Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính ở các đơn vị công trên địa bàn thành phố hồ chí minh

87 16 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH QCH ĐƠNG GIÀM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 27 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Nguyễn Quyết Thắng TS Nguyễn Thị Mỹ Linh PGS.TS Lê Quốc Hội TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS.TS Phan Đình Nguyên TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Q U Á C H Đ Ô N G G I À M .Giới tính: N a m sinh: Ngày, tháng, năm / / Nơi sinh: C M a u Chuyên ngành: K ế t.o n – K i.ể m t.o n MSHV: 4 0 1 I- Tên tài: đề C Á C Y Ế U T Ố Ả N H H Ư Ở N G Đ Ế N C H Ấ T L Ư Ợ N G B Á O C Á O T À I C H Í N H Ở C Á C Đ Ơ N V Ị C Ô N G T R Ê N Đ Ị A B À N T H À N H P H Ố H Ồ C H Í M I N H II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IVNgày hoàn thành V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học nhiệm hàm, học vị, vụ: họ, tên) T S D Ư Ơ N G T H Ị M A I H À T R Â M CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Dương Thị Mai Hà Trâm tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình tơi khó hồn thành luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn tơi hồn thiện TP HCM, tháng 01 năm 2016 Tác giả TĨM TẮT Kế tốn khu vực cơng Việt Nam nhiều cách biệt so với kế tốn khu vực cơng giới Kế tốn khu vực cơng Việt Nam chưa cung cấp thơng tin hữu ích cho trách nhiệm giải trình định.Vì vậy, kế tốn khu vực cơng chưa cơng cụ hữu ích để quản lý, kiểm sốt nguồn tài cơng Bên cạnh q trình tồn cầu hố kinh tế giới hình thành mối quan hệ quốc tế đồng thời tạo nhu cầu đòi hỏi thơng tin cung cấp phải có tính chuẩn mực, có khả so sánh phải quốc tế thừa nhận Luận văn nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài đơn vị cơng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao tính hữu ích thơng tin báo cáo tài cho mục đích định đánh giá trách nhiệm giải trình đồng thời phù hợp với thơng lệ kế toán quốc tế Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài khu vực cơng ; Kết nghiên cứu yếu tố: Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, Cơ chế Tài cơng, u cầu Lãnh đạo, Giáo dục nghề nghiệp Luật Ngân sách Nhà nước có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến hoạt động đơn vị khu vực công Việt Nam Tức GDNN, CCTC, LNSNN, CMQT, YCLD cao hệ thống Báo cáo tài đơn vị khu vực công Việt Nam hoạt động hiệu Trong yếu tố yếu tố Cơ chế Tài cơng (  = 0.714) có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động hệ thống Báo cáo tài đơn vị khu vực cơng Việt Nam, tiếp đến yếu tố Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (  = 0.265), Luật Ngân sách Nhà nước (  = 0.253), Giáo dục nghề nghiệp (  = 0.221) cuối Yêu cầu Lãnh đạo (  = 0.197) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến yếu tố nhằm hồn thiện hệ thống báo cáo tài khu vực công theo hướng hội nhập quốc tế ABSTRACT Public Sector Accounting Vietnam now still many gaps compared with the public sector accounting in the world Public Sector Accounting Vietnam does not provide useful information for accountability and decision So, public sector accounting is not a useful tool for management and control of public financing Besides the process of globalization of the world economy has formed international relationship while creating demand that information provided must be the norm, with the ability to compare and must be internationally recognized Thesis has studied: "The factors affecting the quality financial statements in HoChiMinh city" to enhance the usefulness of information on the financial statements for purposes of making decisions and assess accountability and in line with international accounting rules Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale of the factors that affect the financial reporting area public sector; Findings All 05 factors: International Standards, Public Finance Mechanism, Requests Prime Minister, Education and Career State Budget Law have influence proportional to the operation in the Vietnam public sector Ie when GDNN, CCTC, LNSNN, CMQT, higher invoice system financial statements of public sector units operate effectively Vietnam Among five factors, Public Finance Mechanisms have the greatest impact to the operation of the financial system in the Report public sector unit of Vietnam, is the most powerful factor in Public Finance Mechanisms ( = 0.714), followed by the International Standards factor (= 0.265), the Law on State Budget (= 0.253), Career Education (= 0.221) and finally the Request of the heads (= 0.197) From the results of the study, the authors have proposed a number of measures have a direct impact to the factors in order to improve the financial reporting system, the public sector towards international integration MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .VIII DANH MỤC CÁC BẢNG IX DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH .X PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN .4 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC .4 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGỒI NƯỚC 1.3 NHẬN XÉT .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CƠNG THEO KHN MẪU LÝ THUYẾT KẾ TỐN KHU VỰC CƠNG QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TỐN CƠNG QUỐC TẾ 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại BCTC khu vực công 2.1.3 Mục đích báo cáo tài cho mục đích chung khu vực cơng: 11 2.1.4 Đặc tính thơng tin trình bày báo cáo tài cho mục đích chung khu vực công: 12 2.1.5 Các nguyên tắc lập trình bày BCTC cho mục đích chung: 13 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về Cơ chế tài cơng: Theo khảo sát yếu tố Cơ chế tài cơng có ảnh hưởng mạnh đến BCTC Vì vậy, cần tập trung vào giải pháp tăng cường giám sát, quản lý chi tiêu công, thúc đẩy, tạo áp lực buộc quan quản lý nhà nước nâng cao tính minh bạch chi tiêu công thông qua hệ thống kế tốn hồn thiện, phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế Nâng cao vai trò, phát huy lực vị trí Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội cách đầu tư vào chuyên môn cho đại biểu thành lập phận (tổ cơng tác) có trình độ chun mơn cao, chun lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, kế tốn cơng trực thuộc ủy ban Tài chính, ngân sách để chuyên tư vấn, giám sát, quản lý chặt chẽ chi tiêu cơng phủ đồng thời học hỏi học kinh nghiệm quản lý, giám sát chi tiêu cơng kế tốn cơng quốc gia khác giới Chỉ có thơng qua việc tăng cường giám sát chặt chẽ chi tiêu công quốc hội thúc đẩy ngành, quan quản lý ngân sách nhà nước thắt chặt quản lý đơn vị sử dụng ngân sách thận trọng sử sụng khoản chi tiêu công cách công khai minh bạch thông tin, tổ chức cơng tác kế tốn rõ ràng sở kế tốn lĩnh vực cơng phát triển phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế đảm bảo tính minh bạch thơng tin Từ năm 2006, Kiểm tốn Nhà nước thức trực thuộc quốc hội, thực chức giám sát, kiểm tra tình hình quản lý, chi tiêu ngân sách nhà nước kiểm toán nhà nước quản lý ngân sách nhà nước mức độ kiểm toán tuân thủ qui định nhà nước quản lý ngân sách nhà nước, chưa tham mưu đề xuất cho quốc hội giải pháp hạn chế tham nhũng, tham ô, thất tài sản cơng Báo cáo tài đơn vị hành nghiệp phải phù hợp với yêu cầu quản lý tài nhà nước Để đánh giá tình hình tiếp nhận, sử dụng tốn ngân sách nhà nước, khoản thu – chi thuộc hoạt động nhà nước cần trình bày theo mục lục ngân sách nhà nước Báo cáo tài đơn vị hành nghiệp Các khoản thu phân loại theo nguồn hình thành, khoản chi phân loại theo nội dung chi, loại hoạt động Do cần hồn thiện chế quản lý tài cơng theo hướng đơn giản, hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế 5.2.2 Về Chuẩn mực kế toán: Sau yếu tố Cơ chế tài cơng yếu tố Chuẩn mực kế tốn ảnh hưởng đến BCTC Trong tình hình chuẩn mực kế tốn cơng Việt Nam chưa ban hành việc áp dụng chuẩn mực kế tốn công quốc tế cần thiết Để áp dụng chuẩn mực kế tốn vào kế tốn đơn vị cơng, cần thiết phải cải cách chế độ kế tốn cơng theo hướng kế tốn sở dồn tích đơn vị kế tốn cơng Về lâu dài, để BCTC khu vực công cung cấp thông tin trung thực, hữu ích hệ thống kế tốn khu vực công Việt Nam phải thực tảng chuẩn mực kế tốn khu vực cơng chặt chẽ, chuẩn xác phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế Để đạt điều này, tác giả đề xuất giải pháp tốt xây dựng chuẩn mực kế tốn cơng Việt Nam dựa chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Việc vận dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Việt Nam phải vào điều kiện thực tế Việt Nam phù hợp với thể chế trị, tính chất nhà nước, yêu cầu trình độ quản lý kinh tế đặc biệt quản lý ngân sách tài cơng theo định hướng XHCN Việt Nam; Phù hợp với hệ thống pháp luật hành kinh tế, tài chính, kế tốn Nhà nước Việt Nam định hướng hoàn thiện chế quản lý tài khu vực cơng tương lai Do đó, Việt Nam lựa chọn hai cách để vận dụng IPSAS vào chuẩn mực kế toán Việt Nam sau: Một là, Ban hành chuẩn mực kế toán riêng cho Việt Nam dựa việc nghiên cứu IPSAS Việc làm Bộ tài Việt Nam khẳng định hội thảo “Hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế lộ trình xây dựng chuẩn mực kế tốn cơng Việt Nam” Bộ Tài Chính tổ chức vào tháng 11 năm 2011 Thông qua hội thảo Bộ Tài Chính khẳng định quan điểm Việt Nam xây dựng chuẩn mực kế tốn cơng quốc gia dựa IPSAS lộ trình sớm từ 07/2014 đến tháng 7/2015 công bố số chuẩn mực kế tốn khu vực cơng Việt Nam Việc làm thực giống việc ban hành chuẩn mực kế toán thuộc khu vực tư Tuy nhiên, để ban hành chuẩn mực kế tốn riêng cho Việt Nam đòi hỏi tốn nhiều thời gian, chi phí, cơng sức phụ thuộc nhiều vào trình độ, quan điểm ban biên soạn chuẩn mực đồng thời đòi hỏi phải cập nhật liên tục chuẩn mực kế tốn khu vực cơng quốc tế xu hướng kế tốn khu vực cơng giới để tránh lạc hậu tăng tính hữu ích Hơn nữa, Việt Nam để Bộ tài chủ trì biên soạn chuẩn mực kế tốn cơng riêng cho Việt Nam không độc lập, khách quan Bộ tài đơn vị sử dụng NSNN Nếu chọn giải pháp thiết cần xây dựng lại qui trình xây dựng ban hành chuẩn mực đồng thời thành lập ban xây dựng chuẩn mực độc lập, khách quan Hai là, sử dụng tồn chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSAS có điều chỉnh ghi bổ sung phù hợp với bối cảnh quản lý kinh tế, tài Việt Nam để làm tảng cho việc sửa đổi ban hành chế độ kế toán hành nghiệp Mọi ngun tắc, phương pháp kế tốn tuân thủ IPSAS ngoại trừ trường hợp khác biệt Việt Nam điều chỉnh riêng Nếu sử dụng IPSAS có điều chỉnh cho Việt Nam, Bộ tài khơng cần soạn thảo ban hành chuẩn mực kế tốn cơng quốc gia mà ban hành thơng tư công bố thừa nhận nội dung chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế nào, hướng dẫn nội gì, cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung v.v ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ kế toán dựa tảng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế thừa nhận Việc làm tương tự việc Bộ tài ban hành thông tư 210/2009/TT-BTC “Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế tốn quốc tế trình bày báo cáo tài thuyết minh thơng tin cơng cụ tài chính” cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư Việc sử dụng IPSAS có điều chỉnh cho Việt Nam giải pháp giải việc cần làm, thể tâm người làm sách việc khắc phục hạn chế nhanh chóng khắc phục yếu chế độ kế toán nhà nước hành nhanh chóng khắc phục yếu quản lý ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, tham ơ, tham nhũng, đáp ứng u cầu hội nhập Trong giai đoạn chưa ban hành chuẩn mực kế tốn khu vực cơng riêng cho Việt Nam tạm thời nên sử dụng IPSAS có điều chỉnh Hơn nữa, khu vực công việc ban hành sách, chế độ kế tốn quản lý tài cơng khó khách quan sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tài quan quản lý nhà nước Vì vậy, sử dụng tồn IPSAS có điều chỉnh cho Việt Nam hạn chế không khách quan quan quản lý nhà nước việc ban hành chế độ kế tốn lĩnh vực cơng 5.2.3 Về Luật ngân sách Nhà nước: Đứng thứ ba yếu tố ảnh hưởng đến BCTC Luật ngân sách nhà nước: Luật ngân sách nhà nước năm 2002 đến có nhiều điểm khơng phù hợp với xu chung quốc tế cần phải sửa đổi hệ thống pháp luật ngân sách nhà nước văn có liên quan theo hướng tăng cường tính tự chủ linh hoạt sử dụng vốn cho đơn vị công, áp dụng chế thị trường cung cấp dịch vụ công nhà nước đơn vị cơng, tăng cường kiểm sốt chặt chẽ quyền trung ương Hiện ngân sách nhà nước qui định nhiều cấp chồng chéo lên nhau, đơn vị hành nghiệp đơn vị thụ hưởng ngân sách chưa đóng vai trò đơn vị kinh tế độc lập Về mặt quản lý tài đơn vị cơng Việt Nam phải xem đơn vị kinh tế độc lập Cần tinh gọn lại việc phân cấp thu chi ngân sách, bãi bỏ ngân sách cấp xã, huyện, đơn vị trực thuộc, tồn cấp ngân sách cấp tỉnh, cấp Đồng thời ban hành qui chế mua sắm tài sản, toán tập trung, đơn vị không trực tiếp chi tiêu mua sắm tài sản, đơn vị cấp yêu cầu tài sản, chi tiêu đơn vị cấp thơng qua trung tâm tốn tập trung, khoản lương chi thường xuyên khác thông qua trung tâm toán tập trung toán, khoản chi lặt vặt đơn vị dược thực theo hình thức tạm ứng sau toán tạm ứng với trung tâm toán tập trung Các khoản thu chi đơn vị hành nghiệp phải tuân thủ ghi nhận doanh thu, chi phí, nợ phải trả theo sở dồn tích Việc hạn chế chồng chéo cấp ngân sách nay, quản lý đồng việc chi tiêu, mua sắm đơn vị công hạn chế tham ơ, tham nhũng, thất tài sản nhà nước v.v quan trọng hết tạo chế quản lý tài để đơn vị công xem đơn vị kinh tế thực thụ, hoạt động theo chế thị trường, ghi nhận doanh thu, chi phí, nợ phải trả v.v phục vụ cho việc xây dựng chế độ kế tốn cơng sở dồn tích thuận lợi cho việc hợp báo cáo tài đơn vị cơng sau Hiện kế tốn thu ngân sách thực nhiều đơn vị khác nhau, cụ thể: + Hệ thống kế toán kho bạc: Kế toán kho bạc hạch toán sở chứng từ thu chi ngân sách nhà nước, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước Thu, chi ngân sách nhà nước ghi sổ kế toán xuất nhập quỹ ngân sách nhà nước + Hệ thống thống kê thuế: Hiện số liệu thu thuế hạch toán, tổng hợp báo cáo theo phương pháp thống kê nghiệp vụ nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý quan thuế (các yêu cầu khơng hồn tồn trùng với nội dung kế toán thu ngân sách Kho bạc) + Hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Chế độ kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập ban hành áp dụng hệ thống quan hải quan Chế độ kế toán nghiệp vụ tách riêng khỏi kế toán hoạt động nội (thực theo kế tốn đơn vị hành nghiệp) Cơ quan hải quan sử dụng chứng từ thu ngân sách (đã hạch toán Kho bạc Nhà nước) để hạch toán lại theo chế độ kế tốn hải quan + Hệ thống kế tốn hành nghiệp: Chế độ kế tốn hành nghiệp áp dụng tất đơn vị hành chính, nghiệp (kể có thu, có hoạt động sản xuất kinh doanh bù đắp phần toàn chi phí) Kế tốn hành nghiệp có nhiệm vụ chủ yếu phản ánh, ghi chép nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp Kế toán chi đơn vị hạch toán khoản chi ngân sách nhà nước theo dự toán giao khoản chi từ nguồn tự thu để lại theo chế độ Trên thực tế, việc hạch toán ghi thu, ghi chi khoản chưa thực thống nhất, chưa có sở để kiểm soát nên số liệu thu chi sổ kế tốn đơn vị HCSN thường khơng khớp với số liệu thu, chi ngân sách nhà nước hạch toán Kho bạc + Hệ thống kế toán ngân sách: Theo quy định hành, kế toán ngân sách (trung ương, tỉnh, huyện) quan tài thực Trên thực tế, quan tài tổng hợp báo cáo theo yêu cầu vào báo cáo thu chi quan kho bạc, thuế, hải quan quan tài cấp dưới, đơn vị hành nghiệp cung cấp Tuy nhiên việc tổng hợp từ nguồn liệu chưa quy định thống nhất, kỹ thuật tổng hợp thông tin chưa đồng nên nội dung, phạm vi phương pháp tổng hợp số liệu thu chi ngân sách địa phương khác + Hệ thống kế tốn ngân sách tài xã: Chế độ kế toán sửa đổi, bổ sung nhiều lần mặt tổ chức, hệ thống bộc lộ hai hạn chế chủ yếu: Thứ nhất, chi quỹ tiền mặt xã tất yếu tránh khỏi nghiệp vụ ghi thu, ghi chi ngân sách xã Thứ hai, phần lớn cán kế tốn xã khơng phải cơng chức chun mơn nghiệp vụ nên việc hướng dẫn tổ chức thực cơng tác kế tốn xã gặp nhiều khó khăn 5.2.4 Về Giáo dục nghề nghiệp: Yếu tố ảnh hưởng đến BCTC yếu tố Giáo dục nghề nghiệp: Cần nâng cao trình độ chun mơn nhân làm kế tốn khu vực cơng tăng cường sách đào tạo, tuyển dụng nhân chất lượng cao chuyên môn Để nâng cao chất lượng BCTC cần có đội ngũ chuyên viên, chuyên gia, người làm kế tốn khu vực cơng có trình độ chun môn cao, am hiểu nghiệp vụ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp tốt, tác phong, thái độ tốt Muốn vậy, Việt Nam cần đầu tư nâng cao trình độ chun mơn chun gia, chun viên kế tốn khu vực cơng sách huấn luyện, đào tạo, tái đào tạo lại, cập nhật kiến thức kế tốn khu vực cơng theo thông lệ chung quốc tế tạo điều kiện để đội ngũ tiếp cận IPSAS xu hướng kế tốn khu vực cơng quốc tế Chính sách tuyển dụng phải hợp lý, cần tìm kiếm, tuyển dụng, chiêu mộ nhân nước nước đào tạo chuyên sâu kế toán khu vực cơng, am hiểu kế tốn khu vực cơng có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực kế toán khu vực công quốc gia 5.2.5 Về Yêu cầu Lãnh đạo: Yếu tố ảnh hưởng đến BCTC cuối yếu tố Yêu cầu Lãnh đạo: Đối tượng sử dụng thơng tin BCTC Thủ trưởng đơn vị quan nhà nước sử dụng thông tin phục vụ cho việc định kinh tế tài Thơng tin trình bày BCTC phương tiện để Thủ trưởng đơn vị thực trách nhiệm giải trình kết hoạt động, quản lý đơn vị Do đó, cần nâng cao nhận thức Thủ trưởng đơn vị BCTC khu vực cơng, để từ nâng cao u cầu cung cấp thông tin Thủ trưởng đơn vị công Từ thông tin BCTC, Thủ trưởng đơn vị đưa định nhằm đặt yêu cầu quy trình quản lý ngân sách, quản lý tài cơng phù hợp cho đơn vị công, tăng cường ý thức chấp hành Luật ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thu chi ngân sách đơn vị 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế luận văn Mục tiêu luận văn nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến báo cáo tài khu vực cơng Việt Nam Trong nội dung kết nghiên cứu tác giả đánh giá chung chung chưa phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết hạn chế, bất cập báo cáo tài khu vực công Khi nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện báo cáo tài khu vực cơng thơng qua yếu tố ảnh hưởng chưa sâu, chưa gắn vào đặc thù đơn vị cơng Số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng qt cao đề tài Do trình độ hạn chế nên việc lựa chọn yếu tố ảnh hưởng chưa đầy đủ Đây hướng mở cho nghiên cứu 5.3.2 Hướng nghiên cứu Từ hạn chế đề tài Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu sau: - Tìm hiểu đầy đủ mơ hình lý thuyết để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài đơn vị công đầy đủ xây dựng thang đo hồn thiện có độ tin cậy cao - Nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể cho yếu tố từ hồn thiện báo cáo tài khu vực cơng Việt Nam - Mở rộng mẫu nghiên cứu để liệu đáng tin cậy TÓM TẮT CHƯƠNG Ở chương 5, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện báo cáo tài khu vực cơng Việt Nam thơng qua yếu tố ảnh hưởng Nhóm giải pháp tập trung vào: Cơ chế tài cơng, Chuẩn mực kế toán, Luật ngân sách nhà nước, Giáo dục nghề nghiệp Yêu cầu Lãnh đạo Ngoài nội dung chương đưa hạn chế hướng nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài đơn vị công TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bộ tài chính, 2006 Chế độ kế tốn hành nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Bộ tài chính, 2007 Hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Hà Nội: Lưu hành nội Bộ tài chính, 2007 Tài liệu hội thảo định hướng lộ trình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế vào Việt Nam Hà Nội: Lưu hành nội Phan Thị Thúy Quỳnh, 2012 Thiết lập hệ thống báo cáo tài áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Việt Nam Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM Lê Thị Cẩm Hồng, 2013 Xây dựng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài áp dụng cho đơng vị hành nghiệp Việt Nam theo định hướng Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Mai Thị Hoàng Minh, 2008 Cần thiết ban hành chuẩn mực Kế tốn cơng Bài báo khoa học Tạp chí Kế tốn Việt Nam Hà Nội số 69 tháng 12/2008 Tài liệu tham khảo tiếng Anh ACCA, 2010 Setting high professional standards for public services around the world Hà Nội Abdul Khan and Stephen Mayes, 2009 Transition to Accrual Accounting Tài liệu IMF Andrei-Răzvan Crişan, 2014 Governmental financial reports: between variety and integration Cross-Cultural Management Journal Volume XVI, Issue (5) / 2014 Ali Rkein, 2008 Accrual accounting and public sector reform: Northern Territory experience Luận án tiến sĩ Charles Darwin University Aurelia Ştefănescu, Eugeniu Ţurlea, 2011 Accrual accounting, foundation for the financial reporting into the public sector entities Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(2), 2011 Carlin Tyrone M, 2003 Accrual Accounting & Financial Reporting in the Public Sector: Reframing the Debate MGSM working papers in management Macquarie University Caroline Aggestam - Pontoppidan, 2012 12th Annual Public Sector OECD Accruals Symposium The Journal of Government Financial Management.Vol 61 pp.50-51 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CƠNG VIỆT NAM -oOo Xin chào anh/chị! Tôi tên: Quách Đông Giàm học viên lớp cao học chuyên ngành Kế toán Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) Tôi tiến hành nghiên cứu khoa học “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài đơn vị cơng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Xin anh/chị vui lòng dành chút thời gian giúp tơi trả lời số câu hỏi đóng góp ý kiến cách trung thực, thẳng thắn.Tất câu trả lời anh/chị có giá trị chương trình nghiên cứu tơi.Những thơng tin đảm bảo bí mật khơng sử dụng cho mục đích khác ngồi mục đích nêu Tơi mong nhận hợp tác chân tình anh/chị.Xin cảm ơn anh/chị giúp hồn thành chương trình nghiên cứu Tất phát biểu đề cập tới vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ, xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị với phát biểu sau cách đánh dấu ( X ) vào số Ý nghĩa dãy số từ đến sau: 1- Rất không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Khơng có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý STT 10 11 12 13 14 15 16 DIẾN GIẢI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế gồm hướng dẫn kế toán tập hợp chung hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế giúp cho đơn vị lĩnh vực công áp dụng thực việc lập BCTC nâng cao chất lượng, tính minh bạch BCTC Sự quan tâm đơn vị công đến CMKTQT áp dụng cho đơn vị nghiệp cơng CMKTQT có phù hợp với cơng tác kế tốn đơn vị công Việt Nam Mức độ tuân thủ CMQT đơn vị cơng thực tiễn Chuẩn mực kế tốn công quốc tế ban hành đơn vị công Việt Nam Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế giảng dạy trường học ngành kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế cập nhật kiến thức định kỳ cho kế toán viên CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CƠNG Những áp lực tài khu vực cơng (nợ cơng, lãi suất, khủng hoảng kinh tế,phát hành trái phiếu phủ thị trường quốc tế v.v…) Việc đổi chế tài nội dung đặc biệt quan trọng, điều kiện then chốt để đơn vị nghiệp tự chủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công hiệu chi ngân sách Nguồn kinh phí tổ chức việc sửa đổi kế tốn khu vực công Kế hoạch thực sửa đổi kế tốn khu vực cơng Kế hoạch thu chi ngân sách ảnh hưởng đến kế tốn khu vực cơng Sửa đổi chế tài cơng theo hướng tự chủ tài ảnh hưởng đến kế tốn khu vực công YÊU CẦU CỦA LÃNH ĐẠO Nghiêm túc chấp hành quy định kế tốn, luật NSNN Trình độ chun mơn, kinh nghiệm làm việc người làm kế tốn Thang đo 5 5 5 5 5 5 5 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Các tổ chức nghề nghiệp quan ban hành chuẩn mực kế tốn Sự xác, đầy đủ, kịp thời việc lập nộp BCTC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Trình độ văn hóa, giáo dục người dân 5 Trình độ chun mơn chun gia, chun viên kế tốn Chính sách tuyển dụng đào tạo nhân viên kế tốn khu vực cơng Chính sách tuyên truyền, phổ biến nhằm tranh thủ ủng hộ, đồng thuận tầng lớp người dân Khả ứng dụng công nghệ thông tin 5 5 Chương trình đào tạo kế tốn cơng trường giảng dạy kế toán LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Các đơn vị nhà nước có đầy đủ BCTC báo cáo tốn ngân sách Luật pháp chưa có văn hướng dẫn BCTC cho đơn vị nhà nước Chưa có quy định cơng bố BCTC đơn vị nhà nước công chúng Luật NSNN luật kế tốn hành nhiều điểm bất cập Quy định lập trình bày báo cáo tài chưa hồn thiện BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CƠNG Hệ thống Báo cáo tài khu vực công cung cấp đủ thông tin giúp nhà nước, nhà quản lý điều hành, giám sát hoạt động đơn vị Phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế 5 5 5 5 Đảm bảo tính phù hợp đáng tin cậy Phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài đơn vị XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC ANH /CHỊ PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ĐƯỢC GỬI PHIẾU KHẢO SÁT CÂU HỎI STT Tên đơn vị HCSN Ủy ban nhân dân phường 1, Quận Phú Nhuận, TP HCM Ủy ban nhân dân phường 2, Quận Phú Nhuận, TP HCM Ủy ban nhân dân phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM Kho bạc Nhà nước Quận 10 Kho bạc Nhà nước Quận Kho bạc Nhà nước Quận Chi cục thuế Quận Phú Nhuận Chi cục thuế Quận 10 Chi cục thuế Quận 10 Chi cục thuế Quận Bình Thạnh 11 Chi cục thuế TP HCM 12 Sở Công thương Tp HCM 13 Sở Tài nguyên Môi trường Tp HCM 14 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 15 Trường Đại học Tài – Marketing 16 Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 17 Bệnh viện Nhân dân 115 18 Bệnh viện Chợ Rẫy 19 Bệnh viện 175 20 Bệnh viện 30/4 ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành:... nhận (Bộ tài chính, 2011) Do đó, đề tài nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài đơn vị cơng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tính hữu ích thơng tin báo cáo tài cho... nhận Luận văn nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài đơn vị cơng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tính hữu ích thông tin báo cáo tài cho mục đích định đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính ở các đơn vị công trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính ở các đơn vị công trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay