a Dependent Variable: TTT a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N ,75 5,18 3,64 ,676 234 -,815 ,849 ,000 ,295 234 Std Predicted Value -4,275 2,277 ,000 1,000 234 Std Residual -2,719 2,834 ,000 ,985 234 Residual a Dependent Variable: TTT 3.14 Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy 3.15 Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa 3.16 Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa ... nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế, yếu tố giúp cho người nộp thuế tuân thủ thuế tốt Vì vậy, tơi chọn đề tài: Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế người nộp thuế tỉnh Sóc. .. tính tuân thủ thuế người nộp thuế tỉnh Sóc Trăng CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Câu hỏi nghiên cứu đề tài là: - Những nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế tỉnh Sóc Trăng? - Mức độ tác động. .. người nộp thuế, nhân tố ảnh hưởng hành vi tuân thủ thuế Tp HCM, Tuy nhiên, tại, chưa có nghiên cứu thức tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế, người
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế của người nộp thuế tại tỉnh sóc trăng , Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế của người nộp thuế tại tỉnh sóc trăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay