Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

156 9 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ THỊ MINH TRIẾT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ THỊ MINH TRIẾT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 Cán hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Tùng TP HỒ CHÍ MINH, Tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN VĂN TÙNG TS Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm : (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thac sĩ) T T C h P G T S P b T S P b P G T S U v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên NGƠ THỊ MINH TRIẾT Nữ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 23/07/1989 Minh Chuyên ngành: 1541850055 I- Tên tài: Nơi sinh: TP Hồ Chí Kế tốn MSHV: đề CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ II- Nhiệm vụ nội dung: - Vận dụng sở lý thuyết ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kê toán quốc tế - Xác định ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế Từ giúp quan quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh có sách phù hợp để nâng cao việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 (QĐ 2790/QĐĐKC) IV- Ngày 20/03/2017 hoàn thành V- Cán hướng dẫn: TÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH nhiệm vụ: TS TRẦN VĂN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN TS Trần Văn Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kế toán “Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế tốn quốc tế” cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn tất phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ ghi rõ nguồn tham khảo cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Học viên thực luận văn Ngô Thị Minh Triết LỜI CẢM ƠN Chắc chắn luận văn tác giả khơng hồn thành khơng nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, động viên khuyến khích thầy cơ, gia đình, bạn bè anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát đóng góp to lớn họ nhiều cách khác suốt trình thực luận văn Trước hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tơi đến TS Trần Văn Tùng, người thầy hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tiếp đến tác giả xin cảm ơn thầy PGS.TS Trần Phước, thầy Ngơ Đình Thành, q thầy trường Đại học Công Nghệ TP.HCM quý thầy cô trường Đại học Quốc Gia TP.HCM đóng góp nhiều ý kiến, chia kinh nghiệm, kiến thức chuyên mơn q báu để tác giả hồn thành luận văn Song song tác giả chân thành cảm ơn tới bạn bè lớp sau đại học ngành kế tốn trường Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thơng tin cần thiết để hồn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Mặc dù, luận văn hoàn thành khả tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian khả chun mơn, luận văn có nhiều sai sót Kính mong nhận cảm thơng lời bảo tận tình thầy bạn Học viên thực Luận văn Ngô Thị Minh Triết TÓM TẮT Tuy thuật ngữ kế toán so với hệ thống định giá khác, song giá trị hợp lý bàn đến hướng định giá kế tốn Chính việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế tốn quốc tế có ý nghĩa vai trò vơ quan trọng Luận văn gồm chương với mục tiêu nghiên cứu hệ thống hóa lý luận giá trị hợp lý chuẩn mực kế toán Quốc tế thực trạng áp dụng giới, khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức IFRS 13 “Đo lường giá trị hợp lý” doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu nhân tố tác động đến việc việc vận dụng GTHL kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế đề xuất giải pháp nhằm áp dụng thước đo giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế vào doanh nghiệp TP.HCM Về phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng Trong phương pháp định tính, tác giả sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp vấn trực tiếp, phương pháp phân tích tổng hợp Trong phương pháp định lượng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực phân tích thống kê mơ tả phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA Kết phân tích từ liệu thơng qua phần mềm SPSS mơ hình khả vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế bị phụ thuộc vào yếu tố bao gồm môi trường pháp lý, mơi trường kinh doanh, mơi trường văn hóa xã hội, trình độ nhân viên kế tốn, vai trò tổ chức, hội nghề nghiệp kế tốn, mơi trường văn hóa, xã hội nhân tố tác động mạnh lên mơ hình Theo số liệu phân tích từ phần mềm SPSS, mơ hình với yếu tố nêu giải thích 66%, phần lại yếu tố khác chưa khám phá Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp nhằm thúc đẩy năm yếu tố đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp địa bàn Tp.HCM ABSTRACT Even though fair value is a new term in accounting comparing to other evaluation system, it is considered as a new way of evaluation in accounting Therefore, the study of factors affecting the application of fair value accounting in Vietnam under the international accounting standards is meaningful and crucial role Thesis consists of chapters with the goal of research is to systematize the theoretical fair value of the International Accounting Standards and applicable situation in the world, the survey assessing the situation awareness of IFRS 13 "Measurement at fair value” that is conducted on companies located in Ho Chi Minh City Moreover, it suggests the solution of applying fair value complying with international accounting to firms in Ho Chi Minh City Regarding research methodology authors uses two main methods are the qualitative and quantitative methods In qualitative methods, the author uses the method of comparison and contrast, direct interviews, analysis and synthesis In quantitative methods, the author used SPSS software to perform descriptive statistical analysis an exploratory factor analysis (EFA) Results from the data analysis through SPSS software models indicate that the ability to apply fair value accounting in Vietnam that complies with international accounting standards which depend on factors including the regulatory environment, business environment, social and cultural environment, qualification of an accountant, organizational roles, accounting professional associations, and social and cultural environment is the most powerful factor to the model According to data analysis from SPSS, models with above factors explained 66%, the rest have not been explored In the thesis, the author has proposed measures to promote the five factors and also give some recommendations for the Government, Parliament, Ministry of Finance, professional associations, institutions create and firms in Ho Chi Minh City Cô Tầ ng ng ty 9, CT 22 CP CT CP ĐT 1 CT CP 93 CT CP D2 Cơ 72 ng Bì ty nh 1 CT CP 019 CT CP Ng CT 97 CP Ph 46 Cô A, ng C Cô 10 ng 2/1 ty 80 Cô 55 ng đư ty ờn A1 Cô 1.6 ng Ca 20 Cô Bis ng Ph Cô ng ty N Cô 207 ng /15 ty Lê 2 4 4 CT 13 CP 72 Cô ng Trầ Cô 46 ng ty Ng Cô 11 ng Dư ty TC 4 T Phâ14 Cô 2/3 ng 211 CT 123 CP Cô 25 ng Đồ ty ng CT CP Cô 18 Đư ng ờn ty S CT CP ố 49 Cô 0a ng Đi CT 59CP 65 16 Cô 1B ng , CT CP Cô 23 ng ty đư 5 Tầ Ng ng ân Cô 94/ 10 ng 61 ty Cô 18 ng đư ty CT Số CP Ng 28 Cô Ph 50 ng Ng ty uy Cô Số ng ty đư Cô 60 6 ng Ng ty PV TC Ga T s CT CP /Tầ CT ng CP 25 CT CP Ng CT CP bi sTò CT a CP nh Cơ 23 ng ty Lê Cô 16 ng 0a/ ty 34 Tò CT a CP nh Cô 14 ng Hồ ty ng CT Số CP 817 Đầ 83Cô 25 ng 7/1 ty 2/1 23 CT 5/1 CP Lầ CT u CP 5& 22 Cô Dư ng ơn KE CT A2 CP /7 Cô 16 ng 9/1 ty 1 CT CP 3Tầ Cô ng ng ty 4, cổ kh CT 28 CP TV 28 461 Cô 48 ng Ng 90 CT B CP Trầ CT Ấ CP Vậtp 36 CT CP CT Bế K CP m Đầ 19 K CT CP m 29 CT CP bis N Lô CT CP số Cô A 10 ng 1/1 ty 7/1 Cô 24 ng ty Trị 19 Cô 29 ng 19 Lô CT 16 CP 1 CT CP Tầ CT ng CP 91 CT Ng CP uy 1 CT CP 8Số CT CP 72CY74 22 9/6 TN H Phụ lục 6: hân tích tương quan Descriptive Statistics M S N e a Y 20 PL 53 020 74 K 020 D 68 V 020 H 67 N 020 V 63 H 020 N 64 Y P K Pe L ars D V on H N Co V H rre N Y P L K Si D g V H (1- N tai V H le N Y P L K N D V H N V H N Y P K V NH L D H V N 21 3- 5 .- 0 21 1 31 41 0 0 0 .3 3 .0 0 .0 0 0 .0 020 220 020 020 020 20 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 0 0 0 Correlations Variables Entered/Removed M od el H N V a r i a VM a et r h i En o ter a Dependent Variable: Y b All requested varibles entered Model Summary M od el R A St dj d R S us E S te q qu rr C5 77 58 597 d f Chan D ge S u df ig r 19 F b a Predictors: (Constant), HNN, PL, KD, VH, NV b Dependent Variable: Y ANOVA M od el S d u f Regm 33.5 a M F S e i a6.78 g ress901 22 19 ion 876411 56 19 7779 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), HNN, PL, KD, VH, NV b Coefficients M od el a U St t S C nst an i o an g To l V BSt daB ler I ( d et C 23 4.1 03 22 99 o 03 19 94 ns 04 31 83 ta 78 nt 04 25 96 04 32 Variable: 811Y )a Dependent Collinearity Diagnostics Varia M Ei Co od ge nd (C P K V nce N H el nv5.8 iti 00 ons L D H V N 71 .04400 1.00 0 0 .03311.00 0 1 .02531.00 .01851.00 0 .00982.99 0 Variable: a Dependent Y0 Residuals Statistics M M M S N in ax e t a3 d Pr i 2.i edi cte d Va a Dependent Variable: DGDN a a Phụ lục 7: Các phương pháp định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá BTC a) hương pháp so sánh:  Định nghĩa: Phương pháp so sánh phương pháp thẩm định giá dựa sở phân tích mức giá tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá giao dịch thành công mua, bán thị trường điều kiện thương mại bình thường vào thời điểm cần thẩm định giá gần với thời điểm cần thẩm định giá để ước tính xác định giá trị thị trường tài sản  Các bước tiến hành: Bước 1: Nghiên cứu thị trường để có thơng tin giá giao dịch, giá niêm yết giá chào bán Bước 2: Thu thập, kiểm tra thông tin, số liệu yếu tố so sánh từ tài sản loại tương tự so sánh Bước 3: Lựa chọn đơn vị so sánh chuẩn xây dựng bảng phân tích, so sánh đơn vị so sánh chuẩn Bước 4: Phân tích, xác định yếu tố khác biệt tài sản so sánh tài sản cần thẩm định giá từ thực điều chỉnh giá tài sản so sánh Bước 5: Phân tích tổng hợp mức giá dẫn tài sản so sánh, rút mức giá dẫn đại diện để ước tính xác định mức giá tài sản cần thẩm định b) hương pháp chi phí:  Định nghĩa: Phương pháp chi phí phương pháp thẩm định giá dựa sở chi phí tạo tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá để xác định giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá  Các bước tiến hành: Đ i với bấ ng sản: Bước 1: Ước tính riêng giá trị lô đất thuộc bất động sản nguyên tắc xác định giá đất phương pháp xác định giá đất theo quy định Bước 2: Ước tính chi phí để xây dựng mới, để tái tạo, thay cơng trình xây dựng có đất Bước 3: Xác định hao mòn ước tính giá trị hao mòn lũy kế (mức độ giảm giá) cơng trình xây dựng có đất Bước 4: Ước tính giá trị cơng trình xây dựng cách trừ giá trị hao mòn lũy kế (mức giảm giá) khỏi chi phí xây dựng hành cơng trình Bước 5: Ước tính giá trị bất động sản cần thẩm định giá cách cộng (+) kết bước kết bước Đ i vớ ết bị: Bước 1: Đánh giá tồn diện tình trạng máy, thiết bị cần thẩm định giá Bước 2: Ước tính chi phí tái tạo chi phí thay để sản xuất đưa máy, thiết bị vào sử dụng Bước 3: Ước tính hao mòn hữu hình, hao mòn vơ hình giá trị hao mòn lũy kế máy, thiết bị Bước 4: Ước tính giá trị máy, thiết bị cách lấy kết bước trừ (-) kết bước Xác định hao mòn ước tính giá trị hao mòn lũy kế: Mức độ hao mòn, tuổi đời giá trị hao mòn lũy kế tài sản cần thẩm định giá xác định dựa trạng thực tế tài sản thời điểm cần thẩm định giá, hồ sơ kỹ thuật nhà sản xuất quy định mức độ hao mòn, thời gian khấu hao quan có thẩm quyền c) hương pháp thu nhập:  Định nghĩa: Phương pháp thu nhập: phương pháp thẩm định giá dựa sở chuyển đổi dòng thu nhập ròng tương lai nhận từ việc khai thác tài sản thành giá trị tài sản (q trình chuyển đổi gọi q trình vốn hố thu nhập) để ước tính giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá Phương pháp thu nhập chia thành phương pháp: - Phương pháp vốn hóa trực tiếp: áp dụng trường hợp thu nhập từ tài sản đầu tư qua năm không thay đổi số năm đầu tư vơ hạn - Phương pháp dòng tiền chiết khấu: áp dụng trường hợp thu nhập từ tài sản đầu tư qua năm khác  Cách tính: r ế Vốn hố trực tiếp phương pháp sử dụng thu nhập để ước tính giá trị tài sản cách chuyển hố lợi tức năm Việc chuyển hoá thực đơn giản cách chia thu nhập cho tỷ suất vốn hố thích hợp hay nhân với hệ số thu nhập Cơng thức: V= I R Trong đó: V: giá trị tài sản Hoặc V = I x G I: thu nhập ròng năm R: tỷ suất vốn hoá GI: hệ số thu nhập (GI = 1/R) Các ước tiến hành: Bước 1: Ước tính thu nhập tài sản mang lại Mỗi loại thu nhập ứng với loại tỷ suất vốn hố thích hợp Bước 2: Tìm tỷ suất vốn hố hệ số thu nhập thích hợp với loại thu nhập Bước 3: Áp dụng cơng thức vốn hố trực tiếp ò ề ế ấ : Phương pháp dòng tiền chiết khấu phương pháp ước tính giá trị tài sản cách chiết khấu tất khoản thu, chi dòng tiền dự kiến phát sinh tương lai thời điểm tại, có tính đến yếu tố lạm phát không ổn định thu nhập Công thức: Trong đó: Trường hợp dòng tiền khơng đều: V= V: Giá trị thị trường tài sản ∑ CFt: Thu nhập năm thứ t Vn: Giá trị thu hồi tài sản Trường hợp dòng tiền đều: vào năm thứ n n: Thời gian nắm giữ tài sản V= CF b.3) ∑ ỷ su t ế ấ Các ước tiến hành: Bước 1: Ước tính doanh thu từ việc khai thác tài sản Bước 2: Ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản Bước 3: Ước tính thu nhập ròng hay dòng tiền từ doanh thu chi phí Bước 2: Ước tính giá trị thu hồi tài sản vào cuối kỳ Bước 3: Ước tính tỷ suất vốn hố thích hợp Bước 4: Xác định giá trị tài sản công thức trên.(Phụ lục số 05, Phụ lục B) d) hương pháp th ng  Định nghĩa: Phương pháp thặng dư phương pháp thẩm định giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá xác định vào giá trị vốn có cách lấy giá trị ước tính phát triển giả định tài sản (tổng doanh thu) trừ tất chi phí phát sinh để tạo phát triển Tổng doanh thu dự án doanh thu dự kiến đạt hoàn thành dự án đầu tư bất động sản, phù hợp với quy định pháp luật Tổng chi phí đầu tư dự án tồn chi phí cần thiết dự kiến đầu tư vào dự án bất động sản có tiềm phát triển, phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng mục tiêu dự án mang lại hiệu cao  Cách tính: Phương pháp thặng dư áp dụng để đánh giá giá trị bất động sản có tiềm phát triển: - Phương pháp sử dụng cho đất trống để xây dựng đất có cơng trình đất cải tạo phá dỡ xây dựng cơng trình đất - Phương pháp thặng dư dựa giả thiết người mua trả cho bất động sản phần thặng dư sau dùng tổng doanh thu phát triển trừ (-) tổng chi phí đầu tư để tạo doanh thu phát triển Cơng thức tính: Trong đó: V = DT - CP V: giá trị bất động sản cần thẩm định giá, DT: tổng doanh thu dự án,  Các bước tiến CP: tổng chi phí đầu tư dự án hành: Bước 1: Xác định mục tiêu kinh doanh, cách thức khai thác tốt hiệu dự án Bước 2: Ước tính tổng doanh thu phát triển dự án, chuyển đổi tổng doanh thu giá thời điểm cần thẩm định giá Bước 3: Ước tính chi phí đầu tư để tạo doanh thu phát triển dự án, chuyển đổi chi phí đầu tư giá thời điểm cần thẩm định giá Bước 4: Xác định giá đất vào chênh lệch kết tính tốn bước trừ (-) bước e) hương pháp lợi nhuận:  Định nghĩa: Phương pháp lợi nhuận phương pháp thẩm định giá dựa khả sinh lợi việc sử dụng tài sản để ước tính giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá  Các bước tiến hành: Bước 1: Xác định tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; bao gồm tất khoản thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ theo ngành nghề kinh doanh đăng ký với cấp có thẩm quyền Bước 2: Xác định tổng chi phí: bao gồm: - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, vật tư trừ khỏi tổng thu nhập để tính khoản lợi nhuận ròng - Chi phí lãi vay ngân hàng - Chi phí vận hành, quản lý doanh nghiệp Bước 3: Xác định thu nhập thực từ bất động sản Thu nhập thực từ bất động sản phần lại sau trừ khỏi tổng doanh thu khoản tổng chi phí, khoản thuế, phí khoản phải nộp khác theo quy định pháp luật tiền công trả cho nhà đầu tư Bước 4: Áp dụng công thức để tìm giá trị bất động sản Thu nhập thực hàng năm Giá trị thị trường bất động sản = Tỷ suất vốn hóa ... tố đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kê toán quốc tế - Xác định ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế tốn quốc tế. .. Kế tốn MSHV: đề CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ II- Nhiệm vụ nội dung: - Vận dụng sở lý thuyết ảnh hưởng nhân tố. .. Thực trạng vận dụng GTHL kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế nay? Câu hỏi nghiên cứu 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế nay? Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế , Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay