Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minh

110 12 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:11

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Vũ Anh Thư ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình làm khố luận, em nhận hỗ trợ động viên nhiều từ gia đình, thầy hướng dẫn bạn Nay khó khăn qua, khố luận hồn thành, Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Đầu tiên em muốn nói em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy TS Nguyễn Ngọc Ảnh Mặc dù bận rộn thầy dành nhiều thời gian tâm huyết việc hướng dẫn em làm khoá luận Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để em hồn thành khố luận Đồng thời, em cảm ơn thầy cô Hội đồng xét duyệt luận văn bỏ thời gian quý báu để đọc nghiên cứu góp ý để cơng trình nghiên cứu hồn thiện Dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, song chắn khố luận nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy, cô bạn, đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Chúc tất người sức khoẻ thành đạt! Học viên thực Luận văn Lê Vũ Anh Thư TĨM TẮT Thuế cơng cụ quan trọng Nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Hiện nguồn thu từ thuế Thu nhập cá nhân đà gia tăng nhanh vượt nguồn thu thuế chủ lực Việt Nam từ dầu thô Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cho thấy nguồn thu từ Thuế thu nhập cá nhân nước ta chiếm tỷ trọng lớn thuộc đối tượng nộp thuế người nước ngồi làm việc Việt Nam Vì Việt Nam ta thời kỳ hội nhập sâu rộng, thu hút đầu tư, hợp tác với nước ngày gia tăng; kéo theo lượng lao động chuyên môn, kỹ thuật cao, có tay nghề người nước ngồi vào VN làm việc ngày nhiều Những đối tượng người nước thường có thu nhập cao chuyên gia, người quản lý cấp cao, Và, thuế TNCN chủ yếu tập trung sở tính thuế dựa biểu thuế lũy tiến, thu nhập cao tương ứng với mức thuế suất tăng cao nên đóng thuế TNCN nhiều Mục đích nghiên cứu nhận diện đo lường nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế TNCN quan thuế người nước làm việc Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu tiến hành dựa liệu thu từ khảo sát 205 mẫu đối tượng nộp thuế TNCN người nước nộp thay cho người nước Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA phân tích hồi quy đa biến để làm rõ mối quan hệ nhân tố Kết nghiên cứu cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân : Chính sách thuế, Bản chất đối tượng nộp thuế người nước ngồi, Cơng tác tun truyền quan thuế Nhận thức người nước việc chấp hành nộp thuế, Sự hỗ trợ dịch vụ tư vấn thuế Trong nhân tố tác động mạnh đến công tác quản lý thuế TNCN quan thuế người nước làm việc Thành phố Hồ Chí Minh nhân tố Sự hỗ trợ dịch vụ tư vấn thuế, nhân tố Nhận thức người nước việc chấp hành nộp thuế TNCN nhân tố Chính sách thuế Việc nghiên cứu “ Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế Thu nhập cá nhân người nước làm việc địa bàn TP.HCM” cần thiết quan trọng để quản lý, cải thiện nguồn thu cho ngân sách địa phương ngân sách quốc gia Đồng thời, góp phần công xây dựng môi trường thuế quan lành mạnh, tốt đẹp, lý tưởng thu hút đầu tư nước ngồi, lao động trí thức, lao động chun mơn, kỹ thuật cao,… để đất nước ngày phát triển tốt phù hợp với công hội nhập sâu rộng kinh tế nước ta với giới ABSTRACT Taxation is one of the most important instrument of the State, it is not only ensure the sufficiency of revenues for State budget, it is also an useful tool to adjust the economy in many situations Nowadays, the revenues from Personal Income Tax grow faster than the revenues from crude oil which being the largest revenue of Viet Nam in the past In addition, many studies showed that, a large revenue from Personal Income Tax come from foreigners who have worked in Viet Nam recently Due to the intergration of VietNam into World’s Market, a period of attracting investors and cooperating with foreign countries are increasing significantly, therefore, it comes along with many opportunities for jobs market as well as many foreigners with high qualification have came into Viet Nam to fulfil that demands Those people usually are experts or senior managers come from development countries with high income will help Viet Nam take more benefits on Personal Income Tax throughout the time they worked at our country The purpose of this study is to identify and measure the factors that affect to the management of personal income tax by the tax authorities for foreigners who have worked in Ho Chi Minh City The study is based on data obtained from the survey sample of 205 taxpayers who are foreigners or paid on behalf of foreigners In this study, Cronbach's method Alpha testing, factor analysis and discovery EFA multiple regression analysis to clarify the relationship between factors The study results showed that five factors affecting management of personal income tax in Ho Chi Minh city are: tax policy, the nature of the foreign taxpayers, propaganda by the tax authorities, foreigners conscious about the observance of taxpayers, the support from tax advisory services In particular, the group factors that impact strongly on how to manage the personal income tax for foreigners in Ho Chi Minh city are the group of tax advisory services and the conscious of foreign taxpayers in payment for Personal Income Tax The study on "The factors affecting the management of personal income tax for foreigners working in HCM City" is necessary and important to manage and improve the local budget revenues and national budgets and contribute to the healthy of economic, so that our country can growth in line with the extensive integration of the economy with the world today vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Tầm quan trọng vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Các vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu: 1.4 Dữ liệu nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Mơ hình nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên .8 cứu: 1.8 Câu hỏi nghiên cứu .9 1.9 Phạm vi nghiên 10 cứu 1.10 Bố cục Luận Văn 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 2.1 Thuế thu nhập .12 cá nhân: 2.2 Người nước thuộc đối tượng nộp thuế TNCN Việt Nam: 13 2.3 Các lý thuyết công tác quản lý thuế TNCN: 15 2.3.1 Khái niệm công tác quản lý thuế TNCN .15 2.3.2 Nội dung công tác quản lý thuế TNCN người nước .15 2.4 Những nghiên cứu .23 vii trước thuế TNCN 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu thuế TNCN nước ngồi 23 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 25 2.5 Nhận xét nghiên cứu trước vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 33 2.6 So sánh hệ thống thuế thu nhập cá nhân nước giới 34 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Quy trình nghiên cứu 40 3.2 Nghiên cứu định tính Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 41 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính .41 3.3 Nghiên cứu định lượng 46 3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu .46 3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 46 3.3.3 Thu thập số liệu 47 3.3.4 Phương pháp phân tích liệu 48 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50 4.1 Mô tả mẫu thống kê mô tả mẫu .50 4.1.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 50 4.1.2 Thống kê mẫu mô tả .52 4.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 56 4.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA .60 4.4 Mô hình nghiên cứu thức 66 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu mơ hình hồi quy 67 4.5.1 Kiểm định ma trận tương quan biến .67 4.5.2 Phân tích hồi quy 68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .71 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 71 5.2 Kết Luận 73 5.2.1 Thực trạng quản lý thuế TNCN Việt Nam: .73 5.2.2 Những định hướng tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế TNCN 76 5.3 Kiến Nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B C C N C S E F A N N N N N S N T Q L Q T T N T P T T T U B ản C ơn C hí E xp lo N g N g N gâ N hậ Q uả Q uy T hu T hà T uy T PHỤ LỤC KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Kính chào q Ông, Bà, Tôi nghiên cứu đề tài "Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế Thu nhập cá nhân người nước địa bàn TP.HCM " để viết luận văn cao học Với tư cách cán thuế nhà nghiên cứu thuế thu nhập cá nhân, kính mong q Ơng, Bà cho biết Ơng, Bà có đồng ý nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân người nước  Việc quản lý thuế TNCN NNN chịu tác động từ phía quan thuế thơng qua việc quy định sách, cơng tác tun truyền hỗ trợ người nộp thuế…  Việc quản lý thuế TNCN NNN chịu tác động từ phía người nộp thuế thông qua chất nhận thức người nộp thuế việc thực nghĩa vụ thuế  Việc quản lý thuế TNCN NNN chịu tác động từ bên thứ ba dịch vụ tư vấn thuế để hỗ trợ người nộp thuế người nước tốt  Việc quản lý thuế TNCN NNN chịu ảnh hưởng nội luật chịu chi phối yếu tố bên phạm vi quốc gia quy tắc quốc tế, Đồng thời, Kính mong q Ơng, Bà cho biết nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân người nước  Nghề nghiệp người nộp thuế người nước ngồi  Vị trí xã hội người nộp thuế người nước  Thu nhập người nộp thuế người nước  Nhận thức tâm lý người nộp thuế người nước thuế thu nhập cá nhân  Tiếng tăm quan, doanh nghiệp nơi người nộp thuế người nước làm việc  Thái độ cộng đồng xã hội trách nhiệm kê khai nộp thuế người nước  Chính sách thuế Việt Nam  Thuế quốc tế (hiệp định tránh đánh thuế, thỏa ước quốc tế, …)  Việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế người nước quan thuế, cán thuế  Biện pháp quản lý thuế người nước làm việc VN quan thuế  Rào cản ngôn ngữ người nộp thuế người nước  Dịch vụ tư vấn thuế  Nhân tố khác: 1/……………………………………………………………………………… 2/……………………………………………………………………………… 3/…………………………………………………………………………… 4/……………………………………………………………………………… 5/……………………………………………………………………………… Tất thơng tin Ơng, Bà cung cấp phục vụ cho nghiên cứu bảo mật Trân trọng cám ơn giúp đỡ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Kính chào q Anh, Chị Tơi nghiên cứu đề tài "Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế Thu nhập cá nhân người nước địa bàn TP.HCM " để viết luận văn cao học Kính mong quý anh, chị dành thời gian trả lời câu hỏi Tất thông tin anh, chị cung cấp phục vụ cho nghiên cứu bảo mật Trân trọng cám ơn giúp đỡ PHẦN I: THÔNG TIN VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ THU NHẬP Xin anh, chị vui lòng cho biết số thông tin thân: Nghề nghiệp anh, chị   Hành nghề tự Diễn viên, ca sĩ, MC,…  Giáo viên  Bác sĩ  Luật sư  Chủ doanh nghiệp  Buôn bán  Nhà quản lý DN  Chuyên gia  Nghề nghiệp khác Giới tính   Nam Nữ Anh, chị cá nhân cư trú thuế/không cư trú thuế Việt Nam?   Cư trú Khơng cư trú Thu nhập bình qn hàng tháng anh, chị?   Trên 200 triệu đồng Trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng  Trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng  Trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng  Dưới 20 triệu đồng Thu nhập anh, chị phát sinh cho công việc bị tính thuế thu nhập?   Thu nhập toàn cầu Thu nhập từ nơi trở lên (tại Việt Nam Việt Nam)  Một nơi Việt Nam Tính đến nay, anh, chị làm việc Việt Nam năm?   Từ 10 năm đến 20 năm Từ năm đến 10 năm  Từ năm đến năm  Từ năm đến năm  Dưới năm Hiện anh, chị giữ vị trí nơi làm việc?   Tổng giám đốc tương đương Giám đốc, trưởng phòng, tổng quản lý tương đương   Chuyên viên cao cấp Nhân viên PHẦN II: KHẢO SÁT MỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Xin anh, chị cho biết mức đồng tình với phát biểu Những C H C C hí Sn Ah C C hí Sn Ah N ộ Ci Sd Au CT C h S uế Vi C ệc S ti Aếp B Ả N g Bư C ời Hn AN Bg Cư Hời th uế N g Bư C ời Hn AN g Bư C ời Hn AN g Bư C ời Hn AN g Bư C ời Hn AN g Bư C ời Hn AC Ơ C hí T n T h R sá U Đ T ội T n R gN T ội T d R Vi u ệc T ni T ê R m U Q u T y T trì R n U N H Ậ N L N uậ Tt H M N ức Tđ H ộN Ng Tư H ời N g Nư T ời Hn UQ U C Qác T th QôH iệ Qp T đị Qn TC ác Qq Tu Qy TH iệ Qp đ T ị Qn Th S Ự H Ỗ N Tg Uư V ời N Tg Uư V ời n hấ N Tg Uư V ời D T ịc Uh V vD T ic Uh Vv PHẦN III: Ý KIẾN KHÁC 1/ Theo anh, chị, quan thuế Việt Nam cần làm để quản lý việc thực nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân người nước tốt ? …………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………… 2/ Theo anh, chị, người nộp thuế người nước ngồi nên có nhận thức thái độ việc thực nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân ? …………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………… Trân trọng cám ơn giúp đỡ Anh/Chị APPENDIX Quantitative SURVEY FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF PERSONAL INCOME TAX FOR FOREIGNERS IN HCM City Dear Mr/ Mrs, I am researching the topic "The factors affecting the management of personal income tax for foreigners in HCM City" to post-graduate thesis As tax officials and researchers from personal income tax, we respectfully request that you He, She said He, you agree to the following factors may affect the management of personal income tax for foreigners fect from NNN tax authorities through the provisions of the policy, the propaganda supporting the taxpayer from taxpayers through the nature and perception of the taxpayers on the implementation of the tax liability from third parties is tax consulting services to assist taxpayers better foreigners on NNN influenced not only by domestic legislation was influenced by external factors such as national international rules, At the same time, He Would you, she said the following factors may affect the management of personal income tax for foreigners: ocial position of taxpayers are foreigners ncome taxpayers are foreigners eputation of the agency, now where taxpayers are foreigners working The attitude of the community ocial responsibility tax declaration and payment of foreigners yer's foreign tax authorities and tax officials ax administration measures for foreigners working in VN by the tax authorities Language barriers axpayers are foreigners ther factors: 1/……………………………………………………………………………… 2/……………………………………………………………………………… 3/……………………………………………………………………………… 4/……………………………………………………………………………… 5/……………………………………………………………………………… All information provided by Mr., Mrs provided only for research and confidential Best regards and thanks for your help QUANTITATIVE SURVEY FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF PERSONAL INCOME TAX FOR FOREIGNERS IN HCM CITY Welcome to Mrs/Mr I am researching the topic "The factors affecting the management of personal income tax for foreigners in HCM City" to post-graduate thesis Dear wish you brothers and sisters to spend time answer the question below All information siblings provided only for research and confidential Best regards and thanks for your help PART I: INFORMATION ON POSITIONS AND INCOME Please, please let her know some information about yourself: Occupation of siblings Sex 10 Older siblings are tax resident individuals / non-resident tax in Vietnam? The average monthly income of older brothers and sisters? on to 50 million His revenue, incurred for the work she is taxed as income? Up to now, he, she worked in Vietnam is how many years? Now you, sister holding any position in the workplace? PART II: IMPACT RATE SURVEY OF FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF PERSONAL INCOME TAX FOR FOREIGNERS IN HCM CITY Please, can you tell me your level of agreement with the following statements These by sta1 T A Ta CSAC x P H1 ol 11 C CSAC o m H2 pl T he CSAC co H3 nt en CSAC Ta x H4 T CSAC he ac H5 ce N A T F BCHA or ei T1 g F BCHA or ei T2 g F BCHA or ei T3 g F BCHA or ei T4 g F or BCHA ei T5 g ne F BCHA or ei T6 g F BCHA or ei T7 g T H TTRUY Ta x EN p 12 TTRU YEN TTRU YEN TTRU YEN TTRU YEN NTHU C1 NTHU C2 NTHU C3 NTHU C4 QTQT E1 QTQT E2 QTQT E3 QTQT E4 pr o S ki ll ed PI T co nt T he p os T he pr oc T H Ta x p ol S ki ll PI T co T he p os I N T he in te rn Ta x av oi T he in te Ta xa ti o S U 13 S E TF or U ei F T or U ei Vg TF or U ei T Ta x U ad T Ta x U ad PART III: OTHER COMMENTS / According to Mr/Mrs, Vietnam tax authorities need to to manage the implementation of the income tax liability of foreign individuals better? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………… / According to the brother, sister, taxpayers are foreigners should have the awareness and attitude in the implementation of tax obligations of their personal income like? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………… Best regards and thanks to the help of the Mr/Mrs 14 15 ... lượng đối tượng người nước làm việc Thành phố Hồ Chí Minh nhiều thu c đối tượng quản lý thu Cục Thu TP HCM Vấn đề nghiên cứu “ Các nhân tố tác động đến việc quản lý thu Thu nhập cá nhân người nước. .. lý thu TNCN quan thu người nước ngồi làm việc Thành phố Hồ Chí Minh nhân tố Sự hỗ trợ dịch vụ tư vấn thu , nhân tố Nhận thức người nước việc chấp hành nộp thu TNCN nhân tố Chính sách thu Việc. .. yếu tố đến tác động đến việc quản lý thu thu nhập cá nhân quan thu người nước Luận văn hướng đến mục tiêu cụ thể:  Nhận diện định lượng mức ảnh hưởng yếu tố đến tác động đến việc quản lý thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay